| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 3035.1.2013 Wójta Gminy Lelów

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2012 r

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) przedstawiam:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2012 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Spis treści

I.

Informacjaogólna

Załącznik Nr 1: Dochody budżetu Gminy Lelów za 2012 rok

Załącznik Nr 2: Wydatki budżetu Gminy Lelów za 2012 rok

Załącznik Nr 3: Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 31.12.2012 rok

Załącznik Nr 4: Zestawienie dotacji z budżetu gminy wg stanu na 31.12.2012 rok

Załącznik Nr 5: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień za 2012 rok

Załącznik Nr 6: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2012 rok

Załącznik Nr 7a: Zadania inwestycyjne w 2012 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) – stopień realizacji za 2012 r.

Załącznik Nr 7b: Wykaz projektów realizowanych w 2012 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) – stopień realizacji za 2012 r.

Załącznik Nr 8: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp. za 2012 rok (Gimnazjum w Lelowie)

Załącznik Nr 9: Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stopień realizacji za 2012 rok

Załącznik Nr 10: Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie za 2012 rok (zgodnie z art. 265 pkt. 2 uofp.)

Załącznik Nr 11: Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie za 2012 rok (zgodnie z art. 265 pkt. 2 uofp.)

Załącznik Nr 12: Wykonanie budżetu SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie za 2012 rok (zgodnie z art. 265 pkt. 2 uofp.)

II.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2012 roku

III.

Informacja o stanie mienia komunalnegoGminy Lelów na dzień 31.12.2012r.

Wójt Gminy LelówJacek Lupa


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2012 rok

I.        Informacja ogólna

Budżet gminy został przyjęty Uchwałą Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 20 grudnia 2011 roku.

Uchwalony na 2012 rok budżet gminy po stronie dochodów wynosił 15.828.365,00 zł, a po stronie wydatków 16.622.956,00 zł.

W 2012 r. uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany planu dochodów wynikających ze zwiększenia o kwotę 1.171.650,09 zł oraz zmniejszenia o kwotę 3.143.222,00 zł. Plan dochodów na dzień 31.12.2012 r. stanowił kwotę 13.856.793,09 zł.

Na budżet miały wpływ zwiększenia oraz zmniejszenia z poniższych dochodów:

Dochody - zwiększenia

1 171 650,09

1

Zwiększenie dochodów z tytułu udziałów osób fizycznych w podatku dochodowym

196 759,00

2

Zwiększenie subwencji oświatowej

162 721,00

3

Wpływ dochodów z tytułu darowizny pieniężnej Nadleśnictwa Koniecpol, z przeznaczeniem na zakup aparatu oddechowego dla OSP

3 000,00

4

Wpływ dochodów z tytułu odpłatności za zużywaną energię w wynajmowanym lokalu

700,00

5

Wpływ dochodów z tytułu darowizn pieniężnych, z przeznaczeniem na cele promocyjne gminy

1 700,00

6

Wpływ dochodów z tytułu korekty faktury z 2011 roku

3 143,00

7

Wpływ dochodów z tytułu wynajmu Hali Sportowej (impreza pt. "Baba Wielkanocna")

3 000,00

8

Wpływ dotacji celowej na zadania własne, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych

50 253,00

9

Wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych, związanych z działalnością gospodarczą

4 491,00

10

Wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie obronności kraju

783,00


11

Wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli

94,00

12

Wpływ dotacji celowej na zadania zlecone (GOPS)

28 945,00

13

Wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych, tj. programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (GOPS)

42 742,00

14

Wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych, tj. "Wyprawka szkolna"

11 515,00

15

Wpływ dotacji celowej na realizację pozostałych zadań własnych (GOPS)

13 728,00

16

Wpływ dochodów z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska

12 941,00

17

Wpływy dochodów z tytułu zajęcia pasów drogowych

34 259,00

18

Wpływ dochodów z Urzędu Pracy w związku z organizowaniem prac społecznie użytecznych

5 256,00

19

Wpływ dochodów z tytułu czynszów mieszkalnych, pomieszczeń socjalnych, ogrzewania

9 801,00

20

Wpływ dochodów z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych (Urząd Gminy, SP Lelów, Gimnazjum)

95 430,00

21

Wpływ dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

44 580,00

22

Wpływ dochodów z tytułu wpływu podatków od nieruchomości

72 322,00

23

Wpływ dochodów z tytułu wpływu podatków od środków transportowych

2 742,00

24

Wpływ dochodów z tytułu wpływu podatków od spadków i darowizn

17 534,00

25

Wpływ dotacji celowej na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lelów

7 200,00

26

Wpływ dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych w 2011 r.

754,00

27

Dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu wypłaty zwrotu podatku akcyzowego

207 379,09


28

Wpłata pieniężna na organizację imprezy pt. "I Międzynarodowe Spotkania Strażackie"

9 000,00

29

Dochody z tytułu wynajmu powierzchni w czasie imprezy pt. "I Międzynarodowe Spotkania Strażackie"

2 650,00

30

Wpłata pieniężna na organizację Dożynek Gminnych

1 600,00

31

Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pozainwestycyjnego pt. "Czy z wiatrakami do się żyć?"

5 040,00

32

Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pozainwestycyjnego pt. "Dlaczego selektywna zbiórka?"

4 800,00

33

Dochody z tytułu sprzedaży motocykla będącego własności gminy oraz złomu z SP Lelów oraz SP Ślęzany

7 548,00

34

Dochody z tytułu terminowości wpłaty podatku dochodowego do budżetu państwa

262,00

35

Rozliczenie podatku VAT za 2012 r.

35 042,00

36

Dochody z tytułu zwrotu z US podatku VAT dotyczącego rozliczenia zadania inwestycyjnego

21 178,00

37

Refundacja zgodnie z umową partnerską dotyczącą projektu E-Powiat Częstochowski

36 696,00

38

Refundacja dotycząca ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego pt. "Wzmocnienie roli regionalnych ośrodków kultury - modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie"

1 279,00

39

Wpływ dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego - Koła łowieckie

2 036,00

40

Wpływ dochodów z tytułu żywienia w Przedszkolu

3 000,00

41

Dotacja PZU z przeznaczeniem na zakup syreny alarmowej OSP

2 600,00

42

Dochody z tytułu wpłaty nawiązki, tj. zapłata określonej sumy pieniężnej na rzecz gminy w związku z wyrokiem w imieniu RP

1 922,00

43

Pozostałe drobne dochody (odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków, odsetki od środków na rachunku i inne)

3 225,00


Dochody- zmniejszenia

3 143 222,00

1

Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na zadania własne (GOPS)

3 225,00

2

Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na zadania własne (Ewid. ludności)

311

3

Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na zadania własne (cmentarnictwo)

1 000,00

4

Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na zadania własne (ochrona pomników przyrody)

4 000,00

5

Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej, w związku z przesunięciem realizacji części zadania inwestycyjnego na następny rok -"Przebudowa drogi Staromieście - Brzozowa Góra"

42 000,00

6

Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej, w związku z przesunięciem realizacji części zadania inwestycyjnego 2014 rok - "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski"

65 420,00

7

Zmniejszenie dochodów w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na następny rok - "Budowa wodociągu Lelów - Osiedle"

398 378,00

8

Brak dochodów w związku z przesunięciem częsci realizacji zadania inwestycyjnego pt. "Remont remizy strażackiej w miejscowości Staro-mieście Gm. Lelów z przeznaczeniem na świetlice wiejska oraz na cele rekreacji i sportu" na rok 2013

55 600,00

9

Brak dochodów w związku z przesunięciem części realizacji zadania inwestycyjnego pt. "Doposażenie oraz remont wewnętrzny OKSiR Skrajniwa, celem wzbogacenia i polepszenia jakości oferty programowej" na rok 2013

84 400,00

10

Brak dochodów w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pt. "Rozbudowa targowiska gminnego "Mój rynek"" na rok

2013

356 985,00

11

Zmniejszenie dochodów w związku z niższą dotacją z WFOŚiGW dotycząca zrealizowanego zadania inwestycyjnego pt. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 41 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Ślęzanach 38"

189 221,00

12

Zmniejszenie dochodów w związku z niezrealizowaniem zadania inwestycyjnego pt. "Słoneczne Gminy - wykorzystanie energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych w Gminach: Koniecpol, Lelów, Dabrowa Zielona oraz Przyrów" - projekt znajduje się na liście rezerwowej

1 714 420,00


13

Zmniejszenie dochodów w związku z niższą dotacją z MSiT dotycząca zrealizowanego zadania pt. "Nauka pływania uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Lelów"

12 185,00

14

Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z NPODL, dotyczącej zadania inwestycyjnego pr. "Przebudowa drogi Staromieście - Brzozowa Góra", którego realizacja została w części przesunięta na 2013 r.

24 000,00

15

Zmniejszenie dochodów w związku z niższa kwotą dofinansowania z FOGR dla inwestycji pt. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biała Wielka"

42 942,00

16

Zmniejszenie dochodów z tytułu świadczenia usług dostarczania wody (niezrealizowana inwestycja)

24 000,00

17

Zmniejszenie dochodów z tytułu świadczenia usług odbioru ścieków dowożonych oraz wywozu nieczystości (niesprawny samochód asenizacyjny)

30 000,00

18

Niższe dochody z tytułu opłaty adiacenckiej

13 695,00

19

Niższe dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

6 000,00

20

Brak dochodów z tytułu wpłat za żywienie dzieci w SP Podlesie, wpłat za czesne w SP Ślęzany

11 620,00

21

Niższe dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci korzystających ze stołówki w gimnazjum

15 000,00

22

Niższe dochody z tytułu sprzedaży majątku gminnego

38 480,00

23

Niższa dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pozainwestycyjnego, tj. konferencji pt. "Czy z wiatrakami da się żyć?"

540,00

24

Brak dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pozainwestycyjnego, tj. konferencji pt. "Dlaczego selektywna zbiórka?"

4 800,00

25

Zmniejszenie dochodów z tytułu najmu powierzchni użytkowych (zakończenie umowy najmu)

5 000,00

Plan dochodów na koniec 2012 r. w wysokości 13.856.793,09 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 99%, na kwotę 13.708.595,05 zł. Dochody bieżące w kwocie 13.101.327,21 zł stanowiły 95,6 % osiągniętych dochodów ogółem, dochody majątkowe w kwocie 607.267,84 zł -4,4% dochodów ogółem. Na dochody majątkowe składały się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 124.343,50 zł (20,5 %) oraz dotacje na realizację inwestycji w wysokości 482.924,34 zł (79,5 %).

Struktura osiągniętych dochodów bieżących w 2012 r. przedstawiała się następująco: - dochody własne: 86,1 %


-dochody zlecone: 13,9 %

Największy udział w dochodach własnych (11.284.643,46 zł) stanowiły:

-subwencje ogólne (6.209.247,00 zł) - 55,0 %, w tym subwencja oświatowa: 3.514.430 zł

-udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych (1.401.572,00 zł) - 12,4 %

-wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (1.089.789,70 zł) - 9,6 %

-wpływy z tytułu podatku rolnego (551.691,00 zł) - 4,9 %

-dotacje i środki na zadania własne (542.244,22 zł) - 4,8 %, w tym:

-dotacje z budżetu państwa (na dożywianie dzieci, dofinansowanie młodocianych, zasiłki -GOPS, stypendia szkolne, wyprawka szkolna): 81,7 %,

-dotacje z funduszy unijnych ("Festiwal kultury polskiej i żydowskiej Święto Ciulimu-Czulentu - Lelowskie spotkanie kultur "): 12,0 %,

-dotacje z funduszy celowych - dotacja z MSiT (program „Nauka pływania szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Lelów"): 4,0 %,

-środki z funduszy Ministerstwa Gospodarki, na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lelów , zgodnie z "Programem Oczyszczania Kraju

z Azbestu na lata 2009-2032": 1,4 %,

-środki z funduszy celowych - WFOŚiGW, na realizację zadania pozainwestycyjnego pt. "Czy z wiatrakami do się żyć?": 0,9 %.

-wpływy z tytułu sprzedaży wody i usług wod-kan (477.716,78 zł) - 4,2 %.

Szczegółową informację z realizacji planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszego opracowania.

Plan wydatków po zmianach, na koniec 2012 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 14.091.084,09 zł, w tym wydatki bieżące: 12.546.853,09 zł, wydatki majątkowe: 1.544.231,00 zł. Realizacja wydatków bieżących w 2012 r. zamknęła się kwotą 12.078.236,11 zł, tj. 96,3 % planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w 3,7 % zakładanego planu -

1.519.382,15 zł.

Najpoważniejszą pozycję w wydatkach stanowi Dział 801 Oświata i wychowanie: 5.442.481,20 zł, tj. 40,0 % ogółu wydatków, Dział 852 Pomoc społeczna: 2.415.242,79 zł (17,8 %), Dział 750 Administracja publiczna: 1.857.933,94 zł (13,7 %), Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 660.317,78 zł (4,8 %), Dział 600 Transport i łączność: 652.666,67 zł (4,8 %), Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 639.805,08 zł (4,7 %), Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 552.076,44 zł (4,0 %).

Szczegółową informację z realizacji planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 wraz z objaśnieniami do niniejszego opracowania.

Ogółem za okres sprawozdawczy 2012 r. dochody ogółem wykonano w wysokości 13.708.595,05 zł, a wydatki ogółem w kwocie 13.597.618,26 zł, co daje dodatni wynik finansowy budżetu na sumę 110.976,79 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb -NDS.

W trakcie 2012 r., uchwałami, dokonano zmian w przychodach i rozchodach. Zmniejszono wysokość planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów o kwotę 35.885,00 zł oraz wolnych środków o kwotę 179.709,00 zł. Wykonanie przychodów jest zgodne z przyjętym planem.

Plan rozchodów z tytułu spłaty zobowiązań - kredytów i pożyczek został zwiększony o kwotę


261.159,00 zł, tj. do kwoty 1.008.309 zł. Faktyczna spłata zobowiązań była niższa niż zaplanowano -

0kwotę 110.399,54 zł. Ustalono limit wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 100.000 zł. Udzielono trzech nieoprocentowanych pożyczek na kwotę

67.000,00 zł.

Wykaz realizacji planów przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego opracowania.

Spłaty zadłużenia następowały terminowo. Łączna kwota długu wynikająca z zaciągniętych pożyczek

1kredytów na koniec 2012 roku wyniosła 6.635.931,54 zł. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem osiągniętych w 2012 r. wyniósł 48,41 % (dopuszczalny poziom 60 %). Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i raty kapitałowe) w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 9,41 % (dopuszczalny poziom 15 %).

Zestawienie planu oraz udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

Załącznik Nr 5 przedstawia plan i wykonanie realizowanych zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, natomiast załącznik Nr 6 zadań zleconych i powierzonych za zakresu administracji rządowej.

Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz projektów realizowanych w 2012 r. przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 7a i Nr 7b do niniejszej informacji opisowej.

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy Gimnazjum w Lelowie. Informację z wykonania tego planu przedstawia załącznik Nr 8.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji opisowej.

Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 10, Nr 11, Nr 12.

Zaległości i zobowiązania wymagalne 1. Dochody:

Ogółem zaległości w dochodach na koniec 2012 r. wyniosły 414.332,49 zł, w tym:

-              dochody ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych: 229.489,29 zł

(55,4%),

-              wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: 67.905,00 zł

(16,4%),

-              wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków


i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 55.040,40 zł (13,3%),

-zwrot zasądzonej należności oraz kosztów procesu, zgodnie z decyzją sądu: 33.064,06 zł (7,9%),

-opłaty za pobór wody: 16.235,69 zł (3,9%),

-najem lokali mieszkalnych i użytkowych: 6.555,21 zł (1,6%),

-inne: 6.042,84 zł (1,5%). Osoby fizyczne

Łączne zaległości osób fizycznych w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym na dzień 31.12.2012r. wynoszą - 67.904,30 zł, z tego zaległość w kwocie 1.334,00 zł została rozłożona na 2 raty w terminach płatności do 20-go każdego miesiąca.

Na zalegających podatników po terminie płatności I - IV raty zobowiązań pieniężnych, podatku od nieruchomości i podatku leśnego wystawiono 391 sztuk upomnień.

Na występujące zaległości po terminie płatności I - IV raty 2012 roku sporządzono 178 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 34.212,20 zł, które zostały przesłane do urzędów skarbowych celem realizacji. W urzędach skarbowych na dzień 01.01.2012r. pozostało do realizacji 126 sztuk tytułów wykonawczych w podatku  rolnym, od nieruchomości i podatku  leśnym  na ogólną kwotę

41.428,80 zł

Urzędy skarbowe na dzień 31.12.2012r. zrealizowały 171 sztuk tytułów na ogólną kwotę 35.836,60 zł, z tego:

-5 sztuk protokołów nieściągalności na kwotę: 359,00 zł

-166 sztuk zrealizowanych tytułów wykonawczych na kwotę: 35.477,60 zł.

W urzędach skarbowych na dzień 31.12.2012r. pozostało do realizacji 133 sztuk tytułów wykonawczych w podatku rolnym, od nieruchomości i podatku leśnym na ogólną kwotę 39.904,40zł.

Zaległości podatkowe obejmujące 61 pozycji podatkowych stanowiące kwotę 26.665,90 zł są to pozycje podatkowe opuszczone, których właściciele nie żyją i doręczenie decyzji jak również prowadzenie egzekucji jest nie możliwe z uwagi na brak spadkobierców, pozycje te są na bieżąco rozpracowywane.

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiła zaległość w podatku od środków transportowych w kwocie 0,70 zł.

Osoby prawne

Łączne zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób prawnych, na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 55.040,40 zł.


Powyższe zaległości dotyczą dwóch podmiotów:

-Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Bogumiłku: 51.390,10 zł

-Fundacja Brata Alberta: 197,60 zł

-GTM TRADE: 3.452,70 zł

Część należności (w kwocie: 28.426,30 zł) została zabezpieczona hipoteką przymusowa, na pozostałe zostały wystawione tytułu wykonawcze, przesłane do Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie.

2. Wydatki:

Na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Lelów w 2012 roku:

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie,

-Gimnazjum w Lelowie,

-Szkoła Podstawowa w Lelowie,

-Szkoła Podstawowa w Nakle (do 31.08.2012 r.).


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 3035.1.2013
Wójta Gminy Lelów
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 3035.1.2013
Wójta Gminy Lelów
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 3035.1.2013
Wójta Gminy Lelów
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 3035.1.2013
Wójta Gminy Lelów
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 3035.1.2013
Wójta Gminy Lelów
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 3035.1.2013
Wójta Gminy Lelów
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 3035.1.2013
Wójta Gminy Lelów
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 3035.1.2013
Wójta Gminy Lelów
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 3035.1.2013
Wójta Gminy Lelów
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 3035.1.2013
Wójta Gminy Lelów
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 3035.1.2013
Wójta Gminy Lelów
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 3035.1.2013
Wójta Gminy Lelów
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 3035.1.2013
Wójta Gminy Lelów
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 3035.1.2013
Wójta Gminy Lelów
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik15.pdf


Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 3035.1.2013
Wójta Gminy Lelów
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik16.pdf


Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 3035.1.2013
Wójta Gminy Lelów
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik17.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »