| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/365/2013 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/306/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art.   4 ustawy z   dnia 13   września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz   po   przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 czerwca 2010 roku w   sprawie sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

Dokonać zmiany § 7   ust. 1   pkt 3   uchwały Nr XXX/306/2012 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 6   grudnia 2012   roku w   sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Będzina, który otrzymuje brzmienie:  

3)   pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów o   pojemności od 1,1 m 3 .  

§ 2.  

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/365/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst   jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) nałożył obowiązek określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy, które zostały zawarte w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Będzina. Konieczność zmniejszenia minimalnej pojemności pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wynika z   ograniczeń terenu, występujących szczególnie w   zabudowie wielorodzinnej. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany ułatwi ulokowanie ww.   pojemników, jak również dzięki pojawieniu się możliwości ich ręcznego przemieszczenia, pozwoli przedsiębiorcy na odbiór odpadów z   miejsc o   utrudnionym dostępie. Projekt uchwały przekazano do zaopiniownia do   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz poddano konsultacjom społecznym zgodnie z   uchwałą Nr   LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28   czerwca 2010 roku w   sprawie konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.   3 ust.   3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »