| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/234/13 Rady Gminy Herby

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Herby w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591, z   późn. zm.) i   art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002, z   późn. zm.), po konsultacji z   Powiatowym Lekarzem Weterynarii w   Lublińcu, oraz Kołami Łowieckimi działającymi na terenie Gminy Herby, Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Herby w   2013 r. w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.  

§   3.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/234/13
Rady Gminy Herby
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Herby w   2013 roku  

WPROWADZENIE  
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Herby uchwały w   sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Herby w   2013 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt.  
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w   szczególności psów i   kotów, w   tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w   Programie dotyczy psów i   kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w   Gminie Herby.  

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko prowadzone przez Fundację „Zwierzyniec” z   siedzibą w   Wieluniu ul. 18 stycznia 131, 98-300 Wieluń  

2)   Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i   nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której trwale pozostawały;  

3)   Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Herby w   2013 roku.  

§   2.   1.   Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Herby.  

2.   Realizatorami Programu są:  

1)   na poziomie Gminy Herby – Wójt Gminy Herby;  

2)   Przedsiębiorstwo F.U.H. „Oskar” Sławomir Gizler ul. Rynek 22/1, 46-300 Olesno  

3)   Organizacje pozarządowe, których celem działania jest ochrona zwierząt oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, współpracujące z   Gminą Herby  

Rozdział 2.
CEL PROGRAMU  

§   3.   Rada Gminy określa następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych:  

1)   zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z   terenu Gminy;  

2)   zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych;  

3)   edukacja mieszkańców Gminy w   zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.  

Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ  

§   4.   Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z   terenu Gminy Herby realizują:  

1)   wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez Przedsiębiorstwo F.U.H. „Oskar” Sławomir Gizler, po uprzednim uzgodnieniu z   Wójtem Gminy;  

2)   umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w   wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w   szpitalu, itp.) utraciły właściciela;  

3)   zapewnienie opieki lekarsko – weterynaryjnej, schronienia i   wyżywienia bezdomnym psom zebranym z   terenu Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela;  

4)   poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy;  

5)   wskazanie przez Wójta Gminy gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;  

§   5.   Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w   tym ich dokarmianie realizują:  

1)   Wójt Gminy poprzez:  

a)   zakup i   wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;  

b)   podejmowanie interwencji w   sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu;  

c)   podejmowanie interwencji w   sprawach kotów wolno żyjących;  

2)   organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w   sprawach kotów wolno żyjących.  

§   6.   Odławianie bezdomnych zwierząt z   terenu Gminy Herby realizują:  

1)   Przedsiębiorstwo F.U.H. „Oskar” Sławomir Gizler na podstawie zawartej umowy w   tym zakresie;  

2)   Organizacje pozarządowe, na podstawie zawartej umowy w   tym zakresie, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w   zakresie odławiania zwierząt domowych, a   także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z   Wójtem Gminy Herby  

§   7.   Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w   schronisku dla zwierząt realizują:  

1)   Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i   kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z   wyjątkiem zwierząt u   których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z   uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;  

2)   Wójt Gminy poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) skierowań na zabiegi sterylizacji i   kastracji w   zakładach leczniczych dla zwierząt, z   którymi Gmina Herby podpisała umowę oraz poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i   kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i   kastracji;  

§   8.   Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  

1)   Fundacja poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i   oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i   zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;  

2)   Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt z   Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o   adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Herby oraz na stronie internetowej Gminy;  

3)   organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i   promocyjnych na podstawie zawartej z   gminą umowy.  

§   9.   Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z   art. 11a ust. 2   pkt 6   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt realizują:  

1)   Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;  

2)   Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z   zakładami leczniczymi dla zwierząt.  

§   10.   Na gospodarstwo rolne w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w   2013 r. wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Pana Jacka Mokrosa zam. ul. Wiejska 10, 42-713 Kochanowice  

§   11.   Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt realizują:  

1)   Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii;  

2)   Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z   zakładami leczniczymi dla zwierząt w   zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i   kotom wolno żyjącym z   terenu Gminy Herby.  

Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW  

§   12.   Edukacja mieszkańców Gminy w   zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest poprzez:  

1)   zachęcenie nauczycieli w   szkołach i   przedszkolach z   terenu Gminy do włączenia treści programowych w   dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z   humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i   hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i   kastrację;  

2)   organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i   młodzieży z   terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i   zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z   zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i   instytucjami.  

Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU  

§   13.   Środki finansowe na realizację zadań wynikających z   Programu zabezpieczone są w   budżecie Gminy Herby, w   tym. m. In. pochodzą one z   opłat za posiadanie psów, według tabeli stanowiącej załącznik do Programu.  

§   14.   Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i   dostaw, zgodnie z   ustawą z   dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późn. zm.).  

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/234/13
Rady Gminy Herby
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik.pdf

zalacznik do programu  

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Kozielski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »