| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 27 marca 2013r.

z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za okres 01.01.2012-31.12.2012r

Budżet gminy na 2012r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XVI/88/2011 z dnia 29.12.2011r. Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej miały wynieść 28.285.112,84zł, w tym dochody bieżące 27.609.572,84zł a dochody majątkowe 675.540zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 29.593.666,26zł, w tym dochody bieżące 27.595.377,26zł a dochody majątkowe 1.998.289zł. Zrealizowane w 2012r. dochody wyniosły 29.983.670.58zł co daje 101,32% wykonania planu. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na kwotę 29.824.740,26zł w tym wydatki inwestycyjne 3.313.672,67zł a wydatki bieżące 26.511.067,59zł. Wykonanie wydatków w 2012r. wyniosło 26.782.457,59 (89,80% wykonania planu),w tym wydatki inwestycyjne 2.932.536,18zł i wydatki bieżące 23.849.921,41zł. W budżecie zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 640.957zł oraz przychody w postaci kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.400.000zł oraz pożyczki z WFOŚiGW Katowice w wysokości 79.087zł na inwestycję pn. "Termomodernizacja starej części budynku Urzędu Gminy". Kwotę 1.828.819 zł zabezpieczono na spłatę przypadających w roku rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW, kredytów w Banku Ochrony Środowiska i Banku Spółdzielczym w Rybniku. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale zaplanowano kwotę 2.255.000zł tytułem odpłatności za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy. Jest ona pobierana na podstawie umów zawartych pomiędzy wprowadzającymi ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, a podmiotem, który w imieniu Gminy eksploatuje urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe, jakim jest Administracja Zasobów Komunalnych działająca w formie jednostki budżetowej. W 2012r. zrealizowano z tego tytułu 2.133.249,41 zł. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie tych należności wraz z kosztami upomnień wyniosły 31.710,30zł.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale zaplanowano niewielką kwotę 100zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.W 2012r. zrealizowano 198,92zł z tego tytułu.Czynsze są przekazywane gminie przez starostwa powiatowe.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale realizowane są wpłaty mieszkańców za wodę dostarczaną z sieci gminnej. Odpłatność przyjmowana była przez Administrację Zasobów Komunalnych. Zaplanowana w budżecie kwota 1.493.000zł została zrealizowana w wysokości 1.418.693,54zł.
Opłaty za wodę i ścieki egzekwowane są łącznie. Zaległości w zapłacie tych należności na dzień 31.12.2012r. wyniosły 187.387,56zł i wystąpiły u 228 osób, a nadpłaty w wysokości 2.149,41zł w 71 przypadkach. W celu wyegzekwowania zaległych opłat wysłano 2876 wezwań do zapłaty, a 8 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowany w dziale dochód w wysokości 3.237,18zł dotyczył opłat za zajęcie pasa drogowego. W celu wyegzekwowania należnych opłat wysłano 4 upomnienia.
Zrealizowano kwotę 67.771zł dotacji z Powiatu Pszczyńskiego na przejęte od tej jednostki samorządu terytorialnego zadanie -odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą z dnia 09.08.2011r. dotyczącą sezonu zimowego 2011-2012 oraz uchwałą z dnia 04.09.2012r. dotyczącą sezonu zimowego 2012-2013.Dotacja z Powiatu pokryła w 100% koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych obejmujące sezon zimowy 2011/2012 i grudzień 2012r.Niewykorzystaną dotację w wysokości 19.158,04zł zwrócono Powiatowi Pszczyńskiemu.
W dziale zaplanowano również dotację z budżetu państwa na usuwanie szkód po powodzi w 2010r. na drogach gminnych: Robotniczej 182.831zł . Dotacja wpłynęła w zaplanowanej wysokości.

Dział 630 Turystyka

W dziale zaklasyfikowano wpływ dotacji otrzymanej na podstawie podpisanej w dniu 15.10.2012r. z Samorządem Województwa Śląskiego umowy, przyznającej środki Unii Europejskiej w ramach programu PO RYBY 2007-2013 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na realizację operacji " Poprawa atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej Gminy Uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego" w wysokości 793.616,30zł. Odsetki bankowe od tego wpływu wyniosły 1.030.83zł. Wpływ tej dotacji planowany był w roku 2013, kiedy będzie realizowana inwestycja

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. Zrealizowano z tego tytułu 40.021,93zł na całoroczny plan 35.000zł. Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zaległości u 9 osób w wysokości 10.808,93zł i nadpłaty w wysokości 634,20zł u 13 osób. W celu wyegzekwowania zaległych czynszów wysłano 18 wezwań do zapłaty.
Pozostałe niewielkie wpływy realizowane przez AZK związane były z potrącaną z odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych prowizją dla płatnika 103zł, odsetkami za nieterminowe regulowanie należności 1.796,82zł oraz zwrotem podatku VAT 57.572 zł.
W dziale realizowane są również wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i składników mienia komunalnego stanowiących własność gminy, oddania ich w zarząd lub wieczyste użytkowanie. Na plan 68.000 zł zrealizowano 62.316,23 zł z tytułu dzierżawy. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą 42.578,22zł w 14 przypadkach a nadpłaty w 4 przypadkach. Wysłano 21 wezwań do zapłaty. Dwie sprawy oddano na drogę postępowania sądowego.Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie należności wyniosły 2.536,01zł.
Opłatę za wieczyste użytkowanie zaplanowano w 2012r. na kwotę 57.195zł. Wpływy wyniosły 57.195,10zł. W 2012r. wysłano 1 wezwanie do zapłaty.
Wprowadzone uchwałami Rady Gminy:opłaty o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego , stanowiące 30% wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia jej w planie oraz przyjętą w 2007r. 10 % opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału i 8 % opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z budowy urządzeń infrastruktury technicznej, wprowadzoną uchwałą z dnia 1 lipca 2008r., zaplanowano w 2012r. na kwotę 142.000zł, a zrealizowano w wysokości 83.901,50zł. Opłata ta jest wnoszona w przypadku nabycia nieruchomości dopiero po ustaleniu przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości przed i po uchwaleniu planu , dokonaniu podziału nieruchomości lub umożliwieniu właścicielowi nieruchomości korzystania z nowo wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu wydanych już decyzji wynoszą 72.764,80zł.Kwota stanowiąca zaległość na dzień 31.12.2012r. wynosi 28.947,90zł.
W budżecie zaplanowano kwotę 900.000zł jako wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych: nieruchomości niezabudowanej przy ul.Żeromskiego, nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia, drugą ratę zapłaty za sprzedane w 2011r. mieszkania komunalne przy ul. Lipowej oraz nieruchomości niezabudowane przy DK 1. W 2012r. zrealizowano 935.394,91zł. Sprzedano nieruchomości niezabudowane przy ul.Żeromskiego, DK 1 oraz budynek Ośrodka Zdrowia.

Dział 710 Działalność usługowa

Wprowadzono do budżetu kwotę 800zł jako dotację z budżetu Wojewody przeznaczoną na remont i bieżące utrzymanie mogił wojennych zgodnie z podpisanym z Wojewodą Śląskim porozumieniem.Realizacja nastąpiła w 100%.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale zaplanowano kwotę 30.000 zł jako odsetki od środków na rachunkach bankowych. Zrealizowano z tego tytułu w 2012r. 65.542,22zł.
W dziale zrealizowano wpływy z tytułu zwrotów kosztów sądowych oraz prowizji dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11.447,52zł, 6.000zł z tytułu sprzedaży samochodu stanowiącego własność gminy oraz 19.593,09zł z tytułu naliczonych kar umownych.
W ramach działu osiągnięto również 5 % prowizję z tytułu pobieranych przez Gminę opłat za udzielanie informacji w sprawach meldunkowych, które to opłaty stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rachunek Wojewody. Jest to niewielka kwota 12,40zł.
Zrealizowano dochód w postaci dotacji stanowiącej częściowy zwrot poniesionych wydatków na projekt unijny " Elektroniczne Wrota Powiatu Pszczyńskiego" w wysokości 112.090,59zł.Zrealizowano dochód z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji"Termomodernizacja starej części budynku Urzędu Gminy" w wysokości 5.877zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

Podatek rolny od jednostek gospodarczych opłacany jest w oparciu o deklaracje składane do urzędu przez te jednostki, a wyliczony w oparciu o cenę skupu żyta podawaną przez Prezesa GUS. W naszej gminie opłacało go 16 podmiotów. W 2012 r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 15.254zł, wykonane 15.816zł. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą 3.147zł.
Podatek rolny dla osób fizycznych wymierzany jest przez urząd raz w roku w oparciu o cenę skupu żyta i wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika. Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 200.072zł, a osiągnięto 176.524,08zł. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wyniosły 55.513,92zł.
Podatek leśny od przedsiębiorstw opłaca 4 podatników. Planowane wpływy 1.252zł, wykonane 1.511zł.
Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2012r. zrealizowano z tego tytułu 283,95zł na plan 237zł. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą 25,34zł.
Podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw stanowi największe źródło dochodów gminy. Opłacały go 44 jednostki w oparciu o wypełniane przez siebie deklaracje, a wyliczane na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 5.340.986zł, wykonane 5.866.141,81zł. W wyniku zakończonego w maju 2011r. postępowania podatkowego prowadzonego w stosunku do jednego z podatników powstała nadpłata w podatku od nieruchomości za lata 2004-2007. Postępowanie dotyczyło naliczenia podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych znajdujących się wewnątrz budynków będących w posiadaniu podatnika. W myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obiekty te zostały zaliczone do budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Stanowisko tutejszego organu podatkowego opierało się m.in. na wyjaśnieniach Ministra Finansów oraz ustaleniach biegłych z dziedziny prawa budowlanego. Po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, podtrzymującą stanowisko Wójta Gminy , zlecona została odrębna ekspertyza dotycząca ustalenia powierzchni budynków oraz wartości budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ,będących w posiadaniu podatnika. Ostatecznie, w 2011r. organ podatkowy określił podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2004-2007 przy uwzględnieniu stanowiska sądu administracyjnego w przedmiotowej sprawie.Tym samym wpłacone przez podatnika w latach ubiegłych kwoty tytułem podatku częściowo stały się nadpłatą. Zgodnie z Ordynacją podatkową część powstałej nadpłaty została zaliczona na bieżące zobowiązania podatnika, pozostała jej część podlega zwrotowi zgodnie z wolą podatnika w latach 2012-2016.Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2012r. wyniosły 108.979,39zł.
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wymierzony został przez urząd na początku roku w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki.
Całoroczny plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 787.920zł. W 2012r. zrealizowano 815.187,65zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 173.596,03zł w tym zaległości 171.966,08zł a nadpłata 5.360,98zł.
Podatek od środków transportowych od jednostek gospodarczych opłaca 10 podatników. Pobierany jest w 2 ratach w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Całoroczny plan dochodów podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 150.048zł. W 2012r. osiągnięto 152.334,80zł. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wyniosły 8.932,20zł.
W podatku od środków transportowych od osób fizycznych plan wynosi 72.483zł, wykonanie 51.804,33zł. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wyniosły 27.138,99zł.
Aby wyegzekwować należne gminie dochody z tytułu podatków w 2012r. wysłano 610 upomnień osobom fizycznym, 16 prawnym, wystawiono 180 tytułów wykonawczych osobom fizycznym i 24 tytuły wykonawcze osobom prawnym . Uwzględniając trudną sytuację niektórych podatników, wójt gminy, na ich wnioski umorzył w przypadku osób fizycznych zaległości podatkowe (17 decyzji), dotyczące: 2.037,30zł w podatku od nieruchomości i 5.237,28zł w podatku rolnym oraz wydał 2 decyzje dotyczące umorzenia odstek od zaległości podatkowych dla osób prawnych.
Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniósł 59.100,24zł. Całoroczny plan wynosi 50.000zł.Na dzień 31.12.2012r. należność z tego podatku pozostała do zapłaty wynosi 4.459,05zł.Jest to trudny do oszacowania dochód z uwagi na nieprzewidywalność ilości tego typu aktów oraz duże zwolnienia wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Opłata targowa wyniosła 6.435zł. Całoroczny plan wynosi 7.000zł. Była ona pobierana przez inkasenta zatrudnionego w Administracji Zasobów Komunalnych.
Opłata od posiadania psów realizowana była w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Wobec wprowadzenia przez Radę Gminy zwolnienia jednego psa na nieruchomość, wpływy z tego tytułu wyniosły zaledwie 75zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w dochodach budżetu w wysokości 12.840zł w przypadku osób prawnych i 194.570zł w przypadku osób fizycznych. Wykonanie wynosi w przypadku osób fizycznych 156.122,55zł. W przypadku osób prawnych wpływ ten wynosił 10.958zł.Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012r. wynoszą 23.716,90zł.
Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków wraz z opłatą prolongacyjną i kosztami upomnienia od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w łącznej wysokości 30.000zł. Realizacja wynosi 128.048,40zł od osób prawnych i 13.625,61zł od osób fizycznych.

Opłata uzdrowiskowa pobierana była na terenie Gminy poprzez podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy. Zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości 204.000zł. Zrealizowano w 2012r. 201.436zł. Wpływy do budżetu zależne są od ilości osób przebywających w uzdrowisku.Dzienna stawka odpłatności wynosi 2zł za osobę.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Od 01 stycznia 2012r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych naszej gminy wynosił 37,26%. Przekazywany jest on na nasz rachunek poprzez Ministerstwo Finansów. Również kwota planowanych wpływów z tego tytułu wprowadzona była do budżetu na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. Szacunki dochodów na 2012r. wynosiły wg Ministerstwa Finansów 4.542.889zł. Wykonanie w 2012r.wyniosło 4.416.802zł, co stanowi 97,22% planu. Wpływy z tego podatku zależne są od dochodu osiąganego przez osoby fizyczne. Wpływają do Gminy sukcesywnie w ciągu roku, współmiernie do wpłat i rozliczeń podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z urzędami skarbowymi. W skali całego kraju wykonanie tego dochodu w gminach ogółem wyniosło 97,22%.
Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano dochód w wysokości 301.907,49zł na całoroczny plan 200.000zł. Podatek przekazywany jest w ten sposób, że jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady położone na terenie innych gmin niż gmina, na której terenie ma siedzibę osoba prawna, to dochody gmin z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykazuje straty i otrzymuje zwrot podatku z Urzędu Skarbowego, Urząd Gminy zobowiązany jest do zwrotu swoich udziałów do Urzędu Skarbowego.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pszczynie. W 2012r. wpływy wyniosły 4.938,82zł na plan 10.000,00zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 11.231zł. Plan wynosił 15.000zł.
W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 2.042zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin znajdujących się na terenie naszej gminy .
Na terenie Gminy działały dwa przedsiębiorstwa zobowiązane do składania Gminie informacji o ilości wydobywanej na jej terenie kopaliny i wpłacania na rachunek Gminy naliczonej przez siebie opłaty eksploatacyjnej. Było to Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia i WORR. Zrealizowane wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą solankę i borowinę wyniosły 813,13zł.
W dziale znajdują się dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2012r. opłaty te wyniosły 108.684,96zł na plan 82.425zł.
Zgodnie z ustawą wpływy za zezwolenia mogą być wydawane na cele związane z realizacją gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wpływy z różnych rozliczeń

Kwotę 13.388zł otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na złożony przez gminę wniosek o rekompensatę utraconego dochodu w podatku od nieruchomości wskutek ustawowego zwolnienia powierzchni pod jeziorami.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu przekazywane są gminie poszczególne części subwencji ogólnej z budżetu państwa. Planowana w 2012r. subwencja składała się z części oświatowej planowanej w wysokości 6.008.831zł i wpłynęła na rachunek gminy w 100% oraz uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 60.151zł, które zostało przyznane gminie decyzją Ministra Finansów z dnia 20.12.2012r .
W dziale znajduje się również dotacja celowa z budżetu wojewody dla gminy uzdrowiskowej na zadania związane z wykonywaniem tej funkcji. W naszym przypadku jest to kwota 190.443zł stanowiąca równowartość opłaty miejscowej za 2010r. przeznaczona na sfinansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, o których mowa w art.46 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U.Nr 167, poz.1399).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu związane były z prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych , odsetkami od środków na rachunkach bankowych oraz odszkodowaniami dla placówek oświatowych. Dochody z tych tytułów wyniosły łącznie we wszystkich szkołach i przedszkolach oraz Gminnym Zespole Oświaty 10.518,02zł.
W dziale została zaplanowana dotacja przeznaczona na pokrycie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 90.408zł.Dotacja przekazywana jest na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim a środki pochodzą z Funduszu Pracy.Dotacja wpłynęła w 100%.

Dochody w tym dziale związane są również z odpłatnością za świadczone przez gminne przedszkola usługi. Wpływ do budżetu wyniósł 259.976,60zł na zaplanowane 396.400zł.Zaległości w zapłacie na dzień 31.12.2012r. wyniosły 3.197,40zł.

W dziale dochodem jest odpłatność za wydawane w szkołach posiłki. Na planowane 288.750zł osiągnięto 204.462zł z tego tytułu.

Do Gminy wpłynęła kwota 69.654,03zł jako dotacja z gmin Bestwina,Ornontowice, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna i Kobiór stanowiąca zwrot kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzących z tych gmin do niepublicznego przedszkola, działającego na terenie naszej gminy.Po dokonaniu rozliczenia dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu Gmina dokonała zwrotu pobranych w nadmiernej wysokości środków w łącznej wysokości 7.532,24zł.

Zaplanowana kwota 102.389,88zł przeznaczona na finansowanie programu indywidualizacji nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1, pochodząca ze środków unii Europejskiej, zgodnie z podpisaną umową wpłynęła do Gminy.W grudniu 2012r. dokonaliśmy zwrotu niewykorzystanej części środków w wysokości 1.648,59zł.

Zgodnie z podpisaną umową do Gminy wpłynęło 80% przyznanej z programu Comenius na sfinansowanie realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 projektu Tak zdrowemu stylowi życia 64.363,20zł. Pozostałe 20% wpłynie po zrealizowaniu całego programu.

Niewielki dochód 282zł został zrealizowany jako dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale realizowane są dochody z tytułu usług związanych z usługami opiekuńczymi świadczonymi przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dochody planowane w wysokości 5.000zł, zrealizowano w wysokości 5.481,50zł.
Pozostałe dochody w opiece społecznej wiążą się z uzyskaną prowizją płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetkami od środków na rachunku bankowym i wynoszą 1.841,84zł.
Kwota 11.397,59zł to zwrot niesłusznie pobranych w latach poprzednich zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami oraz świadczeń społecznych i świadczeń alimentacyjnych.

Dotacje na zadania własne
Rozdział 85206 § 2030 Wsparcie rodziny

Plan po zmianach : 7.610,40
Środki otrzymane : 7.610,40

Dotacja otrzymana na etat asystenta rodzinywyniosła 7.610,40zł i przeznaczona była na pokrycie kosztów zatrudnienia w 70 %. Z otrzymanej dotacji zróciliśmy kwotę 588,29zł.Wydatki poniesione w 2012r. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego asystenta rodziny wyniosły 10.031,58zł.

Rozdział 85213 § 2030 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan po zmianach : 3.112,00
Środki otrzymane : 3.112,00

Środki otrzymane w wysokości 3.112,00 zł wykorzystano w 98,78% . Naliczone i odprowadzone składki wyniosły 3.074,06 zł . Ubezpieczenie opłacono dla 11 osób pobierających zasiłek stały.
Do zwrotu pozostała niewykorzystana dotacja w kwocie 37,94 , która została zwrócona w dniu 24.01.2013r.

Rozdział 85214 § 2030 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Plan po zmianach : 57.686,00
Środki otrzymane: 57.686,00


Otrzymaliśmy dotację w wysokości 57.686 zł, wypłacono 57.558,99zł co stanowi 99,78 % otrzymanej dotacji .
Zasiłki okresowe zostały wypłacone z tytułu:
bezrobocia: 40 osób
choroby: 1 osoba
niepełnosprawności: 9 osób
z innych przyczyn: 19 osób
Dotację niewykorzystaną w kwocie 127,01 zwróciliśmy przelewem w dniu 24.01.2013

Rozdział 85216 § 2030 - zasiłki stałe

Plan po zmianach : 34.664,00
Środki otrzymane: 34.664,00

Zasiłek stały wypłacony został w kwocie 35.803,18 zł, wypłacany był dla 11 osób. Dotacja w kwocie 34.664 zł została wykorzystana w 100% , na wypłacenie zasiłków stałych użyto również środków własnych w kwocie 1.139,18 zł

Ww. zasiłki przyznawane i wypłacane są w różnej wysokości w zależności od posiadanego dochodu i sytuacji rodzinnej , na podstawie obowiązującego ustawowego kryterium.

Rozdział 85219 § 2030 - ośrodki pomocy społecznej -dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Plan po zmianach : 75.209,00
Środki otrzymane : 75.209,00

85219 55.454,02 zł 4010
85219 11.173,98 zł 4110 i 4120
.
Wykorzystano 66.628,00 stanowi 100 % otrzymanej dotacji , przeznaczonej na wynagrodzenia dla 2,5 etatu.

Natomiast dotację w wysokości 8.581 zł na wypłacenie "250 zł" dodatku dla pracowników socjalnych wykorzystano również w 100% . Na wypłatę "250 zł" dodatku w roku 2012 wykorzystano kwotę 8.645,84 zł , kwota środków własnych wypłaconych wyniosła 64,84 zł.
Ośrodek zatrudnia 4 pracowników socjalnych na 3,5 etatu.


Rozdział 85295 § 2030 - rządowy program " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" .

Plan wg projektu ustawy budżetowej : 37.482,00
Plan po zmianach : 71.111,00
Środki otrzymane: 71.110,80

Dotacja otrzymana w wysokości 68.919,00 zł została wykorzystana w 100%. Na pokrycie posiłków w placówkach oświatowych dla dzieci w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " wykorzystano 52.023 zł natomiast 95.510 zł wykorzystano na zasiłki celowe na zakup żywności, żywienie w ramach 20% bez decyzji wydano 1.670 zł .Koszt programu ogółem wyniósł 149.203zł tego 80.284 zł pokryto ze środków własnych .Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 309 osób ( 119 dzieci korzystających z bezpłatnego posiłku w ramach programu oraz 303 osób w rodzinach korzystających z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności).
Natomiast na doposażenie punktu wydawania posiłków w Szkole Podstawowej nr 1 otrzymana dotacja w kwocie 2.191,80 została wykorzystana w 100%, natomiast wkład własny wyniósł 1.461 zł.

W 2012r. wpłynęła w wysokości 74.214,87zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizowany przez Ośrodek Opieki Społecznej program "Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój" finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowana kwota dotacji wynosi 75.459,24zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale zrealizowano dotację z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie kosztu wypłaty przez Gminę stypendiów szkolnych wynikających z ustawy o systemie oświaty w wysokości 18.603,66zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zgodnie z ustawą z 11.V.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje gminie wpływy z opłaty produktowej. Środki z opłaty produktowej są przekazywane przez WFOŚiGW gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu i mają być przeznaczone na finsowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. Zaplanowano z tego tytułu 4.000zł. Wpływ z tego tytułu w wysokości 3.335,56zł .
W dziale zaplanowane i realizowane są również środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska.Są one przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski. Zostały one zaplanowane w wysokości 200.000zł, z czego zrealizowano 194.695,53zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano kwotę 265.182zł tytułem dotacji z Unii Europejskiej w ramach programu realizowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania " Ziemia Pszczyńska" na rewitalizację zabytkowego budynku Górnik na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury. Dotacja wpłynęła w wysokości 211.145,12zł.
W ramach działu zaplanowano również dotację z Unii Europejskiej na operację z zakresu małych projektów, objętych PROW na lata 2007-2013 - "Goczałkowicki słownik biograficzny" w wysokości 13.710zł. Umowa o dofinansowaniu została podpisana 27 marca 2012r.W związku z niższym od przewidywanego kosztem zadania dotacja wyniosła 11.054,21zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale zaplanowano wpływy związane z funkcjonowaniem hali sportowej i krytej pływalni w wysokości 1.860.000zł. Wiązały się one z wpłatami z biletów, za reklamy umieszczone na hali, wynajmem pomieszczeń, organizowanymi przez Gminę imprezami sportowymi, obozami. Zrealizowane z tego tytułu dochody wyniosły 1.518.407,57zł.
Pozostałe w dziale dochody w wysokości 10.243,89zł wiązały się z wpłatami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymaną darowizną oraz prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
GOSiR zrealizował również dotację w wysokości 9.547,77zł z Programu PO RYBY 2007-2013, przeznaczoną na zakup i montaż piłkochwytów na boisku LKS.
W 2012r. zrealizowano zaplanowane kwoty dotacji z budżetu pańtwa i z Urzędu Marszałkowskiego przyznane Gminie na dofinansowanie kosztów budowy boisk sportowych w ramach rządowego programu Orlik. Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 666.000zł.
Zestawienie dochodów pokazane jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do sprawozdania.

Dochody w postaci dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej oraz wydatki z nimi związane omówione zostały odrębnie.

Wydatki budżetu gminy

Wydatki w 2012 r. zostały zaplanowane w wysokości 29.824.740,26zł z czego wydatki inwestycyjne 3.313.672,67zł a wydatki bieżące 26.511.067,59zł. Wykonanie w 2012r. przedstawia się następująco: wydatki ogółem 26.782.457,59zł, z czego wydatki inwestycyjne 2.932.536,18zł, a wydatki bieżące 23.849.921,41zł. Wydatki wydano w 89,80% w stosunku do całorocznego planu.

W dziale 710 działalność usługowa wydano pierszą transzę 11.070zł na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, do opracowania którego zobligowana jest Gmina na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. -Prawo energetyczne. Umowa z wykonawcą AT Group.S.A. w Krupskim Młynie przewiduje wynagrodzenie za to opracowanie w wysokości 18.450zł.Pozostała do zapłaty kwota 7.380zł została przelana po przedstawieniu założeń na sesji Rady Gminy i przyjęciu przez nią stosownej uchwały w styczniu 2013r.

Kontynuowanym od 2011r. zadaniem jest udzielanie dotacji na częściowe finansowanie przedszkola niepublicznego powstałego w naszej Gminie w 2010r. Dotacja przekazywana jest zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) i stanowi iloczyn liczby dzieci uczęszczających do przedszkola i 75 % wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę w przedszkolach gminnych.Dotacja przekazywana była miesięcznie na podstawie informacji o liczbie dzieci przebywających w danym miesiącu w przedszkolu. Dotację na dzieci spoza Goczałkowic-Zdroju zwracają Gminy skąd pochodzi dziecko. Na zaplanowaną w budżecie na 2012r. kwotę 192.150zł wydatków na dotację do przedszkola wydano 165.378,86zł.

W planowanych wydatkach znalazły się kwoty związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010r. związane z remontem i odbudową ul. Robotniczej , przyznane decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wykonanie remontu ul. Robotniczej na odcinku 300m wraz z remontem pobocza i fragmentu cieku wzdłuż jezdni na długości 68m, wymiana studni rewizyjnej wraz z wpustem ulicznym i przykanalikiem przez firmę Drogród Ćwiklice kosztowało 182.831,16zł i zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Grzegorz Górka.

Kwotę 40.000zł przelano na konto Spółki Wodnej na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych oraz naprawę awarii i konserwację urządzeń drenarskich.W 2012r. wykonano koserwację Kanału Rybackiego Kanar za kwotę 8.847,39zł, z czego z dotacji 7.520zł, konserwację rowów na łącznej długości 1410mb, remont zbieracza drenarskiego na wysokości ul. Powstańców Śląskich-Kanar, naprawę uszkodzonej drenarki w rejonie ulic Szkolnej, Darwina, Szkolnej-Bocznej, ul. Bór II. Całkowita wartość robót wykonanych w 2012r. przez Spółkę Wodną wynosi 53.960,63zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowicach-Zdroju na utrzymanie w gotowości bojowej swojej jednostki otrzymała dotację z budżetu Gminy w wysokości 23.618zł.W ramach tej kwoty zakupiono aparat powietrzny, sygnalizator bezruchu, kominiarki niepalne, umondurowanie i paliwo do posiadanego przez OSP sprzętu.

Kwotę 100.000zł zapłacono za przejętą od inwestora Everest Investment Brzeszcze kanalizację deszczową na ul. Azaliowej.

Wydatki remontowe w placówkach oświatowych
W Przedszkolu Publicznym nr 1 wyremontowana została sala dydaktyczna mieszcząca się na I piętrze.
Remont wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SCALA BUD z Goczałkowic-Zdroju. Za kwotę 45.629,69 zł zdemontowano boazerię drewnianą oraz drzwi w ścianie działowej, rozebrano ścianę działową, wymieniono instalację elektryczną oraz podłogę, wykonano gładź gipsową na ścianach, podwieszany sufit i sala została pomalowana. Remont tej sali to kolejny etap modernizacji wnętrza budynku celem poprawy funkcjonalności pomieszczeń dydaktycznych i podniesienia standardów technicznych
Remonty pomieszczeń dydaktycznych były prowadzone również w Przedszkolu Publicznym nr 2. W2012 roku wyremontowano korytarz, klatkę schodową, łazienki grupy starszaków oraz salę przedszkolną średniaków. Koszt wykonanych prac wyniósł 34 807,82 zł. Roboty wykonywała firma ELEKTROMAX Bogdan Adamczyk z Goczałkowic-Zdroju.
Największe remonty przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SCALA BUD z Goczałkowic-Zdroju wykonało roboty wartości prawie 394.972,89 zł.
Wyremontowano korytarze, 3 pomieszczenia sanitarne, wymieniono 39 drzwi wewnętrznych, zamontowano nową balustradę na klatce schodowej, ułożono płytki na schodach do szatni, obudowano 21 grzejników, wymieniono 2 okna w kotłowni. W ramach w/w zakresu prac wykonano roboty tynkarskie i malarskie na powierzchni ok. 2015m2.

Udzielono dotację dla Powiatu Pszczyńskiego w wysokości 28.616zł na wspólny projekt przebudowy ul. Uzdrowiskowej na odcinku od ul. Parkowej do granicy Powiatu.

Wydatki inwestycyjne omówione są odrębnie.
Szczegółowy wykaz wydatków pokazany jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do sprawozdania.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie inwestycyjnej

Projekty , programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe

1.Poprawa atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej Gminy Uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego

planowane łączne nakłady finansowe 2.500.000,00
limit 2012 130.000,00
limit 2013 2.370.000,00

Zadanie znalazło się w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik do wieloletniej prognozy inwestycyjnej jako następstwo zawartego w latach poprzednich zadania w przyjętych przez Radę Gminy wieloletnich programach inwestycyjnych. Gmina, posiadając opracowany uprzednio projekt zagospodarowania parku, przystąpiła do kolejnego etapu jego realizacji. Wobec dużej kwoty potrzebnej na wdrożenie projektu poczyniła kroki w kierunku pozyskania środków zewnętrznych na jego sfinansowanie.
W 2012r. zapłacono kwotę 800zł firmie ABS-Ochrona Środowiska Sp.z o.o. Katowice, będącej autorem projektu rewitalizacji, za aktualizację sporządzonego na jego podstawie kosztorysu inwestorskiego i przystosowaniu go do wymagań konkursu organizowanego przez Lokalną Grupę Rybacką "Żabi Kraj" w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"w ramach działania 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa"
Wobec faktu, że w poprzednim programie RPO działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze , w którym Gmina starała się o środki na współfinansowanie, projekt znalazł się na liście rezerwowej, próba pozyskania funduszy z Żabiego Kraju stanowiła rozwiązanie alternatywne.
W konkursie organizowanym przez Żabi Kraj projekt znalazł się na 1 miejscu i uzyskał dofinansowanie w wysokości 1.058.155,07zł.Całkowity koszt projektu wynosi 2.388.755,16zł. Różnicę 1.330.600,09zł Gmina musi wygospodarować ze środków własnych a realizację, polegającą na budowie ścieżek edukacyjno-przyrodniczo-wypoczynkowych , budowie oświetlenia, zainstalowaniu monitoringu wizyjnego, wyposażeniu w ławki, kosze na śmieci, szachownicę, stoły do gry w szachy i altany przewidziano na 2013r.
Rok 2012 był okresem weryfikacji wniosku w Urzędzie Marszałkowskim, a nastęnie przygotowywaniem specyfikacji istotnych warunku zamówienia do przetargu na wykonanie inwestycji.Umowę o przyznaniu dotacji Gmina podpisała z Urzędem Marszałkowskim w dniu 15.10.2012r. Zakłada ona zakończenie operacji do dnia 31.10.2013r.

2. Elektroniczne wrota Powiatu Pszczyńskiego
Łączne nakłady finansowe 207.381,00
limit 2012 169.520,00

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały Rady Gminy podjętej w dniu 13.11.2007r. o przystąpieniu Gminy Goczałkowice-Zdrój do projektu "Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego. Na mocy tej uchwały gminy Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Pszczyna, Kobiór, Miedźna, Suszec i Powiat Pszczyński zawarły porozumienie o wspólnej realizacji projektu. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn."Rozwój elektronicznych usług publicznych". Gminą wiodącą w realizacji projektów jest gmina Pawłowice. W ramach programu Elektroniczne wrota utworzona została elektroniczna platforma dla Powiatu, zawierająca elektroniczną formę mapy zasadniczej wraz istniejącą infrastrukturą oraz dostęp do usług świadczonych przez należące do Powiatu Pszczyńskiego Gminy. W 2012r. wydano na to zadanie 127.283,40zł , z czego 19.092,50zł ze środków własnych.

Wydatki bieżące

1.Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Łączne nakłady finansowe 424.905,24
limit 2012 84.312,24

Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008r., przy czym umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania jest podpisywana na każdy rok odrębnie. W 2012r. Gmina poniosła wydatki na realizację programu w wysokości 57.663,26zł na zaplanowane 84.312,24zł.

2.Odtworzenie oznakowania i promocja dziedzictwa przyrodniczego Goczałkowic-Zdroju
Łączne nakłady finansowe 46.457zł
Limit 2012 19.610zł
Limit 2013 26.847zł

Projekt obejmujący:

1.oznakowanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej Wykonanie tablic informacyjnych, strzałek kierunkowych i koszy na śmieci)
2.organizację rajdu rowerowego
3.wydanie albumu
zyskał akceptację Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pszczyńska w ramach małych projektów.
Umowa o dofinansowaniu projektu w wysokości 25.000zł została podpisana w dniu 27.08.2012r. Zakończenie projektu to 30.09.2013r.

3. Słownik biograficzny
Łączne nakłady finansowe 21.092 zł
Limit 2012 21.092 zł

W dniu 27 marca 2012r. podpisana została umowa przyznania pomocy na realizację zadania pn."Promocja aktywnego trybu życia poprzez wydanie Goczałkowickiego słownika biograficznego połączona z organizacją imprezy kulturalno-promocyjnej, której celem jest zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców, promowanie aktywnego trybu życia, ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LGD poprzez prezentację i eksponowanie udziału mieszkańców w życiu wsi, w formie publikacji książkowej oraz organizację imprezy kulturalno-promocyjnej związanej z promocją książki". Przyznana umową dotacja wynosi 13.710zł.W jej ramach wydrukowano 500 egzemplarzy książki, zaproszenia, plakaty, zorganizowano imprezę kulturalno-promocyjną w dniu 26.05.2012r.Rozliczenie zadania zostało przedstawione w Urzędzie Marszałkowskim. Dotacja, która wpłynęła na rachunek bankowy Gminy wyniosła 11.054,21zł. Wydatki na zadanie wyniosły 16.391,71zł.

4. Szkoła dla wszystkich-indywidualizacja nauczania w klasach I-III
Łączne nakłady finansowy 102.389,60zł
Limit 2012 102.389,60zł

Umowa na finansowanie projektu podpisana została w 2011r. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 1 od września 2012r.Za przyznane 102.389,60zł dotacji unijnej zakupione zostały pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z uczniami. Na realizację projektu wpłynęła dotacja w wysokości 100.741,29zł.W 2012r. na zakup pomocy naukowych wydano 91.399zł.

5. Uzupełnienie istniejącej bazy informacji turystycznej na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój
Łączne nakłady finansowe 52.447zł
Limit 2012 23.684zł
Limit 2013 28.763zł
W dniu 10.07.2012r. podpisana została umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.Kwota dofinansowania została określona na 25.000zł. całkowity koszt 44.688,90zł. Projekt realizowany będzie do 30.06.2013r.Jego celem jest rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wzbogacenie bazy informacji turystycznej, stworzenie strony internetowej-portalu turystycznego oraz systemu informacji sms. Swoim zakresem obejmuje zakup i montaż tablic informacyjnych, wykonanie strony internetowej, wykonanie systemu informacji sms, wykonanie folderu.W 2012r. wydano kwotę 21.402zł na tablice informacyjne.

6.Tak zdrowemu stylowi życia
Łączne nakłady finansowe:80.000zł
Limit 2012 64.000zł
Limit 2013 8.000zł
Limit 2014 8.000zł
Projekt realizowany jest przez szkołę Podstawową Nr 1. W 2012r. podpisana została umowa o jego finansowaniu i na rachunek Gminy wpłynęła kwota 64.363,10zł.Projekt realizowany będzie w okresie 3 lat i polega na nawiązaniu współpracy ze szkołami z innych krajów. W 2012r. odbył się wyjazd przedstawicieli Szkoły Nr 1 do Turcji. Koszty z tym związane wyniosły 24.346,65zł.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

Budowa ul. Źródlanej
Łączne nakłady finansowe 2.692.500,00

limit 2012 1.160.000,00

W dniu 10.05.2011r. zawarto umowę z firmą Biegier Goczałkowice-Zdrój na wykonanie zadania Przebudowa drogi gminnej ul.Źródlanej i ul. Róż w Goczałkowicach-Zdroju wraz z przebudową sieci wodociągowej wzdłuż ul. Róż na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Źródlanej.Termin wykonania zadania wyznaczono na dzień 30.06.2012r. Cena uzyskana w wyniku przetargu 2.178.536,28zł. Funkcję inspektora nadzoru ze strony Gminy pełnił Grzegorz Górka.
Zakres zadania , obejmujący budowę wodociągu wraz z przyłączami w ul. Róż i nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Źródlanej był wykonywany w 2012r.Jego koszt w 2012r. wyniósł 1.148.785,73zł.Wydatki związane z nadzorem 8.003zł.Całkowity koszt inwestycji 2.254.841,67zł.

2.Budowa ul. Granicznej z wymianą wodociągu
Łączne nakłady finansowe 619.500zł
Limit 2012 2.808zł
Limit 2014 600.000zł

Kwota wydana w 2012r.-2.808zł to zapłata końcowa za wykonanie projektu technicznego.Poniesione do dnia 31.12.2012r. koszty na tę inwestycję wyniosły 19.500zł.

3.Przebudowa drogi gminnej ul.Parkowej i drogi powiatowej ul. Uzdrowiskowej na odcinku od ul. Parkowej do granicy powiatu
Łączne nakłady finansowe 2.250.400zł
Limit 2012 4.576zł
Limit 2013 2.221.000zł

Do 31.12.2012r. Gmina poniosła w sumie 29.430,50zł na to zadanie, przy czym wydatki w 2012r. wiązały się z zapłatą końcową za projekt techniczny 4.176zł i dzierżawą gruntu od PKP, zajętego na tę inwestycję 430,50zł.Dodatkowo w 2012r. gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu w wysokości 23.616zł , stanowiącego 50% kosztu sporządzenia projektu na odcinek drogi należący do Powiatu Pszczyńskiego.
Na mocy podjętej w dniu 25.09.2012r. Uchwały Rady Gminy o przejęciu zadania z zakresu właściwości Powiatu podpisane zostało w dniu 29.08.2012r. z Powiatem Pszczyńskim porozumienie o realizacji zadania . Pod koniec 2012r. gmina złożyła wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II 2012-2015 o dofinansowanie zadania.Wniosek został rozpatrzony pozytywnie wobec czego jego realizacja nastąpi w 2013r.

4.Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Łączne nakłady finansowe 800.000,00
limit 2012 274.737,00
limit 2013 525.263,00

Gmina posiada projekt termomodernizacji starej części budynku Urzędu Gminy zakładający zmianę pokrycia dachowego oraz zmianę elewacji zewnętrznej wraz z dociepleniem ścian.W 2012r. zlecono dodatkowo opracowanie projektu dobudowy nowej klatki schodowej do Sali widowioskowej oraz projekt modernizacji instalacji co w starej części budynku. Autorem projektu jest firma Ryt-Bk Sp. z o.o. Pszczyna. Koszt opracowania 15.375zł. Audyt energetyczny potrzebny do złożenia wniosku o dofinansowanie kosztował 9.096zł.W dniu 13.11.2012r. Gmina podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dotacji na to zadanie w wysokości 5.877zł i pożyczce 62.256zł.Dotacja wpłynęła w przyznanej wysokości na rachunek Gminy w 2012r., natomiast uruchomienie pożyczki nastąpi w 2013r. w miarę realizacji prac termomodernizacyjnych
Umowa o wykonanie przedsięwzięcia została podpisana w dniu 19.09.2012r. z T-BUD DMI sp.z o.o. Katowice. Koszt jego realizacji ma wynosić 561.796,57zł.Zakończenie zadania nastąpi do 30.09.2013r.W 2012r. wydano 170.000zł.

5. Budowa boisk sportowych w ramach programu Orlik

Łączne nakłady finansowe 1.280.297zł
Limit 2012 1.258.297zł
Na zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 333.000zł z budżetu państwa i 333.000zł z Urzędu Marszałkowskiego. W 2012r. zapłacono za wykonanie projektu 25.830zł. Wykonawcą zadania była firma Dromot Sp.z o.o. Pszczyna , która w przeprowadzonym przetargu zaoferowała wykonanie inwestycji za kwotę 1.198.513,55zł.Funkcję inspektora nadzoru pełniła Pracownia Projektowa Impuls Dariusz Zniszczoł Żory za kwotę12.300zł.Wydatki poniesione w 2012r. wyniosły ogółem 1.241.568,22zł.Całkowity koszt 1.243.044,22zł.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Łączne nakłady finansowe 84.132,00
limit 2012 0,00
limit 2013 84.132,00
W dniu 22 maja 2001r. Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój przyjęła obowiązujące do dnia dzisiejszego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój. Wobec dezaktualizacji jego zapisów w dniu 07.09.2010r. Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój podjęła uchwałę w sprawie oceny aktualności i przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój.
W 2011r. przeprowadzony został przetarg na wybór wykonawcy zadania, którym zostało Biuro Rozwoju Regionu Sp.z o.o. z siedzibą w Katowicach za cenę 84.132zł. Z uwagi na terminy sporządzenia opracowania wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,poz.717 z późn.zm.) realizację tego zadania jak i płatność rozłożona została na dwa lata budżetowe.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich pokazany jest w załącznikach 3 i 4.

Inwestycje jednoroczne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Za kwotę 100.000zł Gmina przejęła od inwestora Everest-Investment Brzeszcze kanalizację deszczową o długości 85,19 w ul. Azaliowej .
Kwotę 118,19zł zapłacono za przyłącze energetyczne przy ul. Uzdrowiskowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Kwotę 49.938zł wydano na zakup serwerów i drukarki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwotę 4.537,47zł wydano na zakup nowej zmywarki do naczyń do Przedszkola Nr 1.

Dział 926 Kultura fizyczna

Kwotę 13.980,67zł wydano na montaż piłkochwytów na boisku przy ul. Uzdrowiskowej. Dotacja z Żabiego Kraju, która wpłynęła do gminy na realizację tego projektu wyniosła 9.547,77zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego

Projekty inwestycyjne Nazwa

Uchwała

Uchwała

Uchwała

Uchwała

Adaptacja infrastruktury
zabytkowego parku zdrojowego
w Goczałkowicach-Zdroju
na potrzeby jego unikatowej
funkcji edukacyjno-przyrodniczej etap I

29.12.2011

28.02.2012

26.06.2012

04.09.2012

okres realizacji

2007-2014

2007-2014

2007-2014

Łączne nakłady finansowe

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Limit wydatków w roku 2012

200.000,00

130.000,0

130.000,00

Limit wydatków w roku 2013

1.300.000,00

1.370.000,00

2.370.000,00

Limit wydatków w roku 2014

1.000.000,00

1.000.000,00

0

Limit zobowiązań

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00*

*Zmiana nazwy projektu na " poprawa atrakcyjności rekreacyjno-Turystycznej Gminy Uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego

Elektroniczne wrota Powiatu
Pszczyńskiego

okres realizacji

2007-2013

2007-2012

Łączne nakłady finansowe

207.381,00

207.381,00

Limit wydatków w roku 2012

65.340,00

169.520,00

Limit wydatków w roku 2013

0

0

Limit zobowiązań

65.340,00

169.520,00

E-struktura dla Powiatu
Pszczyńskiego

okres realizacji

2007-2013

rezygnacja

Łączne nakłady finansowe

97.412,00

0

Limit wydatków w roku 2012

0

0

Limit wydatków w roku 2013

54.322,00

0

Limit zobowiązań

54.322,00

Projekty nieinwestycyjne

Aktywizacja społeczna i zawodowa
na terenie Gminy

okres realizacji

2008-2012

Łączne nakłady finansowe

424.905,24

Limit wydatków w roku 2012

84.312,24

Limit zobowiązań

84.312,24

Odtworzenie oznakowania
i promocja dziedzictwa przyrodniczego

okres realizacj

2011-2013

Łączne nakłady finansowe

46.457,00

Limit wydatków w roku 2012

19.610,00

Limit wydatków w roku 2013

26.847,00

Limit zobowiązań

46.457,00

Słownik biograficzny

Okres realizacj

2011-2012

2011-2012

Łączne nakłady finansowe

21.092,00

21.092,00

Limit wydatków w roku 201

7.382,00

21.092,00

Limit zobowiązań

7.382,00

21.092,00

Szkoła dla wszystkich-indywidualizacja
nauczania

Okres realizacji

2011-2012

Łączne nakłady finansowe

102.389,60

Limit wydatków w roku 2012

102.389,60

Limit zobowiązań

102.389,60

Uzupełnienie istniejącej bazy informacji
turystycznej

okres realizacji

2011-2013

Łączne nakłady finansowe

52.447,00

Limit wydatków w roku 2012

23.684,00

Limit wydatków w roku 2013

28.763,00

Limit zobowiązań

52.447,00

Tak zdrowemu stylowi życia

okres realizacji

2012-2014

Łączne nakłady finansowe

80.000,00

Limit wydatków w roku 2012

64.000,00

Limit wydatków w roku 2013

8.000,00

Limit wydatków w roku 2014

8.000,00

Limit zobowiązań

80.000,00

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu państwa

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dział 852 Rozdz.85212 § 2010 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach : 976.325,00
Środki otrzymane : 976.325,00

Otrzymane środki w kwocie 976.325,00 zł wykorzystano w wysokości 963.336,45 zł tj. w 98,67 %. Z tego 529.161,50 zł to świadczenia rodzinne , 62.000,00 zł wypłacono na jednorazową wypłatę z tytułu urodzenia dziecka, 318.166,10 zł wypłacono na świadczenie opiekuńcze.
Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 25.950,85 zł odprowadzano za 22 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne . W ramach należnych 3% na obsługę wykorzystano kwotę 28.058 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 12.988,55 zł zostały zwrócone w dniu 24.01.2013.
Z powodu złożenia znacznie mniejszej ilości wniosków niż przewidywano , w nowym okresie wypłacania zasiłku rodzinnego nie wykorzystano w 100% zapotrzebowanych środków.

Plan po zmianach :150.586,00
Środki otrzymane : 150.586,00

Otrzymane środki w kwocie 150.586,00 zł wykorzystano w 96,41% , kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 140.950,00 zł . W ramach należnych 3% na obsługę wykorzystano 4.228 zł .
Zwrotu dokonano w wysokości 5.408 zł w dniu 24.01.2013r.
Z powodu mniejszej ilości wniosków złożonych na nowy okres wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróciliśmy niewykorzystaną dotację.

Dział 852 Rozdz. 85213 § 2010 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan po zmianach: 1.082,00
Środki otrzymane: 1.082,00

Ośrodek Pomocy Społecznej płaci składki zdrowotne za 2 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne , na wypłatę składki zdrowotnej potrzebował 1.076,40 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5,60 zł została zwrócona w dniu 24.01.2013r.

Dział 852 Rozdz.85278 § 2010 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych -dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Plan po zmianach : 167.513,00
Środki otrzymane 167.513,00

Otrzymaną dotację w kwocie 167.513 zł wypłacono w 100%, dotacja została wypłacona 19 rodzinom w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na likwidację szkód powstałych w wyniku gradobicia.

Dział 852 Rozdz.85295 § 2010 - rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Plan po zmianach : 18.500,00
Środki otrzymane 18.300,00

Otrzymane środki w kwocie 18.300,00 zł wypłacono w 100%.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 40.577 zł. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Wydział Infrastruktury.
Dotacja przekazana została w 100% przez Urząd Wojewódzki.
Przekazaną dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe 31.912,51 zł, składki ZUS i na Fundusz Pracy 6.185,49zł, 1.000zł to koszt odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, 996,30zł na oprawę ksiąg do USC a 479zł materiały do przeprowadzenia akcji kurierskiej. Kwota 30.009zł przeznaczona była na zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, meldunkami i sprawami z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, kwota 1.587zł na zadania związane prowadzenie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony i akcją kurierską, a 8.981zł z zadaniami z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.
Niewykorzystane 3,70zł zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu na konto Gminy wpływają dotacje na zadania z zakresu obrony cywilnej.
Dotacja przekazywana była z budżetu państwa poprzez Powiat Pszczyński, który w drodze porozumienia przyznał Gminie kwotę 200zł na konserwację systemu alarmowego.
Przyznana kwota została wykorzystana w 100%.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W 2012r. przyznano Gminie dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.750 zł. Przekazaną w 100% dotację wykorzystano następujący sposób: 1.465,60zł na wynagrodzenia osobowe związane z tym zakresem, a 284,40zł na pochodne od wynagrodzeń.
Ponadto otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 220zł na niszczenie dokumentów po wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w dniu 9.10.2011r.Dotacja została wykorzystana w następujący sposób: 184zł wynagrodzenia bezosobowe, 31,47zł składki na ubezpieczenia społeczne, 4,51zł składki na Fundusz Pracy.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zadaniem nałożonym na Gminę jest wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wykorzystana w 2012r. dotacja na ten cel wyniosła 23.837,02zł.

Zestawienie planu dotacji i ich wykorzystania pokazane jest w załączniku nr 5 do sprawozdania.
Dochody związane z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami

Dział 750 Administracja publiczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 300zł z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL pobieranych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych w 2012r. zrealizowano w naszej gminie 248zł. Opłata ta była przyjmowana na rachunek gminy, jednak stanowiła dochód budżetu państwa i była odprowadzana do Urzędu Wojewódzkiego. Od 1 stycznia 2004r. 5 % tej kwoty gmina zatrzymuje dla siebie jako swój dochód. W naszym przypadku dochód ten wyniósł 12,40zł.
Ponadto zrealizowano kwotę 28.285,90zł z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i odsetek, z czego 19.988,87zł odprowadzono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na mocy podpisanego porozumienia Gmina realizowała zadanie polegające na utrzymaniu grobów wojennych. Na ten cel przyznano Gminie z budżetu Wojewody dotację 800zł.Dotacja została wykorzystana w 100%.

Zestawienie dotacji i wydatków nimi finansowanych zawarte jest w załączniku nr 6.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

W dniu 09.08.2011r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zawarcia z Powiatem Pszczyńskim porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2011/2012. Na mocy tej uchwały Gmina zawarła z Powiatem stosowne porozumienie i Powiat przekazał Gminie dotację na ten cel w wysokości poniesionych przez nią kosztów w 2012r. tj.41.931zł.
Uchwałą z dnia 09.08.2011r. Rada Gminy podjęła decyzję o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012-2013.Przekazana przez Powiat dotacja wyniosła 25.840zł. Niewykorzystaną jej część w wysokości 19.158,04zł zwrócono Powiatowi Pszczyńskiemu.Powiat pokrył w 100% koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych obejmujące sezon zimowy 2011/2012 i grudzień 2012r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu dokonywano wydatków stanowiących dotację do niepublicznego przedszkola działającego na terenie naszej gminy , stanowiącej iloczyn 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących , ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolach gminnych i liczby dzieci w przedszkolu niepublicznym. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty gminy, z terenu których pochodzą dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego zwracają gminie równowartość dotacji. W naszym przypadku do przedszkola uczęszczają dzieci z gmin Pszczyna , Bestwina i Kobiór. Z gminami tymi podpisano porozumienia ustalające zasady zwrotu udzielonych przez Goczałkowice-Zdrój dotacji.W 2012r. Gminy zwróciły nam kwotę 62.121,79zł.

Zestawienie dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie podpisanych porozumień i wydatki nimi finansowane przedstawione są w załączniku nr 7.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W ramach działu kwotę 31.520zł przyznano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pszczynie na zadanie pn."Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z dowozem".Polegało ono na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych wraz z dowozem dzieci z upośledzeniem umysłowym wymagającymi takiej terapii z terenu naszej Gminy.Dzieci korzystają z usług psychologa, logopedy, opieki pielęgniarskiej i lekarza neurologa i pediatry. Z terenu Goczałkowic z tej formy pomocy korzystały 4 osoby, a od września 2012r.3 osoby. Zadanie obejmowało zajęcia z psychologie, zajęcia z logopedą, zajęcia z zakresu rehabilitacji, zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, opiekę pielęgniarską , lekarza neurologa i pediatrę oraz dowóz na zajęcia.Całkowita wartość zadania wyniosła 72.220zł.
Kwotę 6.000zł przyznano Stowarzyszeniu Ojca Pio na zadanie "Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej". Stowarzyszenie wypożycza nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny i medyczny osobom potrzebującym. W 2012r. opieką hospicyjną objęto 5 osób z terenu Goczałkowic. Ponadto hospicjum wypożyczyło nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny i medyczny potrzebującym rodzinom. Z tej formy pomocy skorzystały w 2012r. 42 rodziny z naszej Gminy.dofinansowano zakup leków, materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego. Łącznie udzielono pomocy 51 osobom z gminy Goczałkowice-Zdrój , w tym w formie opieki nad osobami terminalnie chorymi, w formie wypożyczenia sprzętu, w formie opieki nad osieroconymi i rodzinami w żałobie.W ramach udzielonej dotacji zakupiony został sprzęt medyczny.
Kwota 5.000zł została przyznana stowarzyszeniu Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie na zadanie pn."Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym".Stowarzyszenie prowadzi systematyczne zajęcia z osobami niesprawnymi intelektualnie.Poprzez realizację zadania umożliwia osobom niepełnosprawnym z Goczałkowic-Zdroju uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych. Adresatami zadania były 2 osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym w przedziale wiekowym 30-31 lat.Na potrzeby zadania kupowano materiały do terapii wykorzystywane w pracowniach, dowożono osoby niepełnosprawne na zajęcia, organizowano wycieczki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale zaplanowano dotację na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 10.000zł.W wyniku rozstrzygniętego konkursu na to zadanie wyłoniono Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jako organizację, która organizuje kolonie letnie. Umowa o udzieleniu dotacji została zawarta w dniu 5 lipca 2012r. 14-dniowe kolonie dla 50 dzieci odbywały się w Olsztynie k/Częstochowy w okresie od 20 lipca do 03 sierpnia 2012r.Całkowity koszt zadania wyniósł 57.946,53zł.

Wszystkie te dotacje przekazywane były na podstawie przeprowadzonych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2012r. zawarty jest w załączniku nr 8.

Gmina nie posiada jednostek budżetowych, które prowadzą rachunki dochodów własnych

Przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012r.

Na dzień 31.12.2012r. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów wyniosły 7.057.746,32 zł.
Na taką kwotę składają się :
1.pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-II etap w wysokości 246.777,83zł
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej Bór I i Bór II w wysokości 1.086.037,10zł
kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 1.230.000zł
kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 868.427zł
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu przy ul.Źródlanej w wysokości 133.573,30zł
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Górnik w wysokości 70.370,00zł
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Przedszkola Nr 1 w wysokości 162.242,00zł
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu przy ul.Szkolnej, Krótkiej, Parkowej, Uzdrowiskowej w wysokości 698.319,09zł
kredyt z Banku Spółdzielczego w Rybniku w wysokości 1.162.000zł
kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 1.400.000zł

W 2012r. spłaciliśmy:
pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję IV etap 58.000zł-była to końcowa spłata pożyczki
pożyczkę z WFOŚiGW na termomodernizację Gminnego Centrum Kultury 9.200zł
pożyczkę z WFOŚiGW na wodociąg Szkolna, Krótka, Parkowa
Uzdrowiskowa 99.760zł
pożyczkę z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną Bór I Bór II 220.000zł
pożyczkę z WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola Nr 1 24.000zł
pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu ul.Źródlana 20.000zł
pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję IIetap 89.200zł
kredyty z BOŚ 1.200.659zł
kredyt z Banku Spółdzielczego w Rybniku 108.000zł

Stan aktualnego zadłużenia ze stawkami oprocentowania poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiony został w załączniku nr 9 .

W dniu 30.08.2012r. zaciągnęliśmy zaplanowany w budżecie kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.400.000zł.
W dniu 13.11.2012r.podpisana została umowa pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn." Termomodernizacja starej części budynku Urzędu Gminy w Goczałkowicach-zdroju przy ul. Szkolnej 13". Pożyczka nie wpłynęła w 2012r. na rachunek Urzędu. Jej realizacja nastąpi w 2013r. w miarę postępu w realizacji zadania, na które została przyznana.

W 2012r.nie uruchomiono kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Pszczynie w ramach linii kredytowej.
Zgodnie z art.121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) w latach 2010-2013 obowiązuje art.170 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), według którego dopuszczalny poziom zadłużenia Gminy w na koniec rokuu nie może przekroczyć 60 % zrealizowanych dochodów w danym roku gminy. W naszym przypadku poziom zadłużenia na dzień 31.12.2012r. wyniósł 23,54%.
Jednocześnie zgodnie z art.169 ust.1 tejże ustawy łączna kwota przypadajaca do spłaty w danym roku rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami od nich nie może przekroczyć 15% dochodów budżetowych. W naszym przypadku poziom ten wynosił 7,14%.

Wójt Gminy


Gabriela Placha


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »