| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EKZ.31.2013 Wójta Gminy Lipie; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie przekazania dotacji na realizację zadania publicznego - Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

zawarte pomiędzy Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku, w imieniu którego działają :


Starosta Kłobucki - Roman Minkina

Członek Zarządu - Maciej Biernacki


zwanym dalej „Powierzającym”

a

Gminą Lipie , reprezentowaną przez Wójta Gminy - Bożenę Wielochzwaną dalej „Przyjmującym”

o następującej treści :

§ 1.

„Powierzający” na podstawie uchwały Nr 190/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku powierza „Przyjmującemu”, realizację zadania publicznego pod nazwą: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka .

§ 2.

„Powierzający” zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 3.

„Powierzający” zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 5.000 zł . / słownie: pięć tysięcy złotych / .

§ 4.

1) Przyznane środki finansowe przekazane zostaną na rachunek bankowy Gminy Lipie , nr 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 w terminie do dnia 26 kwietnia 2013 roku .

2) Przyznane środki finansowe, określone w § 3, „Przyjmujący” jest zobowiązany wykorzystać do dnia 17 maja 2013 roku .

§ 5.

1) Termin wykonania zadania ustala się na dzień 12 maja 2013 roku.

2) „Przyjmujący” zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych niniejszym Porozumieniem.

3) „Przyjmujący”, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również poprzez umieszczenie w widocznym miejscu banera reklamowego, informującego o dofinansowaniu realizacji zadania przez „Powierzającego”.

§ 6.

Powierzający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zadania.

§ 7.

1) Przyjmujący zobowiązuje się do rozliczenia otrzymanych środków finansowych w terminie do 14 dni, licząc od dnia następnego po upływie terminu ich wykorzystania, określonego w § 4 ust.2.

2) Rozliczenie środków musi być rzetelnie udokumentowane na podstawie zestawienia działań podjętych w ramach realizacji zadania oraz wydatków związanych z ich realizacją. Do rozliczenia należy dołączyć wykaz dowodów księgowych, stanowiących podstawę wydatków dokonanych w związku z realizacją zadania. Dowody księgowe powinny być w sposób trwały opisane, poprzez wskazanie źródeł finansowania wydatków nimi stwierdzonych.

§ 8.

1) Środki finansowe, które w terminie określonym w § 4 ust.2 Porozumienia nie zostały wykorzystane, podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu na rachunek 02 8248 0002 2001 0000 0101 0002 w terminie do 14 dni, licząc od dnia następnego po upływie terminu wykorzystania środków finansowych.

2) W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem, zwrotowi do budżetu Powiatu podlegała będzie część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania środków finansowych. Zwrotu należy dokonać w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 9.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.

§ 10.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./.

§ 12.

Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla „Powierzającego”, jeden dla „Przyjmującego”.

§ 13.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przyjmujący Powierzający

Wójt Gminy


Bożena Wieloch

Starosta Kłobucki


Roman Minkina


Członek Zarządu


Maciej Biernacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »