| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Chybie

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXVI/170/05 Rady Gminy Chybie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 18 maja 2005 r. Nr 62, poz. 1603), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

uchwałą Nr XXXIII/216/05 Rady Gminy Chybie z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniającą uchwałę Nr XXVI/170/05 Rady Gminy Chybie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 20 lutego 2006 r. Nr 16, poz. 523);

uchwałą Nr XVIII/148/08 Rady Gminy Chybie z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniającą uchwałę Nr XXVI/170/05 Rady Gminy Chybie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 25 lipca 2008 r. Nr 137, poz. 2664);

uchwałą Nr XXVIII/223/09 Rady Gminy Chybie z dnia 7 lipca 2009 r. zmieniającą uchwałę Nr XXVI/170/05 Rady Gminy Chybie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 25 sierpnia 2009 r. Nr 152, poz. 2971);

uchwałą Nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniającą uchwałę Nr XXVI/170/05 Rady Gminy Chybie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 19 lipca 2012 r., poz. 2877).

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Chybie
z dnia 19 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXVI/170/05

Rady Gminy Chybie

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału w Chybiu – na wniosek Wójta Gminy Chybie

RADA GMINY CHYBIE
uchwala:

§ 1. [1]) . Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/170/05
Rady Gminy Chybie
z dnia 30 marca 2005 r.

KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI
ZA ICH OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

§ 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:

1) 70% środków funduszu danej szkoły przeznaczona jest do dyspozycji dyrektora szkoły,

2) 30% środków funduszu danej szkoły przeznaczona jest do dyspozycji Wójta Gminy.

§ 2. W ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przyznaje:

1) Wójt Gminy – Nagrodę Wójta Gminy Chybie – dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Chybie,

2) dyrektor szkoły – Nagrodę Dyrektora Szkoły – dla nauczycieli danej szkoły.

§ 3. Nagrody, o których mowa w § 2 przyznaje się nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Chybie występuje:

1) dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole,

2) Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych Urzędu Gminy lub inspektor ds. oświaty – dla dyrektora szkoły.

2.               W szczególnie uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o Nagrodę Wójta Gminy Chybie może wystąpić rada pedagogiczna za pośrednictwem dyrektora szkoły.

3.               Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Dyrektora Szkoły mogą wystąpić:

1) rada pedagogiczna szkoły,

2) organy społeczne szkoły,

3) związki zawodowe.

              4[2]) . Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną pod warunkiem, że podmiot ten nie jest wnioskodawcą przyznania nagrody.

5.               Uzasadnienie wniosku o Nagrodę Wójta Gminy powinno zawierać opis efektów osiągniętych przez nauczyciela/dyrektora w okresie od otrzymania ostatniej nagrody.

6.               Wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Chybie z okazji Dnia Edukacji Narodowej składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 15 września danego roku, a w przypadku nagród przyznawanych z innych okazji – nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym wręczeniem.

7.               Wnioski o przyznanie Nagrody Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej składa się do dyrektora danej szkoły w terminie do 15 września danego roku, a w przypadku nagród przyznawanych z innych okazji – nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym wręczeniem.

8.               Wzór wniosku o przyznanie nagrody określa Załącznik.

§ 5. [3]) (uchylony).

§ 6. [4]) Nagroda, o której mowa w § 2 może być przyznana nauczycielowi, posiadającemu wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej, wystawioną nie później niż 5 lat przed terminem złożenia wniosku oraz spełniającemu odpowiednio co najmniej 5 z następujących kryteriów:

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach (rejonowych), olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach, turniejach przeglądach i festiwalach na szczeblu co najmniej gminnym,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,

f) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

h) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej (koła przedmiotowe),

i) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,

j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

k) bierze udział w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania (w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli),

l) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi nauczycielami,

m) posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno-wychowawczej;

2) w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

e) [5]) zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły:

a) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

b) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,

c) aktywnie współpracuje z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców,

d) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,

e) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,

f) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

4) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

b) promowaniu szkoły poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz instytucji.

§ 7. Nauczyciel niezależnie od przyznanej mu w ciągu danego roku szkolnego nagrody dyrektora, może otrzymać nagrodę Wójta Gminy, Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 8. Nauczyciel lub dyrektor, któremu przyznana została nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego aktach osobowych.

§ 9. [6]) Wójt Gminy Chybie może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi, spełniającemu warunki o których mowa w § 6.


Załącznik nr 3 do Obwieszczenia dnia 19 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik


[1]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXVIII/223/09 Rady Gminy Chybie z dnia 7 lipca 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVI/170/05 Rady Gminy Chybie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 25 sierpnia 2009 r. Nr 152, poz. 2971), który wszedł w życie z dniem 1 września 2009 r .

[2]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIII/216/05 Rady Gminy Chybie z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVI/170/05 Rady Gminy Chybie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 20 lutego 2006 r. Nr 16, poz. 523), który wszedł w życie w dniu 7 marca 2006 r.

[3]) uchylony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVI/170/05 Rady Gminy Chybie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 19 lipca 2012 r., poz. 2877), który wszedł w życie w dniu 3 sierpnia 2012 r.

[4]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XVIII/148/08 Rady Gminy Chybie z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVI/170/05 Rady Gminy Chybie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 25 lipca 2008 r. Nr 137, poz. 2664), który wszedł w życie w dniu 9 sierpnia 2008 r.

[5]) dodany przez § 1 uchwały Nr XXVIII/223/09 Rady Gminy Chybie z dnia 7 lipca 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVI/170/05 Rady Gminy Chybie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 25 sierpnia 2009 r. Nr 152, poz. 2971), który wszedł w życie z dniem 1 września 2009 r.

[6]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVI/170/05 Rady Gminy Chybie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 19 lipca 2012 r., poz. 2877), który wszedł w życie w dniu 3 sierpnia 2012 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »