| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/182/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia zasad naliczania, sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia odpłatności za posiłek oraz pobyt w dziennych domach pomocy działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 182)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Osoby korzystające z dziennych domów pomocy, działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, zobowiązane są do ponoszenia miesięcznej odpłatności za posiłek oraz pobyt, wynikającej z decyzji, o której mowa w § 3 ust. 1.

2. Odpłatność, o której mowa w ust. 1, uzależniona jest od wysokości dochodu osoby w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie ponoszą odpłatności w przypadku nieobecności, zgłoszonej koordynatorowi dziennego domu pomocy z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 10.00, oraz zaakceptowanej przez niego.

§ 2. Wysokość dziennej odpłatności za posiłek w dziennych domach pomocy określa tabela nr 1, a wysokość dziennej odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy określa tabela nr 2, które to tabele stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu w drodze decyzji administracyjnej określa wysokość dziennej odpłatności za posiłek oraz pobyt w dziennych domach pomocy.

2. Osoby ponoszące odpłatność za posiłek oraz pobyt mogą zostać z niej zwolnione, na ich wniosek, całkowicie lub częściowo do 50% należnej kwoty odpłatności, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.

3. Decyzje o zwolnieniu z odpłatności, o której mowa w ust. 2, wydaje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 4. 1. Miesięczna odpłatność za posiłek oraz pobyt wnoszona jest na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu albo do kasy Ośrodka, przy ul. Strzelców Bytomskich 16, z góry za dany miesiąc, do 5. dnia każdego miesiąca.

2. Wniesiona odpłatność, o której mowa w ust. 1, podlega rozliczeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została dokonana, zgodnie z dokumentacją potwierdzającą liczbę dni, w których osoba korzystała z przyznanego świadczenia.

3. W miesiącu, w trakcie którego osoba nabywa prawo do korzystania z przyznanego świadczenia, odpłatność jest ponoszona w wysokości odpowiadającej dniom pobytu i rozliczana na zasadach określonych w ust. 2.

§ 5. 1. Wysokość dziennego kosztu za posiłek oraz pobyt w dziennych domach pomocy ustala dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, w terminie do dnia 31 marca każdego roku na dany rok, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Dzienny koszt posiłku to kwota wydatków z roku poprzedniego poniesionych na wytworzenie posiłku, pomniejszona o wydatki inwestycyjne, podzielona przez ilość wydanych posiłków w roku ubiegłym.

3. Dzienny koszt pobytu to kwota wydatków z roku poprzedniego poniesionych na funkcjonowanie dziennych domów pomocy, pomniejszona o wydatki inwestycyjne, podzielona przez ilość osobodni za rok ubiegły.

4. Do czasu ustalenia dziennego kosztu, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3, wysokość odpłatności za posiłek oraz pobyt pobierana jest na poziomie roku poprzedniego do końca miesiąca, w którym nastąpiło ustalenie dziennego kosztu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXVIII/443/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności – za wyżywienie – ponoszonej przez podopiecznych w Dziennym Domu Pomocy i Środowiskowym Domu Samopomocy "Integracja" w Bytomiu z późn. zm.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu jej wejścia w życie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Uchwały Nr XIII/182/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Wysokość dziennej odpłatności za posiłek oraz pobyt w dziennych domach pomocy

Tabela nr 1

Wysokość dziennej odpłatności za posiłek w dziennych domach pomocy

Lp.

Kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1w związku z art. 9 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość dziennej odpłatności za posiłek określona jako % dziennego kosztu posiłku, o którym mowa w § 5 ust. 2

1

do 100%

nieodpłatnie

2

powyżej 100% do 130%

20%

3

powyżej 130% do 170%

40%

4

powyżej 170% do 210%

60%

5

powyżej 210% do 250%

80%

6

powyżej 250%

100%

Tabela nr 2

Wysokość dziennej odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy

Lp.

Kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 w związku z art. 9 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość dziennej odpłatności za pobyt określona jako % dziennego kosztu pobytu, o którym mowa w § 5 ust. 3

1

do 250%

nieodpłatnie

2

powyżej 250% do 300%

5%

3

powyżej 300% do 350%

10%

4

powyżej 350% do 400%

20%

5

powyżej 400% do 450%

50%

6

powyżej 450% do 500%

70%

7

powyżej 500%

100%

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/182/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad naliczania, sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia odpłatności za posiłek oraz pobyt w dziennych domach pomocy działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, jest wynikiem wyodrębnienia ze struktury organizacyjnej MOPR ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" w Bytomiu i utworzenia go jako nowej jednostki budżetowej, a tym samym podyktowane jest koniecznością uaktualnienia i usystematyzowania zasad naliczania odpłatności za korzystanie z dziennych domów pomocy.

Uaktualnione zasady naliczania wysokości odpłatności za posiłek oraz pobyt w dziennych domach pomocy obrazuje tabela nr 1 i tabela nr 2, które to tabele stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym, zgodnie z zapisami, o których mowa w art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 182) do kompetencji Rady Miejskiej w Bytomiu należy podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia zasad naliczania, sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia odpłatności za posiłek oraz pobyt w dziennych domach pomocy działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do ww. projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom – www.bytom.pl , w zakładce "organizacje pozarządowe".

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »