| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Łaziskach Górnych

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z póżn. zm) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XIII/123/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Łaziskach Górnych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 322, poz. 5605), zmieniony:

1) uchwałą Nr XXI/221/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały nr XIII/123/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Łaziskach Górnych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 2898)

- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XIII/123/11

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 25 października 2011 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Łaziskach Górnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235), art.12 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
uchwala:

§ 1.

Ustala się Statut Żłobka Miejskiego w Łaziskach Górnych z siedzibą przy ul. Miodowej 11 w Łaziskach Górnych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XIII/123/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 25 października 2011 r.

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Żłobek Miejski w Łaziskach Górnych, zwany dalej „Żłobkiem”, jest jednostką budżetową

i działa jako jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Łaziska Górne.

2. Nazwa Żłobka brzmi: „Żłobek Miejski w Łaziskach Górnych”.

3. Obszarem działalności Żłobka jest teren Gminy Miejskiej Łaziska Górne.

4. Siedziba Żłobka mieści się w Łaziskach Górnych przy ul. Miodowej 11.

§ 2.

Żłobek prowadzi działalność na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

4) innych właściwych przepisów prawa i niniejszego Statutu.

§ 3.

Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Miasta Łaziska Górne.

§ 4.

Żłobek używa pieczęci zgodnie z nazwą Żłobka w pełnym brzmieniu.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 5.

Podstawowym celem działania Żłobka jest opieka nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, a w przypadkach gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata.


§ 6.

Do zadań Żłobka należy:

1) zapewnienie opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;

4) zapewnienie dziecku prawidłowego żywienia dostosowanego do wieku dziecka , obowiązujących norm i ograniczeń dietetycznych.

§ 7.

Żłobek realizuje zadania poprzez:

1) sprawowanie opieki, wychowanie i edukację z zapewnieniem bezpieczeństwa przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami;

2) rozkład dnia zapewniający dzieciom właściwe proporcje czasu związanego z wysiłkiem fizycznym, umysłowym i odpoczynkiem;

3) zapewnienie dzieciom miejsca do zabawy i odpoczynku;

4) współpracę z rodzicami/prawnymi opiekunami i wspomaganie ich w wychowywaniu dziecka;

5) podawanie dzieciom odpowiedniego wyżywienia.

Rozdział 3.
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT

§ 8.

1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców/prawnych opiekunów zamieszkałych w Łaziskach Górnych.

2. W razie wolnych miejsc w Żłobku mogą być do niego przyjęte dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin na podstawie porozumień podpisanych z tymi gminami.

§ 9.

1. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok.

2. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

1) obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo lub uczących się;

2) rodziców/prawnych opiekunów samotnie wychowujących dzieci, pracujących zawodowo lub uczących się.

3. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka.

4. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka w związku z brakiem miejsc umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

5. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacją rodzinną lub zdrowotną, do Żłobka może być przyjęte dziecko poza kolejnością i nie spełniające kryteriów określonych w ust. 2.

§ 10.

1. Rada Miejska w Łaziskach Górnych ustala w drodze uchwały:

1) wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Żłobku;

2) wysokość opłaty dodatkowej za wydłużony ponad 10 godzin dziennie wymiar opieki nad dzieckiem;

3) wysokość maksymalnej opłaty za wyżywienie na dzień.

2. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku:

1) opłata za pobyt dziecka wnoszona jest w pełnej wysokości;

2) opłata za wyżywienie w razie zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna do godziny 8.00 danego dnia nieobecności dziecka podlega zwrotowi proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.

3. Opłaty za pobyt dziecka w Żłobku oraz za wyżywienie wnoszone są przez rodziców za dany miesiąc z dołu. Szczegóły wnoszenia i rozliczania opłat określa umowa cywilnoprawna z dyrektorem Żłobka.[1])

4. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Żłobku za miesiąc, w którym ustalono przerwę urlopowo – remontową ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni, w których Żłobek nie świadczy usług opiekuńczych.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 11.

Żłobek funkcjonuje przez cały rok za wyjątkiem przerwy urlopowo – remontowej wynoszącej do 4 tygodni, której termin zostanie poddany do wiadomości rodzicom do dnia 15 stycznia danego roku.

§ 12.

1. Żłobkiem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Łaziska Górne, zwany dalej Burmistrzem.

2. Dyrektor działa w imieniu Żłobka jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

4. Dyrektor, kierując Żłobkiem, zapewnia wykonywanie zadań statutowych, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.

5. Dyrektor ma prawo w sytuacjach tego wymagających powierzyć zastępstwo na czas jego nieobecności wyznaczonemu przez siebie pracownikowi w sprawach zwykłego zarządu.

6. Pod pojęciem zwykłego zarządu rozumie się:

1) zatwierdzanie i podpisywanie dokumentów księgowych dotyczących operacji gospodarczych w Żłobku;

2) zatwierdzanie umów o zakup towarów i usług zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka;

3) podejmowanie czynności zmierzających do utrzymania Żłobka w niepogorszonym stanie:

4) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Żłobka za wyjątkiem zwalniania i zatrudniania;

5) prowadzenie bieżącej korespondencji.

§ 13.

1. Strukturę organizacyjną Żłobka oraz godziny pracy Żłobka ustala dyrektor w Regulaminie organizacyjnym.

2. Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta.

3. Na podstawie Regulaminu organizacyjnego dyrektor ustala zakresy czynności pracowników Żłobka.

Rozdział 5.
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 14.

Żłobek wyposażony jest w mienie komunalne, stanowiące własność Gminy Miejskiej Łaziska Górne, służące realizacji celów statutowych.

§ 15.

Żłobek jest jednostką budżetową prowadzącą działalność finansową na zasadach określonych

w ustawie o finansach publicznych.

§ 16.

Obsługę finansowo – księgową Żłobka prowadzi Zespół Ekonomiczny Placówek Oświatowych

w Łaziskach Górnych.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

Zmiany Statutu mogą być dokonywane z zachowaniem trybu przewidzianego do jego ustanowienia.


[1]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXI/221/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XIII/123/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Łaziskach Górnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »