| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 2/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn; Wójta Gminy Tworóg; Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie wspólnego przystąpienia do realizacji projektu polegającego na opracowaniu „Programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gmin: Krupski Młyn, Tworóg i Zbrosławice”

Celem porozumienia jest określenie szczegółowych zasad realizacji projektu przez Gminy, w tym zasad współpracy, finansowania i odpowiedzialności podczas realizacji projektu.

§ 2.

PRZEDMIOT POROZUMIENIA

1. Strony niniejszego porozumienia zgodnie postanawiają, że tworzą Partnerstwo , którego celem jest wspólne działanie na rzecz poprawy efektywności energetycznej poprzez realizację zadania mającego na celu opracowanie „Programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gmin: Krupski Młyn, Tworóg i Zbrosławice” , dalej zwanym Programem.

2. Strony pozyskają dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Lista przedsięwzięć priorytetowych- tabela 7.1 Badania, opracowania i ekspertyzy, ZS.2 Opracowanie strategii i programów wdrożeniowych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ZS 2.2. Opracowanie programów efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

§ 3.

ZASADY POROZUMIENIA PARTNERSKIEGO

1. Wspólna realizacja projektu będzie możliwa pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach konkursu.

2. W przypadku nieotrzymania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, porozumienie partnerskie ulega rozwiązaniu.

3. Niniejsze porozumienie będzie wykonywane zgodnie z warunkami i przepisami obowiązującymi w zakresie pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania środków, w szczególności z umową o dofinansowanie, która zostanie zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

4. Porozumienie zawarte jest w celu wykonania zadania określonego w § 2 i czas jego trwania obejmuje okres potrzebny do pełnego realizowania zadania, osiągniecia założonych wskaźników i wykazania trwałości projektu w okresie 5 lat od zakończenia jego realizacji.

§ 4.

PRAWA I OBOWIĄZKI LIDERA

Lider projektu:

1. Weryfikuje dokumenty przedkładane na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie;

2. Składa wniosek o dofinansowanie do WFOŚIGW w Katowicach,

3. Podpisuje umowę o dofinansowanie zadania,

4. Wyłania wykonawcę zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Koordynuje i monitoruje prawidłowy przebieg realizacji projektu,

6. Nadzoruje prace związane z wdrożeniem, sprawozdawczością i monitorowaniem, a następnie rozlicza projekt,

7. Dostarcza wszelkich niezbędnych informacji na temat projektu,

8. Dysponuje środkami pieniężnymi uzyskanymi w ramach projektu,

9. Kontroluje prawidłowość wydatkowania i rozliczenia środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

10. Nadzoruje terminowy przebieg zadania,

11. Reprezentuje Partnerów porozumienia w stosunkach zewnętrznych, w tym wobec WFOŚIGW w Katowicach.

§ 5.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON POROZUMIENIA

Strony porozumienia zobowiązane są do:

1. Współdziałania w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania.

2. Udzielania wszelkiej pomocy przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

3. Podęcia prawem wymaganych czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i monitorowaniem projektu na swoim terenie, w ramach swoich kompetencji, w terminach umożliwiających planową realizację.

4. Współpracy z pozostałymi Stronami w zakresie:

a) Przekazywania danych i informacji niezbędnych do opracowania Programu,

b) Konsultacji dotyczących wspólnych obszarów rozwojowych w zakresie efektywności energetycznej,

c) Współdziałania w stworzeniu Programu.,

d) Określenia działań inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej na obszarze wspólnym Partnerów.

§ 6.

FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. W przypadku wybrania projektu do dofinansowania, kwoty dofinansowania zostaną przekazane na rachunek Lidera.

2. Strony projektu zobowiązują się do zabezpieczenia w swoich budżetach środków na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych, jak również do zapewnienia płynności finansowej projektu.

3. Koszty kwalifikowane projektu będą ponoszone przez Strony porozumienia według harmonogramu rzeczowo- finansowego.

4. Szczegółowy zakres rozliczeń rzeczowo- finansowych oraz płatności zostanie określony po podpisaniu umowy pomiędzy Liderem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

5. Strony porozumienia ustalają, że oryginały dokumentacji projektu znajdować się w siedzibie Lidera .

6. Szacowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 61.402,00 zł brutto.

7. Koszt inwestorski przedsięwzięcia został oszacowany w oparciu o rozeznanie rynkowe.

8. Stronom przysługuje prawo rezygnacji z przyznanego dofinansowania, w przypadku pozyskania środków na realizację tego zadania z innych źródeł.

§ 7.

Strony porozumienia wyznaczają osoby do kontaktu w sprawach projektu:

Ze strony Gminy Krupski Młyn:

- Danuta Pries, e-mail: rak21@poczta.onet.pl , tel. 509854574

Ze strony Gminy Tworóg:

- Daria Olczyk, e-mail: gospodarka@tworog.pl , tel. 32 2857493 w. 54

Ze strony Gminy Zbrosławice:

- Katarzyna Sosada e-mail: ksosada@zbroslawice.pl , tel. 602401601

§ 8.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

Strony niniejszego Porozumienia zgodnie postanawiają, że sadem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy według siedziby Lidera projektu

§ 10.

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z Stron porozumienia.

STRONY:

Wójt Gminy Tworóg


Eugeniusz Gwóźdź

Wójt Gminy Krupski Młyn


Jan Murowski


Wójt Gminy Zbrosławice


Wiesław Olszewski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »