| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZE/13/R/2013 Burmistrza Pszczyny; Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 12 kwietnia 2013r.

w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez Miasto Katowice zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r

Na podstawie uchwały Nr XVII/218/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23.02.2012 r.
w sprawie przejęcia przez gminę Pszczyna zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, zawarte pomiędzy gminą Pszczyna reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny a Miastem Katowice reprezentowanym przez Panią Krystynę Siejna - Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice oraz Pana Mieczysława Żyrka - Naczelnika Wydziału Edukacji.

§ 1. 1. Miasto Katowice powierza gminie Pszczyna, na czas określony, zadanie publiczne w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a gmina Pszczyna je przejmuje.

2. Uwzględniając wniosek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w sprawie nauki religii w roku szkolnym 2012/2013 dla 16 uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Suszec, gminę Goczałkowice - Zdrój, Miasto Katowice oraz Powiat Pszczyński wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia w wymiarze 8/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie im. Książąt Pszczyńskich, 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 1.

3. Lekcje religii realizowane są w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym zlokalizowanym w Pszczynie przy ul. Sokoła 7.

4. Nauka religii w punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi gmina Pszczyna obejmują § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika; § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne; § 4120 składki na Fundusz Pracy; § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Miasto Katowice zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice, w roku szkolnym 2012/2013 tj. za 1 ucznia
w wysokości: 91,02 zł miesięcznie w 2013 r. x 8 miesięcy = 728,16 zł (za okres od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r.).

3. Miasto Katowice zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2,
na rachunek Urzędu Miejskiego w Pszczynie: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 jednorazowo za okres od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r. do dnia 31.05.2013 r.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki
za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 4. 1. Kwota wskazana w § 3 ust. 2 ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana do dnia 31.08.2013 r.

3. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w terminie do dnia 09.09.2013 r.

4. Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczyciela w punkcie katechetycznym, w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa
w § 4 ust. 4, będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to Miasto Katowice dokona wpłaty należnej kwoty do dnia 15.09.2013 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Katowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

6. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa
w § 4 ust. 4, będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Pszczyna dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 15.09.2013 r. W przypadku
nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2012/2013 tj. na okres od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r.

2. Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Marian Grygier, Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, tel. 32 210-21-93.

3. Ze strony Miasta Katowice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Mieczysław Żyrek, Naczelnik Wydziału Edukacji, Urząd Miasta Katowice, 40-064 Katowice, ul. Kopernika 14, tel. 32 60-67-660.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
na wniosek gminy Pszczyna.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013 r.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
po dwa dla każdej ze stron.

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji


Mieczysław Żyrek

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr PZE/13/R/2013
Burmistrza Pszczyny i Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Nauczyciel religii – zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie (kontraktowy)

Wymiar zatrudnienia: 8/18

Koszt miesięczny:

2013 r.

Stawka zasadnicza

1 036,00 zł

Wysługa 6%

62,16 zł

Motywacyjny

30,00 zł

Łącznie:

1 128,16 zł

§ 4010

1 128,16 zł

§ 4040

0,00 zł

§ 4110

193,93 zł

§ 4120

27,64 zł

§ 4440

106,66 zł

Łącznie:

1 456,39 zł

ilość uczniów pobierających naukę / w tym ilość uczniów z Miasta Katowice

16/1

miesięczna kwota dotacji do przekazania

91,02 zł

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »