| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/267/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.391) oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) -Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lelów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych, za wyjątkiem odpadów rozbiórkowych, które zostały określone jako rodzaj usługi podlegającej odrębnej opłacie.

§ 3. 1. Wielkość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym i wynosi:

1) w budownictwie jednorodzinnym:

a) gospodarstwo 1-2 osobowe – pojemnik 120 l,

b) gospodarstwo 3-5 osobowe – pojemnik 140 l,

c) gospodarstwo 6 i więcej osobowe – pojemnik 240 l.

2) w budownictwie wielorodzinnym – określona liczba pojemników 1100 l, 4500 l lub 7000 l wykazana w deklaracji.

2. Wielkość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jest zgodna z wielkością wykazaną w deklaracji.

§ 4. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, następować będzie z częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne, zbierane bezpośrednio z posesji właściciela:

a) w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem,

b) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem,

c) dla obiektów użyteczności publicznej – co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem,

d) dla nieruchomości niezamieszkałych – co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem,

e) dla obiektów letniskowych i rekreacyjnych w okresie od 1 marca do 31 października – co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem.

2) odpady zbierane selektywnie bezpośrednio z posesji właściciela:

a) papier, szkło, metal, plastik, opakowania wielomateriałowe – co najmniej raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem,

b) odpady biodegradowalne – co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem.

3) frakcje odpadów, gromadzone na nieruchomości, tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy do roku, zgodnie z harmonogramem.

§ 5. Frakcje odpadów, które należy gromadzić na nieruchomości: odpady niebezpieczne, zużyte opony, odpady zielone, właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej, zobowiązany jest zagospodarować w następujący sposób:

1) przekazać do stałego lub mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w terminach godzinach pracy punktu,

2) przeterminowane leki wrzucać do pojemników, znajdujących się w wyznaczonych aptekach,

3) baterie wrzucać do pojemników, znajdujących się w szkołach lub innych obiektach,

4) odpady ulegające biodegradacji można kompostować z przeznaczeniem na wykorzystanie we własnym zakresie.

§ 6. W przypadku, gdy pozbycie odpadów jest konieczne poza harmonogramem, właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej może bezpłatnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier,

2) metal,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady zielone - biodegradowalne,

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe,

12) zużyte opony.

§ 7. Harmonogram odbioru odpadów, terminy i godziny pracy punktu selektywnego zbierania odpadów zostanie podany na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lelów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lelów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.                                                                                                                             

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »