| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/168/13 Rady Gminy Kobiór

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.1 ) i art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 r. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.2 ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

Rada Gminy
uchwala:

§ 1.

Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór zwanej dalej „regulaminem”, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XX/145/12 Rady Gminy Kobiór z dnia

28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/168/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 7 marca 2013 r.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania;

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Ustawie o u.c.ip. - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) Ustawie o odpadach- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ,

3) Ustawie prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

4) Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 - należy przez to rozumieć Uchwałę
nr IV/25/2/2012 z dnia 24.08.2012r. przyjętą przez Sejmik Województwa Śląskiego,

5) Podmiocie odbierającym odpady - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, bądź posiadającego wydane przez Wójta zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

6) Odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.7 ustawy o odpadach,

7) Odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach,

8) Odpadach komunalnych ulegających biodegradacji - odpady w rozumieniu art.3 ust.1 pkt. 10 ustawy o odpadach,

9) Odpadach zielonych- odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 12 ustawy o odpadach;

10) Odpadach budowlanych i rozbiórkowych - należy przez to rozumieć odpady pochodzące z remontów, budów i rozbiórek inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe   pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, które nie są objęte przepisami Ustawy Prawo budowlane,

11) Opakowaniach wielomateriałowych- rozumie się przez to opakowania wielomateriałowe w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,

12) PSZOK- należy rozumieć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w rozumieniu art. 3 ust.1
pkt 6 ustawy o u.c.i p.

13) Właścicielach nieruchomości -  właściciel w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy o u.c.ip.

14) Nieruchomości niezamieszkałej - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a w tym place budowy, cmentarze, działki rekreacyjne, obiekty sportowe, gminne tereny publiczne, tereny przyległe do zbiorników wodnych, pasy drogowe, chodniki i ścieżki rowerowe, obiekty publiczne, szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, itp., a także obiekty produkcjno-usługowe, handlowe, małej gastronomii, warsztaty, biura, hotele pensjonaty, stacje benzynowe itp.

15) selektywnym zbieraniu odpadów- rozumie się przez to zbieranie określonych rodzajów odpadów do specjalnie przeznaczonych na nie  pojemników lub worków;

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3.

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie  nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przez segregowanie odpadów, powstających w gospodarstwach domowych,  na następujące rodzaje:

a) papier, tektura,

b) szkło opakowaniowe

c) tworzywa sztuczne

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym również opakowania ulegające biodegradacji,

e) odpady zielone

f) metal,

g) opakowania wielomateriałowe,

h) przeterminowane lekarstwa i chemikalia,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe,

m) szkło budowlane i lustra

n) zużyte opony z samochodów osobowych i dostawczych,

3) utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych, nie będących rolnymi, ani obszarami chronionymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, ani obszarami leśnymi, ani gruntami pod wodami, ani obszarami, na których wydobywane są kopaliny, w stanie wolnym od zachwaszczenia z wykaszaniem traw;

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:

a) przekazywania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie wymienionych w ust.1, pkt 2, lit. a-e, jednostce wywozowej obierającej odpady z posesji, zgodnie z częstotliwością ustaloną w niniejszym regulaminie,

b) samodzielnego dostarczania do PSZOK selektywnie zebranych odpadów posegregowanych wymienionych w ust.1, pkt.2, lit. f-m ; do tego punktu.

§ 4.

1. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników i części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego muszą być gromadzone w miejscach nie powodujących zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, w sposób umożliwiający ich odbiór przez służby.

2. Usuwanie śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego (oprócz dróg) powinno odbywać się bez użycia środków chemicznych, tj. soli, solanki i innych. Dla zapobiegania śliskości na chodnikach należy stosować kruszywa drobnoziarniste bez frakcji pylastej.

3. Wszystkie drogi o nawierzchni utwardzonej oraz chodniki na terenie gminy, winny być uprzątnięte z zanieczyszczeń pozostałych po przeprowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg niezwłocznie, jak tylko warunki pogodowe na to pozwalają, nie później niż do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego.

§ 5.

1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, na własnej posesji ,dopuszcza się mycie pojazdów i samochodów osobowych , nie obejmujące mycia silnika i podwozia, w odległości nie mniejszej niż 30,0m od cieku wodnego lub ujęcia wody, przy zastosowaniu środków nie szkodliwych dla środowiska;

2. Zakazuje się mycia, poza myjniami, samochodów dostawczych, autobusów i pojazdów ciężarowych.

3. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenach publicznych, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, parkingach, poboczach dróg, placach, skwerach i zieleńcach, terenach leśnych i parkowych, w pobliżu zbiorników wodnych oraz innych wód powierzchniowych otwartych (cieków wodnych).

4. Naprawy pojazdów samochodowych powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach. Dopuszcza się, w obrębie nieruchomości, dokonywania doraźnych regulacji, konserwacji i drobnych napraw, związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu mechanicznego, jeżeli czynności te nie powodują negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym nie stanowią uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

5. Zabrania się prowadzenia napraw blacharsko - lakierniczych pojazdów samochodowych,  poza specjalistycznymi warsztatami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6.

1. Na terenie gminy Kobiór ustala się stosowanie następujących pojemników do zbierania odpadów:

a) kosze uliczne o pojemności  powyżej  40 l

b) pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 0,12 m3(120l), 0,24 m3(240l), 1,10m3i 7,0m3,

c) worki  PE  do selektywnej zbiórki odpadów o poj. 0,12 m3(120 l),

d) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, w zabudowie wielorodzinnej, i posesji

niezamieszkałych, o pojemności: 0,12 m3(120l), 0,24 m3(240l), 0,5 m3(500l), 1,10m3, 7,0m3

e) kontenery przeznaczone na odpady budowlano- remontowe o pojemności 7,0 m3

f) pojemniki specjalistyczne na odpady  niebezpieczne usytuowane na terenie PSZOK

2. Właściciel zapewnia wyposażenie nieruchomości, w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad oraz  utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki muszą spełniać wymagania rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

§ 7.

1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości zamieszkałych , jak niżej:

1) w przypadku   zamieszkania  nie więcej niż 2 osób – 0,12 m3(120 l),

2) w przypadku  zamieszkania od 3 do 6 osób    - 0,24m3(240 l),

3) w przypadku  zamieszkania od 7 do 10 osób  - 1 x 0,24m3i 1 x 0,12 m3,

4) w przypadku zamieszkania powyżej powyżej 10 osób -  2 x 0,24m3lub więcej w zależności od potrzeb.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości niezamieszkałych

a) dla szkół 3 litry na każdego ucznia i pracownika

b) dla żłobków i przedszkoli 3 litry na każde dziecko i pracownika,

c) dla lokali handlowych - 25 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej, jednak co najmniej  jeden pojemnik 120 l na lokal;

d) dla punktów handlowych poza lokalem - 25 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;

e) dla lokali gastronomicznych 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne,

f) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 litrów,

g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników,

h) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko,

i) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o minimalnej pojemności 120l,

j) dla cmentarza 5 l na każde miejsce pochówku, a w okresie świąt Wszystkich Świętych i Bożego Narodzenia 10 l na każde miejsce pochówku.

3. Ustala się minimalną ilość worków do selektywnej zbiórki dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych , miesięcznie w ilości zgodnej ze złożoną deklaracją o ilości mieszkańców:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:

- 1 worek  120 l z folii LDPE makulatura,

- 1 worek  120 l z foli LDPE  tworzywa sztuczne

- 1 worek  120 l z foli LDPE  na szkło,

- 1 worek  120 l z foli LDPE na odpady zielone ulegające biodegradacji,

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 do 6 osób:

- 1worek 120 l z folii LDPE makulatura,

- 1 worek 120 l z foli LDPE  tworzywa sztuczne,

- 1 worek 120 l z foli LDPE  na szkło,

- 1 worek  120 l z foli LDPE na odpady zielone ulegające biodegradacji,

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 do 10 osób:

- 2 worki 120 l z folii LDPE makulatura,

- 2 worki 120 l z foli LDPE  tworzywa sztuczne,

- 2 worki ) 120 l z foli LDPE  na szkło,

- 2 worki  120 l z foli LDPE na odpady zielone ulegające biodegradacji

4) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 10 osób:

2 worki 120 l z folii LDPE makulatura,

- 2 worki 120 l z foli LDPE  tworzywa sztuczne,

- 2 worki ) 120 l z foli LDPE  na szkło,

- 2 worki  120 l z foli LDPE na odpady zielone ulegające biodegradacji

4. Właściciele posesji niezamieszakałych wyposażają nieruchomości w pojemniki na odpady, według faktycznych potrzeb, nie mniej, niż w § 7 ust.2, a odpłatność wnoszą zgodnie z ilością odebranych pojemników.

5. W przypadku nieruchomości zamieszkałych, które mają jednocześnie charakter „nieruchomości niezamieszkałej”, ilość pojemników należy dostosować osobno do  liczby mieszkańców, jak i wymagań  wynikających z konkretnej działalności.

§ 8.

1. Właściciele nieruchomości, którzy prowadzą selektywną zbiórkę odpadów, będą mieli obniżone stawki opłat  miesięcznych, według stawek określonych odrębną uchwałą.

2. Obniżka wymieniona w ust. 1 dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie zastosowana w przypadku wyselekcjonowania przynajmniej: tworzyw sztucznych i szkła.

3. Obniżka wymieniona w ust. 1 dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych będzie zastosowana w przypadku wyselekcjonowania przynajmniej 2 rodzajów odpadów odzyskanych (papier-tektura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady biologiczne).

§ 9.

1. Dla potrzeb prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, ustala się obowiązek stosowania pojemników i worków, utrzymanych w następującej kolorystyce:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę;

2) zielony - z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe

3) żółty - z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych;

4) brązowy - z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne;

5) antracyt - z przeznaczeniem na odpady zmieszane )

2. Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów powinny być oznaczone napisami określającymi rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone.

3. Odpady niebezpieczne i problemowe będą zbierane w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w PSZOK, z zachowaniem odrębnych przepisów ich przyjmowania i unieszkodliwiania.

§ 10.

1. Zabrania się zbierania w urządzeniach na odpady komunalne zmieszane: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, szlamu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów niebezpiecznych, gałęzi, gruzu, mebli, styropianu i innych odpadów wielkogabarytowych.

2. Zakazy określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do pojemników na odpady (koszy) ustawionych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej nie wolno wrzucać:

a) kalki technicznej;

b) opakowań z zawartością np. żywnością, wapna, cementem;

c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła na posesjach , nie wolno wrzucać:

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki);

b) luster;

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami  zawartości;

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);

e) szyb samochodowych

5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki  tworzyw sztucznych, nie wolno wrzucać:

a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;

b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;

c) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.

6. Gromadzenie i wywóz odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac remontowych i budowlanych może odbywać się w pojemnikach stalowych do gruzu, własnych lub udostępnionych na indywidualne zamówienie  przez podmiot odbierający odpady

7. Do PSZOK, można przekazywać zebrane w sposób selektywny odpady budowlane i rozbiórkowe. Odpady te będą odbierane jednorazowo do ilości 1,10m3na mieszkanie (w budynkach wielolokalowych) i 1,10m3na daną nieruchomość (w zabudowie jednorodzinnej).  PSZOK ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót , nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót u starosty.

Odpady nie spełniające tej definicji , podlegają zapisom w pkt.6, a dowożone winny być bezpośrednio do instalacji regionalnej, określonej w planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, za odpłatnością, poprzez podmiot odbierający odpady.

8. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzeniem na terenie  nieruchomości działalności w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do zbierania odpadów komunalnych. Zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.

9. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają odrębne przepisy.

§ 11.

1. Na drogach publicznych (ulicach) i chodnikach oraz terenach publicznych, administratorzy są zobowiązani do ustawienia ulicznych pojemników na odpady wg. potrzeb.

2. Kosze uliczne rozmieszcza się w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych, przystanków komunikacyjnych oraz w innych miejscach o zwiększonym natężeniu ruchu pieszego.

3. Kosze uliczne powinny być estetyczne, utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i stanie technicznym, uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu a także działania innych czynników zewnętrznych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12.

1. Nieczystości ciekłe odbierane są z terenu nieruchomości na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości przez firmę wywozową. Świadczenie w/w usług  musi  być potwierdzone posiadaniem umowy i dowodów uiszczenia opłat, wystawionych przez podmiot odbierający.

2. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) zbiorniki winny być opróżniane w sposób nie dopuszczający do przepełnienia się urządzeń  do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości

2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu odbierającego, z którym została zawarta umowa.

3) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni  przydomowych , wynikać winna z ich instrukcji eksploatacyjnej;

4) pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w odrębnej uchwale w sprawie

wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

3. Wykaz firm wywozowych, posiadających zezwolenie Wójta na wywóz nieczystości ciekłych z terenu gminy Kobiór, do wglądu w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobiór: www.kobior.pl .

§ 13.

1. Odpady niebezpieczne, dostarczane przez właścicieli posesji zamieszkałych i niezamieszkałych,  przyjmowane są nieodpłatnie w PSZOK.

2. W PSZOK, przyjmowane są następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych, wyselekcjonowane z odpadów komunalnych:

- lampy fluorescencyjne ( świetlówki, rtęciówki, itp.),

- akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe (małych gabarytów),

- baterie alkaliczne i pozostałe,

- oleje silnikowe przepracowane,

- filtry samochodowe olejowe, paliwowe, powietrzne,

- resztki detergentów i opakowania po detergentach,

- przeterminowane lekarstwa,

- resztki rozpuszczalników i opakowania po rozpuszczalnikach,

- resztki farb i lakierów oraz opakowania po farbach i lakierach,

- resztki nawozów sztucznych i środków ochrony roślin oraz opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin.

3. Dopuszcza się w okresie od 15 października do 15 kwietnia spalanie suchych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli spalanie to nie narusza odrębnych przepisów i nie powoduje zadymiania i innych uciążliwości dla sąsiadów.

§ 14.

1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

2. Właściciel nieruchomości, obowiązany jest udostępnić dostęp do  pojemników i worków PE z odpadami, na czas ich odbierania, w szczególności poprzez ich ustawienie w miejscu umożliwiającym odbiór.

3. Odpady komunalne, powinny być usuwane z częstotliwością:

1) odpady zmieszane:

a) raz w miesiącu - z budynków jednorodzinnych,

b) dwa razy w miesiącu - z budynków wielorodzinnych

c) raz w miesiącu z nieruchomości niezamieszkałych

2) odpady z worków do selektywnej zbiórki z posesji zamieszkałych - raz w miesiącu.

3) odpady z pojemników do selektywnej zbiorki z posesji niezamieszkałych - raz w miesiącu.

4. Odpady biodegradowalne, będą wywożone  dwa razy w miesiącu.

5. Odpady wielkogabarytowe będą usuwane z nieruchomości raz na 2 lata; termin zostanie określony w harmonogramie.

6. Pojemniki lub kosze ustawione na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być opróżniane w miarę potrzeb, wynikających z konieczności zachowania porządku i czystości na tych terenach.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 15.

1. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego  zbierania odpadów komunalnych.

3. Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów.

§ 16.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości , z określeniem ilości i rodzaju odebranych odpadów wyselekcjonowanych i zmieszanych.

§ 17.

Celami określonymi w wojewódzkim planie gospodarki odpadami w gospodarce odpadami jest w szczególności:

1. Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów  komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów.

2. Ograniczenie składowania odpadów, szczególnie odpadów ulegających biodegradacji.

3. Zwiększenie odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

4. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych.

5. Wydzielenie odpadów budowlano – remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych.

6. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

7. Edukacja ekologiczna promująca zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami, a także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ .

1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do:

- zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,

- dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia,

- sprawowania właściwej opieki i stałego dozoru nad tymi zwierzętami.

3. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązani zapewnić warunki zabezpieczające je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

4. Zwierzęta egzotyczne mogą być wyprowadzane poza lokal jedynie na uwięzi (lub w klatce).

§ 19.

1. Na tereny użyteczności publicznej i w miejscach publicznych psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a agresywne - dodatkowo w kagańcach.

2. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych:

a) do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów wspólnego lub publicznego użytku,

b) na tereny przeznaczone do zabaw dzieci i uprawiania sportu,

3. Przepisu ust. 2nie stosuje się do psów – przewodników osób niewidomych.

4. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe mają obowiązek nie dopuszczać do zakłócania przez nie spokoju innym użytkownikom nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich.

5. Do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe należy sprzątanie i usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta na chodnikach, alejkach spacerowych i innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 20.

Zwierzęta padłe,  powinny zostać zgłoszone przez ich właściciela, a przypadku gdy nie można ustalić tożsamości osoby utrzymującej, przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się padlina, do zakładu utylizacji. Wykaz takich zakładów jest do wglądu w Urzędzie Gminy, umieszczony jest także na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobiór: www.kobior.pl .

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 21.

1. Na obszarze Gminy, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się chów zwierząt gospodarskich na własne potrzeby, pod warunkiem, że działalność ta nie będzie powodowała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt i z zachowaniem warunków higieniczno – sanitarnych oraz przy przestrzeganiu zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 22.

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeby.

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Pysz

Doradca podatkowy nr 11335

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »