| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIII/575/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom

1. Na podstawie art.16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nr XLIII/575/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. nr 58, poz. 1238) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr LXVI/930/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/575/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. nr 172, poz. 2791).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje
§ 2 - § 3 uchwały nr LXVI/930/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/575/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. nr 172, poz. 2791) które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr XLIII/575/09
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 lutego 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 i art. 44 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (tekst jedn.:Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 449)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwała nr XL/530/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Bytom.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.


Załącznik do Uchwały nr XLIII/575/09
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 lutego 2009 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI

Podstawa prawna art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. nr 22, poz. 181 z późn. zm.).

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin określa wysokość i warunki przyznawania:

1) dodatku funkcyjnego;

2) dodatku motywacyjnego;

3) dodatku za wysługę lat;

4) dodatku za warunki pracy;

5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) [1]) szkole – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1
pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bytom;

2) nauczycielu – należy przez to rozumieć również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1.

3. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela w zależności od stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji ustala dyrektor szkoły, o której mowa w art.1 ust.1 Karty Nauczyciela, proporcjonalnie do realizowanego wymiaru zajęć, a w stosunku do dyrektora szkoły prezydent miasta.

4. Ustalenia kwalifikacji nauczyciela i stopnia awansu zawodowego w celu zaszeregowania do właściwej stawki wynagrodzenia zasadniczego dokonuje dyrektor szkoły, a dla dyrektora prezydent miasta.

§ 2. DODATKI FUNKCYJNE

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora szkoły lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły oraz nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji doradcy metodycznego – konsultanta, opiekuna stażu, wychowawcy klasy, przysługują dodatki funkcyjne w wysokości określonej w załączniku do regulaminu.

2. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania stanowiska lub sprawowania funkcji, uprawniającej do dodatku.

3. [2]) Wysokość dodatku funkcyjnego dla stanowisk kierowniczych (dyrektora, wicedyrektora, kierownika) uzależniona jest od wielkości szkoły, warunków organizacyjnych, złożoności zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczby stanowisk kierowniczych w szkole, liczby oddziałów.

4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo w szkołach wypłacany jest w pełnej wysokości, bez względu na wymiar zatrudnienia.

5. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli, kierowników i wicedyrektorów przyznaje dyrektor szkoły, natomiast dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznaje prezydent miasta, uwzględniając zapis ustępu 3 niniejszego paragrafu.

6. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora nie może przekraczać 75 % dodatku ustalonego dla dyrektora danej szkoły.

7. Dodatek funkcyjny przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie osoby uprawnionej do dodatku.

8. W przypadku zbiegu prawa do dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki.

9. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się na okres od 1 stycznia do 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia każdego roku.

10. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3. DODATKI MOTYWACYJNE

1. [3]) Szkoła otrzymuje środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości stanowiącej 4 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkole.

2. Wysokość dodatków motywacyjnych dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły prezydent miasta.

3. Ustala się procentowe przedziały przyznawania dodatków motywacyjnych:

1) dla nauczycieli do 15 % wynagrodzenia zasadniczego;

2) dla dyrektorów do 50 % wynagrodzenia zasadniczego.

4. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas określony, nie dłuższy niż okres jednego roku szkolnego.

5. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego, w ramach przedziałów procentowych dla wszystkich nauczycieli, są w szczególności:

1) osiągnięcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze, m.in.:

a) wprowadzenie i realizacja innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

b) osiągnięcia uczniów w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz innych obszarach działań, związanych z procesem dydaktycznym,

c) kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

2) podwyższanie kwalifikacji zawodowych;

3) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

4) organizacja pomocy i opieki dla uczniów ze środowisk biednych i zaniedbanych, rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;

5) przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;

6) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

7) organizowanie imprez i uroczystości o charakterze środowiskowym i ponadlokalnym;


8) [4]) podejmowanie działań w zakresie przygotowania, realizacji i udziału w projektach międzynarodowych, w tym projektach realizowanych w ramach FRSE i EFS.

6. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły przysługuje za:

1) [5]) wysoką jakość sprawowanego nadzoru ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań wynikających z kontroli zarządczej;

2) efektywne zarządzanie środkami finansowymi, w tym pozyskiwanie i gospodarowanie środkami pozabudżetowymi oraz prawidłowe opracowanie i realizowanie planu finansowego;

3) [6]) szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły, w tym za wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych;

4) prowadzenie właściwej polityki kadrowej;

5) prawidłowe, terminowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji szkolnej i sprawozdawczości;

6) organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży;

7) zarządzanie doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

8) partnerską współpracę ze społecznymi organami szkoły i środowiskiem lokalnym w rozwiązywaniu ich problemów;

9) dbałość o stan techniczny obiektu i jego wyposażenie w ramach powierzonych środków;

10) pozytywne wyniki kontroli i przeglądów przeprowadzanych na terenie szkoły przez właściwe organy i służby oraz realizację zaleceń pokontrolnych;

11) dbałość o wizerunek szkoły, reprezentowanie jej na zewnątrz, skuteczne rozwiązywanie problemów szkoły;

12) [7]) inicjowanie i nadzór realizacji programów międzynarodowych w tym projektów realizowanych w ramach FRSE i EFS.

7. W przypadku nauczycieli nowo zatrudnionych lub nauczycieli powracających do pracy
po przerwie trwającej dłużej niż jeden rok szkolny, dodatek motywacyjny można przyznać
po przepracowaniu co najmniej jednego semestru – okresu nauki.

8. Kwota dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły nie obciąża środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli.

9. Dodatki motywacyjne wypłaca się miesięcznie z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

§ 4. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

1. Wysokość dodatku za wysługę lat określa art. 33 Karty Nauczyciela.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczegółowy stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.


§ 5. DODATKI ZA PRACĘ W TRUDNYCH I UCIĄŻLIWYCH WARUNKACH

1. Nauczycielom i dyrektorom przysługuje dodatek za trudne, uciążliwe i szkodliwe warunki pracy określone w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela w wysokości
do 30 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach nie może przekroczyć w przypadku:

1) praktycznej nauki zawodu z wyjątkiem zajęć w szkołach specjalnych – 5 % wynagrodzenia zasadniczego;

2) pracy w klasach (grupach) przysposabiających do zawodu – 5 %;

3) praktycznej nauki zawodu - zajęć w szkołach specjalnych: rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu głębokim, zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych, oddziałach przyszpitalnych oraz prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego
do kształcenia specjalnego – 20 % wynagrodzenia zasadniczego;

4) w ośrodkach wychowawczych, domach dziecka, szkole życia – 30 % wynagrodzenia zasadniczego;

5) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – 7,5 % wynagrodzenia zasadniczego;

6) pracy w warunkach uciążliwych opisanych w § 9 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy – 30% wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatki za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczycieli obowiązującego pensum w warunkach trudnych i uciążliwych. W przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych wypłaca się w całości, jeżeli realizuje on w tych warunkach obowiązujące
go pensum godzin. W pozostałych przypadkach dodatek wypłacany jest proporcjonalnie.

4. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora prezydent miasta biorąc pod uwagę stopień trudności, uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia realizowanych zadań lub wykonywanych prac.

5. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się za godziny faktycznie przepracowane.

§ 6. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY ZASTĘPSTW DORAŹNYCH

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę zastępstwa doraźnego ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za trudne i uciążliwe warunki pracy oraz warunki szkodliwe dla zdrowia, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnych nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. [8]) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub zakończenia zajęć oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;

2) wyjazdem dzieci na wycieczki szkolne;

3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż jeden tydzień;

4) przerwą w nauce spowodowaną rekolekcjami dla uczniów,

należy traktować jako faktycznie odbyte.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia godzin ponadwymiarowych, przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy nauczyciela obowiązuje czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. Wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

§ 7. NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

1. Za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków oraz osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej dyrektorom szkół i nauczycielom mogą być przyznawane nagrody.

2. Wysokość nagrody prezydenta miasta wynosi 4000,- zł.

3. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może przekroczyć kwoty 2000, - zł.

4. Zasady i kryteria przyznawania nagród prezydenta i dyrektora określa rada miejska w odrębnej uchwale.

§ 8. PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

1. Ustala się dla nauczycieli zatrudnionych w klasach (grupach) integracyjnych dodatek za pracę, proporcjonalny do ilości godzin przepracowanych w takich klasach (grupach) w wysokości:

1) dla nauczycieli prowadzących – 15 % wynagrodzenia zasadniczego;

2) dla nauczycieli wspomagających – 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wynagrodzenie za pracę w klasach (grupach) integracyjnych wypłacane jest z dołu
po przepracowaniu danego miesiąca.

3. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie regulaminu, posiadający ukończony zakład kształcenia nauczycieli tj. Studium Wychowania Przedszkolnego, Studium Nauczycielskie, Pedagogiczne Studium Techniczne do chwili podniesienia kwalifikacji bądź rozwiązania umowy o pracę będą otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze na poziomie Kolegium Nauczycielskiego.

4. Zmian w regulaminie dokonuje się w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi reprezentującymi nauczycieli.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.


Załącznik
do regulaminu wynagradzania nauczycieli
wprowadzonego uchwałą nr XLIII/575/09
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 lutego 2009 r.

WYSOKOŚĆ DODATKÓW FUNKCYJNYCH

I. TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z POWIERZENIEM STANOWISKA
KIEROWNICZEGO

Lp.

Stanowisko

Procentowa wysokość miesięcznego dodatku funkcyjnego w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym

od

do

1.

Dyrektor szkoły

20

50

2.

Pozostałe stanowiska kierownicze w szkołach za wyjątkiem wicedyrektorów

10

20

II. TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z POWIERZENIEM FUNKCJI

Lp.

Stanowisko

Kwota dodatku w złotych

1.

Doradca metodyczny

od 400,00 do 600,00

2.

Opiekun stażu

100,00

3.

Wychowawca klasy

120,00


[1]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr LXVI/930/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/575/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom

[2]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały nr LXVI/930/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/575/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom

[3]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a uchwały nr LXVI/930/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/575/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom

[4]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b uchwały nr LXVI/930/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/575/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom

[5]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c uchwały nr LXVI/930/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/575/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom

[6]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. d uchwały nr LXVI/930/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/575/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom

[7]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. e uchwały nr LXVI/930/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/575/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom

[8]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały nr LXVI/930/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/575/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »