| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/267/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.391) oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) -Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lelów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych, za wyjątkiem odpadów rozbiórkowych, które zostały określone jako rodzaj usługi podlegającej odrębnej opłacie.

§ 3. 1. Wielkość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym i wynosi:

1) w budownictwie jednorodzinnym:

a) gospodarstwo 1-2 osobowe – pojemnik 120 l,

b) gospodarstwo 3-5 osobowe – pojemnik 140 l,

c) gospodarstwo 6 i więcej osobowe – pojemnik 240 l.

2) w budownictwie wielorodzinnym – określona liczba pojemników 1100 l, 4500 l lub 7000 l wykazana w deklaracji.

2. Wielkość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jest zgodna z wielkością wykazaną w deklaracji.

§ 4. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, następować będzie z częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne, zbierane bezpośrednio z posesji właściciela:

a) w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem,

b) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem,

c) dla obiektów użyteczności publicznej – co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem,

d) dla nieruchomości niezamieszkałych – co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem,

e) dla obiektów letniskowych i rekreacyjnych w okresie od 1 marca do 31 października – co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem.

2) odpady zbierane selektywnie bezpośrednio z posesji właściciela:

a) papier, szkło, metal, plastik, opakowania wielomateriałowe – co najmniej raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem,

b) odpady biodegradowalne – co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem.

3) frakcje odpadów, gromadzone na nieruchomości, tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy do roku, zgodnie z harmonogramem.

§ 5. Frakcje odpadów, które należy gromadzić na nieruchomości: odpady niebezpieczne, zużyte opony, odpady zielone, właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej, zobowiązany jest zagospodarować w następujący sposób:

1) przekazać do stałego lub mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w terminach godzinach pracy punktu,

2) przeterminowane leki wrzucać do pojemników, znajdujących się w wyznaczonych aptekach,

3) baterie wrzucać do pojemników, znajdujących się w szkołach lub innych obiektach,

4) odpady ulegające biodegradacji można kompostować z przeznaczeniem na wykorzystanie we własnym zakresie.

§ 6. W przypadku, gdy pozbycie odpadów jest konieczne poza harmonogramem, właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej może bezpłatnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier,

2) metal,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady zielone - biodegradowalne,

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe,

12) zużyte opony.

§ 7. Harmonogram odbioru odpadów, terminy i godziny pracy punktu selektywnego zbierania odpadów zostanie podany na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lelów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lelów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.                                                                                                                             

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »