| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/244/2013 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ), art. 6k ustawy z   dnia 13 września1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 29 grudnia  
2010 r. w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust.3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) w   przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Śl. z   2011 r. Nr 33 poz. 599).  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w   art. 6j ust.1 pkt 1   ustawy z   dnia 13 września1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.).  

2.   Metoda ustalenia opłaty o   której mowa w   § 1   ust. 1   stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w   § 2   ust. 1   lub § 2   ust. 2   lub § 2   ust. 3   niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane i   odbierane są w   sposób selektywny w   wysokości 9   zł od osoby.  

2.   Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne zbierane i   odbierane są w   sposób nieselektywny w   wysokości 16 zł od osoby.  

3.   W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę składającą się z   rodziców/ rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci, w   wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w   przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, ustala się stawkę w   wysokości 6   zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i   odbierane są w   sposób selektywny .  

4.   W przypadku gdy członkami rodzin wielodzietnych są dzieci, które ukończyły 18 lat niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia o   kontynuowaniu nauki. Zaświadczenie należy składać co roku w   terminie od 1   września do 31 października.  

§   3.   Do podstawy ustalenia opłaty, o   której mowa § 1   ust. 2   uwzględnia się liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość wykazaną w   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składaną przez właścicieli nieruchomości.  

§   4.   Wzór deklaracji, o   której mowa w   § 3   określa odrębna uchwała.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   6.   Traci moc Uchwała Nr XXII/215/2012 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 27 grudnia 2012 r. w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »