| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 294/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 4 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 246/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłobuck

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku,

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 246/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłobuck wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pojemniki do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz worki do zbierania

odpadów komunalnych segregowanych, o odpowiedniej kolorystyce zgodnej z § 16, udostępnia

uprawniony podmiot zgodnie z umową zawartą z gminą.";

2) w § 9 ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) pojemnik na odpady o pojemności 800 l;"

3) w § 13:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Decyzję o zastosowaniu worków lub pojemników do selektywnego zbierania odpadów

komunalnych na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym podejmuje

właściciel nieruchomości.";

b) skreśla się ust. 4;

4) w § 18 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. Popiół z palenisk należy zbierać w pojemnikach na odpady, o których mowa w § 9 ust. 1 lub

dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na własny koszt."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »