| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Kłobuckiego Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO ZA 2012 ROK

1) ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2012 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Kłobucku Nr 91/IX/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku. Po stronie dochodów wynosił 50.351.684 zł, a po stronie wydatków 46.341.774 zł. Ustalone zostały wysokości rozchodów w kwocie 5.509.910 zł (spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek) oraz przychodów w kwocie 1.500.000 zł.

W toku wykonywania budżetu został on zmieniony uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu Powiatu w Kłobucku.

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco:

• dochody 56.752.533 zł

• wydatki 52.814.905 zł

• przychody 2.722.282 zł

• rozchody 6.659.910 zł

2) WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK

Budżet Powiatu Kłobuckiego za 2012 rok został wykonany po stronie dochodów w wysokości 56.433.368 zł, tzn. w 99,4 % planu, a po stronie wydatków w wysokości 51.099.699 zł, czyli w 96,8 % planu po zmianach (załącznik Nr 1). Nadwyżka, czyli dodatnia różnica między dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 5.333.669 zł.

Przychody z tytułu uzyskania wolnych środków z 2011 roku wyniosły 2.857.684 zł.

Dokonano również spłat kredytów i pożyczek (rozchody) zaciągniętych na rynku krajowym, przeznaczając na ten cel kwotę 6.659.736 zł.

Powiat Kłobucki zakończył rok sprawozdawczy nadwyżką operacyjną w kwocie 2.606.091 zł. Nadwyżka operacyjna to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wskazująca, ile pozostało dochodów bieżących po zabezpieczeniu wszystkich koniecznych wydatków bieżących. W 2012 roku nie zaciągano żadnych kredytów ani pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Powiat zadłużony był na kwotę ogółem 15.458.667 zł (na koniec 2011 roku zadłużenie wyniosło 22.118.403 zł).

Stosunek zadłużenia Powiatu do dochodów ogółem (bez zastosowania wyłączeń kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków europejskich) określony w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych wyniósł na koniec 2012 roku 27,4 % - wobec ustawowego limitu 60%.

Natomiast stosunek łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (bez zastosowania wyłączeń kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków europejskich) określony w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych wyniósł na koniec 2012 roku 13,7 % - wobec ustawowego limitu 15 %.

3) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2012 ROKU

Plan dochodów budżetowych ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 50.351.684 zł został w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększony do kwoty 56.752.533 zł, czyli o 6.400.849 zł.

Zwiększenie planu dochodów związane jest w głównej mierze z otrzymaniem zwrotu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego za zrealizowane w 2011 roku inwestycje drogowe, przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Szansa na lepsze jutro”, otrzymaniem pomocy finansowej z gmin oraz zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło 56.433.368 zł , czyli 99,4 % planu.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

dotacje – 20.174.547 zł , co stanowi 35,7 % zrealizowanych dochodów

subwencje – 20.997.093 zł , co stanowi 37,2 % zrealizowanych dochodów

pozostałe dochody – 15.261.728 zł , co stanowi 27,1 % zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 50.202.585 zł (99,6 % planu), natomiast dochody majątkowe w wysokości 6.230.783 zł (98,1 % planu).

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich otrzymano łącznie 7.401.400 zł, z tego na zadania bieżące 2.052.412 zł (81,4 % planu), a na zadania inwestycyjne 5.348.988 zł (98,4 % planu).

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu 2012 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 7.932 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.932 zł.

Dział 020 – Leśnictwo 174.709 zł

Wykonane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 174.709 zł, czyli 100,4 % planu pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność 8.922.437 zł

Ogółem w tym dziale wykonano 8.922.437 zł dochodów, co stanowi 100,2 % planu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 2.887.949 zł.

Na realizację zadań na drogach wojewódzkich tzn. na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu otrzymano ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego kwotę 2.164.231 zł.

Pozostałe dochody bieżące stanowią:

• 698.914 zł z tytułu dotacji otrzymanych z gminy Popów (150.000 zł) na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej 2014S w m. Wąsosz Górny i Powiatu Częstochowskiego (548.914 zł) na dofinansowanie remontów dróg powiatowych

• 18.451 zł z najmu pomieszczeń i placu przy Obwodzie Drogowym w Przystajni

• 120 zł z różnych opłat

• 641 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym

• 5.592 zł z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, zwroty z lat ubiegłych).

Wykonane w kwocie 6.034.488 zł dochody majątkowe stanowią:

• 5.348.988 zł z tytułu refundacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego środków europejskich za zrealizowane w 2011 roku przebudowy dróg powiatowych

• 685.500 zł otrzymano z gmin:

– Miedźno na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą – 173.541 zł

– Lipie na sfinansowanie dokumentacji projektowej remontu i budowy chodnika przy drogach powiatowych w m. Albertów i Rębielice Szlacheckie, w m. Lipie, zakup materiałów drogowych przeznaczonych na budowę chodnika – 80.500 zł

– Popów na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Dąbrówka oraz m. Kule – 91.466 zł

– Krzepice na budowę i przebudowę chodników w ul. Kuków w Krzepicach, w ul . Dąbrowskiego w Krzepicach, w m. Zajączki Pierwsze, w m. Zajączki Drugie, w m. Starokrzepice – 339.993 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 506.017 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 506.017 zł, co stanowi 92,7 % planu, w tym:

• opłata roczna w związku z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd wnoszona przez PZD, PUP i Dom Dziecka – 18.222 zł

• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 8.451 zł

• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 270.212 zł

• odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 77.487 zł

• pomoc finansowa z miasta Częstochowa na pokrycie kosztów z tytułu wykonania operatów szacunkowych – 8.795 zł

• odsetki od nieterminowych wpłat – 109 zł

• wpływy z różnych opłat (zwrot za koszty upomnienia, opłata z tytułu służebności) – 1.541 zł.

Całość stanowiła dochody bieżące.

Zaplanowane w kwocie 40.000 zł dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek przy Wiejskich Ośrodkach Zdrowia nie zostały wykonane. Natomiast wykonane w kwocie 121.200 zł dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Krzepicach.

Dział 710 – Działalność usługowa 1.120.126 zł

Otrzymano z budżetu państwa dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wys. 428.329 zł.

Ponadto wykonano dochody z następujących tytułów:

• 929 zł pozyskano z tytułu odsetek na rachunku bankowym i za nieterminowe wpłaty

• 690.371 zł pozyskano z usług geodezyjnych m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

• z planu dochodów w wys. 50 zł wykonano 54 zł z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

• z różnych opłat (zwrot za koszty upomnienia) uzyskano 443 zł.

Ogółem wykonano 1.120.126 zł dochodów bieżących.

Dział 750 – Administracja publiczna 2.252.349 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 2.252.349 zł dochodów (95,1 % planu), w tym:

• 1.913.077 zł stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej, które wykonano w 102,4 % planu

• 2.032 zł stanowią wpływy z kar

• 88 zł stanowią wpływy z opłat za zwrot za koszty upomnienia

• 2.057 zł stanowią nieplanowane dochody z tytułu najmu pomieszczeń

• 40.212 zł stanowią wpływy z usług (za usługi portierskie świadczone na rzecz US, za utrzymanie czystości, zwrot za media itp.)

• 997 zł stanowią m.in. odsetki od nieterminowych wpłat

• 16.000 zł stanowią dochody przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu wycofania pojazdów z eksploatacji

• 15.773 zł stanowią nieplanowane wpływy z różnych dochodów (ksero dokumentów, wpłaty za zużyte tonery, refundacja wynagrodzeń z PUP, złomowanie samochodów itp.)

• 254.749 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

• 7.364 zł stanowi zwrot środków europejskich z tytułu zrealizowanego projektu System Elektronicznej Komunikacji Powiatu Kłobuckiego. E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego.

Całość wykonanych dochodów dotyczy dochodów bieżących.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 182.126 zł z tytułu zwrotu za projekt E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego zostały zrealizowane w ostatnich dniach 2011 roku, dlatego też nie ma wykonania za 2012 rok.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.805.617 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 3.805.617 zł dochodów bieżących, w tym:

• z tytułu odsetek na rachunku bankowym wykonano 190 zł

• 3.804.269 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP i obrony cywilnej

• z planu dochodów w wys. 800 zł wykonano 1.158 zł z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11.540.997 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 11.540.997 zł, w tym:

• 11.074.662 zł – 100,7 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla porównania udział w podatku od osób fizycznych za 2011 rok wyniósł 10.099.885 zł.

• 171.942 zł – 143,3 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych (w 2011 roku osiągnięto z tego tytułu kwotę 97.415 zł)

• 1.079 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat

• 293.314 zł stanowią dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz z tytułu wydawania kart wędkarskich.

Całość stanowi dochody bieżące.

Dział 758 – Różne rozliczenia 21.107.044 zł

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu wykonano 109.951 zł, co stanowi 110,0 % planu.

Otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę 15.990.610 zł jako część oświatową subwencji ogólnej.

W okresie sprawozdawczym otrzymano od Ministra Finansów część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 3.811.351 zł.

Wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.195.132 zł z tytułu przekazania części równoważącej subwencji ogólnej.

Ogółem kwoty wykonanych subwencji za 2012 rok zamykają się kwotą 20.997.093 zł.

Całość dochodów w tym dziale stanowią dochody bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 529.680 zł

Ogółem wykonano w tym dziale:

• 26 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

• 433 zł nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych

• 3.211 zł z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek)

• 430.512 zł stanowią dotacje ze środków europejskich i budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące finansowanie projektu „Z matematyką w świat” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 i projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku

• 658 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (prace komisji egzaminacyjnej)

• 83.745 zł stanowią dochody na realizację programu Leonardo da Vinci (79.745 zł) i na wyjazd młodzieży z ZS Nr 3 do Niemiec (4.000 zł)

• 10.475 zł stanowią dochody otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zrealizowane w 2011 roku zadanie polegające na wymianie kotła w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku

• 620 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Ogółem w tym dziale zrealizowano 529.680 zł dochodów, z czego 518.585 zł stanowią dochody bieżące, a 11.095 zł stanowią dochody majątkowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.598.430 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano 2.449.430 zł dotacji z budżetu państwa na finansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Domu Dziecka i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie.

W związku z podpisaniem porozumień z gminami otrzymano w okresie sprawozdawczym z gmin łącznie 149.000 zł z przeznaczeniem na remont i modernizację ośrodków zdrowia na terenach gmin oraz doposażenie poradni, w tym:

• z gminy Wręczyca Wielka 50.000 zł na remont WOZ we Wręczycy Wielkiej, 9.000 zł na doposażenie WOZ w Kalei

• z gminy Lipie 20.000 zł na remont WOZ w Parzymiechach

• z gminy Krzepice 40.000 zł na modernizację WOZ w Zajączkach Drugich i Starokrzepicach

• z gminy Kłobuck 10.000 zł na remont Przychodni Nr 2 w Kłobucku

• z gminy Popów 20.000 zł na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Popowie.

Ogółem wykonano w tym dziale 2.598.430 zł dochodów, w tym dochodów bieżących w wys. 2.534.430 zł, a dochodów majątkowych 64.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.937.055 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 1.937.055 zł – 105,4 % planu dochodów, w tym:

• 946 zł stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych

• 600 zł stanowiły wpływy z różnych opłat (opłata uiszczona przez osobę fizyczną z tytułu postępowania sądowego)

• 4.341 zł stanowiły przede wszystkim wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot prowizji od ubezpieczenia wychowanków z roku ubiegłego, zwrot nadpłaconego świadczenia

• 592 zł stanowiły wpływy z usług (za wynajęcie samochodu)

• 1.911.458 zł stanowiły dotacje z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w Domu Dziecka w Kłobucku i w rodzinach zastępczych

• 7.456 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

• 8.959 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tzn. finansowanie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

• 103 zł stanowił zwrot dotacji dokonany przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

• 2.600 zł stanowią darowizny na rzecz Domu Dziecka w Kłobucku

Całość stanowiły dochody bieżące.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.781.322 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 1.781.322 zł dochodów bieżących, w tym:

• 35 zł stanowią opłaty za dostęp do informacji publicznej

• 856 zł stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych

• 42.739 zł stanowią wpływy z różnych dochodów, głównie z odpisu od wydatkowanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

• 1.534.791 zł otrzymano jako dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich pn. „Nowe perspektywy” , „Wspólnie do celu III”, „Inwestuję w siebie”, „Droga do kwalifikacji”, „Biznesmen – Bizneswomen”, „Szansa na lepsze jutro”

• 202.900 zł stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

• 1 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 187 zł

Z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz innych dochodów wykonano w 2012 roku kwotę 187 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 146.466 zł

W tym dziale zrealizowano łącznie 146.466 zł dochodów, w tym 145.974 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz 492 zł z tytułu kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska. Całość dochodów stanowią dochody bieżące.

Dział 926 – Kultura fizyczna 3.000 zł

Zgodnie z zawartą umową otrzymano z gminy Wręczyca Wielka 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez i zawodów sportowych (dochody bieżące).

Szczegółowe zestawienie planu dochodów wg uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz ich wykonania przedstawia załącznik Nr 2.

4) REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2012 ROKU

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 46.341.774 zł został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty 52.814.905 zł.

Zwiększenie planu wydatków związane było przede wszystkim z przekazaniem dotacji dla Powiatu Częstochowskiego na finansowanie projektu kluczowego, z przekazaniem dotacji dla gmin Powiatu Kłobuckiego na realizację projektu „E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego” oraz przystąpieniem do realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro”.

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie 51.099.699 z ł, co stanowi 96,8 % planu, w tym:

wydatki bieżące stanowiły kwotę 47.596.494 zł , czyli 93,1 % poniesionych wydatków

wydatki majątkowe stanowiły kwotę 3.503.205 zł , czyli 6,9 % poniesionych wydatków.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco (załącznik Nr 3):

zadania oświatowe i wychowawcze – 18.533.721 zł , co stanowi 36,3 % poniesionych wydatków

administracja publiczna – 9.329.645 zł , co stanowi 18,3 % poniesionych wydatków

wydatki związane z drogami – 6.818.597 zł , co stanowi 13,3 % poniesionych wydatków

bezpieczeństwo publiczne – 3.897.151 zł , co stanowi 7,6 % poniesionych wydatków

pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 3.769.815 zł , co stanowi 7,4 % poniesionych wydatków

pomoc społeczna – 3.633.192 zł , co stanowi 7,1 % poniesionych wydatków

ochrona zdrowia – 2.698.430 zł , co stanowi 5,3 % poniesionych wydatków

obsługa długu – 1.047.054 zł , co stanowi 2,0 % poniesionych wydatków

działalność usługowa – 515.924 zł , co stanowi 1,0 % poniesionych wydatków

leśnictwo, rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 359.402 zł , co stanowi 0,7 % poniesionych wydatków

gospodarka mieszkaniowa – 295.118 zł , co stanowi 0,6 % poniesionych wydatków

kultura, kultura fizyczna – 201.650 zł , co stanowi 0,4 % poniesionych wydatków.

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco (załącznik Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 54.746 zł

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Z planu dotacji na zadania rządowe w wysokości 8.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.200 zł na wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla podziału działki w Zawadach oraz kwotę 5.732 zł na aktualizację operatu ewidencyjnego obręb Borowa gm. Miedźno. Całość stanowiły wydatki bieżące.

rozdz. 01009 – Spółki wodne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 20.000 zł na bieżące dotacje dla spółek wodnych w Krzepicach, Opatowie, Miedźnie, Wręczycy Wielkiej.

rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Kwotę 26.814 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przekwalifikowaniem gruntów objętych zalesianiem.

Dział 020 – Leśnictwo 284.896 zł

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Z zaplanowanej kwoty 174.710 zł wykorzystano w 2012 roku 174.709 zł na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (środki przyznane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Z zaplanowanej kwoty 130.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 108.905 zł, tj. 83,8 % rocznego planu na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

rozdz. 02095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.282 zł na pokrycie kosztów związanych z oceną udatności uprawy leśnej.

Dział 600 – Transport i łączność 6.818.597 zł

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym wykorzystano całość środków tzn. kwotę 2.164.231 zł przyznanych zgodnie z umową ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie bieżących kosztów związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie naszego Powiatu

Środki wykorzystano m.in. na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 412.033 zł

• zakup paliwa – 90.819 zł

• zakup materiałów drogowych – 369.507 zł

• zakup artykułów drogowych tj. betonowe kręgi, ruszty do odwodnienia, krawędziaki, włazy – 12.518 zł

• usługi remontowe – 736.360 zł, w tym m.in.:

– wykonanie odwodnienia skrzyżowania DW491 z DP 2046S w m. Biała – 35.942 zł

– naprawa dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 przy użyciu recyklera – 59.067 zł

– uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich Nr 491 i 492 – 53.505 zł

– remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich masami bitumicznymi i na gorąco – 388.196 zł

– naprawa poboczy drogi wojewódzkiej Nr 494 w m. Truskolasy i Podłęże Szlacheckie – 13.991 zł

– remont odwodnienia i nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Kłobuck – 20.941 zł

– wykonanie utwardzenia pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494 na odcinku Wręczyca Wielka – Kalej – 54.084 zł

– wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 przy ul. 11 Listopada w m. Kłobuck – 19.925 zł

• zimowe utrzymanie dróg – 111.004 zł. Wydatki obejmują m.in. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi.

• ustawianie i zbieranie zasłon przeciwśnieżnych – 81.328 zł

• wycinka drzew, prześwietlenia koron drzew, zbieranie gałęzi, czyszczenie poboczy – 132.782 zł

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach wojewódzkich Nr 491, 492, 494 – 38.913 zł

• czyszczenie kanalizacji dróg wojewódzkich – 85.072 zł.

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynoszący 4.580.169 zł został w okresie sprawozdawczym wykonany w wys. 4.504.366 zł, czyli w 98,3 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.812.548 zł, czyli w 97,4 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 809.041 zł

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.995 zł

• świadczenia wynikające z przepisów bhp – 30.108 zł

• wpłaty na PFRON – 10.373 zł

• podatek od nieruchomości – 11.326 zł

• koszty energii, wody – 20.266 zł

• zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi – 152.205 zł

• ścinka zawyżonych poboczy – 77.278 zł

• ustawianie barier, likwidacje zastoin wody, wykopanie rowu, udrażnianie – 38.358 zł

• usuwanie gałęzi – 16.355 zł

• zakup paliwa – 35.646 zł

• zakup materiałów drogowych – 215.169 zł

• zakup części do maszyn – 28.162 zł

• zakup znaków, tablic, słupków, uchwytów itp. – 36.537 zł

• zakup włazów, rur, ruszt, pozostałych artykułów drogowych i pomocniczych – 64.672 zł

• w ramach usług remontowych za kwotę 961.781 zł sfinansowano m.in.:

– remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masami bitumicznymi na gorąco – 307.646 zł

– obsypanie frezem asfaltowym poboczy drogi powiatowej Nr 2043S realizacji Kłobuck – Kamyk – 24.559 zł

– remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2068S – 340.127 zł

– wykonanie remontu odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2041S w m. Kule – 47.952 zł

– remont odcinka drogi powiatowej Nr 2014S – 106.639 zł

– wykonanie odwodnienia skrzyżowania DP 2003S relacji Parzymiechy – Lipie z drogą krajową Nr 42 relacji Jaworzno – Grabarze – 29.841 zł

– umocnienie pobocza drogi powiatowej Nr 2071S kostką granitową w m. Lutrowskie i w m. Zajączki – 18.555 zł

– wykonanie remontów wylotów przepustu wraz z wykonaniem komory w ciągu DP Nr 1025S w m. Borowianka – 24.490 zł

– odwodnienie drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego w m. Krzepice – 10.535 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.691.818 zł, w tym:

• budowa chodników wraz z odwodnieniem przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą – 173.541 zł. Zadanie, na które środki przekazuje gmina Miedźno kontynuowane jest od 2011 roku.

• budowa i przebudowa ul. Kuków w Krzepicach, ul. Dąbrowskiego w Krzepicach, w m. Zajączki Pierwsze, w m. Zajączki Drugie, w m. Starokrzepice ul. Piaskowa – 339.993 zł. Środki pochodzą z gminy Krzepice i zostały w formie dotacji przekazane do tej gminy.

• poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego – 1.008.111 zł. Środki otrzymano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i zostały przekazane do Powiatu Częstochowskiego będącego partnerem w realizacji tego zadania.

• wykonanie dokumentacji projektowej remontu i budowy chodnika przy drogach powiatowych Nr 2006S i 2008S w miejscowościach Albertów i Rębielice Szlacheckie – 25.549 zł. Środki otrzymano z gminy Lipie.

• budowa chodnika przy drodze powiatowej 2013S w miejscowości Dąbrówka i przy drodze powiatowej 2014S w miejscowości Kule – 91.466 zł. Środki otrzymano z gminy Popów.

• wykonanie dokumentacji projektowej, budowa chodnika przy drodze powiatowej 2003S w m. Lipie, zakup materiałów przeznaczonych na budowę chodnika – 53.158 zł. Środki otrzymano z gminy Lipie.

Wydatki inwestycyjne na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 6. Załącznik Nr 5 przedstawia natomiast realizację wydatków w podziale na źródła finansowania własne oraz europejskie.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

W 2012 r. przekazano do gminy Popów dotację na pomoc finansową w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej 679030S – ul. J. Długosza w miejscowości Popów o długości 540 m oraz na budowę drogi gminnej w Popowie na działkach oznaczonych w ewidencji nr 524, 520, 518 o długości 320 m.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 295.118 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 273.725 zł wykonano w okresie sprawozdawczym 270.212 zł, czyli 98,7 % planu. Środki wykorzystano na:

• mapy, wypisy z ewidencji gruntów i budynków, operaty szacunkowe, publikacje w prasie, wycięcie drzew, dokumentację geodezyjną – 199.472 zł

• zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 4.448 zł

• odszkodowania wraz z odsetkami – 64.230 zł

• opłatę komorniczą, koszty sądowe – 2.062 zł.

Z planu wydatków przeznaczonych na realizację własnych zadań wynoszącego 47.443 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 16.111 zł, czyli 34,0 % planu. Środki wykorzystano na:

• podatek od nieruchomości z powiatowego zasobu – 59 zł

• składkę na fundusz remontowy od nieruchomości w Krzepicach – 244 zł

• odszkodowanie za zajęcie nieruchomości – 735 zł

• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 886 zł

• pozostałe wydatki – 14.187 zł (m.in. ogłoszenia, operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości).

Natomiast z planu wydatków na zadania powierzone z miasta Częstochowy na pokrycie kosztów z tytułu wykonania operatów szacunkowych wynoszącego 13.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 8.795 zł.

Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej kwotę 295.118 zł, co stanowi 88,3 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa 515.924 zł

rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Z zaplanowanej dotacji na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 29.591 zł całość środków wykorzystano na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania.

rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Z ustalonego planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 76.518 zł wykorzystano całość środków z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Wręczyca Wielka.

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.699 zł wykorzystano całość środków na mapy do celów prawnych do sądu o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa.

Natomiast z własnych środków wydatkowano kwotę 87.595 zł głównie na modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Wręczyca Wielka (86.691 zł) oraz mapy do celów prawnych.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszący 316.530 zł został wykorzystany w kwocie 316.521 zł. Środki wykorzystano na:

• zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 290.671 zł

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.746 zł

• pozostałe – 19.104 zł, w tym m.in. paliwo, materiały biurowe, przegląd kserokopiarki, abonament Serwis budowlany, ubezpieczenie samochodu.

Dział 750 – Administracja publiczna 9.329.645 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Z przyznanej dotacji rocznej w wysokości 224.750 zł wykorzystano całość środków na sfinansowanie części wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej oraz na zakup latarek w celu właściwego wykonywania zadań z zakresu akcji kurierskiej.

rozdz. 75019 – Rada Powiatu

Z planu wydatków wynoszącego 280.000 zł wykorzystano 261.913 zł, czyli 93,5 % planu, w tym:

• diety dla radnych Powiatu – 251.558 zł

• wynajem sali na sesje Rady Powiatu, kalendarze, artykuły spożywcze itp. – 10.355 zł.

rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe

Plan wydatków bieżących wynoszący 7.667.299 zł został zrealizowany w kwocie 7.375.138 zł, czyli w 96,2 % planu, w tym m.in. na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 5.482.812 zł

• świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 21.115 zł

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 133.232 zł

• opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę – 195.587 zł

• zakup druków komunikacyjnych – 679.571 zł

• zakup tablic rejestracyjnych – 76.339 zł

• usługa audytu – 23.960 zł

• materiały biurowe – 32.888 zł

• tusze, tonery, papier – 92.854 zł

• usługi pocztowe – 115.000 zł

• usługi telefoniczne – 41.318 zł

• wywóz nieczystości – 5.207 zł

• opłaty za dostęp do sieci Internet – 11.911 zł

• podatek od nieruchomości – 10.734 zł

• szkolenia – 12.283 zł

• różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu, samochodów, składki z tytułu członkostwa w Związku Powiatów Polskich, składka członkowska w „Zielonym Wierzchołku Śląska”) – 25.672 zł.

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 174.098 zł zostały poniesione na:

– zakup skanera na potrzeby Starostwa – 8.841 zł

– zakup urządzenia Fortigate – 5.166 zł

– zakup licencji System Finansowo – Księgowy FoKa Pro na potrzeby Wydziału Finansowego – 10.701 zł

– budowa przyłącza kanalizacyjnego obiektu Starostwa Powiatowego przy ulicy Wieluńskiej – 16.039 zł

– przebudowa pomieszczeń dla funkcji biurowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Skorupki w Kłobucku – 133.351 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 6.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 7.549.236 zł.

rozdz. 75023 – Urzędy gmin

W 2012 r. przekazano jako dotacje do gmin Powiatu Kłobuckiego otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego środki na refundację poniesionych wydatków związanych z projektem „E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego” w łącznej kwocie 1.222.282 zł.

rozdz. 75045 – Komisje poborowe

Plan dotacji wynosił w tym rozdziale 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.999 zł na:

• zabezpieczenie wynagrodzeń członków Komisji Lekarskiej – 8.880 zł, osób obsługujących Komisję – 9.000 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń – 1.744 zł

• pozostałe – 10.375 zł, w tym m.in. zakup notebook”a, fartucha, wagi elektrycznej, krzesła biurowego, urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem wydatki na promocję Powiatu w 2012 roku wyniosły 41.465 zł, co stanowi 94,2 % planu, w tym:

• nagrody i puchary dla uczestników i zwycięzców konkursów – 4.622 zł

• wynagrodzenie dla prowadzącego Piknik Europejski – 4.000 zł

• pozostałe (m.in. wiązanki, kartki świąteczne, materiały promocyjne, piłki, książki, artykuły spożywcze, usługi gastronomiczne, wykonanie statuetek, podarunki na otwarcie Orlików, kufle z okazji Barbórki, fajerwerki, wyjazd na Targi Poznańskie, ogłoszenia w prasie) – 32.843 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.897.151 zł

rozdz. 75411 – Komenda Powiatowa PSP

Z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszącego 3.794.369 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym 3.793.121 zł. Na zabezpieczenie uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników cywilnych wydatkowano łącznie 3.156.918 zł, co stanowi 83,2 % wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 636.203 zł składają się:

• świadczenia dla funkcjonariuszy – 195.139 zł

• ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, wypłacane funkcjonariuszom – 115.294 zł

• opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 32.504 zł

• podatek od nieruchomości – 17.836 zł

• podróże służbowe krajowe – 24.260 zł

• pozostałe – 251.170 zł, w tym m.in. zakup materiałów administracyjno - biurowych, materiałów informatyki, materiałów pędnych i smaru, materiałów transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, usługi remontowe, badania lekarskie.

W ramach zadań inwestycyjnych dofinansowano kwotą 30.000 zł zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku.

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszącego 9.900 zł kwotę 9.290 zł przekazano gminom Krzepice, Lipie, Kłobuck, Opatów , Panki jako dotacje na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania ludności, a kwotę 610 zł przeznaczono na zapłatę za naprawę manipulatora od radiostacji.

rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W okresie sprawozdawczym wykorzystano całość środków pochodzących z dotacji tj. kwotę 1.248 zł na zakup paliwa, łańcucha do piły i zapłatę za ubranie.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Wykorzystano w okresie sprawozdawczym 62.882 zł na sfinansowanie zakupu kamizelek odblaskowych (1.000 zł), na zakup 10 agregatów prądotwórczych na potrzeby zasilania awaryjnego dla Powiatu Kłobuckiego (15.757 zł) oraz zakup 1 dużego agregatu prądotwórczego (46.125 zł – wydatek inwestycyjny).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1.047.054 zł

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Z planu wydatków wynoszącego 1.104.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.047.054 zł, czyli 94,8 % planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia 0

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu zaplanowane były 3 rezerwy tj. rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych i wychowawczych, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna.

W okresie sprawozdawczym uruchamiano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie zakupu kamizelek odblaskowych, dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, dofinansowania wydatków bieżących w oświacie, PCPR i PUP, sfinansowania wydatków związanych z zakupem i montażem monitoringu, opłat abonamentowych za monitoring i wymiany drzwi zewnętrznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku, sfinansowania odszkodowania od Skarbu Państwa tytułem wyroków Sądu Rejonowego w Częstochowie na rzecz P. Jabłońskiej i P. Maźniak.

Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego uruchomiono w kwocie 60.885 zł celem wzmocnienia potencjału operacyjnego OSP w sytuacji wystąpienia zagrożenia wpływającego negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska i zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania awaryjnego dla Powiatu Kłobuckiego.

Rezerwę na uzupełnienie wydatków oświatowych uruchamiano w okresie sprawozdawczym w kwocie 200.697 zł przeznaczając ją zgodnie z potrzebami na wydatki zespołów szkół i poradni.

Na dzień 31 grudnia pozostało rezerwy ogólnej 0 zł, rezerwy oświatowej 3.043 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe 29.115 zł (ogółem 32.158 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie 15.627.280 zł

Na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w Powiecie Kłobuckim otrzymano w 2012 roku 15.990.610 zł subwencji oświatowej. Środki przyznawanej subwencji winny zabezpieczyć prawidłowe bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych. W praktyce jest jednak zupełnie inaczej. Po opłaceniu należnych wynagrodzeń i pochodnych, dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie oraz zakładowego funduszu świadczeń dla nauczycieli pozostaje niewiele na wszystkie pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Dlatego też od wielu lat oświata jest dofinansowywana z własnych dochodów Powiatu. Niestety z roku na rok kwota niedoszacowania subwencji oświatowej wzrasta. W ubiegłym roku Powiat dołożył do oświaty ponad 2.000.000 zł.

W 2012 roku zabezpieczono w jednostkach oświatowych plan pozwalający na uregulowanie zobowiązań za grudzień wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto w jednostkach przeprowadzane były niewielkie remonty i unowocześnianie wyposażenia i sprzętu dydaktycznego w ramach posiadanych środków i faktycznych potrzeb.

W Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 3 i Starostwie Powiatowym realizowane były projekty współfinansowane ze środków europejskich i dotyczące oświaty.

Szczegółowo wydatki w oświacie przedstawiały się następująco:

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie przekazano w okresie 12 miesięcy ubiegłego roku kwotę 362.582 zł.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Z planu wydatków wynoszącego w tym rozdziale 5.455.737 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 5.381.222 zł, w tym m.in.:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.659.518 zł

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 213.720 zł

• świadczenia – 114.274 zł, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ZS w Waleńczowie i ZS w Krzepicach

• zakup energii elektrycznej, wody – 50.632 zł, zakup opału – 110.894 zł. Wydatki dotyczą ZS Nr 3 i ZS w Krzepicach.

W ramach tego rozdziału realizowany był przy współudziale środków europejskich projekt „Z matematyką w świat” w ZS Nr 3 w Kłobucku. Zadanie realizowane jest od 2010 roku w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku. W 2012 roku wydatkowano na nie 125.342 zł. Wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz osób obsługujących projekt, zakup materiałów biurowych, książek, programów komputerowych, usługę cateringową, wycieczkę edukacyjną. Zadanie zakończono w 2012 roku.

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynoszący 10.196.686 zł został w okresie sprawozdawczym wykorzystany w kwocie 9.715.955 zł. Środki wykorzystano przede wszystkim na zabezpieczenie kosztów bieżącego funkcjonowania klas szkół zawodowych, w tym m.in.:

• wynagrodzenia i pochodne – 8.452.792 zł

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 386.073 zł

• świadczenia – 179.802 zł, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ZS w Waleńczowie i w Krzepicach

• zakup materiałów i wyposażenia – 102.111 zł, opłaty za energię, wodę – 69.971 zł. Wydatki dotyczą ZS Nr 1, ZS Nr 2 i ZS w Waleńczowie.

• wynajem hali OSiR przez Zespół Szkół Nr 2 – 22.266 zł

• opłaty za kursy uczniów ZS Nr 2 w Kłobucku i ZS w Krzepicach – 34.520 zł

• dotacje dla Powiatu Kluczborskiego i Zielonogórskiego oraz miasta Gliwice na kursy uczniów – 30.530 zł.

W ramach remontów przeprowadzono m.in.

• remont sal lekcyjnych w ZS Nr 2 – 16.716 zł

• konserwację instalacji elektrycznej, remont centrali telefonicznej w ZS Nr 1 – 2.878 zł.

W 2012 roku realizowano w ramach tego rozdziału następujące projekty z udziałem środków europejskich:

• program Comenius „Działajmy na rzecz demokracji” w Zespole Szkół Nr 1. W 2011 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 14.562 zł, w 2012 roku 27.257 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wizyt nauczycieli i uczniów w Austrii, Finlandii, Niemczech oraz zakup biletów na kolejną wizytę w Niemczech.

• projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie”. W 2012 roku wydatkowano na ten cel 258.150 zł z przeznaczeniem głównie na szkolenia i kursy uczniów, wynagrodzenia osób obsługujących projekt, ubezpieczenie uczestników projektu. Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w Powiecie Kłobuckim. Zadanie ma być realizowane także w 2013 roku.

Ogółem na te dwa projekty wydatkowano 285.407 zł.

rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z koniecznością realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, co wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli łącznie 40.064 zł.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 127.457 zł na:

• sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół naszego powiatu – 126.477 zł

• na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 980 zł (z czego 658 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa).

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.698.430 zł

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W związku z podjętymi uchwałami rad gmin Wręczyca Wielka, Lipie, Krzepice, Kłobuck i Popów zaplanowano w budżecie kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Środki wykorzystano w kwocie 249.000 zł na remont ośrodków zdrowia na terenie tych gmin, doposażenie WOZ w Kalei, termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Popowie. W ramach kwoty 249.000 zł wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 164.000 zł.

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Łącznie w tym rozdziale z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszącego 2.449.430 zł wykorzystano całość środków, w tym:

• Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku

Z dotacji w wysokości 2.414.610 zł wykorzystano całość środków na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz członków rodzin oraz odsetki.

• Dom Dziecka w Kłobucku

Plan dotacji wynoszący 19.953 zł został wykorzystany w całości na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka.

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie przekazano dotację w wysokości 14.867 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 3.633.192 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano 2.472.316 zł, w tym:

• na dotacje dla innych powiatów z tytułu przebywania w ich domach dziecka dzieci z terenu naszego powiatu wydatkowano 104.791 zł

• na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla wychowanków, pomoc rzeczową oraz zasiłki na usamodzielnianie dla wychowanków wydatkowano 42.831 zł

• na zabezpieczenie funkcjonowania Domu Dziecka wydatkowano łącznie 2.324.694 zł, w tym m.in. na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.860.121 zł

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.281 zł

– zakup żywności – 86.799 zł

– opłaty za energię elektryczną, wodę – 28.709 zł

– zakup opału – 35.922 zł

– zakup wyposażenia m.in. krzesła obrotowego, firan, czajników, komputerów, odkurzaczy, suszarek, gofrownic, laptopa, tapczanów – 26.703 zł

– zakup odzieży, obuwia, pościeli itp. – 17.102 zł

– opłaty za ośrodki lecznicze i wychowawcze – 33.840 zł

– kolonie, wycieczki, opłaty szkolne – 27.634 zł.

Z innych powiatów na finansowanie wydatków związanych z pobytem dzieci w naszym Domu Dziecka otrzymano kwotę 1.712.207 zł.

Natomiast zaplanowanych w kwocie 100.000 zł wydatków majątkowych na prace adaptacyjne przy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wieluńskiej w celu zmiany funkcji użytkownika nie zrealizowano.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynoszący 705.641 zł został wykonany w kwocie 700.241 zł, tzn. w 99,2 % planu, w tym:

• kwotę 51.176 zł przeznaczono na dotacje dla innych powiatów na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych spoza powiatu, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu

• 629.146 zł przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń dla rodzin zastępczych, z czego 199.251 zł otrzymano z innych powiatów właściwych na miejsce zamieszkania dzieci

• 19.919 zł wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, z czego z budżetu państwa otrzymano 7.456 zł.

rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z planu wydatków wynoszącego 437.119 zł wykorzystano 436.292 zł, w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 394.289 zł, z czego 8.959 zł zabezpieczono z dotacji od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych

• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.845 zł

• pozostałe – 32.158 zł, w tym m.in. opłaty za Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych i informacyjnych, ubezpieczenie mienia, zakup programów komputerowych.

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej

Z własnych dochodów przeznaczono dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej kwotę 10.000 zł.

rozdz. 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka w Kłobucku wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.700 zł.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W ramach planu wydatków sfinansowane zostały odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Domu Dziecka w Kłobucku w kwocie 10.643 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.769.815 zł

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce przeznaczono kwotę 77.256 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem.

rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i zadaniami wykonywanymi przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 3.692.559 zł, w tym kwotę 2.141.224 zł przeznaczono na właściwe funkcjonowanie jednostki, a 1.551.335 zł na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki poniesiono m.in. na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.868.669 zł

• odpisy na zfśs – 54.930 zł

• zakup oleju opałowego – 42.003 zł

• zakup energii elektrycznej, wody – 36.728 zł

• zakup i montaż systemu alarmowego monitorującego budynek Urzędu – 21.222 zł (wydatek inwestycyjny).

Ponadto w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na które łącznie wydatkowano 1.551.335 zł.

Na realizację projektu „Wspólnie do celu III” wydatkowano łącznie 167.206 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Celem programu było upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Realizacja projektu „Nowe perspektywy” zakończyła się kwotą 19.704 zł, z czego koszt doradztwa prawniczego wyniósł 7.840 zł, koszt doradztwa psychologicznego – 6.120 zł, usługa cateringowa – 4.975 zł, ogłoszenia w prasie – 769 zł.

Następnym projektem realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy był projekt „Droga do kwalifikacji”. W 2012 roku wydatkowano 38.706 zł, głównie na szkolenia, dojazdy na szkolenia, ogłoszenia w prasie.

W 2012 roku realizowano także projekt „Inwestuję w siebie”. Łączne wydatki wyniosły 41.973 zł. Wydatki przeznaczono przede wszystkim na szkolenia, dojazdy na szkolenia, ogłoszenia w prasie.

Kwotę 13.513 zł przeznaczono z kolei na realizację projektu „Biznesmen – Bizneswomen”. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup niszczarki i urządzenia wielofunkcyjnego, ogłoszenia w prasie.

Największym projektem realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku był projekt „Szansa na lepsze jutro”. Ogółem wydatkowano 1.270.233 zł, w tym stypendia za staż i za szkolenia oraz składki od nich naliczane – 1.208.139 zł, szkolenia – 52.855 zł, dojazdy na szkolenia – 5.488 zł, ogłoszenia w prasie, wykonanie plakatów i ulotek, koszty prowadzenia rachunku bankowego – 3.751 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.906.441 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty funkcjonowania świetlic przy Zespole Szkół Nr 1 i Nr 3 w Kłobucku. Plan wydatków wynoszący 116.152 zł został zrealizowany w kwocie 111.843 zł, w tym:

• na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 105.536 zł

• na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.307 zł.

rozdz. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

Na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku wydatkowano 992.989 zł, w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 924.017 zł

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.025 zł

• pozostałe – 25.947 zł (w tym m.in. delegacje pracowników, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, konsultacje lekarskie).

Natomiast z zaplanowanej w kwocie 1.400 zł dotacji dla miasta Częstochowy uruchomiono w okresie sprawozdawczym 1.394 zł.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale 994.383 zł. Całość stanowiły wydatki bieżące.

rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.789.280 zł z przeznaczeniem na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie.

rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na dofinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano 5.923 zł.

rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 5.012 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19.760 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Z ekologią za pan brat” przeznaczono w 2012 roku kwotę 4.000 zł.

Kwotę 15.760 zł przeznaczono na:

• aktualizację programu ochrony środowiska – 14.760 zł

• warsztaty ekologiczne dla uczniów 4 szkół ponadgimnazjalnych i wychowanków Domu Dziecka pt. „Dobre rady na codzienne odpady” – 1.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 105.360 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki

Przekazano dla gminy Kłobuck dotację na współfinansowanie biblioteki w wysokości 30.000 zł (100% planu).

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 75.360 zł, czyli 91,9 % planu z przeznaczeniem m.in. na:

• 8.000 zł dla gminy Kłobuck na dofinansowanie Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych

• 3.660 zł przekazano dla gminy Krzepice na zorganizowanie obchodów Powiatowego Dnia Strażaka

• 8.000 zł dla gminy Opatów na organizację Dożynek Powiatowo - Gminnych.

• 35.000 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, w tym:

– Ponadregionalne Stowarzyszenie „Wieniawa” – 6.000 zł (organizacja Dni Długoszowskich)

– Związek Harcerstwa Polskiego – 11.000 zł (zadanie „Harcerskie działania ku rodzinnej tradycji”)

– Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich – 11.000 zł (zadanie „Tradycja i folklor”)

– Liga Obrony Kraju – 1.500 zł (obchody rocznic i świąt państwowych)

– Stowarzyszenie Prom – 5.500 zł (rozwój i wspieranie kultury, sportu i turystyki Gminy Wręczyca Wielka)

• 17.600 zł przeznaczono na stypendia artystyczne

• 2.700 zł przeznaczono na nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursów.

Dział 926 – Kultura fizyczna 96.290 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska Orlik w Krzepicach wyniosły w 2012 roku 36.235 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.503 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii, stojaków na odpady, oleju do wielofunkcyjnego urządzenia do prac porządkowych, piłek, stopera, kompresora, ławek parkowych, stojaków na rowery, siatki do tenisa ziemnego i siatki do piłki nożnej itp.

Ponadto zakupiono zegar – tablicę wyników za kwotę 3.660 zł. Wydatek ten stanowił wydatek inwestycyjny.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 39.895 zł.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym z planu wydatków wynoszącego 58.000 zł kwotę 56.395 zł, w tym:

• udzielono dotacji w kwocie 45.000 zł dla następujących organizacji:

– Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 15.000 zł (organizacja przedsięwzięć sportowo - rekreacyjnych)

– Powiatowe Zrzeszenie LZS – 15.000 zł (organizacja mistrzostw, zawodów sportowych)

– Klub Sportowy „Liswarta” w Krzepicach – 3.000 zł (Bieg Krzepkich)

– Komenda Hufca ZHP w Kłobucku – 2.000 zł (zadanie „Na sportowo jest wesoło”)

– Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Start” w Kłobucku – 2.500 zł (amatorska kobieca liga siatkówki)

– Parafialny Klub Sportowy „św. Stanisław” w Dankowie - 3.000 zł (MiniEuro 2012)

– Ochotnicza Straż Pożarna w Zajączkach Drugich – 2.000 zł (Ogólnopolski Bieg Zajączkowski)

– Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne Wieniawa – 2.500 zł (Ogólnopolski Bieg Uliczny Szlakiem Jana Długosza)

• zakupiono medale, puchary i nagrody na imprezy sportowe – 7.965 zł

• pozostałe wydatki w kwocie 3.430 zł poniesiono m.in. na zakup koszulek, naczyń jednorazowych, wody, piłek, usługi gastronomiczne, transport zawodników klubu Orient.

5) REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2012 ROKU

W okresie sprawozdawczym wykonano przychodów w kwocie 2.857.684 zł z tytułu uzyskania wolnych środków z 2011 roku. Wolne środki stanowiły jedyne przychody, jakie zostały zrealizowane w 2012 roku (nie zaciągnięto żadnych kredytów, ani pożyczek).

Załącznik Nr 8 przedstawia plan i wykonanie przychodów w 2012 roku.

6) REALIZACJA ROZCHODÓW W 2012 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano 6.659.736 zł rozchodów z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, w tym kwotę 4.616.825 zł stanowi spłata kredytów zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Spłaty kredytów i pożyczek odbywały się zgodnie z harmonogramem spłat. W 2012 roku dokonano całkowitej spłaty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków europejskich oraz zakończyła się spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w wysokości 2.914.740 zł na modernizację dróg powiatowych, doposażenie szpitali i gabinetów medycznych i opracowanie dokumentacji dla termomodernizacji szpitali.

Załącznik Nr 9 przedstawia spłaty rat poszczególnych kredytów i pożyczek w 2012 roku.

7) ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POWIATU na dzień 31 grudnia 2012 roku

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 15.458.667 zł. Całość zobowiązań stanowi zadłużenie wobec banków komercyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz zadłużenie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Wg terminu zapadalności z kwoty zadłużenia 15.458.667 zł, kwota 2.180.010 zł zostanie spłacona w 2013 roku, kwota 7.628.762 zł przypada do spłaty w okresie od 1 roku do 5 lat, natomiast 5.649.895 zł przypada do spłaty w okresie powyżej 5 lat.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku należności wymagalne Powiatu wynosiły 2.590.997 zł, w tym kwotę 2.447.731 zł stanowiły należności z tytułu kary za nieterminowe wykonanie prac w zakresie przebudowy drogi.

8) WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W okresie sprawozdawczym wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych utworzonych przez Radę Powiatu i funkcjonujących od dnia 1 stycznia 2011 roku przedstawiało się następująco:

dochody własne funkcjonujące przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku

Dochody w wys. 167.525 zł osiągnięto m.in. z tytułu usług świadczonych przez Stację Kontroli Pojazdów, wpływów ze sprzedaży wyrobów (nawiertaki, giętarki, klucze odkręcające do hydrantu), wpływów za czynsz, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, odsetek bankowych oraz z różnych dochodów.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup węgla, materiałów do bieżących napraw, części do maszyn i urządzeń, zapłatę za energię elektryczną i inne usługi.

Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

dochody własne funkcjonujące przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku

Dochody w wys. 5.929 zł osiągnięto z tytułu m.in. wynajmu sali, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, różnych dochodów oraz odsetek.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup środków czystości, materiałów na egzamin zawodowy, materiałów biurowych, kuchni indukcyjnej i sprzętu gospodarstwa domowego, drobne usługi remontowe.

Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

dochody własne funkcjonujące przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku

Dochody w wys. 67.171 zł osiągnięto z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych, wpływów z różnych opłat (za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw), odsetek bankowych, darowizny z Lasów Państwowych.

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 67.175 zł m.in. na materiały do bieżących napraw, środki czystości, materiały biurowe, komputer przenośny, remont elewacji, różne usługi.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 4 zł, na koniec roku 0 zł.

dochody własne funkcjonujące przy Zespole Szkół w Krzepicach

Dochody w wys. 171.129 zł osiągnięto z tytułu wpływów za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, opłat za żywienie dzieci, wynajmu i dzierżawy lokali wraz z opłatami za media, wpływu z usług ksero, wpływów ze sklepiku, odsetek.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na:

– wynagrodzenia bezosobowe – 550 zł

– zakup opału – 51.047 zł

– zakup towaru do sklepiku – 47.404 zł

– materiały biurowe – 1.780 zł

– zapłatę za energię elektryczną i wodę – 19.485 zł, wywóz nieczystości – 2.695 zł

– obsługa w zakresie bhp – 4.200 zł.

Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 10.

9) ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOKONANE W TRAKCIE 2012 ROKU

W 2012 roku zaplanowane były następujące zadania finansowane lub współfinansowane ze środków europejskich:

1. Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na wspólne zadanie pn. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice – Panki – DW494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1

Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na wspólne zadanie pn. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice – Panki – DW494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1 w kwocie 1.008.112 zł została wprowadzona do budżetu uchwałami Zarządu Powiatu Nr 370/2012 z 22 maja 2012 i Nr 478/2012 z 3 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok. Całość środków stanowiły środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

2. System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego

Na realizację projektu System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi zapewniono uchwałą Rady Powiatu Nr 103/X/2012 z 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok kwotę 1.222.282 zł, całość z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Plan pozostał na tym poziomie do końca roku budżetowego.

3. projekt „Z matematyką w świat”

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku od 2010 roku. Zaplanowano na to zadanie w budżecie kwotę 79.330 zł, z czego 67.431 zł ze środków europejskich, a 11.899 zł z dotacji z budżetu państwa. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 307/2012 z 16 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 111.335 zł. Na koniec 2012 roku plan wydatków wyniósł 190.665 zł, z czego ze środków europejskich 162.066 zł, z dotacji z budżetu państwa 28.599 zł.

4. projekt „Działajmy na rzecz demokracji”

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku od 2011 roku. Projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok w kwocie 27.000 zł. Uchwałami Zarządu Powiatu Nr 335/2012 z 29 marca, Nr 363/2012 z 8 maja, Nr 465/2012 z 27 września i Nr 489/2012 z 25 października dokonano zmian w planie wydatków polegających na zmianach kwot między paragrafami wydatków budżetowych. Natomiast uchwałą Nr 505/2012 z 15 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok Zarząd Powiatu zwiększył plan wydatków na ten cel o kwotę 400 zł. Ostatecznie plan wydatków na to zadanie wyniósł 27.400 zł.

5. projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie”

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” zapewniono w budżecie kwotę 712.982 zł z przeznaczeniem na ten cel. Kwota 611.577 zł miała pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 101.405 zł z budżetu państwa i ze środków własnych. Plan ogółem nie uległ zmianie w trakcie roku budżetowego, zmieniał się natomiast sposób finansowania. Ostatecznie na koniec roku ze środków EFS zaplanowano 694.587 zł, z dotacji z budżetu państwa i ze środków własnych 18.395 zł – zmiany nastąpiły uchwałami Zarządu Powiatu Nr 291/2012 z 23 stycznia, Nr 414/2012 z 24 lipca, Nr 442/2012 z dnia 22 sierpnia, Nr 511/2012, Nr 514/2012 z 27 listopada. Zadanie realizowane jest w latach 2011 – 2013 przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku.

6. projekt „Wspólnie do celu III”

W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt pn. „Wspólnie do celu III”. Na to zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 181.320 zł, z czego 154.122 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 27.198 zł ze środków własnych. Uchwałą Nr 517/2012 z dnia 4 grudnia w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok Zarząd Powiatu zmniejszył plan wydatków o kwotę 2.117 zł z wkładu własnego, przeznaczając tą kwotę na inne własne zadanie. Natomiast uchwałami Zarządu Powiatu Nr 414/2012 z 24 lipca i Nr 532/2012 z 20 grudnia dokonano zmian między paragrafami wydatków budżetowych.

7. projekt „Nowe perspektywy”

Drugim projektem współfinansowanym ze środków europejskich i realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w 2012 roku był projekt pn. „Nowe perspektywy”, na który zapewniono w budżecie kwotę 30.960 zł (26.316 zł z EFS, 4.644 zł z budżetu państwa). 30 stycznia uchwałą Nr 297/2012 Zarząd Powiatu zwiększył plan wydatków na to zadanie o kwotę 7.740 zł, następnie uchwałą Zarządu Powiatu Nr 362/2012 z 8 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.971 zł. Ponadto uchwałą Zarządu Powiatu Nr 315/2012 z 5 marca dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie na koniec roku plan wydatków na to zadanie wyniósł 19.729 zł, z czego 16.770 zł stanowić miały środki z EFS.

8. projekt „Droga do kwalifikacji”

W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował także projekt „Droga do kwalifikacji”, na który zabezpieczono uchwałą budżetową kwotę 44.332 zł, w tym 37.682 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 6.650 zł z budżetu państwa. Uchwałą Nr 362/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok Zarząd Powiatu zwiększył plan wydatków na to zadanie o kwotę 15 zł. Ostatecznie budżet tego projektu zamknął się kwotą 44.347 zł , w tym 37.965 z EFS.

9. projekt „Inwestuję w siebie”

Następnym projektem, jaki w 2012 roku realizował Powiatowy Urząd Pracy był projekt „Inwestuję w siebie”, na który zapewniono uchwałą budżetową kwotę 43.586 zł (37.048 zł z EFS, 6.538 z budżetu państwa). Uchwałą Nr 362/2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok Zarząd Powiatu zwiększył plan wydatków na to zadanie o kwotę 15 zł. Na koniec 2012 roku plan wynosił 43.601 zł, w tym 37.061 zł ze środków europejskich, 6.540 zł z dotacji z budżetu państwa.

10. projekt „Szansa na lepsze jutro”

W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro”, na który zabezpieczono uchwałą Zarządu Powiatu Nr 297/2012 z 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego kwotę 1.279.809 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej (uchwała Zarządu Powiatu Nr 414/2012 z 24 lipca 2012 roku), plan ogółem projektu pozostał bez zmian.

11. projekt „Biznesmen - Bizneswomen”

W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy przystąpił także do realizacji projektu „Biznesmen - Bizneswomen”, na który zabezpieczono uchwałą Zarządu Powiatu Nr 450/2012 z 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego kwotę 14.205 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian.

Ogółem plan wydatków na zadania objęte dofinansowaniem ze środków europejskich wynosił na początek roku 1.119.510 zł, a na koniec roku 4.742.335 zł.

Realizacja wydatków w ramach poszczególnych projektów współfinansowanych ze środków europejskich została przedstawiona w części opisowej wydatków.

10) STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Ostrowach nad Okszą

W 2011 roku udzielono dotacji gminie Miedźno w kwocie 175.461 zł na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą (środki pochodziły z gminy Miedźno). W 2012 roku przekazano do gminy Miedźno kwotę 173.541 zł. Zadanie zostało zakończone w 2012 roku.

2. Budowa przyłącza kanalizacyjnego obiektu przy ulicy Wieluńskiej

W 2011 roku opracowano projekt techniczny przyłącza kanalizacyjnego obiektu przy ulicy Wieluńskiej za kwotę 4.000 zł. W 2012 roku wydatkowano na budowę przyłącza 16.039 zł. Zadanie zakończono w 2012 roku.

3. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gm. Wręczyca Wielka

Zadanie realizowane jest w latach 2012 – 2013. Wydatkowano na nie w okresie sprawozdawczym kwotę 163.209 zł, a pozostała kwota 380.820 zł przeznaczona jest na II etap tzn. na prace wykonane w 2013 roku. Celem zadania jest uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych i usprawnienie funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę danych.

4. Inwentaryzacja w terenie punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy

W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków na to zadanie – w 2012 roku ogłoszono przetarg i podpisano umowę. Całość wydatków w kwocie 103.000 zł planowana jest do poniesienia w 2013 roku. W 2013 roku planowane jest także zakończenie zadania. Celem jest założenie jednorodnej geodezyjnej sieci poziomej składającej się z punktów o dokładności, lokalizacji i trwałości odpowiadającej współczesnym potrzebom.

5. projekt „Z matematyką w świat”

Zadanie realizowane jest od 2010 roku w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku. W 2011 roku wydatkowano na nie 136.768 zł, w 2012 roku – 125.342 zł. Wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz osób obsługujących projekt, zakup materiałów biurowych, książek, programów komputerowych, usługę cateringową, wycieczkę edukacyjną. Zadanie zakończono w 2012 roku.

6. program „Uczenie się przez całe życie” – „Działajmy na rzecz demokracji”

Do programu przystąpił w 2011 roku Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku. W 2011 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 14.562 zł, w 2012 roku 27.257 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wizyt nauczycieli i uczniów w Austrii, Finlandii, Niemczech oraz zakup biletów na kolejną wizytę w Niemczech.

Celem programu jest przekazanie młodzieży wiedzy na temat funkcjonowania demokratycznych instytucji politycznych poprzez m.in. wyjazdy młodzieży do innych krajów demokratycznych. Projekt będzie realizowany do 2013 roku.

7. projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie”

W 2011 roku Starostwo Powiatowe przystąpiło do realizacji projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”. W 2012 roku wydatkowano na ten cel 258.150 zł z przeznaczeniem głównie szkolenia i kursy uczniów, wynagrodzenia osób obsługujących projekt, ubezpieczenie uczestników projektu. Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w Powiecie Kłobuckim. Zadanie ma być realizowane także w 2013 roku.

8. projekt „Nowe perspektywy”

Celem projektu jest odbudowa motywacji i wiary w zaistnienie na współczesnym rynku pracy osób bezrobotnych. W 2011 roku wydatkowano 503 zł na materiały promocyjne. Właściwa realizacja tzn. głównie szkolenia dla bezrobotnych z zakresu doradztwa psychologicznego i prawnego miała miejsce w 2012 roku. Wydatkowano na ten cel 19.704 zł. Zadanie zostało zakończone w 2012 roku.

9. projekt „Droga do kwalifikacji”

W 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do realizacji projektu „Droga do kwalifikacji”, na który wydatkowano kwotę 613 zł z przeznaczeniem na akcję promocyjną. Właściwa realizacja polegająca na prowadzeniu szkoleń tematycznych dla bezrobotnych w celu uzyskania kwalifikacji nastąpiła w 2012 roku. Wydatki poniesiono w kwocie 38.706 zł i zakończono projekt.

10. projekt „Inwestuję w siebie”

Powiatowy Urząd Pracy realizował także od 2011 roku projekt „Inwestuję w siebie”, na który wydatkowano w 2012 roku 41.973 zł. Wydatki poniesiono głównie na szkolenia i dojazdy na szkolenia. Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia wśród bezrobotnych Powiatu Kłobuckiego. Zadanie zakończono w 2012 roku.

11. projekt „Szansa na lepsze jutro”

W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro”. Celem programu jest aktywizacja osób bezrobotnych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.270.233 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2013 roku.

12. projekt „Biznesmen - Bizneswomen”

W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy przystąpił także do realizacji projektu „Biznesmen – Bizneswomen”, na który wydatkowano 13.513 zł. Projekt będzie realizowany do 2014 roku. Celem projektu jest wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.

Starosta Kłobucki


Roman Minkina

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
Zalacznik3.pdf

Załącznik 3

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
Zalacznik4.pdf

Załącznik 4

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
Zalacznik5.pdf

Załącznik 5

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
Zalacznik6.pdf

Załącznik 6

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
Zalacznik7.pdf

Załącznik 7

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
Zalacznik8.pdf

Załącznik 8

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
Zalacznik9.pdf

Załącznik 9

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
Zalacznik10.pdf

Załącznik 10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »