| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr E.031.6.2012 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 23 stycznia 2013r.

w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Rybnicki

2012/106367


Porozumienie nr E.031.6.2012
Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 23 stycznia 2013 r.


w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Rybnicki


zawarte pomiędzy:

Miastem Rybnik, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta - Adama Fudali,

zwanym dalej Miastem",

a

Powiatem Rybnickim, reprezentowanym przez:

Starostę – Damiana Mrowca,

Wicestarostę - Aleksandrę Chudzik,

zwanym dalej „Powiatem”.

Strony postanawiają, co następuje:


§ 1. 1. Powiat powierza Miastu Rybnik prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach zwanego dalej „Zespołem Szkół” w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2012.204 ze zmianami).

2. Dokształcanie będzie się odbywało w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej-Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, zwanym dalej RCEZ-CKUoP, z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.

§ 2. 1. Powiat przekaże Miastu dotację w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów dokształcania jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) lub w formie konsultacji indywidualnych w wysokości 390 zł.

2. Miasto zastrzega sobie prawo odstąpienia od otwarcia oddziału (klasy) w przypadku, gdy łączna liczba uczniów skierowanych do dokształcania w danym oddziale (klasie) będzie mniejsza od pięciu. O skorzystaniu z powyższego uprawnienia RCEZ-CKUoP pisemnie powiadomi Powiat, nie później niż w ciągu 2 tygodni od otrzymania zatwierdzonych wykazów uczniów.

3. Dyrektor RCEZ-CKUoP w porozumieniu z organem prowadzącym i dyrekcją Zespołu Szkół może, w uzasadnionych przypadkach, zorganizować dokształcanie teoretyczne młodocianych w formie konsultacji indywidualnych, zwanych dalej konsultacjami". Liczba godzin konsultacji wynosi co najmniej 20% liczby godzin przewidzianych na nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych określonych w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. O skorzystaniu z powyższego uprawnienia RCEZ-CKUoP pisemnie powiadomi dyrekcję Zespołu Szkół nie później niż 2 tygodnie po otrzymaniu wykazów uczniów.

4. Powiat oświadcza, iż nie będzie dochodził żadnych roszczeń odszkodowawczych względem Miasta w przypadku, gdy nie dojdzie do otwarcia oddziału (klasy) z przyczyn, o których mowa w ustępie 2.

5. Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach przekaże do 19 kwietnia 2013 roku planowane wykazy zawodów wraz z liczbą młodocianych uczniów przewidzianych do dokształcania w RCEZ-CKUoP, a do 14 sierpnia 2013 r. - wykazy ostateczne. RCEZ-CKUoP w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wykazów ostatecznych poinformuje Zespół Szkół o terminach kursów i potwierdzi przyjęcie zgłoszonych uczniów do dokształcania.

6. Powiat przekaże dotację, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001 w BRE Banku S.A Oddział Korporacyjny Rybnik w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów uczestniczących w kursie, sporządzonego po zakończeniu każdego stopnia kursu.Wykaz ten stanowić będzie rozliczenie dotacji. Wzór wykazu stanowi załącznik do porozumienia.

7. Wykaz uczniów uczestniczących w ostatnim kursie w roku budżetowym 2013 zostanie przekazany przez RCEZ-CKUoP najpóźniej do 13 grudnia 2013 r. a dotacja – do 14 dni od otrzymania wykazu.

8. Dotacja za 2013 r. zostanie rozliczona do 31 grudnia 2013 r. natomiast nie wykorzystana część dotacji zostanie zwrócona do 10 stycznia 2014 r.

9. Środki na realizację zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu na 2013 r. w wysokości 4.290 (cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych), co stanowi koszt kształcenia 11 uczniów, z zastrzeżeniem, że w przypadku przekroczenia liczby uczniów Powiat zabezpieczy dodatkowe środki po wcześniejszym podpisaniu aneksu do niniejszego porozumienia i pokryje koszt kształcenia tych uczniów .

10. Ze strony Powiatu za rozliczenie rzeczowe i finansowe przekazywanej dotacji jest odpowiedzialna Pani Natalia Kuś.

11. Ze strony Miasta za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor RCEZ-CKUoP.

12. Powiatowi przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia zadania, o którym mowa w §1 ust. 1 w tym: wglądu w dokumentację sporządzoną w związku z prowadzeniem kursu lub konsultacji indywidualnych, hospitowania prowadzonych zajęć.

§ 3. 1. Przerwanie kursu przez ucznia, w przypadku jego dobrowolnej rezygnacji, stanowi podstawę do obciążenia Powiatu kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta nie stanowi podstawy do obciążenia Powiatu kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 4. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do niniejszego porozumienia wyłącznie w formie pisemnych aneksów, pod rygorem ich nieważności.

§ 7. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


§ 9. Porozumienie sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i jeden dla celów ogłoszenia.

Starosta Powiatu Rybnickiego


Damian Mrowiec


Wicestarosta Powiatu Rybnickiego


Aleksandra Chudzik

Prezydent Miasta Rybnika


Adam Fudali


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr E.031.6.2012
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Wykaz uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach uczestniczących w kształceniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.

Termin kursu …………………………………………

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Koszt kształcenia

Razem koszt kształcenia :

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sporządził: ………………………….                             Zatwierdził: …………………………...

                            /podpis/                                                                                     /podpis/

Miejscowość, data ………………………………..

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »