| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/165/13 Rady Gminy Kobiór

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Kobiór

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197,poz.1172 ze zm.)

RADA GMINY
UCHWALA:

§ 1.

Określa się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Kobiór, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/165/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 7 marca 2013 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Kobiór

Przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Kobiór winni spełniać następujące wymagania:

1. Wykazać brak zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

2. Złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który spełnia wymogi określone w art. 8 ust. 1, 1a, 2a ustawy.

3. Prowadzić bieżącą dokumentację w zakresie określonym art. 9o ustawy  celem przekazywania informacji w formie sprawozdań Wójtowi Gminy Kobiór. Sprawozdanie powinno być przekazywane w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Ewidencja zawartych umów musi zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości, datę zawarcia umowy, datę rozwiązania umowy lub wygaśnięcia.

4. Zatrudnić odpowiednią liczbę pracowników, przeszkolonych w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony środowiska.

5. Wystawiać właścicielowi nieruchomości rachunek lub fakturę, potwierdzającą wykonanie usługi.

6. Udokumentować posiadanie odpowiednio urządzonej i wyposażonej bazy transportowej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych, sanitarnych i o ochronie środowiska. Baza transportowa powinna być nieruchomością ogrodzoną z placem o utwardzonej, nieprzepuszczalnej nawierzchni.

7. Posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

8. Pojazdy asenizacyjne powinny być zarejestrowane oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

9. Pojazdy asenizacyjne powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

10. Utrzymywać pojazdy asenizacyjne w należytym stanie higienicznym i sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcję co najmniej raz na tydzień. Przedsiębiorca ma obowiązek posiadania umowy na mycie i dezynfekcję pojazdów z firmami świadczącymi tego rodzaju usługi.

11. Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Häfele Polska

Producent okuć meblowych i budowlanych, a także elektronicznych systemów kontroli dostępu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »