| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28.217.2013 Rady Gminy Panki

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na ktorych zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust.1 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897),

Rada Gminy Panki
u c h w a l a :

§ 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami       komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych         następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier,

3) metal,

4) tworzywa sztuczne,

5) szkło,

6) opakowania wielomateriałowe,

7) odpady ulegające biodegradacji

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) zużyte opony,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlano-remontowe pochodzące z prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w Starostwie Powiatowym.

2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w sposób wskazany w § 3:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane będą w każdej ilości zebranej przez właściciela      nieruchomości.

§ 2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości.

1. Odpady komunalne niesegregowane odbierane są z nieruchomości zgodnie z następującą       częstotliwością; co najmniej 1 raz w miesiącu, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej co      najmniej 1 raz w tygodniu.

2. Odpady opakowaniowe zebrane selektywnie co najmniej 1 raz w miesiącu.

3. Odpady ulegające biodegradacji odbierane są z nieruchomości zgodnie z następującą        częstotliwością: co najmniej 1 raz w miesiącu, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej -          co najmniej 1 raz w tygodniu.

4. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty  sprzęt elektroniczny i elektryczny w systemie objazdowym, nie rzadziej niż 1 raz w roku.

5. Odpady z remontów nie później niż w ciągu miesiąca od momentu zapełnienia kontenera        lub zakończenia prac remontowych.

6. Odpady, o których mowa w ust. 1-5 będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości     zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, opracowanym przez przedsiębiorcę      wyłonionego w drodze przetargu.

§ 3. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

1. Odpady wymienione w § 1 ust. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego      zbierania odpadów.

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać      zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego,  metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także sprzęt      elektryczny i elektroniczny, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy      pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we      własnym zakresie i na własny koszt.

4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do      publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Panki. Informacja ta zamieszczana jest      także na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości.

§ 4. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5. Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 25.204.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Elżbieta Matusak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Zygmunt

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »