| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/234/13 Rady Gminy Herby

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Herby w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591, z   późn. zm.) i   art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002, z   późn. zm.), po konsultacji z   Powiatowym Lekarzem Weterynarii w   Lublińcu, oraz Kołami Łowieckimi działającymi na terenie Gminy Herby, Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Herby w   2013 r. w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.  

§   3.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/234/13
Rady Gminy Herby
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Herby w   2013 roku  

WPROWADZENIE  
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Herby uchwały w   sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Herby w   2013 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt.  
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w   szczególności psów i   kotów, w   tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w   Programie dotyczy psów i   kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w   Gminie Herby.  

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko prowadzone przez Fundację „Zwierzyniec” z   siedzibą w   Wieluniu ul. 18 stycznia 131, 98-300 Wieluń  

2)   Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i   nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której trwale pozostawały;  

3)   Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Herby w   2013 roku.  

§   2.   1.   Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Herby.  

2.   Realizatorami Programu są:  

1)   na poziomie Gminy Herby – Wójt Gminy Herby;  

2)   Przedsiębiorstwo F.U.H. „Oskar” Sławomir Gizler ul. Rynek 22/1, 46-300 Olesno  

3)   Organizacje pozarządowe, których celem działania jest ochrona zwierząt oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, współpracujące z   Gminą Herby  

Rozdział 2.
CEL PROGRAMU  

§   3.   Rada Gminy określa następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych:  

1)   zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z   terenu Gminy;  

2)   zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych;  

3)   edukacja mieszkańców Gminy w   zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.  

Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ  

§   4.   Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z   terenu Gminy Herby realizują:  

1)   wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez Przedsiębiorstwo F.U.H. „Oskar” Sławomir Gizler, po uprzednim uzgodnieniu z   Wójtem Gminy;  

2)   umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w   wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w   szpitalu, itp.) utraciły właściciela;  

3)   zapewnienie opieki lekarsko – weterynaryjnej, schronienia i   wyżywienia bezdomnym psom zebranym z   terenu Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela;  

4)   poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy;  

5)   wskazanie przez Wójta Gminy gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;  

§   5.   Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w   tym ich dokarmianie realizują:  

1)   Wójt Gminy poprzez:  

a)   zakup i   wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;  

b)   podejmowanie interwencji w   sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu;  

c)   podejmowanie interwencji w   sprawach kotów wolno żyjących;  

2)   organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w   sprawach kotów wolno żyjących.  

§   6.   Odławianie bezdomnych zwierząt z   terenu Gminy Herby realizują:  

1)   Przedsiębiorstwo F.U.H. „Oskar” Sławomir Gizler na podstawie zawartej umowy w   tym zakresie;  

2)   Organizacje pozarządowe, na podstawie zawartej umowy w   tym zakresie, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w   zakresie odławiania zwierząt domowych, a   także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z   Wójtem Gminy Herby  

§   7.   Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w   schronisku dla zwierząt realizują:  

1)   Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i   kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z   wyjątkiem zwierząt u   których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z   uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;  

2)   Wójt Gminy poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) skierowań na zabiegi sterylizacji i   kastracji w   zakładach leczniczych dla zwierząt, z   którymi Gmina Herby podpisała umowę oraz poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i   kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i   kastracji;  

§   8.   Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  

1)   Fundacja poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i   oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i   zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;  

2)   Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt z   Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o   adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Herby oraz na stronie internetowej Gminy;  

3)   organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i   promocyjnych na podstawie zawartej z   gminą umowy.  

§   9.   Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z   art. 11a ust. 2   pkt 6   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt realizują:  

1)   Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;  

2)   Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z   zakładami leczniczymi dla zwierząt.  

§   10.   Na gospodarstwo rolne w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w   2013 r. wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Pana Jacka Mokrosa zam. ul. Wiejska 10, 42-713 Kochanowice  

§   11.   Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt realizują:  

1)   Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii;  

2)   Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z   zakładami leczniczymi dla zwierząt w   zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i   kotom wolno żyjącym z   terenu Gminy Herby.  

Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW  

§   12.   Edukacja mieszkańców Gminy w   zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest poprzez:  

1)   zachęcenie nauczycieli w   szkołach i   przedszkolach z   terenu Gminy do włączenia treści programowych w   dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z   humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i   hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i   kastrację;  

2)   organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i   młodzieży z   terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i   zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z   zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i   instytucjami.  

Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU  

§   13.   Środki finansowe na realizację zadań wynikających z   Programu zabezpieczone są w   budżecie Gminy Herby, w   tym. m. In. pochodzą one z   opłat za posiadanie psów, według tabeli stanowiącej załącznik do Programu.  

§   14.   Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i   dostaw, zgodnie z   ustawą z   dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późn. zm.).  

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/234/13
Rady Gminy Herby
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik.pdf

zalacznik do programu  

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Kozielski

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »