| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.233.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 kwietnia 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 214/XXIV/13 Rady Gminy Poczesna z 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 214/XXIV/13 Rady Gminy Poczesna z 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów, jako niezgodnej z art. 17 ust. 4 w związku z art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), dalej jako "ustawa".

u z a s a d n i e n i e

Przedmiotowa uchwała została podjęta na sesji w dniu 28 lutego 2013r. i doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 11 marca 2013r.

Jako podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały, Rada wskazała art. 17 ust. 4 ustawy, stosownie do którego rada gminy, z uwzględnieniem art. 17 ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 58 ust. 2. W przypadku publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne organy, określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnieniu z tymi organami. Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów należy do obowiązku rady gminy, która powinna uwzględnić zapisy art. 17 ust. 1 i 2 ustawy. Zgodnie z tymi przepisami, sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego oraz droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;

2) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Dopiero po uwzględnieniu tych czynników, rada gminy może określić spójną sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określić granice obwodów szkół.

Każda zmiana w zakresie granic obwodów oraz sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych wpływa zatem na możliwość spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego, wynikającego z art. 15 ustawy. Należy zatem tak konstruować sieć szkół, by uciążliwości związane z ewentualną zmianą szkoły były jak najmniejsze dla uczniów uczęszczających do danego typu szkoły.

W związku z tym, organ nadzoru stwierdza, że skoro ustalenie sieci szkół jest ściśle powiązana z wypełnieniem przez ucznia obowiązku szkolnego, to ustalenia lub zmiana istniejącej sieci szkół oraz granic obwodów należy dokonywać w taki sposób, by wchodziły w życie z początkiem roku szkolnego.

Tymczasem § 7 przedmiotowej uchwały stanowi jedynie, że wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, co oznacza, że Rada ustaliła granice obwodów szkolnych w trakcie trwania roku szkolnego, czym istotnie naruszyła przepisy art. 17 ust. 4 w związku z art. 63 ustawy.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały jest zasadne i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. Wojewody Śląskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1. Rada Gminy Poczesna

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2. aa.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »