| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/246/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 11 kwietnia 2013r.

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach

Na podstawie art.7 pkt.9, art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.2 pkt.2, art.41 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (T.J.: Dz.U z 2012 poz.406), art.4 ust.1, art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Nadać statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry i Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach.

§ 3. Uchylić uchwałę nr XXIV/194/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/246/2013
Rady Gminy Wyry
z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach jest samorządową instytucją kultury.

2. Gminna Biblioteka Publiczna działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406),

2) uchwały Nr XII/98/2003 Rady Gminy Wyry z dnia 26.11.2003 r. w sprawie: powołania Instytucji Kultury „Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach”,

3) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach nosi nazwę „Gminna Biblioteka Publiczna” i dalej w niniejszej uchwale nazywana jest "Biblioteką". Biblioteka działa na terenie Gminy Wyry.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach może używać skróconej nazwy:„GBP w Wyrach”.

3. Siedziba Biblioteki mieści się w Wyrach przy ulicy Dąbrowszczaków 58.

4. Biblioteka posiada filię w Gostyni, przy ul. Pszczyńskiej 372.

§ 3. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Wyry, która zapewnia warunki jej działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym jej zadaniom.

2. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§ 4. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.

II. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§ 5. 1. Biblioteką zarządza Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz, podejmuje samodzielnie decyzje i ponosi za nią odpowiedzialność.

§ 6. 1. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Wyry na zasadach i w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Wysokość wynagrodzenia dla Dyrektora ustala Wójt Gminy Wyry zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, który zatrudnia i zwalnia pracowników.

4. Dyrektor nadaje regulamin organizacyjny określający organizację wewnętrzną Biblioteki po zasięgnięciu opinii organizatora, związków zawodowych i stowarzyszeń twórców oraz wprowadza inne regulaminy określone odrębnymi przepisami prawa.

III. CELE i ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 7. 1. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania Biblioteki sprawuje organizator.

2. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.

§ 8. 1. Do zakresu działalności Biblioteki i jej filii należy w szczególności:

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

2) tworzenie i udostępnianie własnej bazy danych,

3) udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

4) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,

5) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury i innymi organizacjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 9. 1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3. Plan działalności Biblioteki zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

4. Przychodami Biblioteki są:

1) przychody z prowadzonej działalności (w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych),

2) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

3) środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych oraz z innych źródeł,

4) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

5) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów,

6) środki otrzymywane na realizację projektów ze środków zagranicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.

5. Środki finansowe Biblioteki gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

6. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

7. Wysokość rocznej dotacji na działalność kulturalną oraz formy rozliczania się z niej ustala organizator.

8. Dyrektor Biblioteki corocznie, w terminie 3 miesięcy, po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy.

V. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTOWYCH

§ 10. 1. Statut nadawany jest na mocy Uchwały Rady Gminy Wyry.

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »