| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/165/13 Rady Gminy Kobiór

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Kobiór

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197,poz.1172 ze zm.)

RADA GMINY
UCHWALA:

§ 1.

Określa się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Kobiór, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/165/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 7 marca 2013 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Kobiór

Przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Kobiór winni spełniać następujące wymagania:

1. Wykazać brak zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

2. Złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który spełnia wymogi określone w art. 8 ust. 1, 1a, 2a ustawy.

3. Prowadzić bieżącą dokumentację w zakresie określonym art. 9o ustawy  celem przekazywania informacji w formie sprawozdań Wójtowi Gminy Kobiór. Sprawozdanie powinno być przekazywane w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Ewidencja zawartych umów musi zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości, datę zawarcia umowy, datę rozwiązania umowy lub wygaśnięcia.

4. Zatrudnić odpowiednią liczbę pracowników, przeszkolonych w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony środowiska.

5. Wystawiać właścicielowi nieruchomości rachunek lub fakturę, potwierdzającą wykonanie usługi.

6. Udokumentować posiadanie odpowiednio urządzonej i wyposażonej bazy transportowej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych, sanitarnych i o ochronie środowiska. Baza transportowa powinna być nieruchomością ogrodzoną z placem o utwardzonej, nieprzepuszczalnej nawierzchni.

7. Posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

8. Pojazdy asenizacyjne powinny być zarejestrowane oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

9. Pojazdy asenizacyjne powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

10. Utrzymywać pojazdy asenizacyjne w należytym stanie higienicznym i sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcję co najmniej raz na tydzień. Przedsiębiorca ma obowiązek posiadania umowy na mycie i dezynfekcję pojazdów z firmami świadczącymi tego rodzaju usługi.

11. Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Niebieska Linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »