| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Myszkowskiego

z dnia 17 stycznia 2013r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012

Na podstawie art. 38b ust 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z   działalności Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku za rok 2012.   Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku działa na podstawie   :  

1.   Art. 38a ust 5-7 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.)   Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku przy Staroście Myszkowskim działała w   składzie:  

1.   Przewodniczący – Wojciech Picheta – Starosta Myszkowski  

2.   Członkowie:  

1)   Mariusz Musialik                                             - Radny Rady Powiatu;  

2)   Dorota Kaim-Hagar                               - Radna Rady Powiatu;  

3)   podinsp. Dariusz Jurczyk                               - Naczelnik Wydziału Prewencji;  

4)   podinsp. Dominik Łączyk                               - Komendant Komendy Policji;  

5)   Mariola Piątek                                             - Dyrektor Zespołu Szkół w   Żarkach;  

6)   Klemens Podlejski                                             - Burmistrz Miasta i   Gminy w   Żarkach;  

7)   Józef Pabian                                             - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  

8)   Małgorzata Pawlik - Karcz                 - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

3.   W pracach Komisji uczestniczyła również Pani Katarzyna Sacharczuk - Zastępca Prokuratora Rejonowego w   Myszkowie  

4.   Do udziału w   pracach Komisji z   głosem doradczym powołani zostali również:  

1)   st. bryg. Dariusz Caban                 - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej;  

2)   Marek Węgrzynowicz                 - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;  

3)   Marek Olenderek                               - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;  

4)   Adam Sroka                               - Powiatowy Inspektor Weterynarii;  

5)   Jacek Kret                                             - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

6)   Zbigniew Tarczewski                 -Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i   Spraw Obronnych; W   posiedzeniach komisji brali udział Wójtowie i   Burmistrzowie gmin Powiatu.                 Komisja odbyła w   roku 2012 trzy posiedzenia.   Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 20 stycznia 2012 roku na którym:  

1.   Przedstawiono i   przyjęto „Sprawozdania z   działalności Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku za 2011 rok”.  

2.   Przedstawiono i   przyjęto „Planu działania Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku na 2012 rok”.  

3.   Przedstawiono i   omówiono pismo Komendanta Powiatowego Policji dotyczącego wsparcia finansowego dla Komendy w   związku z   trudna sytuacją Policji.  

4.   Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.   Sprawozdanie z   działalności Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku za 2011 rok odczytał kierownik biura ZK i   SO a   następnie członkowie komisji wnosili poprawki do sprawozdania. Po ich naniesieniu poprawek sprawozdanie poddane zostało głosowaniu i   zostało jednogłośnie przyjęte. Sprawozdanie zostało przedstawione przez Starostę na posiedzeniu Rady Powiatu w   dniu 26 stycznia 2012 roku. W   drugim punkcie przedstawiono Plan działania komisji B i   P na 2012 rok, który jednogłośnie został przyjęty przez członków komisji i   został wdrożony do działalności bieżącej. Po zatwierdzeniu przez Starostę plan został rozesłany do uczestników posiedzenia. W   trzecim punkcie posiedzenia Komendant Powiatowy Policji przedstawił komisji pismo o   wsparcie finansowe na wydatki rzeczowe do bieżącej działalności w   związku z   trudna sytuacją finansową policji. Komisja poparła prośbę Komendanta i   w zależności od swoich możliwości Starostwo jak i   gminy wyasygnują z   swoich budżetach środki finansowe do wsparcia Policji. W   sprawach bieżących przedstawiono:  

-   Pismo Wojewody Śląskiego nakazujące podjęcie niezbędnych działań dla zapewnienia prawidłowego i   bezpiecznego przebiegu ferii zimowych na administrowanym terenie dla własnej młodzieży i   dzieci jak i   z poza własnego terenu oraz zadania z   tego płynące dla służb i   administracji samarzadowej.  

-   Pismo Wójta gminy Niegowa o   wymalowanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1711S w   miejscowości Bliżyce. Pismo pozytywnie zostało zaopiniowane i   przekazano do realizacji do PZD w   Myszkowie.   Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 20 kwietnia 2012 roku na którym:   Przedstawiono pismo Komendanta Powiatowego Policji o   likwidacji posterunków w   Poraju i   Żarkach oraz utworzenie komisariatu w   Koziegłowach. W   pierwszej kolejności umożliwiono Komendantowi odnieść się do swojego wniosku. Komendant przedstawił swoje stanowisko cel oraz propozycję zmian. Ostatecznie stwierdził, że likwidacja posterunków jest ostateczna i   w związku z   tym przesłał ją do Komendy Wojewódzkiej w   Katowicach. W   trakcie wypowiedzi i   dyskusji wszyscy uczestnicy wyrazili jednogłośnie dezaprobatę tego wniosku. W   związku z   tymi zmianami Komisja była przeciwna wprowadzanym zmianom przedstawionym przez Komendanta Policji oraz obawia się, że proces likwidacji posterunków przyczyni się negatywnie do jakości bezpieczeństwa i   porządku publicznego na terenie gmin gdzie są likwidowane posterunki. Wprowadzane zmiany łamią podstawową zasadę praworządności i   odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli przypisane władzom gmin i   powiatu. Jednocześnie poinformowano Pana Komendanta, że Komisja uczyni wszystko co jest konieczne aby zminimalizować skutki procesu likwidacji posterunków. Komisja podjęła decyzje o   wystąpienie na piśmie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w   Katowicach o   nie wszczynanie likwidacji posterunków oraz ponowne przeanalizowanie sytuacji i   podjęcie z   samorządem gmin i   Powiatu dialogu dla rozwiązania problemu. Pismo to zostało przekazane do wiadomości Wojewodzie Śląskiemu i   Komendantowi Głównemu Policji.   Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się 18 września 2012 roku na którym przedstawiono:  

1.   Bezpieczeństwo na drogach powiatu z   uwzględnieniem w   szczególności drogi 793 Myszków – Żarki i   791 w   miejscowości Poraj. Efekty w   działalności Policji po wprowadzeniu zmian w   kontekście likwidacji posterunków.  

2.   Potrzeby PSP w   zakresie realizacji zadań w   zakresie prowadzenia działań ratowniczych na akwenach wodnych powiatu oraz potrzeba utworzenia parkingu dla pojazdów z   substancjami niebezpiecznymi biorących udział w   kolizjach lub wypadkach drogowych.  

3.   Ocenę, wnioski z   zagrożenia przestępczością dzieci i   młodzieży wynikające z   rozpoczęcia roku szkolnego.  

4.   Stan przygotowań PZD do „akcji zima”. Zagrożenia i   wnioski do prowadzonych działań i   przygotowań.  

5.   Ocenę zagrożenia w   zabezpieczeniu sanitarnym powiatu – wnioski i   zagrożenia wynikające z   bieżącej działalności PPIS.  

6.   Ocenę zagrożenia w   zabezpieczeniu weterynaryjnym powiatu – wnioski i   zagrożenia wynikające z   bieżącej działalności PIW.  

7.   Ocenę zagrożenia lecznictwa szpitalnego i   ambulatoryjnego – wnioski i   potrzeby SP ZOZ w   kontekście prowadzonej działalności.   Z relacji przedstawionej przez Komendanta Policji wynikało, że droga 793 Myszków – Żarki wymaga pilnego remontu i   przebudowy w   celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa w   związku z   dużym natężeniem ruchu. Aby zapewnić należyte bezpieczeństwo należało by:  

-   obok pasu drogowego wybudować ścieżkę rowerową,  

-   przy prowadzeniu remontu zaplanować azyle dla pieszych,  

-   ograniczyć prędkość pojazdów przez zastosowanie dodatkowych świateł,  

-   wyremontować pas drogowy w   związku zapadającymi się studzienkami, osuwającymi się poboczami, zniszczoną powierzchnią asfaltową. Co do drogi 791 wojewódzkiej w   miejscowości Poraj stwierdzono, że uciążliwość dla mieszkańców spowodowana jest ruchem pojazdów ciężarowych, które dla uniknięcia miejsc rejestracji przejazdu zjeżdżają na drogi powiatu. Dla ukrócenia tego procederu Policja wzmoże kontrole na tym odcinku drogi. Efekty zmian przeprowadzonych w   Komendzie poprzez likwidacji posterunków i   utworzenia komisariatu przyczyniły się do spadku przestępstw. Aby ocenić wymierne korzyści należy poczekać kilka miesięcy. Pozytywne jest jedno, że Policja nie otrzymuje skarg od ludności. Drugi temat przedstawił Komendant PSP. Z   relacji wynikało, że do polepszenia bezpieczeństwa na akwenie wodnym w   Poraju i   skutecznemu prowadzeniu akcji ratowniczej jest potrzebny zakup łodzi w   raz z   silnikiem. Sprzęt będący na wyposażeniu PSP jest użyczonym sprzętem, który prawdopodobnie trzeba będzie zwrócić a   oprócz tego standard techniczny sprzętu budzi wątpliwości. Komendant został zobligowany przy aprobacie Komisji do wystąpienia z   wnioskiem do Rady Powiatu o   uwzględnienie w   budżecie na 2013 rok kwoty na zakup tego sprzętu. W   sprawie wydzielenia parkingu dla samochodów transportujących ładunki niebezpieczne po drogach powiatu w   razie stwierdzenia nieprawidłowości przez organ kontrolny tych pojazdów wyjaśnień udzielił Komendant PSP stwierdzając, że uzasadnione jest posiadanie takiego parkingu ale ze względu na duże koszty utworzenia tego miejsca nie jest możliwe do spełnienia przez powiat. Zobowiązano Naczelnika Wydziału i   Komunikacji do poszukania takiego miejsca już w   istniejących parkingach i   przekazanie tej informacji dla służb. Trzeci temat przedstawiła Pani Prokurator Sacharczuk stwierdzając rolę prokuratury i   jakie podejmuje czynności do walki z   przestępczością nieletnich. W   związku z   dużym zainteresowanie tą tematyką Komisja podjęła decyzję, że tym tematem zajmie się na następnym posiedzeniu. Tematyka poszerzona będzie o   wiedzę i   działania Policji, doświadczenie dyrektora szkoły. Na posiedzenie zostaną zaproszeni Wójtowie i   Burmistrzowie w   celu wypracowania wspólnego działania dla polepszenia bezpieczeństwa w   szkołach powiatu myszkowskiego. Czwarty temat zreferował Dyrektor PZD stwierdzając, że trwają intensywne przygotowania do akcji zima. Kończą się przetargi na dostarczenie soli i   piasku. Jest w   opracowaniu operat utrzymania dróg, który po zatwierdzeniu zostanie przesłany do odpowiednich służb. Sytuację epidemiologiczną powiatu przedstawił Dyrektor Inspekcji Sanitarnej stwierdzając, że na chwilę obecną nie ma zagrożenia sanitarnego powiatu. PPIS prowadzi zakrojone działania w   związku zakazem sprzedaży Czeskiego nielegalnego skażonego alkoholu w   lokalach gastronomicznych i   sklepach. Na chwilę obecną nie stwierdzono przypadków takiego alkoholu w   powiecie myszkowskim. Powiatowy Lekarz Weterynarii w   swoim wystąpieniu stwierdził, że powiat myszkowski nie jest zagrożony chorobami zwierzęcymi a   wytwarzanie produktów żywnościowych nie budzi zastrzeżeń. Należało by zwrócić szczególną uwagę na pozyskiwanie i   spożywanie mięsa zwierzęcego dzikich zwierząt pozyskiwane z   nielegalnego uboju i   sprzedaży na możliwość zakażenia się włośnicą. Naczelna Lekarz Szpitala w   swoim wystąpieniu stwierdziła, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców powiatu co do dostępności do publicznego lecznictwa ze strony szpitala jak i   przechodni. Jedynym zagrożeniem jest zagrożenie finansowe wynikające z   leczenia i   przyjmowania poza limity określone i   pozyskane środki od NFZ. Mimo tego żaden pacjent nie zostanie pozbawiony pomocy. Z   informacji przedstawionej wynika, że zostanie zlikwidowane stanowisko dyspozytorskie w   powiecie i   przeniesione do m. Sosnowiec, który będzie odpowiedzialny za dysponowaniem ratownictwem medycznym / karetki pogotowia/. Dyrektor SP ZOZ w   celu pozyskania środków finansowych na przystosowanie starego szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia wystąpił z   takim wnioskiem do Rady Powiatu. W   dniu 17 stycznia 2013 roku Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku na swym posiedzeniu przyjęła jednogłośnie niniejsze sprawozdanie za 2012 rok. Dokumentacja komisji Bezpieczeństwa i   Porządku ( protokoły z   posiedzeń, pisma, korespondencja) jest dostępna w   biurze Zarządzania Kryzysowego i   Spraw Obronnych.  

 

 

 

Starosta Myszkowski  


Wojciech   Picheta

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »