| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/332/12 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobrowniki na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.(t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)oraz art.26 ust.1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym( Dz. U. z 2007r. nr 89, poz. 590)

Rada Gminy w Bobrownikach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 30 772 050,00zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 26 431 868,00zł,

b) majątkowe w kwocie 4 340 182,00zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 30 936 443,00zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 25 791 245,00 zł

b) majątkowe w kwocie 5 145 198,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Tabelą Nr 2a

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 164 393,00 zł , który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w kwocie 163 900,10zł ,

b) nadwyżki budżetowej w kwocie 492,90 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 906 920,00zł ,które będą pochodzić z następujących tytułów:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 505 207,00zł

b) pożyczki w kwocie 163 900,10zł

c) wolnych środków w kwocie 186 312,90zł

d) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 51 500,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 742 527,00zł, na:

a) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 682 527,00zł,

b) udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 60 000,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 33 334,00 zł.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł

§ 5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do kwoty 60 000,00zł .

§ 6. Ustala się rezerwy w wysokości 360 000,00 zł , w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 289 500,00 zł ,

2. rezerwy celowe w wysokości 70 500,00zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 500,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 649 164,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 700,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się dochody w kwocie 165 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki :

-w kwocie 88 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

-w kwocie 76 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się dochody planowane do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w kwocie 40 000,00zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 144 678,10zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego , zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwotach:

1) Przychody - 5 344 143,00 zł,

2) Koszty -5 324 143,00zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 4 Uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na :

- zmianach w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

- na przesunięciach wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu .

4. Przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków .

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Katarzyna Cofała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/332/12
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/332/12
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na 2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/332/12
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/332/12
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 1 - przychody i rozchody 2013

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/332/12
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 2 - zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/332/12
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 3 - zadania zlecone na podstawie pozozumienia jst

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/332/12
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 4 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/332/12
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 5- fundusz sołecki 2013

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/332/12
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 6 UDZIELONE DOTACJE 2013

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/332/12
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 7 ZGK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »