| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 354/XXXII/13 Rady Miasta Żory

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalania wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku założonym przez Miasto Żory oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Na podstawie art. 58 ust. 1, art. 12 ust. 3 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 570/LII/10 Rady Miasta z dnia 30.09.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowegow dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1. 1. Ustalić opłatę w wysokości 4,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku, przy czym opłata ta dotyczy pierwszych 10 godzin pobytu dziecka w danym dniu.

2. Opłata o której mowa w ust. 1 zostala wyliczona w oparciu o średnoimiesięczne wydatki bieżące Miejskiego Żlobka w Żorach z roku 2012 przypadające na godzinę pracy tej jednostki z wyłączeniem wydatków na remonty
i wyżywienie.

3. Opłata o której mowa w ust. 1 jest związana z:

- zapewnieniem dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

- zagwarantowaniem dziecku właściwej opieki pielęgniarskiej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

- prowadzeniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy do jego wieku.

4. Ustalić wysokość opłaty za opiekę nad dzieckiem w żłobku w czasie wydłużonym ponad 10 godzin dziennie na kwotę 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 2. 1. Ustalić, iż rodzice i opiekunowie dzieci korzystających ze żłobka mają prawo do częściowego zwolnienia
z opłaty wskazanej w § 1. W przypadku, gdy średniomiesięczny dochód netto na osobę
w rodzinie rodzica lub opiekuna jest niższy niż 2156,00 zł miesięcznie (przez rodzinę rozumie się osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym), kwota opłaty ulega obniżeniu odpowiednio
do stosunku procentowego w jakim pozostaje kwota faktycznie osiąganego dochodu na członka rodziny do stawki bazowej tego dochodu wynoszącej 2 156,00 zł. Zwolnienie ustalone w powyższy sposób nie może być wyższe niż 75%.

2. Uprawnieni do zwolnienia o których mowa w ust. 1 zobowiązani są do przedłożenia oświadczenia
o dochodach za ostatnie 6 miesięcy.

§ 3. Ustalić maksymalną opłatę za wyżywienie na kwotę 5,00 zł dziennie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 5. Traci moc Uchwała nr 193/XVII/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat
za pobyt dziecka w żłobku założonym przez Miasto Żory oraz maksymalnej wysokości opłaty
za wyżywienie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »