| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 294/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 4 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 246/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłobuck

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku,

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 246/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłobuck wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pojemniki do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz worki do zbierania

odpadów komunalnych segregowanych, o odpowiedniej kolorystyce zgodnej z § 16, udostępnia

uprawniony podmiot zgodnie z umową zawartą z gminą.";

2) w § 9 ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) pojemnik na odpady o pojemności 800 l;"

3) w § 13:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Decyzję o zastosowaniu worków lub pojemników do selektywnego zbierania odpadów

komunalnych na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym podejmuje

właściciel nieruchomości.";

b) skreśla się ust. 4;

4) w § 18 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. Popiół z palenisk należy zbierać w pojemnikach na odpady, o których mowa w § 9 ust. 1 lub

dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na własny koszt."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »