| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/166/13 Rady Gminy Kobiór

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391), art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.), oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 nr 197, poz. 1172 z późn. zm)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kobiór i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. Przedsiębiorca odbierający odpady, zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów komunalnych zebranych przez właściciela nieruchomości w pojemnikach lub workach, z częstotliwością  określoną w Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Kobiór:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 - 2 osoby:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3(120 l)

b) odpadów odbieranych w sposób selektywny:

- 1 worek 120 l z folii LDPE makulatura,

- 1 worek 120 l z foli LDPE tworzywa sztuczne,

- 1 worek 120 l z foli LDPE na szkło,

- 1 worek 120 l z foli LDPE na odpady zielone ulegające biodegradacji,

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 - 6 osób :

a) zmieszanych odpadów komunalnych - jeden pojemnik o pojemności 0,24m3(240 l)

b) odpadów odbieranych w sposób selektywny:

- 1 worek 120 l z folii LDPE makulatura,

- 1 worek 120 l z foli LDPE tworzywa sztuczne,

- 1 worek 120 l z foli LDPE na szkło,

- 1 worek 120 l z foli LDPE na odpady zielone ulegające biodegradacji,

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 - 10 osób:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - jeden pojemnik 0,24m3 (240 l ) i jeden pojemnik 0,12 m3 (120 l ) lub jeden pojemnik o pojemności 360 l ,

b) odpadów odbieranych w sposób selektywny:

- 2 worki 120 l z folii LDPE makulatura,

- 2 worki 120 l z foli LDPE tworzywa sztuczne,

- 2 worki 120 l z foli LDPE na szkło,

- 2 worki 120 l z foli LDPE na odpady zielone ulegające biodegradacji

4) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 10 osób

a) zmieszanych odpadów komunalnych - dwa pojemniki  0,24m3 (240 l )

b) odpadów odbieranych w sposób selektywny:

- 2 worki 120 l z folii LDPE makulatura,

- 2 worki  120 l z foli LDPE tworzywa sztuczne,

- 2 worki  120 l z foli LDPE na szkło,

- 2 worki 120 l z foli LDPE na odpady zielone ulegające biodegradacji

2. Ilość worków LDPE przyjętych w ust. 1, dla poszczególnych posesji jest parametrem tzw "startowym". Przy odbieraniu odpadów segregowanych przez podmiot odbierający, będą przekazywane kolejne worki do segregacji w tej samej ilości, zgodnie z zasadą: "przekazane worki z odpadami = worki puste do gromadzenia odpadów".

3. W przypadku wystąpienia na danej posesji, zapotrzebowania na większą ilość worków LDPE do segregacji, będzie je można pobrać w PSZOK-u, bezpłatnie, po okazaniu dowodu wniesionej wpłaty przynależnej dla posesji, za ostatni okres rozliczeniowy.

4. W przypadku sezonowego zwiększenia zapotrzebowania pojemności na gromadzenie żużla piecowego, właściciel nieruchomości może dostawić dodatkowy pojemnik min. 110 l na odpady zmieszane, a dodatkowa ilość żużla w nim zgromadzona, będzie odebrana w ramach ustalonej opłaty od mieszkańca.

§ 3.

Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz przyjętego wskaźnika nagromadzenia, w wysokości 50 l na mieszkańca na miesiąc,

1) zmieszane odpady komunale – gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 1100 l, lub w kontenerach KP 7,

2) odpady selektywne gromadzone są w pojemnikach specjalistycznych w tzw. gniazdach składających się z pojemnika: na makulaturę, tworzywa sztuczne i szkło.

§ 4.

1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby pojemników wykazanych w deklaracji, jednak ich pojemność nie może być mniejsza niż ustalona na podstawie § 7 pkt 2 uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór.

2. Z nieruchomości, o których mowa w ust. 1 odbierane będą odpady gromadzone w sposób selektywny zgodnie z deklaracją.

§ 5.

1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) dla budynków wielorodzinnych -dwa razy w miesiącu

2) dla budynków jednorodzinnych - raz w miesiącu.

2. Odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odbierane będą od właścicieli nieruchomości raz w miesiącu.

3. Odpady zbierane w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, odbierane będą:

a) z nieruchomości zamieszkałych (domy jednorodzinne) – raz w miesiącu,

b) z nieruchomości zamieszkałych (budynki wielorodzinne) – raz w miesiącu

c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - po zapełnieniu pojemnika.

4. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - dwa razy w miesiącu.

5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony będzie przez Urząd Gminy, a odbiór zgromadzonych odpadów realizowany będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

6. Do PSZOK można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, a w tym:

a) szkło budowlane i lustra,

b) metale, opakowania metalowe,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki,

d) wielkogabarytowe,

e) zużyte baterie i akumulatory,

f) zużyte opony z samochodów osobowych i dostawczych,

g) przeterminowane lekarstwa,

h) tekstylia,

i) odpady budowlane rozbiórkowe,

j) chemikalia ( farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin )

k) opakowania wielomateriałowe,

l) inne odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (w tym styropian, papa odpadowa, wykładziny podłogowe, dywany, okładziny ścienne.

7. Do PSZOK, można przekazywać zebrane w sposób selektywny odpady budowlane i rozbiórkowe. Odpady te będą odbierane do ilości 1,10 m3na mieszkanie (w budynkach wielolokalowych) i 1,10 m3na daną nieruchomość
(w zabudowie jednorodzinnej) na 1 rok (w 2013 za pół roku). PSZOK ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót , nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia u starosty zamiaru prowadzenia robót budowlanych.

8. Odpady budowlane powstałe na posesjach w większych ilościach niż określonych w pkt. 8, właściciele nieruchomości zobowiązaniu są zlecić do odwozu podmiotowi odbierającemu wyłonionemu przez Urząd Gminy w drodze przetargu, bezpośrednio do gminnej instalacji regionalnej.

§ 6.

1. W celu wywiązania się z obowiązku gminy w zakresie osiągnięcia poziomu recyklingu i odzysku do ponownego użycia jak również w zakresie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do przekazania ich do gminnej instalacji regionalnej lub zastępczej.

2. Wykonanie powyższego obowiązku następuje poprzez zapewnienie przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, a także odpadów selektywnie odbieranych do regionalnej lub zastępczej instalacji zapewniającej zagospodarowanie odpadów w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania, wyznaczonej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Regionu 4.

3. Gminną instalacją do zagospodarowania odpadów komunalnych jest instalacja Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energii Odnawialnej „Master” Sp. z o.o. w Tychach.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XX/144/12 Rady Gminy Kobiór z dnia
28 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »