| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 354/XXXII/13 Rady Miasta Żory

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalania wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku założonym przez Miasto Żory oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Na podstawie art. 58 ust. 1, art. 12 ust. 3 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 570/LII/10 Rady Miasta z dnia 30.09.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowegow dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1. 1. Ustalić opłatę w wysokości 4,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku, przy czym opłata ta dotyczy pierwszych 10 godzin pobytu dziecka w danym dniu.

2. Opłata o której mowa w ust. 1 zostala wyliczona w oparciu o średnoimiesięczne wydatki bieżące Miejskiego Żlobka w Żorach z roku 2012 przypadające na godzinę pracy tej jednostki z wyłączeniem wydatków na remonty
i wyżywienie.

3. Opłata o której mowa w ust. 1 jest związana z:

- zapewnieniem dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

- zagwarantowaniem dziecku właściwej opieki pielęgniarskiej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

- prowadzeniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy do jego wieku.

4. Ustalić wysokość opłaty za opiekę nad dzieckiem w żłobku w czasie wydłużonym ponad 10 godzin dziennie na kwotę 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 2. 1. Ustalić, iż rodzice i opiekunowie dzieci korzystających ze żłobka mają prawo do częściowego zwolnienia
z opłaty wskazanej w § 1. W przypadku, gdy średniomiesięczny dochód netto na osobę
w rodzinie rodzica lub opiekuna jest niższy niż 2156,00 zł miesięcznie (przez rodzinę rozumie się osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym), kwota opłaty ulega obniżeniu odpowiednio
do stosunku procentowego w jakim pozostaje kwota faktycznie osiąganego dochodu na członka rodziny do stawki bazowej tego dochodu wynoszącej 2 156,00 zł. Zwolnienie ustalone w powyższy sposób nie może być wyższe niż 75%.

2. Uprawnieni do zwolnienia o których mowa w ust. 1 zobowiązani są do przedłożenia oświadczenia
o dochodach za ostatnie 6 miesięcy.

§ 3. Ustalić maksymalną opłatę za wyżywienie na kwotę 5,00 zł dziennie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 5. Traci moc Uchwała nr 193/XVII/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat
za pobyt dziecka w żłobku założonym przez Miasto Żory oraz maksymalnej wysokości opłaty
za wyżywienie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »