| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/324/2013 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Toszek na dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Toszek

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157 , poz.1240 z późn.zm) oraz  art.400a ust.1 pkt 8, art.403 ust.2, ust.4 pkt 1a, ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2008 r., Nr 25, poz.150 z późn. zm.), w zwiazku z uchwałą Nr XIX/200/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012-2032 " Rada Miejska w Toszku uchwala:

§ 1.

Z budżetu Gminy Toszek  mogą być udzielane  dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych  położonych na terenie Gminy Toszek.

§ 2.

1. Przyznanie dotacji celowej odbywa się na podstawie wniosku, który powinien zawierać:

a) dane wnioskodawcy  ( imię i nazwisko , adres, numer  telefonu, PESEl, seria i nr dowodu osobistego),

b) adres obiektu budowlanego , z którego zostaną usunięte wyroby zawierające azbest,

c) rodzaj obiektu budowlanego objętego wnioskiem,

d) rodzaj i wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte wyroby zawierające azbest,

e) rodzaj i ilość odpadów niebezpiecznych przewidzianych do usunięcia

f) przewidywany termin usunięcia azbestu.

2. Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika .

3. Do wniosku o udzielenie dotacji celowej  wnioskodawca jest zobowiązany dołaczyć:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości - aktualny odpis z Ksiegi Wieczystej lub wypis z rejestru gruntów

b) w przypadku współwłasności - załącza się do wniosku zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania

c) w przypadku, gdy jest dzierżawcą lub najemcą nieruchomości - załącza kserokopię umowy dzierżawy, najmu ,użytkowania bądź użyczenia wraz ze zgodą właściciela nieruchomości na realizację zadania

d) "Informacja o wyrobach zawierajacych azbest" określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów  zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające  azbest ( Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz.31)

e) "Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów  zawierajacych azbest" określoną w załączniku nr 1do rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierajacych azbest ( Dz. U. z dnia 21 kwietnia2004 r. Nr 71,poz.649 z późn. zm.)

f) imienny dowód(y) poniesionych kosztów wykonania usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienia  elementów budowlanych zawierajacych azbest wystawiony przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie zgodnie z ustawą o odpadach i przepisami wykonawczmi (kopia)- oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy dotacji

g) kserokopię  potwierdzonego za zgodność z oryginałem pisemnego oświadczenia wykonawcy , iż wykonał prace zgodnie z przepisami technicznymi i sanitarnymi oraz oczyścił teren z pyłu azbestowego - zgodnie z § 8 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U.Nr 71,poz.649 z późn.zm.)

4. Wnioski o dotację celową składa się do Burmistrza Toszka z siedzibą w Toszku  przy ulicy  Bolesława Chrobrego 2 w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzajacego rok, w którym ma być udzielona dotacja.Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2013 składa się w terminie do 31.05.2013 r.

5. Rozpatrzenie wniosków i przyznanie dotacji będzie użależnione od kolejności wpływu i wysokości środków finansowych w budżecie Gminy Toszek przeznaczonych na dane zadanie w roku budżetowym.

6. Na wezwanie Burmistrza wnioskodawca zobowiazany jest do udzielenia dodatkowych wyjaśnień , informacji bądź dokumentów.  Nieuzupełnienie  braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

7. Decyzję o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadania podejmuje Burmistrz Toszka w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

§ 3.

Kryteria uzyskania przez wnioskodawcę dofinansowania zadania :

1. Dotacja obejmuje pokrycie wyłącznie kosztów kwalifikowanych, którymi są ; koszty demontażu , zbierania,transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

2. Dotacje do kosztów określonych w ust.1 mogą uzyskać osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do obiektu budowlanego położonego na terenie miasta i gminy Toszek .

3. Dotacja obejmuje budynki zaliczone do I stopnia pilności na podstawie " Oceny stanu i mozliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierajacych azbest" ( Dz.U. z 2004 Nr 71, poz.649 ) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.( Dz. U.nr 162, poz.1089).

4. Dotacja do zadań określonych w § 3 ust.1 nie przysługuje  osobom fizycznym,  które prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) tj. (Dz.U. z 2007 r., Nr 155, poz.1095 z późn. zm.) i które planują demontaż, zbieranie transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z obiektu budowlanego w którym prowadzona jest działalność.

§ 4.

1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy  zawierającej w szczególności:

- oznaczenie stron umowy

- szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania,

- wysokość dotacji udzielonej i tryb płatności

- termin wykorzystania dotacji , nie dłuższy niż do 31 października  danego roku budżetowego

- termin i sposób  rozliczenia udzielonej dotacji

- zgodę na przeprowadzenie kontroli na terenie nieruchomości w ciagu 3 lat od daty udzielenia dotacji,

- szczegółowo określone zasady odpowiedzialności stron umowy wraz z określonymi karami

2. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie, z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy, skutkuje odmową przyznania dotacji.

§ 5.

1. Udzielona z budżetu Gminy dotacja podlega rozliczeniu rzeczowemu i finansowemu.

2. Do rozliczenia dofinansowania stosuje się odpowiednio zapisy art.251 i art.252 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm)

§ 6.

1. Gmina Toszek   przeprowadzi kontrolę prawidłowości wykonania prac związanych z usunięcim odpadów azbestowych na terenie posesji zarówno przed przystapieniem do realizacji zadania, jak również po jego zakończeniu  oraz  bieżącą kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zleconego zadania.

2. Zakres kontroli obejmuje:

- zgodność złożonego wniosku ze stanem faktycznym,

- wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową,

- stan realizacji zadania,

- udokumentowanie realizowanego zadania,

- efektywność , rzetelność, jakość i terminowość wykonania zadania,

3. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XXX/318/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 marca 2013 r.w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Toszek na dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Toszek .

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »