| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZE/13/R/2013 Burmistrza Pszczyny; Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 12 kwietnia 2013r.

w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez Miasto Katowice zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r

Na podstawie uchwały Nr XVII/218/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23.02.2012 r.
w sprawie przejęcia przez gminę Pszczyna zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, zawarte pomiędzy gminą Pszczyna reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny a Miastem Katowice reprezentowanym przez Panią Krystynę Siejna - Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice oraz Pana Mieczysława Żyrka - Naczelnika Wydziału Edukacji.

§ 1. 1. Miasto Katowice powierza gminie Pszczyna, na czas określony, zadanie publiczne w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a gmina Pszczyna je przejmuje.

2. Uwzględniając wniosek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w sprawie nauki religii w roku szkolnym 2012/2013 dla 16 uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Suszec, gminę Goczałkowice - Zdrój, Miasto Katowice oraz Powiat Pszczyński wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia w wymiarze 8/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie im. Książąt Pszczyńskich, 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 1.

3. Lekcje religii realizowane są w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym zlokalizowanym w Pszczynie przy ul. Sokoła 7.

4. Nauka religii w punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi gmina Pszczyna obejmują § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika; § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne; § 4120 składki na Fundusz Pracy; § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Miasto Katowice zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice, w roku szkolnym 2012/2013 tj. za 1 ucznia
w wysokości: 91,02 zł miesięcznie w 2013 r. x 8 miesięcy = 728,16 zł (za okres od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r.).

3. Miasto Katowice zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2,
na rachunek Urzędu Miejskiego w Pszczynie: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 jednorazowo za okres od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r. do dnia 31.05.2013 r.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki
za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 4. 1. Kwota wskazana w § 3 ust. 2 ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana do dnia 31.08.2013 r.

3. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w terminie do dnia 09.09.2013 r.

4. Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczyciela w punkcie katechetycznym, w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa
w § 4 ust. 4, będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to Miasto Katowice dokona wpłaty należnej kwoty do dnia 15.09.2013 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Katowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

6. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa
w § 4 ust. 4, będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Pszczyna dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 15.09.2013 r. W przypadku
nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2012/2013 tj. na okres od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r.

2. Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Marian Grygier, Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, tel. 32 210-21-93.

3. Ze strony Miasta Katowice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Mieczysław Żyrek, Naczelnik Wydziału Edukacji, Urząd Miasta Katowice, 40-064 Katowice, ul. Kopernika 14, tel. 32 60-67-660.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
na wniosek gminy Pszczyna.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013 r.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
po dwa dla każdej ze stron.

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji


Mieczysław Żyrek

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr PZE/13/R/2013
Burmistrza Pszczyny i Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Nauczyciel religii – zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie (kontraktowy)

Wymiar zatrudnienia: 8/18

Koszt miesięczny:

2013 r.

Stawka zasadnicza

1 036,00 zł

Wysługa 6%

62,16 zł

Motywacyjny

30,00 zł

Łącznie:

1 128,16 zł

§ 4010

1 128,16 zł

§ 4040

0,00 zł

§ 4110

193,93 zł

§ 4120

27,64 zł

§ 4440

106,66 zł

Łącznie:

1 456,39 zł

ilość uczniów pobierających naukę / w tym ilość uczniów z Miasta Katowice

16/1

miesięczna kwota dotacji do przekazania

91,02 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »