| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.253.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 24 kwietnia 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVII/364/13 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXVII/364/13 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w części określonej w § 1 ust. 1 pkt 5, § 1 ust. 2 oraz § 2 jako niezgodnej z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Bobrowniki określiła wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 25 marca 2013 r.

Podstawę prawną do określenia wymagań stanowi przepis art. 7 ust. 3a ustawy, zgodnie z którym rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań .

Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych stanowi akt prawa miejscowego. Oznacza to, że wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym oraz stanowi prawo powszechnie obowiązujące na terenie organu, który ten akt wydał. Stanowienie aktu prawa miejscowego wymaga formułowania zawartych w nim postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, pozbawionych jednocześnie powtórzeń przepisów powszechnie obowiązujących zawartych w innych aktach normatywnych, a w szczególności w aktach rangi ustawowej. Stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego akty prawa miejscowego winny bowiem regulować kwestie wynikające z delegacji ustawowej w taki sposób, by przyjęte w oparciu o nie normy uzupełniały, wydane przez inne podmioty, przepisy powszechnie obowiązujące kształtujące prawa i obowiązki ich adresatów. Ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt wykonawczy jest skierowany.

Uchwały podejmowane na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy dotyczą przedsiębiorców, którzy ubiegają się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Oznacza to, że uchwała nie może dotyczyć podmiotów, które na terenie danej gminy prowadzą działalność w tym zakresie, lecz skierowana winna być do podmiotów, które dopiero działalność w tym zakresie zamierzają podjąć. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że: określenie innych wymagań, a w szczególności tych, które dotyczą obowiązków przedsiębiorcy w czasie wykonywania działalności już po uzyskaniu zezwolenia, wykracza poza delegację ustawową zawartą w art. 7 ust. 3a ustawy. Takie wykroczenie świadczy o wadliwości uchwalonych zapisów uzasadniającej wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonej uchwały w tej części (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 września 2010r., sygn. akt II SA/Gl 355/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Tymczasem w przedmiotowej uchwale, w częściach określonych na wstępie, Rada Gminy Bobrowniki faktycznie nałożyła na takiego przedsiębiorcę obowiązki, jakie powinien realizować już po uzyskaniu zezwolenia, wykonując swoją działalność. Trudno bowiem uznać, iż przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, jeszcze przed jego uzyskaniem spełni niektóre wymagania określone przez Radę Miejską. Zgodnie z treścią uchwały przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bobrowniki (dalej "Przedsiębiorca") powinien spełniać następujące wymagania: gromadzić dane o świadczonych usługach w celu przekazywania do gminy informacji i sprawozdań, wymaganych przepisami prawa oraz prowadzenie ewidencji zawartych i rozwiązanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Ponadto, nieczystości ciekłe należy przekazywać do Oczyszczalni Ścieków Bobrowniki w Rogoźniku lub/i innych stacji zlewnych. Jednocześnie Rada ustaliła, iż przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do zapewnienia właściwych warunków porządkowo-sanitarnych, a w szczególności do:

1. uporządkowania i dezynfekcji miejsc zanieczyszczonych nieczystościami ciekłymi podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

2. opróżniania, mycia, odkażania i dezynfekowania zbiornika pojazdu asenizacyjnego z nieczystości ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3. prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu;

4. zapewnić ciągłość świadczenia usług;

5. świadczenie usług powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od właściciela nieruchomości z terenu Gminy Bobrowniki, z którym ma podpisaną umowę;

6. wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną, oznaczoną nazwą firmy.

W ocenie organu nadzoru ustalenia zawarte w § 1 ust. 1 pkt 5, § 1 ust. 2 oraz § 2 uchwały stanowią przekroczenie kompetencji określonej w art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Czym innym jest bowiem wykonywanie działalności gospodarczej, a czym innym uzyskanie zezwolenia na taką działalność. Warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia (art. 7 ust. 3a ww. ustawy) są inne od warunków, jakim podlega już samo wykonywanie tej działalności. Warunki wykonywania zezwolenia należy określić, w zakresie wskazanym w ustawie, w zezwoleniu na wykonywanie tej działalności (zob. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 września 2010 r., sygn. II SA/Go 535/10).

Tym samym uchwałę Nr XXVII/364/13 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w wyżej wskazanym zakresie uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Gminy Bobrowniki

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »