| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/163/13 Rady Gminy Kobiór

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów z pojemnika o określonej pojemności

Na podstawie art. 6 k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

RADA GMINY
UCHWALA:

§ 1.

1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – jeżeli odpady te nie są zbierane i odbierane selektywnie - ustala się następujące stawki opłat za ich odbiór i zagospodarowanie, w zależności od pojemności pojemników stosowanych do ich gromadzenia:

a) 120 l               – 28 zł

b) 240 l               – 39,00 zł

c) 500 l               – 63,00 zł

d) 1100 l               – 105,00 zł

e) 7,0 m3              – 700,00 zł

2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się następujące stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów, w zależności od pojemności pojemników stosowanych do ich gromadzenia:

a) 120 l               – 20,00 zł

b) 240 l               – 28,00 zł

c) 500 l               – 45,00 zł

d) 1100 l               – 75,00 zł

e) 7,0 m3              – 500,00 zł

§ 2.

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki za ten pojemnik określonej w ust. 1, lub - w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny – w ust. 2, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

2. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. w części zamieszkałej i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust.1 i opłaty stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących w części tę nieruchomość i stawki określonej w odrębnej uchwale.

3. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność, jak również ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

4. Wzór deklaracji, o której mowa w ust.3 określa odrębna uchwała.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »