| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 32.249.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 8 kwietnia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. z   2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6n ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) i   art. 12 ustawy z   dnia 1   lipca 2011 roku o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (j.t. z   2011 r. Nr 152 poz. 897 z   późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr XLVIII/381/10 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 21 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację, o   której mowa w   § 1   w terminie do dnia 20 maja 2013 r. w   Urzędzie Miejskim w   Krzepicach.  

§   3.   1.   Określa się warunki i   tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:  

1)   Format elektroniczny deklaracji określony jest w   formacie danych XML.  

2)   Układ informacji i   powiązań między danymi w   deklaracji w   formacie danych XML jest taki, że pozostaje ona w   relacji tożsamości dokumentów z   uchwalonym wzorem deklaracji stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

3)   Deklaracje mogą być składane na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu za pośrednictwem:  

a)   platformy elektronicznych usług publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl;  

b)   elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.  

4)   Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w   rozumieniu ustawy z   dnia 18 września 2001 r. o   podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z   późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w   rozumieniu ustawy z   dnia 17 lutego 2005 r. o   informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z   późn. zm.).  

5)   Na platformie PeUP do identyfikacji użytkownika w   systemie teleinformatycznym podmiotu ma zastosowanie certyfikat wystawiony przez Centrum Certyfikacji SEKAP Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (cc-sekap) w   rozumieniu ustawy z   dnia 17 lutego 2005 r. o   informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z   późn. zm.).  

§   4.   Uchyla się uchwałę nr 31.238.2013 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 18 marca 2013 roku w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i   trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr 32.249.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 8 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »