| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 25 marca 2013r.

do Porozumienia nr 55/KT/2012 z dnia 29.06.2012r. dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

do Porozumienia nr 55/KT/2012 z dnia 29.06.2012r. dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

zostaje zawarty pomiędzy

Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Aleksandry Gajewskiej

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

zwanym dalej "Przekazującym"

a

Powiatem Pszczyńskim , reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

Paweł Sadza

Starosta

Henryk Kolarczyk

Wicestarosta

zwanym dalej "Przejmującym"

aneks nr 3 o następującej treści:

§ 1.

Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian określonego powyżej Porozumienia:

1. W § 3 porozumienia dodaje się pkt 20-26 w brzmieniu:

- 20. W roku 2013 "Przejmujący" otrzyma dodatkowo w ramach przedmiotowego porozumienia, środki finansowe w wysokości 60.000 zł stanowiące pomoc finansową udzieloną Województwu Śląskiemu przez Gminę Pawłowice z przeznaczeniem na realizację robót dotyczących utrzymania zieleni w zakresie wykaszania pasa drogowego dróg wojewódzkich DW 933 i DW 938 na terenie Gminy Pawłowice, których koszt ogółem szacuje się w wysokości 70.240 zł.

- 21. Środki finansowe, o których mowa w pkt 20 Gmina Pawłowice przekaże województwu wg następującego harmonogramu:

- I transza w wysokosci 21.000 zł do dnia 10 maja 2013r.,

- II transza w wysokości 13.000 zł do dnia 5 lipca 2013r.,

- III transza w wysokości 13.000 zł do dnia 9 sierpnia 2013r.,

- IV transza w wysokości 13.000 zł do dnia 13 września 2013r.

- 22. Środki finansowe w kwocie 60.000 zł stanowiące pomoc finansową gminy dla województwa zostaną przekazane Powiatowi Pszczyńskiemu w ramach przedmiotowego porozumienia niezwłocznie po ich otrzymaniu od Gminy Pawłowice.

- 23. Na realizację robót dotyczących utrzymania zieleni, o których mowa w pkt 20 "Przejmujący" przeznaczy oprócz środków określonych w pkt 22, także środki w wysokości nie więcej niż 10.240 zł pochodzące z dotacji celowej przyznanej na 2013r. zgodnie z § 3 pkt 5a zawartego porozumienia.

- 24. Zakres rzeczowy robót określonych w pkt 20 obejmuje wykaszanie poboczy pasów drogowych:

- DW 933 o szerokości 6,0 m z każdej strony na długości 4.500 m,

- DW 938 o szerokości 8,0 m z każdej strony na długości 7.100 m. Ponadto w ramach pierwszego oraz piątego koszenia należy wyczyścić po prowadzonych pracach wpusty uliczne w ciągu ww. dróg w ilości 80 szt. Szacunkowa powierzchnia podlegająca koszeniu wynosi 167.600 m2. Wymienione wyżej roboty zostaną wykonane w ramach nie mniej niż 5 koszeń w ciągu sezonu letniego w następujących terminach:

- 1 koszenie do 13 maja 2013r.,

- 2 koszenie do 10 czerwca 2013r.,

- 3 koszenie do 8 lipca 2013r.,

- 4 koszenie do 26 sierpnia 2013r.,

- 5 koszenie do 14 października 2013r.

- 25. Gmina Pawłowice ma prawo do zapoznania się z przebiegiem procedury wyboru wykonawcy robót określonych w pkt 20 i jej wynikiem, a także do udziału w odbiorach robót.

- 26. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie zawiadomi Gminę Pawłowice każdorozowo o terminie odbioru robót określonych w pkt 20 i umożliwi jej przedstawicielowi uczestnictwo w odbiorze".

2. W § 5 porozumienia dodaje się pkt 1c i 1d w brzmieniu:

- " 1c. W 2013 roku rozliczenia środków określonych w § 3 pkt 22 nastąpi poprzez przedłożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do Wydziału Komunikacji i Transportu kopii faktur dokumentujących poniesione wydatki na terenie Gminy Pawłowice, opatrzonych adnotacją "opłacono ze środków pomocy finansowej udzielonej Województwu Śląskiemu przez Gminę Pawłowice w zakresie kwoty ..................... przeznaczonej na finansowanie robót dotyczących utrzymania zieleni w zakresie wykaszania pasa drogowego w ciągu dróg wojewódzkich DW 933 i DW 938 na terenie Gminy Pawłowice w ramach Porozumienia nr 55/KT/2012", kopii dowodów zapłaty faktur oraz protokołów odbioru robót, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

- 1d. Rozliczenie robót określonych w § 3 pkt 20 oraz rozliczenie przekazywanych środków finansowych określonych w § 3 pkt 22 będzie się odbywało tak jak dotychczas w comiesięcznych sprawozdaniach sporządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, przy czym ostatnie rozliczenie winno być dostarczone nie później niż do 30 listopada 2013r.".

§ 2.

Niniejszy aneks zostaje zawarty na czas określony do 31 grudnia 2013r.

§ 3.

Niniejszy aneks stanowi integralną częśc przedmiotowego porozumienia.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Strona Przekazująca                                                                                                                Strona Przejmująca                                                                                                                                                                                                                                                                         

CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA


Stanisław Dąbrowa


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska

STAROSTA


Paweł Sadza


WICESTAROSTA


Henryk Kolarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Tchórzewski

Kierownik działu audytów SmartConsulting

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »