| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 150/IX/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 10 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwały Nr XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

w sprawie: uchwały Nr XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemnościw częścidotyczącej § 2 ust. 2z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na ustaleniu zerowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za piątą i kolejne osoby, czym naruszono art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 27 marca 2013 roku.

W dniu 4 kwietnia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 137/VIII/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miasta Tychy.

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w jej części istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia częściowej nieważności badanej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Miasta Tychy ustaliła metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodną z art. 6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

W § 2 ust. 1 uchwały określono stawki miesięczne od osoby dla tej właśnie opłaty. I tak, w przypadku gdy odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka miesięczna za osobę będzie wynosiła 11 zł, a w przypadku gdy odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny stawka będzie wynosić 15 za osobę na miesiąc.

Równocześnie w §2 ust. 2 postanowiono o wprowadzeniu różnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości, w ten sposób, że jeśli nieruchomość zamieszkuje więcej niż cztery osoby tworzące jedno gospodarstwo domowe, to za pierwsze cztery osoby będzie obowiązywała stawka podstawowa (11 zł lub 15 zł), a dla piątej i kolejnych osób stawka opłaty będzie wynosić 0 zł/osobę/miesiąc.

              Zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach takie postanowienie jakie Rada uchwaliła w 2 ust. 2 nie ma oparcia w przepisach.

Zgodnie bowiem z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy w drodze uchwały dokonana wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty.

Ustalenie przez Radę Miasta Tychy w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały zerowej stawki dla wskazanej tam grupy mieszkańców, jest równoznaczne z brakiem stawki za piątą i kolejne osoby zamieszkujące na danej nieruchomości i tworzące jedno gospodarstwo domowe (zdefiniowane przez Radę Miasta Tychy w uchwale Nr XXVIII/609/13 z dnia 21 marca 2013 r. jako zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się oraz zarządzających wspólnym majątkiem i budżetem w celu zaspokajania głównych potrzeb).

W takiej sytuacji osoby te nie były by objęte opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi mimo ich wytwarzania. Przy stawce 0 nie powstanie bowiem, ciążący z mocy prawa, obowiązek uiszczania za te osoby opłaty. Art. 6j. ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który Rada Miasta Tychy wskazała jako określający przyjętą metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wyraźnie stanowi, iż opłata to iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Przy stawce zerowej dla piątej i kolejnej osoby iloczyn ten, liczony dla tych osób, zawsze będzie wynosił zero niezależnie od faktycznej ilości osób (ponad cztery) zamieszkujących razem i tworzących jedno gospodarstwo domowe. Tym samym osób tych nie dotyczyłby obowiązek wynikający z mocy przywołanej ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Sformułowanie przyjęte przez Radę Miasta Tychy może także sugerować, iż w istocie jest to zastosowanie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i to zwolnienia ewidentnie podmiotowego, gdyż dotyczy osób, tj. podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty. Skutek wprowadzenia stawki zerowej jest bowiem identyczny, jak skutek zwolnienia podmiotowego. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza natomiast w art. 6k ust. 4 wprowadzanie zwolnień ale wyłącznie przedmiotowych.

W ocenie Kolegium określając wysokość stawek Rada Miasta Tychy nie mogła ustalić stawki w wysokości 0 zł, gdyż stawka taka nie mieści się w ustawowym pojęciu stawki, ze względu na brak możliwości ustalenia przy jej zastosowaniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdziło częściową nieważność badanej uchwały Nr XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Tychy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »