| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/246/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 11 kwietnia 2013r.

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach

Na podstawie art.7 pkt.9, art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.2 pkt.2, art.41 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (T.J.: Dz.U z 2012 poz.406), art.4 ust.1, art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Nadać statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry i Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach.

§ 3. Uchylić uchwałę nr XXIV/194/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/246/2013
Rady Gminy Wyry
z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach jest samorządową instytucją kultury.

2. Gminna Biblioteka Publiczna działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406),

2) uchwały Nr XII/98/2003 Rady Gminy Wyry z dnia 26.11.2003 r. w sprawie: powołania Instytucji Kultury „Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach”,

3) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach nosi nazwę „Gminna Biblioteka Publiczna” i dalej w niniejszej uchwale nazywana jest "Biblioteką". Biblioteka działa na terenie Gminy Wyry.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach może używać skróconej nazwy:„GBP w Wyrach”.

3. Siedziba Biblioteki mieści się w Wyrach przy ulicy Dąbrowszczaków 58.

4. Biblioteka posiada filię w Gostyni, przy ul. Pszczyńskiej 372.

§ 3. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Wyry, która zapewnia warunki jej działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym jej zadaniom.

2. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§ 4. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.

II. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§ 5. 1. Biblioteką zarządza Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz, podejmuje samodzielnie decyzje i ponosi za nią odpowiedzialność.

§ 6. 1. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Wyry na zasadach i w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Wysokość wynagrodzenia dla Dyrektora ustala Wójt Gminy Wyry zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, który zatrudnia i zwalnia pracowników.

4. Dyrektor nadaje regulamin organizacyjny określający organizację wewnętrzną Biblioteki po zasięgnięciu opinii organizatora, związków zawodowych i stowarzyszeń twórców oraz wprowadza inne regulaminy określone odrębnymi przepisami prawa.

III. CELE i ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 7. 1. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania Biblioteki sprawuje organizator.

2. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.

§ 8. 1. Do zakresu działalności Biblioteki i jej filii należy w szczególności:

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

2) tworzenie i udostępnianie własnej bazy danych,

3) udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

4) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,

5) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury i innymi organizacjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 9. 1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3. Plan działalności Biblioteki zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

4. Przychodami Biblioteki są:

1) przychody z prowadzonej działalności (w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych),

2) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

3) środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych oraz z innych źródeł,

4) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

5) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów,

6) środki otrzymywane na realizację projektów ze środków zagranicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.

5. Środki finansowe Biblioteki gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

6. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

7. Wysokość rocznej dotacji na działalność kulturalną oraz formy rozliczania się z niej ustala organizator.

8. Dyrektor Biblioteki corocznie, w terminie 3 miesięcy, po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy.

V. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTOWYCH

§ 10. 1. Statut nadawany jest na mocy Uchwały Rady Gminy Wyry.

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »