| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/241/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 11 kwietnia 2013r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4, art. 20, art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Wyry
uchwala

§ 1. Przyjąć "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2018", który stanowi załącznik nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXX/300/2002 z dnia 10 lipca 2002 r. Rady Gminy Wyry w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/241/2013
Rady Gminy Wyry
z dnia 11 kwietnia 2013 r.

WIELOLETNI PROGRAM
GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
NA LATA 2013-2018

Rozdział 1.
Wielkość i stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy

§ 1. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność gminy. Gmina dąży do utrzymania ich na poziomie umożliwiającym zaspokojenie potrzeb rodzin o niskich dochodach. Z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne i służbowe.

Tabela nr 1 - Mieszkaniowy zasób gminy – stan ilościowy na dzień 31.12.2012r.

Lp

Adres budynku mieszkalnego, stan techniczny budynku

Nr działki

Rok zakończenia budowy

Ilość mieszkań wraz z powierzchnią, znajdujących się w danym budynku

1.

Wyry, ul. Dąbrowszczaków 129

Stan techniczny - średni

1336/41

1890-1900

Powierzchnia 65,72 m2,
Powierzchnia 72,47 m2,
Powierzchnia 66,75 m2,
Powierzchnia 73,33 m2,
Powierzchnia 71,21 m2,
Powierzchnia 60,65 m2,
Powierzchnia 46,98 m2,
Powierzchnia 66,44 m2,
Powierzchnia 48,11 m2,
Powierzchnia 68,09 m2,
Powierzchnia 89,31 m2.
Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 729,06 m 2

2

Wyry, ul. Dąbrowszczaków 131

Stan techniczny - średni

635/46

1948

Powierzchnia 60,68 m2,
Powierzchnia 51,59 m2,
Powierzchnia 66,69 m2,
Powierzchnia 45,59 m2,
Powierzchnia 53,04 m2,
Powierzchnia 48,85 m2,
Powierzchnia 101,95 m2.
Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 428,39 m 2

3

Wyry, ul. Puszkina 21

Stan techniczny - średni

237/47

1960

Powierzchnia 53,95 m2,
Powierzchnia 39,68 m2,
Powierzchnia 53,95 m2,
Powierzchnia 53,95 m2,
Powierzchnia 39,68 m2,
Powierzchnia 53,95 m2,
Powierzchnia 53,95 m2,
Powierzchnia 39,68 m2,
Powierzchnia 53,95 m2
Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 442,74 m 2

4

Wyry, ul. Puszkina 19

Stan techniczny - średni

237/47

1900

Powierzchnia 95,00 m2,
Powierzchnia 65,30 m2,
Powierzchnia 98,62 m2,
Powierzchnia 93,55 m2,
Powierzchnia 93,55 m2,
Powierzchnia 88,09 m2
Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 534,11 m 2

5

Wyry, ul. Ks. Franciszka Bojdoła 2

Stan techniczny - średni

1677/54

1949

Powierzchnia 42,40 m2,
Powierzchnia 41,40 m2,
Powierzchnia 45,20 m2,
Powierzchnia 41,40 m2,
Powierzchnia 46,60 m2,
Powierzchnia 41,40 m2,
Powierzchnia 49,40 m2,
Powierzchnia 41,40 m2
Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 349,20 m 2

6

Wyry, ul. Ks. Franciszka Bojdoła 4

Stan techniczny - średni

1676/54

1949

Powierzchnia 42,40 m2,
Powierzchnia 41,40 m2,
Powierzchnia 70,80 m2,
Powierzchnia 16,00 m2,
Powierzchnia 42,10 m2,
Powierzchnia 41,40 m2,
Powierzchnia 70,80 m2,
Powierzchnia 16,00 m2
Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 340,90 m 2

7

Wyry, ul. Ks. Franciszka Bojdoła 6

Stan techniczny - średni

1675/54

1949

Powierzchnia 48,40 m2,
Powierzchnia 38,10 m2,
Powierzchnia 48,40 m2,
Powierzchnia 48,40 m2,
Powierzchnia 38,10 m2,
Powierzchnia 48,40 m2,
Powierzchnia 48,40 m2,
Powierzchnia 38,10 m2,
Powierzchnia 48,40 m2,
Powierzchnia 48,40 m2,
Powierzchnia 38,10 m2,
Powierzchnia 48,40 m2
Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 539,60 m 2

8.

Gostyń, ul. Pszczyńska 339

Stan techniczny - zły

371/64

Brak danych

Powierzchnia 49,76 m2,
Powierzchnia 68,59 m2,
Powierzchnia 46,60 m2,
Powierzchnia 72,00 m2
Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 236,95 m 2

9.

Gostyń, ul. Pszczyńska 296
(OSP + budynek mieszkalny)

Stan techniczny - średni

1130/44

1958

Powierzchnia 61,24 m2,
Powierzchnia OSP146,93 m2
Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 208,17 m 2

10.

Gostyń, ul. Rybnicka 2
(Ośrodek Zdrowia + mieszkania)

Stan techniczny – średni

957/66

1980

Powierzchnia 48,40 m2,
Powierzchnia 112,40 m2,
Ośrodek Zdrowia 238,85 m2
Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 399,65 m 2

11.

Gostyń, ul. Pszczyńska 347
(budynek częściowo wynajmowany od osoby prywatnej)

Powierzchnia lokalu nr -2- 13,10 m2,
Powierzchnia lokalu nr -3- 60,90 m2,
Powierzchnia lokalu nr -4- 45,10 m2,
Powierzchnia lokalu nr -5- 37,40 m2
Całkowita powierzchnia wynajmowanych mieszkań 156,50 m 2

Łączna liczba mieszkań:
72 o powierzchni 3.979,49 m2
w tym:
4 mieszkania socjalne o powierzchni 156,50 m2
68 mieszkań komunalnych o powierzchni 3.822,99 m2

Opis tabeli nr 1

Tabela obrazuje liczbę mieszkań, ich powierzchnię, stan techniczny budynków, wiek budynków, oraz położenie budynków.

Z w/w wykazu wynika, iż większość spośród 11 budynków komunalnych stanowią budynki wzniesione do 1956r. wymagające znacznych nakładów finansowych.

Tabela nr 2 - Prognoza stanu ilościowego gminnych zasobów mieszkaniowych

Lata

Lokale mieszkalne

Lokale socjalne

Lokale
Ogółem

2013

68

4

72

2014

68

4

72

2015

69

5

74

2016

69

5

74

2017

70

7

77

2018

70

7

77

Opis tabeli nr 2

Prognoza uwzględnia możliwe zmiany ilości lokali spowodowane adaptacją strychów na lokale mieszkalne. Istnieje potrzeba podjęcia działań zwiększających liczbę lokali socjalnych np. poprzez zakup kontenerów. Nie przewiduje się budowy nowych mieszkań w kolejnych pięciu latach.

Rozdział 2.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji budynków w latach 2013-2018

§ 2. Mieszkaniowy zasób gminy to głównie stare zdekapitalizowane i źle wyposażone mieszkania wymagające znacznych nakładów finansowych – wielu remontów i modernizacji. Przede wszystkim istnieje konieczność dokończenia sukcesywnie wymienianej stolarki okiennej. Poza tym w budynkach konieczna jest wymiana drzwi do lokali mieszkalnych W niektórych budynkach należy odnowić klatki schodowe. Wymiany lub modernizacji wymagają także instalacje: elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna.

Odnowienia wymagają elewacje zewnętrzne budynków jak schody i wejścia do budynków. Konieczne jest również wykonanie w niektórych budynkach izolacji fundamentów w celu zapobiegania przedostawania się do budynku wód gruntowych. Wymiany lub modernizacji wymagają także rynny
i obróbki blacharskie.

W celu utrzymania prawidłowego stanu technicznego budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, wykonuje się różnego rodzaju remonty i naprawy, do których należą:

1) naprawy awaryjne - dotyczące prac, wymagających wykonania natychmiast, w celu zapobieżenia powstaniu dalszych szkód materialnych lub uszkodzeniu zasadniczej struktury budynku,

2) naprawy bieżące – w odniesieniu do lokali zasiedlonych i pomieszczeń wspólnego użytku a także remont zwalnianych lokali,

3) konserwacja obiektu – prace konieczne dla zachowania we właściwym stanie technicznym budynku oraz wszystkich jego instalacji, infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu,

4) remonty kapitalne – prace polegające na jednorazowej i całkowitej wymianie danego elementu struktury budynku,

5) modernizacje – wykonanie w istniejących budynkach nowych instalacji technicznych.

Tabela nr 3 - Harmonogram i plan remontów budynków na lata 2013-2018

Termin planowanego remontu

Adres budynku

Zakres rzeczowy planowanych robót

Wartość robót w zł.

2014

Wyry ul. Ks. Fr. Bojdoła 2

remont dachu– wymiana pokrycia

około 150.000

2015

Wyry ul. Ks. Fr. Bojdoła 2

remont instalacji elektrycznej w mieszkaniach i pomieszczeniach wspólnych
wymiana okien w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach wspólnych

około 30.000
około 10.000

Wyry ul. Ks. Fr. Bojdoła 4

remont instalacji elektrycznej w mieszkaniach i pomieszczeniach wspólnych
wymiana okien w na klatce schodowej i pomieszczeniach wspólnych

około 30.000około 4.000

Wyry ul.Dąbrowszczaków 131

remont dachu – wymiana pokrycia ocieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji
izolacja przeciwwilgociowa i drenaż

około 210.000

około 110.000.
około 23.000

2016

Wyry ul. Puszkina 19

ocieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji izolacja przeciwwilgociowa i drenaż

około 110.000

około 23.000

Wyry ul. Puszkina 21

wymiana okien na klatce schodowej ocieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji
remont instalacji elektrycznej w mieszkaniach i pomieszczeniach wspólnych

około 9.000

około 110.000


około 48.000

Wyry ul.Dąbrowszczaków 129

wymiana okien w lokalach mieszkalnych i piwnicach

około 20.000

Wyry ul.Dąbrowszczaków 131

wymiana okien w lokalach mieszkalnych i piwnicach

około 5.000

Wyry ul. Ks. Fr. Bojdoła 2

osuszenie budynku (drenaż, izolacja)
ocieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji

około 28.000

około 74.000

Gostyń ul. Pszczyńska 339

remont dachu – wymiana pokrycia

około 20.000

2017

Wyry ul.Dąbrowszczaków 131

remont instalacji elektrycznej w mieszkaniach i pomieszczeniach wspólnych

około 30.000

Wyry ul. Ks. Fr. Bojdoła 4

osuszenie budynku (drenaż, izolacja pionowa)
ocieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji


około 28.000

około 74.000

Wyry ul. Ks. Fr. Bojdoła 6

remont instalacji elektrycznej w mieszkaniach i pomieszczeniach wspólnych

około 36.000

2018

Gostyń ul. Pszczyńska 339

osuszenie budynku (drenaż, izolacja pionowa)


około 36.000

Wyry ul. Ks. Fr. Bojdoła 6

osuszenie budynku (drenaż, izolacja pionowa)
ocieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji


około 36.000

około 90.000

Wyry ul. Puszkina 21

osuszenie budynku (drenaż, izolacja pionowa)

około 30.000

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany w realizacji harmonogramu i planu remontów budynków na lata 2013-2018.

Szczegółowy zakres robót zostanie każdorazowo określony po uchwaleniu budżetu na dany rok. Potrzeby remontowe w porównaniu z możliwościami finansowymi wynikające z powyższej analizy ewidentnie mogą wskazywać na brak realnej możliwości zrealizowania planowanych zadań remontowych, ponieważ występują zbyt duże rozbieżności pomiędzy potrzebami finansowymi a spodziewanymi przychodami na remonty i modernizację substancji mieszkaniowej.

Rozdział 3.
Planowana sprzedaż lokali

§ 3. W okresie 2013-2018 nie przewiduje się sprzedaży mieszkań. W uzasadnionych przypadkach po dokonaniu szczegółowej analizy dopuszcza się sprzedaż lokali mieszkalnych wyłącznie dotychczasowym najemcom, bądź przeznaczenia części lokali mieszkalnych na lokale użytkowe.

Rozdział 4.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy

§ 4. 1. Gmina realizuje program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w zakresie:

1) utrzymania w należytym stanie technicznym budynków komunalnych i lokali mieszkalnych

2) obsługi eksploatacyjnej budynków

3) obsługi finansowo-księgowej

4) prowadzenie spraw związanych z najmem, zawieranie umów z najemcami lokali mieszkalnych.

Przyjmuje się, że w latach 2013-2018 nie nastąpi istotna zmiana modelu zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

2. Gmina będzie dążyć do zmniejszenia kosztów zarządzania poprzez bieżącą windykację należności czynszowych oraz podejmowanie innych działań w celu zapewnienia regularnego i terminowego otrzymywania należności z tytułu czynszu, wspieranie najemców w zakresie wykonywania ulepszeń w lokalu mających na celu podniesienie standardu technicznego, stymulowania aktywności najemców w zakresie zamian lokali, w celu dostosowania standardu i wielkości lokalu do potrzeb finansowych najemcy.

Rozdział 5.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

§ 5. 1. Finansowanie gospodarki mieszkaniowej w latach 2013-2018 będzie następować:

1) z budżetu gminy,

2) z wpływów z czynszów najmu (mieszkań i lokali użytkowych),

3) z wpływów z czynszów za dzierżawę terenów,

4) inne źródła zewnętrzne (Fundusze Unii Europejskiej, kredyty, pożyczki).

2. Główny ciężar kosztów remontów będzie finansowany z budżetu gminy. Przy niezbędnych nakładach na remonty już istniejącego zasobu mieszkaniowego brak jest możliwości realizacji nowych inwestycji budownictwa mieszkaniowego.

3. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi gminy w chwili obecnej jest deficytowa. Znacznym problemem są zaległości najemców w opłatach za lokale mieszkalne. Na wzrost zadłużenia wpływają takie czynniki jak: zmniejszenie dochodów gospodarstw domowych lub ich całkowita utrata, wzrastające koszty mediów (woda, kanalizacja, energia elektryczna). Istotnym czynnikiem jest również brak aktywności w samodzielnym rozwiazywaniu problemów płatniczych. Gmina ze swojej strony deklaruje pomoc poprzez: przeniesienie najemców do lokali o mniejszej powierzchni użytkowej na zasadzie porozumienia stron, dodatki mieszkaniowe, rozłożenie zaległości czynszowych na dogodne raty.

Rozdział 6.
Prognozowana wysokość wydatków w kolejnych latach

Tabela nr 4

Lata

Ogółem

w tym

Bieżąca
eksploatacja

Remonty

Inwestycje

2013

195.000

175.000

20.000

-

2014

342.000

192.000

-

150.000

2015

628.000

211.000

97.000

320.000

2016

679.000

232.000

153.000

294.000

2017

423.000

255.000

94.000

74.000

2018

472.000

280.000

102.000

90.000

Rozdział 7.
Poprawa wykorzystania i racjonalizacja gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

§ 6. Przewiduje się, iż poprawa w wykorzystaniu istniejącego zasobu gminy zostanie osiągnięta poprzez preferowanie zamian lokali w kierunku dostosowania standardu i kosztu utrzymania mieszkań do potrzeb i możliwości finansowych rodzin. W celu realizacji tego zadania prowadzony będzie rejestr osób zainteresowanych zamianą lokali z mieszkaniowego zasobu gminy.

Rozdział 8.
Zasady polityki czynszowej

§ 7. 1. Wysokość czynszu za lokale mieszkalne gminnego zasobu mieszkaniowego ustala się w drodze Zarządzenia Wójta Gminy w oparciu o Uchwałę Rady Gminy zatwierdzającą wieloletni plan gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym.

2. Ustala się następujące rodzaje czynszów:

1) za lokale mieszkalne,

2) za lokale socjalne,

3) za lokale z czynszem wolnym.

3. Czynsz obejmuje podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym opłaty za utrzymanie czystości, energię elektryczną.

4. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych od właściciela, tj. opłat za dostawę do lokalu energii elektrycznej, gazu, wody oraz odbiór nieczystości płynnych w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

5. Wszystkie budynki wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy będą zarządzane przez Wójta Gminy przy pomocy Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Do jego zadań należy w szczególności:

1) przygotowanie umów najmu lokali mieszkalnych,

2) windykacja należności,

3) realizacja remontów i inwestycji,

4) utrzymanie porządku i czystości w budynkach i ich otoczeniu,

5) bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych,

6) realizacja polityki czynszowej.

§ 9. 1. Ustala się czynniki obniżające stawki czynszu według poniższej tabeli:Lp

Wyposażenie techniczne lokalu mieszkalnego

Współczynnik korygujący stawkę bazową

Ilość lokali mieszkalnych
w poszczególnych kategoriach

1

2

3

1.

Pełne wyposażenie (łazienka, WC, CO, gaz)

100%

18

2.

Łazienka, WC, CO (bez gazu)

85%

5

3.

Łazienka, WC, gaz (bez CO)

85%

3

4.

Łazienka, WC (bez gazu, CO)

75%

36

6.

Łazienka i WC wspólne (bez gazu, CO)

70%

4

7

Lokale z czynszem wolnym

-

2

2. Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne. Wysokość czynszu za lokale socjalne ustala się w wysokości 50% najniższego czynszu.

3. Czynsz wolny za lokale o powierzchni powyżej 80 m2ustalany będzie w drodze przetargu publicznego na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Wyry w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyry.

§ 9. Czynsz za lokale mieszkalne opłacają najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

§ 10. Stawki bazowe czynszu miesięcznego za 1m2powierzchni użytkowej w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ustala w drodze Zarządzenia Wójt Gminy Wyry.

§ 11. 1. Przez powierzchnię użytkową lokalu rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania.

2. Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

§ 12. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

§ 13. 1. W czasie trwania stosunku najmu Właściciel może podwyższyć stawkę czynszu, jeśli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu.

2. Przed zmianą umowy najmu zamieniającą wysokość czynszu, należy sporządzić protokół stwierdzający zmiany.

§ 14. Czynsz najmu płacony jest do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc do rąk Właściciela lub na wskazany przez niego rachunek, z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu i formę.

§ 15. 1. Właściciel może podwyższyć czynsz, wypowiadając jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

2. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi trzy miesiące chyba, że strony w umowie ustalą termin dłuższy.

3. Wypowiedzenie wysokości czynszu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

4. Podwyżka w wyniku której wysokość czynszu za używanie lokalu w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ust. 4a albo ust. 4e ustawy.

Rozdział 9.
Podsumowanie

§ 16. 1. Realizacja powyższego programu mieszkaniowego, szczególnie w zakresie prowadzonej gospodarki remontowo – inwestycyjnej winna prowadzić do: poprawienia stanu technicznego budynków podniesienia wartości rynkowej budynków i lokali, poprawy estetyki obiektów i ich otoczenia.
Gmina będzie podejmować działania umożliwiające:

1) zapewnienie odpowiedniej do potrzeb ilości lokali socjalnych, w związku ze wzrostem zapotrzebowania na lokale socjalne oraz koniecznością realizacji wyroków eksmisyjnych,

2) wytypowanie budynków, lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy, w celu ich przekwalifikowania na lokale socjalne.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »