| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/390/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu tarnogórskiego

1. W przypadkach przewidzianych ustawą o samorządzie powiatowym oraz innych sprawach ważnych dla powiatu przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu tarnogórskiego na zasadach i w trybie określonym niniejszą uchwałą.

2. Konsultacje przeprowadza się wyłącznie na obszarze powiatu tarnogórskiego w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie poddanej konsultacjom.

3. Konsultacje polegają na:

1) wyrażeniu opinii i uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji,

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy powiatu tarnogórskiego posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach samorządowych.

5. Konsultacje społeczne z mieszkańcami przeprowadza się w oparciu o zasady:

1) pomocniczości,

2) suwerenności,

3) efektywności,

4) uczciwej konkurencji,

5) jawności.

§ 2

1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić:

1) Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach,

2) Komisje Rady Powiatu w Tarnowskich Górach,

3) 1/3 ustawowego składu Rady Powiatu w Tarnowskich Górach,

4) mieszkańcy powiatu tarnogórskiego posiadający prawa wyborcze, co najmniej w liczbie 100 osób.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji składany jest do Starosty Tarnogórskiego i powinien określać:

1) przedmiot konsultacji,

2) propozycję terminu konsultacji,

3) formę przeprowadzenia konsultacji,

4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

3. Konsultacje mogą mieć formę:

1) bezpośrednich spotkań,

2) pisemnego wyrażenia opinii,

3) zamieszczenia konsultowanych spraw na stronie internetowej celem wyrażenia pisemnej opinii,

4) badań ankietowych,

5) sondaży internetowych,

6) inną formę zaproponowaną przez wnioskodawcę.

§ 3

1. O przeprowadzeniu konsultacji postanawia Starosta Tarnogórski w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w formie Zarządzenia.

2. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

3. Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji społecznych zawiera w szczególności:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji,

3) formę konsultacji,

4) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

4. Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego o przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu na stronie BIP.

5. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami publikowana jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w zakładce konsultacje społeczne, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji.

6. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zarządzeniu Starosty Tarnogórskiego oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 4

1. Do przeprowadzenia konsultacji Starosta Tarnogórski może powołać zespół do spraw przeprowadzania konsultacji, któremu przewodniczy Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego.

2. Z przeprowadzonych konsultacji społecznych sporządza się protokół.

3. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z uchwałą.

4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

5. Starosta Tarnogórski przedstawia mieszkańcom wyniki konsultacji zawarte w protokole najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem:

1) strony internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,

2) Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,

3) urzędowej tablicy ogłoszeń.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Andrzej Fiała


[1]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano  w: Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 200 poz. 1688, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, z 2007 nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 92 poz. 753, nr 157 poz. 1241, z 2010 nr 28 poz. 142, poz. 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675, z 2011 r. nr 21 poz. 113, nr 149 poz. 887,  nr 217 poz. 1281

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »