| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28.217.2013 Rady Gminy Panki

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na ktorych zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust.1 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897),

Rada Gminy Panki
u c h w a l a :

§ 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami       komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych         następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier,

3) metal,

4) tworzywa sztuczne,

5) szkło,

6) opakowania wielomateriałowe,

7) odpady ulegające biodegradacji

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) zużyte opony,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlano-remontowe pochodzące z prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w Starostwie Powiatowym.

2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w sposób wskazany w § 3:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane będą w każdej ilości zebranej przez właściciela      nieruchomości.

§ 2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości.

1. Odpady komunalne niesegregowane odbierane są z nieruchomości zgodnie z następującą       częstotliwością; co najmniej 1 raz w miesiącu, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej co      najmniej 1 raz w tygodniu.

2. Odpady opakowaniowe zebrane selektywnie co najmniej 1 raz w miesiącu.

3. Odpady ulegające biodegradacji odbierane są z nieruchomości zgodnie z następującą        częstotliwością: co najmniej 1 raz w miesiącu, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej -          co najmniej 1 raz w tygodniu.

4. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty  sprzęt elektroniczny i elektryczny w systemie objazdowym, nie rzadziej niż 1 raz w roku.

5. Odpady z remontów nie później niż w ciągu miesiąca od momentu zapełnienia kontenera        lub zakończenia prac remontowych.

6. Odpady, o których mowa w ust. 1-5 będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości     zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, opracowanym przez przedsiębiorcę      wyłonionego w drodze przetargu.

§ 3. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

1. Odpady wymienione w § 1 ust. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego      zbierania odpadów.

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać      zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego,  metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także sprzęt      elektryczny i elektroniczny, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy      pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we      własnym zakresie i na własny koszt.

4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do      publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Panki. Informacja ta zamieszczana jest      także na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości.

§ 4. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5. Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 25.204.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Elżbieta Matusak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »