| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 150/IX/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 10 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwały Nr XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

w sprawie: uchwały Nr XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemnościw częścidotyczącej § 2 ust. 2z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na ustaleniu zerowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za piątą i kolejne osoby, czym naruszono art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 27 marca 2013 roku.

W dniu 4 kwietnia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 137/VIII/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miasta Tychy.

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w jej części istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia częściowej nieważności badanej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Miasta Tychy ustaliła metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodną z art. 6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

W § 2 ust. 1 uchwały określono stawki miesięczne od osoby dla tej właśnie opłaty. I tak, w przypadku gdy odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka miesięczna za osobę będzie wynosiła 11 zł, a w przypadku gdy odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny stawka będzie wynosić 15 za osobę na miesiąc.

Równocześnie w §2 ust. 2 postanowiono o wprowadzeniu różnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości, w ten sposób, że jeśli nieruchomość zamieszkuje więcej niż cztery osoby tworzące jedno gospodarstwo domowe, to za pierwsze cztery osoby będzie obowiązywała stawka podstawowa (11 zł lub 15 zł), a dla piątej i kolejnych osób stawka opłaty będzie wynosić 0 zł/osobę/miesiąc.

              Zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach takie postanowienie jakie Rada uchwaliła w 2 ust. 2 nie ma oparcia w przepisach.

Zgodnie bowiem z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy w drodze uchwały dokonana wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty.

Ustalenie przez Radę Miasta Tychy w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały zerowej stawki dla wskazanej tam grupy mieszkańców, jest równoznaczne z brakiem stawki za piątą i kolejne osoby zamieszkujące na danej nieruchomości i tworzące jedno gospodarstwo domowe (zdefiniowane przez Radę Miasta Tychy w uchwale Nr XXVIII/609/13 z dnia 21 marca 2013 r. jako zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się oraz zarządzających wspólnym majątkiem i budżetem w celu zaspokajania głównych potrzeb).

W takiej sytuacji osoby te nie były by objęte opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi mimo ich wytwarzania. Przy stawce 0 nie powstanie bowiem, ciążący z mocy prawa, obowiązek uiszczania za te osoby opłaty. Art. 6j. ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który Rada Miasta Tychy wskazała jako określający przyjętą metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wyraźnie stanowi, iż opłata to iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Przy stawce zerowej dla piątej i kolejnej osoby iloczyn ten, liczony dla tych osób, zawsze będzie wynosił zero niezależnie od faktycznej ilości osób (ponad cztery) zamieszkujących razem i tworzących jedno gospodarstwo domowe. Tym samym osób tych nie dotyczyłby obowiązek wynikający z mocy przywołanej ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Sformułowanie przyjęte przez Radę Miasta Tychy może także sugerować, iż w istocie jest to zastosowanie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i to zwolnienia ewidentnie podmiotowego, gdyż dotyczy osób, tj. podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty. Skutek wprowadzenia stawki zerowej jest bowiem identyczny, jak skutek zwolnienia podmiotowego. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza natomiast w art. 6k ust. 4 wprowadzanie zwolnień ale wyłącznie przedmiotowych.

W ocenie Kolegium określając wysokość stawek Rada Miasta Tychy nie mogła ustalić stawki w wysokości 0 zł, gdyż stawka taka nie mieści się w ustawowym pojęciu stawki, ze względu na brak możliwości ustalenia przy jej zastosowaniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdziło częściową nieważność badanej uchwały Nr XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Tychy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »