| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/643/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 4 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach

Na podstawie art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2, art. 23 oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala

§ 1. 1. Ustala się opłatę (K) w wysokości 5,31 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobkach Miejskich w Gliwicach, przy czym opłata ta dotyczy pierwszych dziesięciu godzin pobytu dziecka w danym dniu.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 została wyliczona w oparciu o średniomiesięczne wydatki bieżące Żłobków Miejskich w Gliwicach z roku 2012 przypadające na godzinę pracy ww. jednostki, z wyłączeniem wydatków na remonty i wyżywienie.

3. Opłata, o której mowa w ust 1 związana jest z:

- zapewnieniem dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

- zagwarantowaniem dziecku właściwej opieki pielęgniarskiej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

- prowadzeniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

§ 2. 1. Ustala się następujące częściowe zwolnienia w opłacie określonej w § 1:

a) dla rodzin, których średniomiesięczny dochód netto uprawnia do pobierania zasiłku rodzinnego, zwolnienie z opłaty wynosi:

Z = 0,89 ∙ K

gdzie:

K - wysokość opłaty za 1 godzinę pobytu dziecka w żłobku,

Z - wysokość zwolnienia z opłaty zaokrąglona do pełnych groszy;

b) dla rodzin, których średniomiesięczny dochód netto (D) liczony na osobę
w gospodarstwie domowym znajduje się w przedziale Dmin<D<6∙Dmin, zwolnienie liczone jest wg wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

K – wysokość opłaty za 1 godzinę pobytu dziecka w żłobku,

Dmin – dochód uprawniający do zasiłku rodzinnego,

D - średniomiesięczny dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym
zaokrąglony zgodnie z zasadą matematyczną do pełnych dziesiątek złotych w dół,

Z - wysokość zwolnienia z opłaty zaokrąglona do pełnych groszy;

c) dla rodzin, których średniomiesięczny dochód netto (D) liczony na osobę w gospodarstwie domowym jest większy lub równy sześciokrotności dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego (Dmin) zwolnienie wynosi 0,- zł

d) zwolnienie w wysokości 50% obliczonej do zapłaty kwoty, jednak nie więcej niż 100 miesięcznie za każde dziecko objęte opieką w żłobku, w przypadku gdy dwoje lub więcej dzieci z rodziny korzysta z opieki w żłobku, publicznym lub niepublicznym przedszkolu lub w niepublicznej instytucjonalnej formie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 następują na wniosek rodzica/opiekuna dziecka.

3. Uprawnieni do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 lit. a, b są rodzice/opiekunowie dziecka, którzy udokumentują fakt pobierania zasiłku rodzinnego lub przedstawią zaświadczenie
z urzędu skarbowego o wysokości dochodów w ostatnim rozliczonym roku podatkowym.
Po rozliczeniu każdego kolejnego roku podatkowego korzystający z ulgi są zobowiązani przedstawić nowe zaświadczenie z urzędu skarbowego do dnia 31 maja każdego roku. Jeżeli nowe zaświadczenie będzie wskazywać na zmianę uzyskiwanych dochodów w stosunku
do stanu poprzedniego, nastąpi odpowiednia zmiana wysokości ulgi na przyszłość
oraz rozliczenie wstecz za poprzednie miesiące roku kalendarzowego, w którym zostało złożone nowe zaświadczenie. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających osiągane dochody przez rodziców/opiekunów dziecka, opłata będzie naliczana w wysokości określonej w § 1.

§ 3. Ustala się opłatę za wydłużony ponad 10 godzin wymiar opieki nad dzieckiem w Żłobkach Miejskich w Gliwicach w wysokości 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku, w czasie którego zapewnia się dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Opłata związana jest z częściowym pokryciem kosztów pracy opiekuna za wydłużony czas pracy.

§ 4. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w Żłobkach Miejskich w Gliwicach w wysokości 6,00 zł dziennie.

§ 5. 1. Opłaty, o których mowa w § 1, § 3 i § 4 ulegają corocznie zmianie począwszy od miesiąca lipca danego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie drugiego półrocza przypadającego w roku poprzedzającym zmianę, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 zaokrągla się do pełnych groszy.

3. Wskaźnik cen, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

4. Pierwsza zmiana opłat zgodnie z ust. 1 będzie miała miejsce w miesiącu lipcu 2014 r.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII/270/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką żłobkach prowadzonych przez Miasto Gliwice.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »