| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/295/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Gminy Jasienica uchwala, co następuje:  Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jasienica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 1.

Od właściciela nieruchomości odbiera się każdą ilość zebranych odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem, że odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe są odbierane tylko w przypadku, gdy powstały skutkiem robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót.

§ 2.

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) Odpady komunalne zmieszane odbierane są raz na dwa tygodnie.

2) Odpady komunalne mokre odbierane są raz na dwa tygodnie.

3) Odpady komunalne suche odbierane są raz w miesiącu.

4) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony odbierane są dwa razy w roku.

5) Popiół odbierany jest raz na dwa tygodnie w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku.

§ 3.

1. Ustala się sposób świadczenia usług przez przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargu, który zawarł z Gminą Jasienica umowę na odbiór odpadów komunalnych:

1) odbieranie przez przedsiębiorcę z nieruchomości następujących odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach i workach:

a) odpady komunalne zmieszane,

b) odpady mokre,

c) odpady suche,

d) popiół w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku;

2) odbieranie przez przedsiębiorcę w terminie i miejscu wyznaczonym odrębnie następujących odpadów:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) zużyte opony,

c) odpady wielkogabarytowe,

3) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe odbierane przez przedsiębiorcę w terminie z nim uzgodnionym.

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów, którego adres i godziny świadczenia usług zostanie podany w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń i stronie www.jasienica.pl odbiera się następujące odpady komunalne:

a) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji w okresie od 15 kwietnia do 31 października każdego roku,

b) odpady zielone w okresie od 15 kwietnia do 31 października każdego roku,

c) przeterminowane leki,

d) zużyte akumulatory i baterie,

e) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

f) popiół poza okresem wskazanym w pkt 1 lit.d.

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 5.

Traci moc: Uchwała Nr XXVII/281/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Czudek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »