| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/640/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 4 kwietnia 2013r.

w sprawie nadania statutu Szpitalowi Miejskiemu Nr 4 z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gliwicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 w zw. z art. 6 ust. 2, art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poza. 654 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. Nadać statut Szpitalowi Miejskiemu Nr 4 z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 20, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwały nr XXI/435/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z 28 czerwca 2012 roku oraz nr XII/470/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z 23 sierpnia 2012 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/640/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 4 kwietnia 2013 r.

STATUT
SZPITALA MIEJSKIEGO NR 4 Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GLIWICACH

Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne

§ 1. 1. Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią SPZOZ utworzony zostaje na podstawie Porozumienia z dnia 29 marca 2012 r. o połączeniu 106 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gliwicach z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Poradnią Psychologiczną w Gliwicach i zwany dalej jest „Szpitalem" .

2. Szpital działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z pózn. zm.),

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.),

- niniejszego statutu,

- innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych.

§ 2. 1. Szpital działa pod firmą: Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gliwicach.

2. Szpital może używać nazwy skróconej o treści: „Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach".

3. Podmiotem tworzącym i nadzorującym jest gmina miejska Gliwice, zwana dalej Miastem Gliwice.

4. Siedzibą Szpitala jest miasto Gliwice.

5. Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego Szpital uzyskuje osobowość prawną.

7. Szpital wykonuje działalność leczniczą w następujących przedsiębiorstwach:

1) Szpital Miejski nr 4 -Szpital;

2) Szpital Miejski nr 4 -Rehabilitacja;

3) Szpital Miejski nr 4 -Przychodnia.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 3. 1. Celem Szpitala jest udzielanie szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne, w utworzonych komórkach organizacyjnych, przy wykorzystaniu posiadanego potencjału kadrowego i technicznego.

2. Szpital jest uprawniony do udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom innym niż ubezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż wymienione w art. 44 ustawy o działalności leczniczej ustala Dyrektor.

§ 4. Szpital może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określanych w odrębnych przepisach, a w szczególności poprzez:

1) prowadzenie:

a) staży specjalizacyjnych i specjalizacji medycznych,

b) praktyk studenckich dla studentów akademii medycznych,

c) praktyk i przyuczania zawodowego dla słuchaczy pomaturalnych szkół medycznych,

d) szkoleń z zakresu pomocy medycznej i ratownictwa medycznego;

2) organizowanie sympozjów medycznych, konferencji tematycznych i innych form kształcenia.

§ 5. Do zadań Szpitala należy:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

a) badania i porady lekarskie,

b) leczenie,

c) rehabilitacja lecznicza,

d) pielęgnacja chorych,

e) badania diagnostyczne, w tym analityka medyczna,

f) badania i terapia psychiatryczna i psychologiczna,

g) opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem,

h) opieka nad zdrowym dzieckiem,

i) pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi,

j) opieka paliatywno – hospicyjna,

k) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

l) leczenie stomatologiczne, protetyka stomatologiczna i ortodoncja,

m) zaopatrzenie w środki i materiały medyczne;

2) organizowanie i prowadzenie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych we wszystkich formach określonych odrębnymi przepisami w zakresie działalności Szpitala;

3) wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia zlecanych przez organ tworzący.

§ 6. W zakresie wykonywanych zadań Szpital współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, placówkami opieki społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami.

§ 7. Szpital może prowadzić wyodrębnioną działalność inną niż określona w §3, §4, §5, §6, przy czym prowadzenie takiej działalności nie może ograniczać zadań wymienionych we wskazanych przepisach niniejszego statutu.

Rozdział 3.
Organy Szpitala i ich kompetencje

§ 8. Organami Szpitala są:

1) Dyrektor Szpitala, zwany też dalej Dyrektorem;

2) Rada Społeczna Szpitala, zwana dalej Radą Społeczną.

§ 9. 1. Działalnością Szpitala kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Szpitala.

3. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące realizacji zadań statutowych Szpitala, w tym dotyczące organizacji i funkcjonowania, z zachowaniem zasad określonych w ustawie i innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

4. Dyrektor jest odpowiedzialny za zarządzanie Szpitalem.

5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników oraz dokonuje czynności za pracodawcę – Szpital, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

6. Dyrektor kieruje Szpitalem i wykonuje zadania przy pomocy:

a) zastępców,

b) kierowników komórek organizacyjnych,

c) innych osób funkcyjnych.

7. Szczegółowy zakres kompetencji i zadań osób wymienionych w ust. 6 określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym Szpitala.

8. Dyrektora Szpitala zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Gliwice na podstawie: powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno – prawnej, z zastrzeżeniem treści § 10 ust. 2 Porozumienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Statutu.

9. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Szpitala wykonuje Prezydent Miasta Gliwice.

§ 10. 1. W Szpitalu działa Rada Społeczna, powoływana przez Radę Miejską w Gliwicach.

2. Rada Społeczna jest:

a) organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;

b) organem doradczym Dyrektora Szpitala.

3. Rada Społeczna działa w zakresie określonym ustawą, zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem, zatwierdzonym przez podmiot tworzący, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Gliwice.

4. Rada Społeczna może wyrazić opinię w sprawach istotnych dla funkcjonowania Szpitala, innych niż wymienione w ust. 3.

5. W skład Rady Społecznej wchodzą:

a) Prezydent Miasta lub osoba przez niego wyznaczona, jako Przewodniczący

b) przedstawiciel Wojewody Śląskiego

c) przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską w Gliwicach w liczbie 5 osób.

6. Kadencja Rady Społecznej trwa 5 lat.

7. Członkowie Rady Społecznej podlegają odwołaniu przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

a) zatrudnienia w Szpitalu,

b) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo nieumyślne przeciwko życiu lub zdrowiu, działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów,

d) podjęcia zatrudnienia lub pełnienia funkcji mogących pozostawać w sprzeczności z interesami Szpitala lub jego podmiotu tworzącego albo podmiotu, który wyznaczył członka Rady.

8. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Społecznej zwołuje Rada Miejska w Gliwicach.

Rozdział 4.
Struktura organizacyjna Szpitala

§ 11. 1. Komórki organizacyjne działalności podstawowej to:

Oddziały szpitalne:

1) Izba przyjęć,

2) Oddział chorób wewnętrznych,

3) Oddział chirurgii ogólnej,

4) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej,

5) Oddział okulistyczny,

6) Oddział otorynolaryngologiczny,

7) Oddział anestezjologii i intensywnej terapii,

8) Oddział rehabilitacyjny;

9) Blok operacyjny I

10) Blok operacyjny II

11) Apteka szpitalna/zakładowa

Poradnie specjalistyczne:

12) Poradnia chorób wewnętrznych,

13) Poradnia chirurgii ogólnej,

14) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla poradni chirurgii ogólnej,

15) Poradnia okulistyczna,

16) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla poradni okulistycznej,

17) Poradnia otorynolaryngologiczna,

18) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla poradni otorynolaryngologicznej,

19) Poradnia dermatologiczna,

20) Poradnia pediatryczna,

21) Poradnia położniczo-ginekologiczna,

22) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla poradni położniczo-ginekologicznej

23) Poradnia neurologiczna,

24) Poradnia urologiczna,

25) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla poradni urologicznej

26) Poradnia diabetologiczna,

27) Poradnia endokrynologiczna,

28) Poradnia reumatologiczna,

29) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,

30) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej

31) Poradnia gastroenterologiczna,

32) Poradnia kardiologiczna,

33) Poradnia rehabilitacyjna,

34) Poradnia medycyny pracy,

35) Poradnia zdrowia psychicznego,

36) Poradnia psychologiczna,

37) Poradnia gruźlicy i chorób płuc,

38) Poradnia stomatologiczna;

Podstawowa Opieka Zdrowotna:

39) Poradnia (Gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej I,

40) Poradnia (Gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej II,

41) Poradnia (Gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej,

42) Poradnia (Gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

43) Poradnia (Gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

44) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

Zakład Rehabilitacji:

45) Pracownia fizjoterapii,

46) Pracownia fizykoterapii,

47) Pracownia kinezyterapii,

48) Pracownia hydroterapii,

49) Pracownia krioterapii,

50) Pracownia masażu leczniczego;

Pracownie diagnostyczne:

51) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (Laboratorium),

52) Punkt pobrań materiału do badań,

53) Pracownia USG,

54) Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej,

55) Pracownia tomografii komputerowej,

56) Pracownia rezonansu magnetycznego,

57) Pracownia endoskopii,

58) Pracownia badań słuchu;

59) Pracownie inne (EEG, EKG i prób wysiłkowych, spirometrii);

Pracownie protetyczne:

60) Pracownia protetyki stomatologicznej.

Inne komórki organizacyjne:

61) Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku

62) Punkt szczepień

63) Zespół transportu sanitarnego

64) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Szpitala określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym .

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa Szpitala

§ 12. 1. Szpital jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

2. Szpital pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3. Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

4. Szpital może prowadzić działalność, o której mowa w §7 statutu, jeżeli koszty tej działalności pokrywane są z uzyskanych przez tę działalność przychodów.

§ 13. 1. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

2. Szpital może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł wskazanych w art. 55 ustawy o działalności leczniczej.

§ 14. 1. Wartość majątku Szpitala określają:

a) fundusz założycielski,

b) fundusz zakładu

- w rozumieniu przepisów Ustawy o działalności leczniczej.

2. Szpital decyduje sam o podziale zysku.

3. Ujemny wynik finansowy Szpital pokrywa we własnym zakresie.

4. Podmiot tworzący Szpital może w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego szpitala pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w powyższy sposób podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od upływu powyższego terminu podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno – prawnej albo o likwidacji szpitala.

§ 15. 1. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje podmiot tworzący, w imieniu którego działają Prezydent Miasta Gliwice oraz Rada Miejska w Gliwicach w granicach swoich kompetencji.

2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szpitala z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.

3. Właściwym organom przysługuje prawo kontroli Szpitala, zgodnie z Działem VI ustawy o działalności leczniczej.

Rozdział 6.
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 16. 1. Wszelkie zmiany dotyczące działalności Szpitala, jego lokalizacji wymagają zmiany w Statucie.

2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie nadania przez podmiot tworzący.

§ 17. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »