| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 151/IX/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 10 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwały Nr XXVIII/609/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie: uchwały Nr XXVIII/609/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XXVIII/609/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca
2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na:

- obowiązku podania danych osobowych dotyczących mieszkańców nieruchomości,

- wprowadzenia w deklaracji obowiązku wykazywania osób nieponoszących opłaty

czym naruszono art. 1 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXVIII/609/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 27 marca 2013 roku.

W dniu 4 kwietnia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 138/VIII/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miasta Tychy.

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności badanej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Miasta Tychy między innymi określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – według załącznika do uchwały. Wzór ten poza częścią podstawową zawierał także dwa załączniki, tj. załącznik A dotyczący współwłaścicieli nieruchomości oraz załącznik B służący do podania wykazu lokali nieruchomości zamieszkałej wielolokalowej. Załącznik ten sporządzany miał być dla każdej nieruchomości wielolokalowej wskazanej w deklaracji. Punkt B.1 zobowiązywał do podania nazwiska i imienia lokatora/właściciela lokalu mieszkalnego, jego dokładnego adresu (z podaniem ulicy, nr klatki, nr mieszkania) oraz ilości zamieszkałych osób.

              Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) rada gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określi wzór składanej przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty, objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego oraz informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

Jak wynika z powyższego przepisu wzór ten dotyczyć winien zatem wyłącznie takich danych, które niezbędne są do wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

              Zamieszczenie obowiązku podania danych osobowych dotyczących mieszkańców nieruchomości (lokatorów) w ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach narusza przepis art. 1 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Nie wystarczy tylko ewentualna przydatność ale właśnie konieczna jest niezbędność. Istotną sprawą jest również ocena stopnia ingerencji w prywatność jednostki i określenie celu, dla którego dane mają być zbierane i udostępniane.

Zdaniem Kolegium deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna zawierać tylko takie dane (w tym dane osobowe), które są niezbędne do wyliczenia tej opłaty z danej nieruchomości. Zatem brak jest podstaw do żądania od właścicieli nieruchomości informacji dotyczących danych osobowych (imienia i nazwiska, nr klatki, nr mieszkania) poszczególnych mieszkańców (lokatorów) zamieszkujących nieruchomość, której deklaracja dotyczy.

Ponadto biorąc pod uwagę, iż we wzorze deklaracji zawarto pozycje przewidujące nieponoszenie opłaty przez część osób, tj. piątą i kolejne osoby zamieszkujące nieruchomość, tworzące wspólne gospodarstwo domowe, Kolegium stwierdza, iż narusza to przywołany wyżej przepis art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie bowiem z przyjętą przez Radę Miasta Tychy metodą obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, określoną art. 6j ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, opłata to iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Należy zatem tak sformułować wzór deklaracji aby możliwe było wyliczenie należnej opłaty od wszystkich zamieszkujących daną nieruchomość mieszkańców. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają możliwości odstąpienia od ustalenia i pobierania opłaty ze względu na podmiot zobowiązany do uiszczania tej opłaty (osobę), gdyż miałoby to charakter zwolnienia podmiotowego czego ustawa nie dopuszcza.

              W świetle powyższego należy stwierdzić, że postanowienia Rady Miasta Tychy dotyczące danych osobowych mieszkańców nieruchomości naruszają w sposób istotny przepisy art. 1 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zamieszczenie w deklaracji pozycji przewidujących nieponoszenie opłaty przez piątą i kolejne osoby zamieszkujące nieruchomość, tworzące wspólne gospodarstwo domowe w sposób istotny narusza przepis art. 6n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

             

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdziło nieważność badanej uchwały Nr XXVIII/609/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Tychy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »