| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/390/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu tarnogórskiego

1. W przypadkach przewidzianych ustawą o samorządzie powiatowym oraz innych sprawach ważnych dla powiatu przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu tarnogórskiego na zasadach i w trybie określonym niniejszą uchwałą.

2. Konsultacje przeprowadza się wyłącznie na obszarze powiatu tarnogórskiego w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie poddanej konsultacjom.

3. Konsultacje polegają na:

1) wyrażeniu opinii i uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji,

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy powiatu tarnogórskiego posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach samorządowych.

5. Konsultacje społeczne z mieszkańcami przeprowadza się w oparciu o zasady:

1) pomocniczości,

2) suwerenności,

3) efektywności,

4) uczciwej konkurencji,

5) jawności.

§ 2

1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić:

1) Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach,

2) Komisje Rady Powiatu w Tarnowskich Górach,

3) 1/3 ustawowego składu Rady Powiatu w Tarnowskich Górach,

4) mieszkańcy powiatu tarnogórskiego posiadający prawa wyborcze, co najmniej w liczbie 100 osób.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji składany jest do Starosty Tarnogórskiego i powinien określać:

1) przedmiot konsultacji,

2) propozycję terminu konsultacji,

3) formę przeprowadzenia konsultacji,

4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

3. Konsultacje mogą mieć formę:

1) bezpośrednich spotkań,

2) pisemnego wyrażenia opinii,

3) zamieszczenia konsultowanych spraw na stronie internetowej celem wyrażenia pisemnej opinii,

4) badań ankietowych,

5) sondaży internetowych,

6) inną formę zaproponowaną przez wnioskodawcę.

§ 3

1. O przeprowadzeniu konsultacji postanawia Starosta Tarnogórski w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w formie Zarządzenia.

2. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

3. Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji społecznych zawiera w szczególności:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji,

3) formę konsultacji,

4) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

4. Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego o przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu na stronie BIP.

5. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami publikowana jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w zakładce konsultacje społeczne, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji.

6. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zarządzeniu Starosty Tarnogórskiego oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 4

1. Do przeprowadzenia konsultacji Starosta Tarnogórski może powołać zespół do spraw przeprowadzania konsultacji, któremu przewodniczy Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego.

2. Z przeprowadzonych konsultacji społecznych sporządza się protokół.

3. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z uchwałą.

4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

5. Starosta Tarnogórski przedstawia mieszkańcom wyniki konsultacji zawarte w protokole najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem:

1) strony internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,

2) Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,

3) urzędowej tablicy ogłoszeń.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Andrzej Fiała


[1]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano  w: Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 200 poz. 1688, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, z 2007 nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 92 poz. 753, nr 157 poz. 1241, z 2010 nr 28 poz. 142, poz. 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675, z 2011 r. nr 21 poz. 113, nr 149 poz. 887,  nr 217 poz. 1281

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »