| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/361/2013 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/307/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13   września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 czerwca 2010 r. w   sprawie sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.   3 ust.   3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

W § 2   uchwały Nr XXX/307/2012 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 6   grudnia 2012 roku w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dodaje się ust. 6   o następującej treści:  

6.   Jako część usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w   zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości w   worki do selektywnej zbiórki odpadów. Wyposażenie nieruchomości w   worki do selektywnej zbiórki odpadów następuje nieodpłatnie na podstawie umowy właściciela z   przedsiębiorcą. Rodzaje worków do selektywnej zbiórki określone zostały w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Będzina.  

§ 2.  

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/361/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 27 marca 2013 r.

W związku ze zmianą art. 5   ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.), wprowadzoną przez ustawę z   dnia 25   stycznia 2013 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2013 r., poz.   228) rada gminy, może w   drodze uchwały o   której mowa w   art. 6r ust. 3   ww. ustawy, przejąć obowiązek wyposażenia nieruchomości w   pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, jako część usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w   zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyposażenie nieruchomości w   worki do selektywnej zbiórki odpadów w   ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie dodatkowym bodźcem, zachęcającym mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym zgodnie z   Uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 czerwca 2010 r. w   sprawie sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.   3 ust.   3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »