| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OS.3.2013 Zarządu Powiatu Kluczborskiego; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie kształcenia w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku uczniów klas wielozawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym

1.   Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w   imieniu którego działają:  

-   Paweł Sadza – Starosta Pszczyński  

-   Henryk   Kolarczyk   -   Wicestarosta   Pszczyński  

zwanym   dalej   „Zleceniodawcą”  

a  

2.   Powiatem Kluczborskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w   imieniu którego działają:  

-   Piotr Pośpiech – Starosta Kluczborski  

-   Mieczysław   Czapliński     Wicestarosta   Kluczborski  

przy   kontrasygnacie   Skarbnika   Powiatu   Kluczborskiego     Wandy   Słabosz  

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”  

Działając na podstawie art.5 ust.2 ustawy z   dnia5 czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001r., nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), oraz uchwały nr XXXVI/263/09 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 21 października 2009r. w   sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadań Powiatu Pszczyńskiego z   zakresu edukacji publicznej, zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 7   lutego 2012r. w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach   publicznych (t.j. Dz. U. poz. 204 z   dnia 22 lutego 2012r.) Strony porozumienia ustalają co następuje:  

§   1.  

1.   Zleceniobiorca zobowiązuje się do kształcenia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński na kursach w   Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Kluczborku.  

2.   Szkoły zawodowe działające w   imieniu Zleceniodawcy niezwłocznie po podpisaniu porozumienia prześlą do Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Kluczborku imienny wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych przewidzianych do kształcenia, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu w   danym roku szkolnym.  

§   2.  

1.   Zleceniodawca zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia według iloczynu liczby uczniów na kursie i   kosztu kształcenia jednego ucznia w   Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Kluczborku wynoszącego na: - kursie I   stopnia - 380,00 złotych - kursie II stopnia - 380,00 złotych - kursie III stopnia - 380,00 złotych.  

2.   Powiat Pszczyński zobowiązuje się do udzielenia Powiatowi Kluczborskiemu dotacji za kształcenie uczniów, w   kwocie odpowiadającej iloczynowi faktycznie przeszkolonych uczniów oraz kosztu określonego w   § 2,ust. 1.  

3.   Dotacja, w   wysokości określonej w   § 2, ust. 1, zostanie przez Powiat Pszczyński przekazana po otrzymaniu z   Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Kluczborku imiennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie, dokonywane każdorazowo po zakończeniu kursu.  

4.   Zleceniodawca dokona przelewu należnej kwoty na konto Starostwa Powiatowego w   Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork numer konta88 8876 0009 0036 4161 2000 0001.  

5.   Kwota dotacji przekazana do dnia 30 czerwca 2013r. stanowiąca iloczyn przeszkolonych do czerwca uczniów i   kosztu, o   którym mowa w   ust. 1   porozumienia zostanie rozliczona do dnia 30 lipca 2013r.  

6.   Kwota dotacji przekazana do dnia 30 grudnia 2013r. stanowiąca iloczyn przeszkolonych w   okresie od września do grudnia 2013r. uczniów i   kosztu, o   którym mowa w   ust. 1   porozumienia zostanie rozliczona do dnia 15 stycznia 2014r.  

§   3.  

W sprawach nie uregulowanych w   niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   4.  

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na rok budżetowy 2013r.  

§   5.  

Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem zawarcia, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013r.  

§   6.  

Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.  

§   7.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                                                          

 

 

 

                            Powiat Pszczyński                                                                         Powiat Kluczborski  

 

Starosta Pszczyński  


Paweł   Sadza


Wicestarosta Pszczyński  


Henryk   Kolarczyk

Starosta Kluczborski  


Piotr   Pośpiech


Wicestarosta Kluczborski  


Mieczysław   Czapliński


Skarbnik Powiatu  


Wanda   Słabosz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »