| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/361/2013 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/307/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13   września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 czerwca 2010 r. w   sprawie sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.   3 ust.   3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

W § 2   uchwały Nr XXX/307/2012 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 6   grudnia 2012 roku w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dodaje się ust. 6   o następującej treści:  

6.   Jako część usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w   zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości w   worki do selektywnej zbiórki odpadów. Wyposażenie nieruchomości w   worki do selektywnej zbiórki odpadów następuje nieodpłatnie na podstawie umowy właściciela z   przedsiębiorcą. Rodzaje worków do selektywnej zbiórki określone zostały w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Będzina.  

§ 2.  

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/361/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 27 marca 2013 r.

W związku ze zmianą art. 5   ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.), wprowadzoną przez ustawę z   dnia 25   stycznia 2013 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2013 r., poz.   228) rada gminy, może w   drodze uchwały o   której mowa w   art. 6r ust. 3   ww. ustawy, przejąć obowiązek wyposażenia nieruchomości w   pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, jako część usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w   zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyposażenie nieruchomości w   worki do selektywnej zbiórki odpadów w   ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie dodatkowym bodźcem, zachęcającym mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym zgodnie z   Uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 czerwca 2010 r. w   sprawie sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.   3 ust.   3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »