| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/327/2013 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2013-2017”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157 , poz.1240 z późn.zm) oraz  art.400a ust.1 pkt 2, art.403 ust.2, ust.4 pkt 1, lit. a i b, ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2008 r., Nr 25, poz.150 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr: XXV/254/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uchwalenia „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017”, Rada Miejska w Toszku uchwala:

§ 1. Zasady dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenia Gminy Toszek w latach 2013-2017 w ramach „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  lub systemów odprowadzania ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017”, w formie dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy

§ 2. Szczegółowe zasady udzielania dotacji w tym kryteria dofinansowania inwestycji, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposób kontroli wykorzystania udzielonej dotacji, określa  Regulamin realizacji Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/327/2013
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN

realizacjiProgramu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

w Gminie Toszek na lata 2013-2017,

§ 1. Definicje

1. Program - „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017”, przyjęty uchwałą Nr: XXV/254/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r. z późniejszymi zmianami.

2. Gmina - Gmina Toszek.

3. Fundusz - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

4. Inwestor – wspólnota mieszkaniowa lub osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą, lub najemcą, nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Toszek, która złożyła wniosek i została zakwalifikowana do udziału w Programie.

5. Przydomowa oczyszczalnia ścieków - zespół urządzeń, stanowiący integralną całość, oczyszczających ścieki bytowo – gospodarcze i odprowadzających je w stanie oczyszczonym do gleby lub wód powierzchniowych.

6. Budynek – budynek mieszkalny wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, (w którym co najmniej 70% powierzchni zajęta jest pod cele mieszkalne, a wydzielony lokal użytkowy nie przekracza 30% powierzchni budynku), będący własnością osoby fizycznej.

7. Wniosek – pisemna deklaracja uczestnictwa w Programie (wzór wniosku załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu).

8. Lista Inwestorów – lista wnioskodawców do pozytywnej kwalifikacji, mieszczących się w limitach określonych na dany rok realizacji.

9. Lista Rezerwowa – lista pozostałych pozytywnie zakwalifikowanych wnioskodawców.

10. Umowa – umowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu, zawarta pomiędzy Gminą a Inwestorem.

11. Data zakończenia zadania – graniczna data oddania do użytku instalacji objętych dofinansowaniem określona w Umowie o dofinansowanie z Funduszem

12. Trwałość projektu – okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia zadania objętego dofinansowaniem, jednak nie krócej niż do 31 grudnia 2020 r.

§ 2. Zasady ogólne udzielenia dofinansowania

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu dofinansowane będą wyłącznie zadania realizowane w ramach Programu.

2. Program (obejmujący lata 2013 – 2017) zakłada, że na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, Gmina będzie pozyskiwać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w formie zaciąganej pożyczki.

3. Spłata nie umorzonej części pożyczki oraz należnych odsetek będzie realizowana z budżetu Gminy.

4. Program uwzględnia nieruchomości zlokalizowane na terenie nie objętym istniejącą, lub planowaną kanalizacją sanitarną.

5. Program dopuszcza dofinansowanie inwestycji polegającej na podłączeniu kilku Budynków do jednej Przydomowej oczyszczalni ścieków.

6. Otrzymanie dotacji będzie możliwe pod warunkiem, że wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie jedynym urządzeniem służącym do unieszkodliwiania nieczystości płynnych dla budynku(ów) do niej podłączonego(ych), a dotychczasowe urządzenia służące do gromadzenia lub odprowadzenia ścieków będą zlikwidowane lub trwale odłączone po dokładnym oczyszczeniu.

7. Przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie przyjmować ścieki od wszystkich użytkowników lokali wyodrębnionych w Budynku(ach) podłączonym(ch).

8. Do korzystania z dofinansowania uprawnieni są Inwestorzy (z zastrzeżeniem punktu 4), którzy wybudują przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5m3/dobę i podłączą do niej wskazane we Wniosku Budynki. Z tym, że włączenie Budynku do realizacji Programu jest możliwe tylkojeden raz.

9. Dotowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków z reaktorem biologicznym (nie będą dofinansowane systemy zawierające tylko osadnik gnilny i układ rozsączający).

10. Ustala się pierwszy okres realizacji Programu na lata 2013-2015, objęty wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu.

11. Kolejne okresy realizacji Programu wyznaczone zostaną na lata 2016-2017 pod warunkiem skutecznej realizacji Programu w pierwszym okresie, zainteresowania Programem ze strony mieszkańców oraz możliwością pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie.

12. Dla realizacji programu w danym roku stworzona zostanie w drodze losowania komisyjnego lista Inwestorów.

13. W pierwszej kolejności stworzona zostanie lista 100 Inwestorów na rok 2013. Z pozostałych uczestników losowania zostanie stworzona lista rezerwowa.

14. Listy Inwestorów na rok 2014 i 2015 zostaną utworzone z kolejnych inwestorów z Listy rezerwowej po 50 na każdy rok.

15. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji Wniosku z Listy Inwestorów, zwolnione miejsce zajmuje kolejny Inwestor z Listy rezerwowej.

16. W losowaniu wezmą udział Inwestorzy którzy w latach 2012-2013 złożyli Deklarację uczestnictwa w Programie lub złożyli Wniosek o przystąpienie do Programu na co najmniej 3 dni robocze przed datą losowania. Wnioski składane po tym terminie będą dopisywane na Listę rezerwową według kolejności składania. Ostateczny termin składania wniosków to 31 maja 2015r.

17. Inwestorzy zakwalifikowani na Listę Rezerwową którzy nie zostaną objęci dofinansowaniem w latach 2013-2015 ze względu na wyczerpany limit środków, zostaną umieszczani w pierwszej kolejności na Listach Inwestorów na lata następne, pod warunkiem uzyskania przez Gminę dalszego dofinansowania z Funduszu.

18. Łączną kwotę wypłaconych w danym roku dotacji określa uchwała budżetowa.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Programie i tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji.

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie wniosku.

2. Przystępując do Programu Inwestor oświadcza, że:

a) jest właścicielem lub posiada inny tytuł prawny do nieruchomości, zlokalizowanej w granicach Gminy, objętej Wnioskiem. W przypadku, gdy Inwestor nie jest właścicielem nieruchomości zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody właściciela/właścicieli na przystąpienie do Programu. Oświadczenie właściciela (wzór oświadczenia załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu) zawierające jego zgodę powinno zawierać podpis poświadczony notarialnie, lub uwierzytelniony przez Burmistrza Toszka;

b) nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy;

c) będzie użytkował oczyszczalnię zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta;

d) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptuje treść jego postanowień;

e) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2013 - 2017”, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);

f) wyrazi zgodę na przesunięcie terminu realizacji zadania w przypadku braku możliwości pozyskania środków z Funduszu w roku planowanej budowy;

g) w przypadku likwidacji instalacji przed upływem 5 lat od daty zakończenia zadania przez Gminę  tj. przed 31 grudnia 2020 lub eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta i warunkami eksploatacji, Inwestor zwróci otrzymaną dotację wraz odsetkami w wysokości jak za zaległości podatkowe.

3. Inwestor we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje pełną dokumentację niezbędną dla realizacji budowy oraz funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków.

4. Przed podpisaniem Umowy, Inwestor samodzielnie wybierze instalatora - dostawcę oraz przedłoży w Urzędzie Gminy:

kosztorys wykonania zadania i kopię umowy Inwestor – Wykonawca,

poświadczenie własności (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny itp.)

oświadczenie o niezaleganiu z podatkami,

oświadczenie o numerze posiadanego konta bankowego,

informację o sposobie odprowadzania wody z oczyszczalni.

5. W trakcie realizacji zadania i w okresie trwałości projektu Inwestor zapewni wstęp na nieruchomości objęte umową, osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu, w szczególności przedstawicielom Gminy i Funduszu, celem przeprowadzenia kontroli.

6. Realizacja zadania winna nastąpić w terminie do dnia 15 listopada danego roku, a w roku 2015 do 30 września.

Inwestor w tym terminie zobowiązany będzie do przedłożenia:

kserokopii faktury potwierdzającej wykonanie inwestycji obejmującej koszt zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków lub dwóch odrębnych faktur;

protokołu odbioru końcowego podpisanego przez siebie i instalatora/ wzór protokołu odbioru załącznik nr 5/

kserokopii zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę wymaganych przepisami Prawa budowlanego;

kserokopii pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane), lub badanie poziomu występowania wód gruntowych;

kserokopii opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ lub opinia wpisana do projektu/

zgłoszenia użytkownika przydomowej oczyszczalni ścieków wymaganego przepisami Prawa Ochrony Środowiska (art. 152); ( zgłoszenie w Urzędzie Gminy)

kserokopii certyfikatu CE PN-EN12566-3:2005+A1;2009 zharmonizowanego z Polską Normą wraz z oświadczeniem, że zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia deklarację zgodności z w/w certyfikatem (wzór oświadczenia załącznik nr 6)

W/w dokumenty należy złożyć wraz z oryginałem do wglądu.

7. Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania Umowy.

8. Inwestor może przenieść uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie na następcę prawnego w przypadku zawarcia umowy darowizny nieruchomości, na której ma być realizowany Program, na rzecz osób bliskich.

9. W przypadku zbycia budynku w okresie trwałości projektu zobowiązania wynikające z zawartych umów dotyczących uczestnictwa w programie przechodzą na kolejnych właścicieli budynków, a Dotowany -Inwestor zobowiązany jest uzyskać na piśmie i przedstawić Dotującemu -Gminie stosowne zobowiązanie nabywcy nieruchomości.

§ 4. Warunki dofinansowania zadania

1. Ustala się koszt kwalifikowany inwestycji w wysokości do 12 000zł. brutto , obejmujący koszt zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.

2. Przyjmuje się, że wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego będzie wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 9 600zł. brutto

3. W przypadku inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie będzie wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 8 000 zł. brutto w przeliczeniu na jeden budynek mieszkalny.

4. Wysokość dofinansowania określona w ust. 2 i 3 uzależniona jest od wielkości uzyskanej przez Gminę pożyczki ze środków Funduszu i może ulec zmianie w zależności od zasobów finansowych Funduszu.

5. Dofinansowaniu nie podlegają (nie są kosztami kwalifikowanymi):

- koszty zakupu pojedynczych elementów przydomowej oczyszczalni ścieków

- koszty sporządzenia dokumentacji, o których mowa w §3 pkt 3 (projekt przydomowej oczyszczalni ścieków, pozwolenie wodnoprawne, opinia Sanepidu itp.);

- koszty żwiru i piasku

6. Umowa o udzielenie dotacji zostanie zawarta z Inwestorem z Listy Inwestorów po uzyskaniu przez Gminę potwierdzenia o udzieleniu jej pożyczki przez Fundusz.

7. Podstawą wypłaty dotacji będzie protokół przyznania dofinansowania zaakceptowany przez Burmistrza Toszka

( wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).

8. Rozliczenie zadania nastąpi po uregulowaniu przez Inwestora należności wynikających z dostarczonej przez Inwestora i zaakceptowanej przez Burmistrza faktury/faktur za dostawę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 5. Wyłączenie Inwestora z Programu

1. Inwestor związany jest warunkami Programu i Regulaminu w okresie od złożenia wniosku do końca okresu trwałości projektu, tj. do upływu 5-ciu lat od daty zakończenia całości zadania określonej w umowie z Funduszem.

2. Wyłączenie Inwestora z Programu może nastąpić:

na wniosek Inwestora złożony w Urzędzie Miejskim w Toszku,

na skutek odstąpienia Inwestora od podpisania Umowy.

na skutek nie dopełnienia warunków Umowy przez Inwestora.

§ 6. Zasady kontroli

1. Do kompetencji Burmistrza Toszka należy prawo do kontrolowania prawidłowości użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków w okresie trwałości projektu.

2. Inwestor zobowiązany jest do dokonywania przynajmniej raz w roku badań jakości ścieków dopływających i odpływających z przydomowej oczyszczalni ścieków w celu udokumentowania prawidłowego działania oczyszczalni (podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy  spełnić przy wprowadzaniu ścieków lub wód do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - Dz.U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r. z późn. zm.) i przedłożenia wyników badań w Urzędzie Gminy w Toszku w terminie do 30 września każdego roku.

3. Inwestor zobowiązany jest umożliwić dostęp do dofinansowanej instalacji upoważnionym osobom kontrolującym zadanie z ramienia Gminy lub Funduszu.

§ 7.                                                                       Zasady zwrotu dofinansowania

Dofinansowanie podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości jak za zaległości podatkowe, w następujących przypadkach:

1. w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnej z warunkami eksploatacji oraz zaleceniami producenta,

2. w przypadku likwidacji instalacji przed upływem 5 lat od daty zakończenia zadania przez Gminę tj. przed 31 grudnia 2020 r.,

3. w przypadku podania nieprawdziwych danych określonych w § 3 pkt 2, 4 i 6. niniejszego Regulaminu,

4. w przypadku gdy oczyszczalnia została zainstalowana przy nowowybudowanym budynku a nie zostanie on oddany do użytkowania przed 30 czerwca 2015 r.,

5. w przypadku odmowy dostępu upoważnionym osobom kontrolującym do dofinansowanej instalacji oraz dokumentów dotyczących realizacji zadania,

6. w przypadku niedostarczenia Gminie w wyznaczonym terminie, wyników corocznych badań jakości ścieków dopływających i odpływających z przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 8. Załączniki

1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:

- wzór wniosku o włączenie do „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017” (załącznik nr 1)

- wzór protokołu przyznania/ odmowy udzielenia* dotacji (załącznik nr 2)

- wzór umowy pomiędzy Gminą a podmiotem otrzymującym dotację (załącznik nr 3)

- wzór oświadczenia właściciela/ współwłaściciela* (załącznik nr 4)

- wzór protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania zrealizowanego w ramach Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Toszek (załącznik nr 5)

- wzór oświadczenia zgodności (załącznik 6)

- wzór oświadczeń o niezaleganiu z podatkami, o posiadanym koncie bankowym i sposobie odprowadzania ścieków z oczyszczalni (załącznik nr 7)


Załącznik nr 1 do  „Regulaminu realizacji

Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

                                          w Gminie Toszek na lata 2013-2017”

....................................................................

Imię i nazwisko

Adres:.............……………………………………

.............………………………………........

Nr NIP: ……….……………………………........

Numer tel  ………………………………………

Burmistrz Toszka

ul. Bolesława Chrobrego 2

44 -180 Toszek

WNIOSEK

o włączenie do „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017”

z dnia ................

              Zwracam się z prośbą o włączenie mnie do „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017”.

Planuję budowę przydomowej oczyszczalni ścieków typu biologicznego. Świadectwo Zgodności w załączeniu/dostarczę* przed podpisaniem umowy, dla budynku mieszkalnego położonego w .......................................................................

przy ul. .......................................................................................

Inwestycję planuję przeprowadzić w roku ....................................**, na działce/działkach * nr ............................................. obręb ...............................................  będącej w moim posiadaniu jako właściciela/ współwłaściciela/ najemcy/ dzierżawcy/*.

Prowadzę/nie prowadzę* - starań na o pozyskanie innych środków publicznych na w/w zadanie.

Do oczyszczalni dodatkowo zostanie(ą) przyłączony(e): budynek(ki) mieszkalny(e) zlokalizowany(e) przy

ul. ............................................................ nr …..............., działka(i) nr …........................................ .*

Inne istotne informacje: …....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Objaśnienie:

* -  niepotrzebne skreślić

** - podać rok, 2013, 2014 lub 2015, ponieważ w tych latach przewidziano realizację Programu.

Oświadczam, że:

1) Nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy.

2) Będę użytkował oczyszczalnię zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta.

3) Zapoznałem się i akceptuję treść „Regulaminu realizacjiProgramu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata2013-2017”.

4) Budynek, który zamierzam podłączyć do przydomowej oczyszczalni ścieków został oddany do użytkowania zgodnie z Prawem budowlanym, / (dla nowowybudowanych budynków) zostanie oddany do użytkowania w terminie do 30 czerwca 2015.

5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017”, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

6) W przypadku likwidacji instalacji przed upływem 5 lat od daty zakończenia całości zadania przez Gminę tj. przed 31 grudnia 2020r  dotację zwrócę wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

7) Wyrażam zgodę na przesunięcie, w uzgodnieniu ze mną, terminu realizacji zadania w przypadku niezakwalifikowania na Listę Inwestorów lub braku możliwości pozyskania środków z WFOŚiGW w Katowicach w roku planowanej budowy.

8) Posiadam tytuł prawny do rozporządzenia nieruchomością na której zostanie zlokalizowana oczyszczalnia (stosowne poświadczenia dostarczę przed podpisaniem Umowy).

                                                                                                                …………………………………………

                                                                                                                              (podpis wnioskodawcy)

                                                        Potwierdzenie weryfikacji wniosku

(wypełnia pracownik merytoryczny Gminy)

                                                                                                                                            Toszek, dnia ………………

Stwierdzam, iż niniejszy wniosek z dnia………………….. spełnia/nie spełnia* wymogi formalne Regulaminu realizacji Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017 .

Uwagi do wniosku: …………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z zapisami Regulaminu zostanie/ nie zostanie* uwzględniony w komisyjnym losowaniu i wpisany na Listę Inwestorów / Listę Rezerwową.*

O wyniku weryfikacji oraz losowania, Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie,

Ustala się termin podpisania umowy na dofinansowanie na dzień ………………..r.

                                                                                                                              ……………………………………

                                                                                                                              Podpis pracownika merytorycznego

* -niepotrzebne skreślić

                                                       

Załącznik nr 2 do  „Regulaminu realizacji

Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

                                                                      w Gminie Toszek na lata 2013-2017”

PROTOKÓŁ
przyznania/odmowy udzielenia* dotacji

Pan(i) ........................................................... zam. w .............................................................................

przy ul. ................................................................. złożył(a) w dniu ......................................................

wniosek o włączenie do „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017”.

z dnia .................. zarejestrowany pod nr........................................  zakwalifikowany do realizacji na rok ........................................

Do wniosku zostały dołączone następujące dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1) kserokopia(e) faktur(y) Nr ......................................................................................................... z dnia ..................................................................................................................wystawiona(e) przez .......................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................;

2) kserokopia protokołu odbioru końcowego podpisanego przez inwestora i instalatora;

3) kserokopia zgłoszenia robót budowlanych/pozwolenia na budowę;

4) kserokopia pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane);

5) kserokopia opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

6) zgłoszenie użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków wymaganego przepisami Prawa Ochrony Środowiska (art. 152);

7) kserokopia certyfikatu CE PN- EN 12566-3:2005 + A1:2009 wraz z oświadczeniem, że zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia deklarację zgodności z w/w certyfikatem;

8) oświadczenie o wspólnym korzystaniu z przydomowej oczyszczalni ścieków (w przypadku podłączenia więcej niż jednego budynku).

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji przedłożonych dokumentów, w oparciu o protokół odbioru z dnia ....................................... oraz kontroli przeprowadzonej w dniu …...........................................

na nieruchomości/ach zlokalizowanej/ych w miejscowości......................................................

przy ul. .................................................................../nr działki/ek...................................................................

Stwierdza się, że Pan/Pani ............................................................................................ nie/spełnia wymogi/ów określone/ych w „Regulaminie realizacji Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017 przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Toszku  Nr XXXI/327/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r.

Na podstawie dostarczonych dokumentów ustalono wysokość kosztów kwalifikowanych w wysokości:…………………zł

(słownie: .........................................................................................................................................).

Wnioskuje się o przyznanie/odmowę udzielenia dotacji, w wysokości .....................................................zł

(słownie: .........................................................................................................................................) ,co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

..........................................................

podpis pracownika merytorycznego

..............................................................

(akceptacja Burmistrza)
Załącznik nr 3 do  „Regulaminu realizacji

Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

                                                                      w Gminie Toszek na lata 2013-2017”

Wzór

UMOWA NR:

zawarta w dniu ........................ r.  pomiędzy:

Gminą Toszek, reprezentowaną przez:

Burmistrza Toszka – .......................................................

zwaną dalejDotującym

a

Panią/Panem …………………..............................

zamieszkałym w ………................................, ul. ........................................

legitymującym się dowodem osobistym seria ......... nr .........................

zwanym dalejDotowanym

§ 1. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zadania polegającego na wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków z reaktorem biologicznym przy jednoczesnej likwidacji lub trwałym odłączeniu dotychczasowego urządzenia służącego do gromadzenia lub odprowadzania ścieków, w ramach „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017” przyjętego Uchwałą Nr : XXV/254/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 października 2012 r., przy spełnieniu przez Dotowanego warunków określonych w „Regulaminie realizacji Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017,” wprowadzonym Uchwałą Nr :XXXI/327/2013Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r

§ 2. Dotujący zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania wskazanego w § 1 dotacji w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych zadania jednak nie wyższej niż 9600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych)

Wysokość kosztów kwalifikowanych oraz wysokość dotacji zostanie określona w Protokole przyznania /odmowy udzielenia dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu realizacji Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017.

Środki na realizację zadania pochodzą z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i zostaną wypłacone z klasyfikacji budżetowej:

dział 900, rozdz. 90001,§ 6230

Przyznane środki finansowe wskazane w ust. 1 zostaną przekazane na rachunek bankowy Dotowanego

Nr ....................................................................................... w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Dotowanego dowodu księgowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt a) niniejszej umowy.

Termin, o którym mowa w ust. 4 Dotujący zobowiązany jest dotrzymać w przypadku posiadania środków finansowych pochodzących z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zaś w przypadku gdy Dotujący nie posiada tych środków, przyznane środki finansowe wskazane w ust. 1 Dotujący przekaże na rachunek bankowy Dotowanego w terminie 7 dni od dnia wpływu na rachunek bankowy Dotującego środków finansowych pochodzących z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dotowany oświadcza, że jest posiadaczem/współposiadaczem wskazanego w ust. 4 rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania tego rachunku nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Dotującym wynikających z niniejszej umowy.

§ 3. Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem na jaki je uzyskał, określonym w § 1 oraz na warunkach niniejszej umowy.

Zadanie określone w § 1 wykonane zostanie dla budynku przy ulicy..........................................,

działka nr ......................... w miejscowości ......................................... Nieruchomość powyższa jest w posiadaniu Dotowanego zgodnie z dokumentami przedłożonymi do wniosku o włączenie Dotowanego do „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017”.

Zadanie wskazane w §1 zrealizowane zostanie w terminie do dnia  …………………. r.

§ 4. 1. Dotowany zobowiązuje się poniesiony wydatek dotyczący realizacji zadania określonego w § 1, a sfinansowany w części środkami finansowymi Dotującego udokumentować stosowną fakturą obejmującą koszt zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (lub dwóch odrębnych faktur) której oryginał zostanie przez Dotującego opatrzony klauzulą: „Faktura płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości .............................zł, ze środków Inwestora w wysokości ......................... zł”.

2. Dotowany składa Dotującemu rozliczenie z wykonania zadania:

po całkowitym zakończeniu zadania – w terminie do dnia……………………r.przedkładając:

- kserokopię dowodu księgowego o którym mowa w ust. 1 potwierdzającym   wykonanie inwestycji obejmującej koszt zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków,

- kserokopię protokołu odbioru końcowego robót, podpisanego przez Dotowanego i Wykonawcę wraz z oświadczeniem Wykonawcy(Instalatora) o odłączeniu istniejącego urządzenia służącego do gromadzenia lub odprowadzania ścieków od istniejącej instalacji sanitarnej oraz oświadczeniem Inwestora o użytkowaniu oczyszczalni zgodnie z rozwiązaniem projektowym i zaleceniami producenta,

- kserokopię zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę wymaganych przepisami Prawa budowlanego,

- kserokopię pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane) lub badania poziomu wód gruntowych,

- kserokopię opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach / lub opinia wpisana do projektu /,

- zgłoszenie użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków wymaganego przepisami Prawa ochrony środowiska (art.152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska),

- kserokopię certyfikatu CE PN – EN 12566-3:2005+A1:2009 zharmonizowanego z Polską Normą wraz z oświadczeniem, że zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia deklarację zgodności z w/w certyfikatem.

- oświadczenie o wspólnym korzystaniu z przydomowej oczyszczalni ścieków (w przypadku podłączenia więcej niż jednego budynku).

w/w dokumenty Dotowany  przedłoży wraz z oryginałami do wglądu.

po dokonaniu przez Dotowanego całkowitej zapłaty Wykonawcy za wykonane zadanie, tj. w terminie7 dniod dnia przekazania przez Dotującego środków finansowych na rachunek bankowy Dotowanego wskazany w § 2 ust. 4 niniejszej umowy (dzień przekazania to dzień, w którym środki finansowe wpłynęły i postawione zostały do dyspozycji Dotowanego).  Dotowany celem rozliczenia wykorzystania środków finansowych przedkłada Dotującemu w terminie7 dniod dnia dokonania zapłaty oryginał dowodu potwierdzającego fakt dokonania operacji bankowej (tj. przelew bankowy tytułem zapłaty za wykonanie zadania określonego w § 1).

3. Niewykorzystane środki finansowe Dotowany zobowiązany jest zwrócić w terminie7 dniod dnia wskazanego w ust. 2 ppkt b) na rachunek  bankowy budżetu Gminy Nr .....................................................

4. W przypadku nieprzedłożenia rozliczenia w terminie określonym w ust. 2 ppkt b), Dotujący wzywa pisemnie Dotowanego do jego przedłożenia w terminie7 dni.

5. Niezastosowanie się Dotowanego do wezwania powoduje, że Dotujący wystąpi do Dotowanego o zwrot środków finansowych przekazanych na podstawie niniejszej umowy.

6. Dotowany zobowiązany jest do bezwzględnego zwrotu dotacji na pierwsze wezwanie pisemne Dotującego w okolicznościach wymienionych w ust. 4.

7. W przypadku zbycia budynku w okresie trwałości projektu tj. przed 31 grudnia 2020r. zobowiązania wynikające z zawartych umów dotyczących uczestnictwa w programie przechodzą na kolejnych właścicieli budynków, a Dotowany zobowiązany jest uzyskać na piśmie i przedstawić Dotującemu stosowne zobowiązanie nabywcy nieruchomości. W przypadku nie dostarczenia zobowiązania, Dotowany zwróci otrzymaną dotację wraz z odsetkami określonymi w Regulaminie.

8. W przypadku likwidacji instalacji w okresie trwałości projektu tj. przed 31 grudnia 2020r., braku eksploatacji lub eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta i warunkami eksploatacji, Dotowany  zwróci otrzymaną dotację wraz z odsetkami określonymi w Regulaminie.

9. W przypadku gdy oczyszczalnia została zainstalowana przy nowowybudowanym budynku a nie zostanie on oddany do użytkowania przed 30 czerwca 2015 r., Dotowany  zwróci otrzymaną dotację wraz z odsetkami określonymi w Regulaminie.

§ 5. Dotujący sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Dotowanego, która może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

Zakres kontroli obejmuje:

a) wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową,

b) stan realizacji zadania,

c) udokumentowanie realizowanego zadania,

d) efektywność, rzetelność, jakość i terminowość wykonania zadania,

e) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymywanych na realizację zadania,

f) zgodność sposobu realizacji zadania i wydatkowania środków z obowiązującymi przepisami prawa i dokumentacją przedstawioną przez Dotowanego.

W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 upoważnieni pracownicy Dotującego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

Dotowany zobowiązuje się do zapewnienia dostępu na teren nieruchomości objętej zadaniem wskazanym w § 1 niniejszej umowy, celem przeprowadzenia corocznej kontroli poprawności eksploatacji oczyszczalni wykonywanej przez uprawnionego pracownika Dotującego lub przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ciągu 5 lat od daty zakończenia zadania tj. do dnia  31 grudnia 2020 r.

Dofinansowanie podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami określonymi w Regulaminie w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnej z warunkami eksploatacji oraz zaleceniami producenta lub w przypadku uchylenia się od zobowiązania wskazanego w ust. 3.

§ 6. Dotowany zobowiązuje się do przestrzegania zapisów ”Regulaminu realizacji Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2013-2017”.

§ 7. Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Dotowany ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe
w związku z realizacją zadania.

§ 9. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Dotującego.

§ 11. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Dotowanego i dwa egzemplarze dla Dotującego.

DOTOWANY                                                                                                                DOTUJĄCY

Załącznik nr 4 do  „Regulaminu realizacji

Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

                                                                      w Gminie Toszek na lata 2013-2017”

Toszek, dnia .................................

OŚWIADCZENIE

              Ja, ….........................................................................................................................................,

zamieszkały(a) w ............................................. przy ul. ................................................ gmina ................................,

legitymujący(a) się dowodem osobistym serii .............................. numer ...........................................,

oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości zlokalizowanej

w .......................................... przy ul. ....................................................., działka nr …................................................

i wyrażam zgodę na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie na przedmiotowej nieruchomości, przydomowej oczyszczalni ścieków. Jednocześnie, upoważniam Inestora – Pana/Panią ………………………………………………... do zawarcia umowy o dotację z Gminą Toszek i wyrażam zgodę na wypłacenie przyznanego dofinansowania na budowę w/w oczyszczalni Inwestorowi.

.............................................................................

(podpis właściciela/współwłaściciela*)

* - niepotrzebne skreślić (oświadczenie powinni złożyć wszyscy współwłaściciele posesji, na której będzie

przeprowadzona inwestycja).


Załącznik nr 5 do  „Regulaminu realizacji

Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

                                                                      w Gminie Toszek na lata 2013-2017”

________________ dnia …………………r.

Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania zrealizowanego

w ramach Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie
Gminy Toszek

Data odbioru: ____.____.______r.

1. Informacje dotyczące Inwestora:

Imię i nazwisko właściciela budynku:_____________________________________________________

Adres:______-_________ ___________________, ul._______________________________________

2. Informacje dotyczące Wykonawcy

Nazwa firmy: _______________________________________________________________________

Adres: ____-___________ ___________________, ul.______________________________________


Adres punktu serwisowego: _____-_____________ ______________________, ul. _______________,
tel. _______________________, fax. _________________________________

3. Podstawa wykonania prac:

Umowa nr __________________________, zawarta w dniu: ____.____.___________r.

4. Zakres wykonanych prac, podlegających odbiorowi:

4.1. Zainstalowano przydomową oczyszczalnię ścieków firmy _________________________________ typu______________________________
4.2 4.2. Dokonano uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków.
4.3 4.3. Przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków.

Oświadczenie Instalatora

Oświadczam, że po wykonaniu montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, urządzenie służące do gromadzenia lub odprowadzania ścieków będzie zlikwidowane lub trwale odłączone po dokładnym oczyszczeniu od istniejącej instalacji sanitarnej, stosownie do obowiązujących przepisów niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

………………………………………

podpis Instalatora

Oświadczenie Inwestora

Oświadczam, że będę użytkował oczyszczalnię (m.in. stosował  bioaktywatory, czyścił filtr, wywoził osady ściekowe, itp.) zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta.

Zobowiązuję sie do wykonywania badań potwierdzających poprawność działania i sprawność  przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy  spełnić przy wprowadzaniu ścieków lub wód do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r. z późn. zm.)

- przy ściekach wprowadzanych do ziemi w granicach działki należącej do Inwestora – minimum raz w roku – badania zawiesiny ogólnej i BZT5dla ścieków  dopływających i odpływających z przydomowej oczyszczalni ścieków i określenie % redukcji

- w pozostałych przypadkach – minimum raz w roku badania zawiesiny ogólnej, BZT5, ChZT , azot ogólny i fosfor ogólny dla ścieków  odpływających z przydomowej oczyszczalni ścieków lub zgodnie z posiadanymi zezwoleniami dotyczącymi odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków ( w tym pozwolenia wodnoprawnego)

………………………………..

podpis Inwestora


Załącznik nr 6 do  „Regulaminu realizacji

Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

                                                                      w Gminie Toszek na lata 2013-2017”

Toszek, dnia ...............................

........................................................

imię i nazwisko

...................................................................

adres zamieszkania

...................................................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przydomowa oczyszczalnia ścieków, którą zainstalowałem w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach posiada deklarację zgodności CE, będzie spełniać wymagania zawarte w odpowiednich normach, w tym zawarte w normie PN - EN 12566 - 3:2005+A1:2009 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków” (Polska norma zharmonizowana – dyrektywa 89/106/EWG).

........................................................

podpis Inwestora


Załącznik nr 7 do  „Regulaminu realizacji

Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

                                                                      w Gminie Toszek na lata 2013-2017”

__________________________

Imię i nazwisko

__________________________

__________________________

Adres

__________________________

Nr telefonu

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie zalegam z podatkami i innymi opłatami na rzecz Gminy Toszek.

………………………  …………………………

                                                                                                  Data                                      podpis

________________________________________________________________________________

             

              Oświadczam, że posiadam rachunek bankowy o numerze:

- ---------------------------------------------------------------------------------------

zdeponowany w banku:

- ---------------------------------------------------------------------------------------

……………………     ……………………..

                                                                                                                Data                                podpis

____________________________________________________________________

Oświadczam, że ścieki oczyszczone odprowadzone z zamontowanej oczyszczalni (właściwe zakreślić):

     Zostaną rozprowadzone na terenie własnym

(dostarczę kserokopię badania przenikalności gruntu)

    Zostaną odprowadzone na teren obcy – np. rów melioracyjny

(dostarczę kserokopię pozwolenia wodnoprawnego)

…………………         ….………………

                                          Data                                    podpis

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »