| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/291/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/280/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej, Rada Gminy Jasienica uchwala:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XXVII/280/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica zmienia się treść §7, §8, §9 ust. 2, §11, §19 ust. 1 pkt 3, które otrzymują brzmienie:

1. „§7 Ustala się następujące rodzaje pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 1itrów,

2) pojemniki na odpady o pojemności 110 1itrów, 120 litrów, 240 1itrów,

3) worki o pojemności od 110 do 120 litrów,

4) pojemniki (tzw. gniazda) o pojemności 800 – 1500 litrów,

5) kontenery o minimalnej pojemności 1100 litrów.”

2. „§8 ust. 1 Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej miesięczne normy:

1) dla budynków mieszkalnych 50 1itrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 1itrów na każdą nieruchomość,

2) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli 6 1itrów na każdego ucznia i pracownika,

3) dla lokali handlowych 100 1itrów na każde 10m2powierzchni całkowitej,

4) dla lokali gastronomicznych 40 1itrów na jedno miejsce konsumpcyjne,

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 1itrów,

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych 120 litrów na 5 pracowników,

7) dla działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo minimum jeden pojemnik 110/120 litrów w okresie kwartalnym.”

3. „§9 ust. 2 Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane worki przeznaczone do zbierania odpadów.”

4. „§11Organizatorzy imprez plenerowych są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym się odbywa impreza w szalety przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy ilość tą należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanej wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowę z przedsiębiorcą na dostarczenie szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich.”

5. „§19 ust. 1 pkt 3 Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe przekazywane są właściwemu przedsiębiorcy w terminie i na zasadach z nim uzgodnionych.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.              

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »