| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 2/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn; Wójta Gminy Tworóg; Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie wspólnego przystąpienia do realizacji projektu polegającego na opracowaniu „Programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gmin: Krupski Młyn, Tworóg i Zbrosławice”

Celem porozumienia jest określenie szczegółowych zasad realizacji projektu przez Gminy, w tym zasad współpracy, finansowania i odpowiedzialności podczas realizacji projektu.

§ 2.

PRZEDMIOT POROZUMIENIA

1. Strony niniejszego porozumienia zgodnie postanawiają, że tworzą Partnerstwo , którego celem jest wspólne działanie na rzecz poprawy efektywności energetycznej poprzez realizację zadania mającego na celu opracowanie „Programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gmin: Krupski Młyn, Tworóg i Zbrosławice” , dalej zwanym Programem.

2. Strony pozyskają dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Lista przedsięwzięć priorytetowych- tabela 7.1 Badania, opracowania i ekspertyzy, ZS.2 Opracowanie strategii i programów wdrożeniowych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ZS 2.2. Opracowanie programów efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

§ 3.

ZASADY POROZUMIENIA PARTNERSKIEGO

1. Wspólna realizacja projektu będzie możliwa pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach konkursu.

2. W przypadku nieotrzymania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, porozumienie partnerskie ulega rozwiązaniu.

3. Niniejsze porozumienie będzie wykonywane zgodnie z warunkami i przepisami obowiązującymi w zakresie pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania środków, w szczególności z umową o dofinansowanie, która zostanie zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

4. Porozumienie zawarte jest w celu wykonania zadania określonego w § 2 i czas jego trwania obejmuje okres potrzebny do pełnego realizowania zadania, osiągniecia założonych wskaźników i wykazania trwałości projektu w okresie 5 lat od zakończenia jego realizacji.

§ 4.

PRAWA I OBOWIĄZKI LIDERA

Lider projektu:

1. Weryfikuje dokumenty przedkładane na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie;

2. Składa wniosek o dofinansowanie do WFOŚIGW w Katowicach,

3. Podpisuje umowę o dofinansowanie zadania,

4. Wyłania wykonawcę zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Koordynuje i monitoruje prawidłowy przebieg realizacji projektu,

6. Nadzoruje prace związane z wdrożeniem, sprawozdawczością i monitorowaniem, a następnie rozlicza projekt,

7. Dostarcza wszelkich niezbędnych informacji na temat projektu,

8. Dysponuje środkami pieniężnymi uzyskanymi w ramach projektu,

9. Kontroluje prawidłowość wydatkowania i rozliczenia środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

10. Nadzoruje terminowy przebieg zadania,

11. Reprezentuje Partnerów porozumienia w stosunkach zewnętrznych, w tym wobec WFOŚIGW w Katowicach.

§ 5.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON POROZUMIENIA

Strony porozumienia zobowiązane są do:

1. Współdziałania w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania.

2. Udzielania wszelkiej pomocy przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

3. Podęcia prawem wymaganych czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i monitorowaniem projektu na swoim terenie, w ramach swoich kompetencji, w terminach umożliwiających planową realizację.

4. Współpracy z pozostałymi Stronami w zakresie:

a) Przekazywania danych i informacji niezbędnych do opracowania Programu,

b) Konsultacji dotyczących wspólnych obszarów rozwojowych w zakresie efektywności energetycznej,

c) Współdziałania w stworzeniu Programu.,

d) Określenia działań inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej na obszarze wspólnym Partnerów.

§ 6.

FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. W przypadku wybrania projektu do dofinansowania, kwoty dofinansowania zostaną przekazane na rachunek Lidera.

2. Strony projektu zobowiązują się do zabezpieczenia w swoich budżetach środków na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych, jak również do zapewnienia płynności finansowej projektu.

3. Koszty kwalifikowane projektu będą ponoszone przez Strony porozumienia według harmonogramu rzeczowo- finansowego.

4. Szczegółowy zakres rozliczeń rzeczowo- finansowych oraz płatności zostanie określony po podpisaniu umowy pomiędzy Liderem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

5. Strony porozumienia ustalają, że oryginały dokumentacji projektu znajdować się w siedzibie Lidera .

6. Szacowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 61.402,00 zł brutto.

7. Koszt inwestorski przedsięwzięcia został oszacowany w oparciu o rozeznanie rynkowe.

8. Stronom przysługuje prawo rezygnacji z przyznanego dofinansowania, w przypadku pozyskania środków na realizację tego zadania z innych źródeł.

§ 7.

Strony porozumienia wyznaczają osoby do kontaktu w sprawach projektu:

Ze strony Gminy Krupski Młyn:

- Danuta Pries, e-mail: rak21@poczta.onet.pl , tel. 509854574

Ze strony Gminy Tworóg:

- Daria Olczyk, e-mail: gospodarka@tworog.pl , tel. 32 2857493 w. 54

Ze strony Gminy Zbrosławice:

- Katarzyna Sosada e-mail: ksosada@zbroslawice.pl , tel. 602401601

§ 8.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

Strony niniejszego Porozumienia zgodnie postanawiają, że sadem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy według siedziby Lidera projektu

§ 10.

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z Stron porozumienia.

STRONY:

Wójt Gminy Tworóg


Eugeniusz Gwóźdź

Wójt Gminy Krupski Młyn


Jan Murowski


Wójt Gminy Zbrosławice


Wiesław Olszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »