| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/617/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 4 kwietnia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn.zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwanej dalej deklaracją, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze miasta Gliwice, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią wzoru deklaracji są:

1) załącznik nr 2 - "Dane o nieruchomościach zamieszkałych",

2) załącznik nr 3 - "Dane o podmiotach zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi",

3) załącznik nr 4 - "Dane dotyczące odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych".

§ 2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21 w następujących terminach:

1. do 31 maja 2013r. -dla pierwszej deklaracji, lub

2. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, oraz

3. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 3. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 4. 1. Określa się format elektroniczny formularzy wskazanych w niniejszej uchwale w formacie XML, który jest zgodny z zakresem danych zawartych w załącznikach.

2. Układ informacji i powiązań między danymi w formularzach:

"Deklaracja, Dane o nieruchomościach zamieszkałych, Dane o podmiotach zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Dane dotyczące odpadów komunalnych" określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się możliwość składania deklaracji wraz z załącznikami określonymi w § 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 6. Deklaracja wraz z załącznikami określonymi w § 1 może być przesyłana przez właścicieli nieruchomości w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl).

§ 7. Przesłanie deklaracji i załączników wymaga wypełnienia właściwego formularza określonego w § 4. Wygenerowany na podstawie formularza dokument elektroniczny powinien być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesłany w sposób określony w § 6 niniejszej uchwały.

§ 8. Deklaracja i załączniki przesyłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001r., Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub weryfikowanego za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.

§ 9. Deklaracja i załączniki przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji i załączników przesyłanych w formie elektronicznej, zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 10. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i załączników musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/617/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 4 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/617/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 4 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/617/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 4 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/617/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 4 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/617/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 4 kwietnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »