| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 293/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 4 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 w związku

z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala, co nastepuje:

§ 1. W uchwale Nr 255/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

“2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za

gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia także wyposażenie nieruchomości

zamieszkałej w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz

zapewnia okresowe wykonanie czynności konieczne do utrzymania pojemników w

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.”;

2) w § 2 pkt 2:

a) w lit. m kropkę zastępuje się przecinkiem;

b) dodaje się lit. n w brzmieniu:

“n) popiół z palenisk.”;

3) w § 5 ust. 1 w lit. h kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. i w brzmieniu:

“i) popiół z palenisk.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »