| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/328/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 23 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/417/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/324/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 1 dotychczasową treść załącznika do uchwały oznacza się jako załącznik Nr 1.

2/ § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie:

1) do dnia 15 maja 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,

2) do 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formacie xml, układ informacji i powiązań określony jest w załączniku Nr 2 do  uchwały,

2) format elektroniczny deklaracji dostępny jest na Platformie Elektronicznych Usług Publicznych dostępnej
w sieci Internet pod adresem https://www.sekap.pl,

3) deklaracje przesyła się za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl,

4) deklaracje składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone:

- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262)

albo

- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 235)

albo

- podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego niekwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez Urząd Rejestracji Centrum Certyfikacji SEKAP  zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 235).,

3/Dodaje się załącznik Nr 2 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/328/13
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »