| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/613/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 15 kwietnia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia, Komisji Finansów Publicznych, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta uchwala:

§ 1

Określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, przy al. Piłsudskiego 12 lub w formie elektronicznej z zachowaniem wskazanych w ust. 2 warunków i trybu ich składnia.

2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w pkt) 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formacie danych XML z układem informacji i powiązań między nimi wynikającym z wzoru deklaracji określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Dane XML generowane są podczas zatwierdzania formularza elektronicznego dostępnego za pomocą dedykowanej strony internetowej www udostępnionej przez Urząd Miasta Tychy;

2) deklaracje mogą być składane i przesyłane za pomocą dedykowanej strony internetowej www udostępnionej przez Urząd Miasta Tychy;

3) deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) .) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.);

§ 3

1. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2013r. z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Właściciele nieruchomości, na których do dnia 31 maja 2013 roku nie zamieszkiwali mieszkańcy lub nie powstawały odpady, zobowiązani są do złożenia deklaracji, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania odpadów na danej nieruchomości.

3. Deklaracja składana ze względu na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, winna być złożona w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

4. Dla potwierdzenia danych zawartych w deklaracji określa się wzór oświadczenia właściciela nieruchomości/lokalu budynku wielolokalowego o ilości osób zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXVIII/609/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/613/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik A do deklaracji

infoRgrafika


Załącznik B do deklaracji

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/613/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »