| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 138/XXXVII/2013 Rady Gminy Opatów

z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Opatów uchwala
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów o następującej treści:

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, następującychrodzajów odpadów komunalnych:

1) papieru i tektury,

2) szkła,

3) tworzyw sztucznych,

4) metali i opakowań wielomateriałowych,

5) odpadów zielonych i kuchennych ulegających biodegradacji,

6) przeterminowanych leków i chemikaliów,

7) zużytych baterii i akumulatorów,

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

11) zużytych opon,

12) odzieży i tekstyliów.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je segregacji.

3. Papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne i metale należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach lub workach. Dopuszcza się umieszczanie tych odpadów w jednym pojemniku lub worku.

4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych bądź gromadzić w podstawionym przez jednostkę wywozową pojemniku lub worku za dodatkową opłatą. Właściciel nieruchomości może składać w przydomowym kompostowniku odpady komunalne ulegające biodegradacji po wykazaniu tego w deklaracji składanej w Gminie Opatów.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, w wydzielonym do tego miejscu lub specjalnie do tego celu dostosowanych pojemnikach lub workach uniemożliwiających pylenie.

6. Pojemniki lub worki z odpadami selektywnie zebranymi winny być przekazywane przedsiębiorcy odbierającemu odpady, po całkowitym wypełnieniu pojemnika/worka; dopuszcza się wystawienie papieru (makulatury) w wiązkach związanych sznurkiem.

7. Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach, znajdujących się na terenie aptek i ośrodków zdrowia.

8. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek oświatowych i obiektach użyteczności publicznej lub punktach handlowych prowadzących taką zbiórkę.

9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, odzież i tekstylia oraz zużyte opony powinny być gromadzone w miejscu i czasie wskazanym przez gminę.

10. Po wyselekcjonowaniu, odpady zmieszane należy gromadzić w odrębnych pojemnikach, a w razie okresowego powstania nadmiaru tych odpadów, dopuszcza się ich gromadzenie w workach z tworzywa sztucznego.

§ 2. 1. Obowiązek właściciela nieruchomości podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach winien być zrealizowany, w terminie określonym przez gminę.

2. Właściciele nieruchomości zostaną poinformowani w sposób miejscowo przyjęty o terminach, o których mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Obowiązek właścicieli nieruchomości w postaci uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości winien być zrealizowany niezwłocznie po ustaniu opadu atmosferycznego.

2. Właściciele nieruchomości, zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy, winni obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu realizować poprzez niezwłoczne uprzątnięcie zanieczyszczeń w miejsce, niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika. Materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika po zakończeniu okresu zimowego.

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do bieżącego likwidowania nawisów śnieżnych w szczególności stwarzających zagrożenie dla przechodniów i mienia.

5. Błoto, śnieg i lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz ulic należy gromadzić przy krawędzi jezdni poza terenem przystanka komunikacyjnego w sposób nieutrudniający ruchu oraz zatrzymywania się pojazdów, wysiadania i wsiadania pasażerów.

§ 4. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości nie służącym do użytku publicznego, wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela, wyposażonych w doprowadzenie wody, posiadających twardą nawierzchnię ze spadkiem zapewniającym spływ ścieków do wpustów kanalizacji sanitarnej lub do zbiorników bezodpływowych.

2. Zakazuje się odprowadzania ścieków powstałych w związku z myciem lub naprawami pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi bezpośrednio do ziemi, zbiorników wodnych lub kanalizacji deszczowej.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na ternie nieruchomości oraz drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności: 80l, 120 l, 180l, 240l, 360l, 770l, 1100 l,

2) kontenery o pojemności od 2,5 m3do 10 m3,

3) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l,

4) worki foliowe przezroczyste o rozmiarze: 60 l , 120 l

5) inne pojemniki i kontenery.

2. Ilość pojemników i worków należy dostosować do ilości korzystających z nich osób i masy powstających na danej nieruchomości odpadów.

3. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz pojemników lub kontenerów, mogą być używane worki o minimalnej pojemności 60 l.

§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uwzględniając następujące normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 2 osoby     - 120 l

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 - 4 osoby      - 180 l

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5 osób i więcej - 240 l

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych „suchych” typu: papier i tektura, metale, odpady wielomateriałowe i szkło na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uwzględniając następujące normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 4 osoby     - pojemnik 120 l

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5 osób i więcej - pojemnik180 l

3) dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych – przezroczyste worki 60 l , 120 l.

3. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uwzględniając następujące normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:

1) szkoły i przedszkola: na każde dziecko, ucznia - 10 l i każdego pracownika - 15 l;

2) hotele, pensjonaty: na jedno łóżko - 40 l i każdego pracownika - 15 l;

3) lokale gastronomiczne, restauracje, bary, kawiarnie: na jedno miejsce konsumpcyjne – 40 l i każdego pracownika - 15 l;

4) lokale handlowe, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, hurtownie, biura, urzędy banki, przychodnie, gabinety lekarskie, lecznice, apteki, pomieszczenia biurowe związane z wykonywaniem wolnych zawodów: na każdego pracownika - 15 l;

5) inne nieruchomości, nie wymienione wyżej: muszą być wyposażone w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l.

4. W zabudowie jednorodzinnej i na nieruchomościach niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne minimalna pojemność pojemników lub worków na odpady segregowane wynosi: 60 l.

§ 7. 1. Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na ulicach i publicznych terenach zieleni należy używać koszy ulicznych o minimalnej pojemności 30 l.

2. Kosze uliczne powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający możliwość pozbycia się odpadów przez mieszkańców korzystających z publicznych terenów zieleni oraz ulic.

3. Każdy przystanek komunikacyjny powinien być wyposażony w kosz.

§ 8. Pojemnik i kontenery na odpady oraz worki z odpadami należy ustawiać na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości. Jeżeli nie ma takiej możliwości właściciel nieruchomości jest zobowiązany umożliwić wjazd na teren nieruchomości albo wystawić pojemniki, kontenery lub worki przed wejściem na teren nieruchomości lub na chodnik z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu, najpóźniej w dniu terminu odbioru.

§ 9. 1. Pojemniki i kontenery przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych muszą być szczelne oraz wyposażone w zamknięcia.

2. Pojemniki i kontenery do zbierania odpadów należy poddawać dezynfekcji w razie potrzeby.

§ 10. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić swobodny dojazd pojazdu asenizacyjnego do zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub oczyszczalni przydomowej w celu ich opróżnienia.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu

nieruchomości

§ 11. 1. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów zmieszanych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów.

2. Częstotliwość opróżniania pojemników winna być realizowana w sposób niedopuszczający do ich przepełnienia, w wyniku którego odpady będą wydostawały się poza pojemnik.

§ 12. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zebranych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) odpadów zmieszanych - co najmniej jeden raz w miesiącu,

2) odpadów segregowanych obejmujących: papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale - co najmniej jeden raz w miesiącu,

3) odpadów ulegających biodegradacji - co najmniej jeden raz w miesiącu,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - co najmniej jeden raz w roku,

5) odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytej odzieży - co najmniej jeden raz w roku,

6) zużytych baterii i akumulatorów innych niż samochodowe i przemysłowe - w miarę potrzeb poprzez dostarczenie do punktów zbiórki zorganizowanych w placówkach handlowych, które prowadzą zbiórkę baterii, szkołach, obiektach użyteczności publicznej,

7) przeterminowanych leków – w miarę potrzeb poprzez dostarczenie do punktów zbiórki zorganizowanych w aptekach.

2. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - co najmniej jeden raz w miesiącu.

3. Odpady zielone, a także bioodpady kuchenne i spożywcze można także poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu.

4. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych winny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika i ilości zużywanej wody w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, przy czym ustala się minimalną częstotliwość wywozu jeden raz na kwartał.

5. Na nieruchomościach wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków usuwanie osadów ściekowych powinno być dokonywane przez uprawniony podmiot i powinno być udokumentowane.

§ 13. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż co 2 tygodnie.

Rozdział 4.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, zobowiązane są do zachowania środków ostrożności gwarantujących otoczeniu porządek i bezpieczeństwo poprzez:

1) nie pozostawianie zwierząt bez należytej opieki i dozoru,

2) powierzanie opieki nad zwierzętami osobom gwarantującym właściwy dozór,

3) zabezpieczenie przed wydostaniem się zwierzęcia poza obręb obiektu w przypadku gdy nieruchomość lub budynek jest pilnowany przez psa.

§ 15. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń po zwierzętach z miejsc przeznaczonych do użytku publicznego.

Rozdział 5.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym zakaz ich utrzymywania na poszczególnych obszarach lub w poszczególnychNieruchomościach

§ 16. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej:

1) na terenie nieruchomości o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,

2) na terenie nieruchomości, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej,

3) w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, nie wyłączając strychów, piwnic, balkonów,

4) w garażach.

§ 17. Powstające podczas utrzymywania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości ciekłe należy gromadzić i usuwać z terenu nieruchomości tak, aby nie powodowały zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych, ani powietrza.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 18. W ramach gospodarki odpadami należy:

1) prowadzić, w szczególności w placówkach oświatowych i na zebraniach z mieszkańcami, działania promujące postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach,

2) informować, szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy, o negatywnym wpływie spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki,

3) promować kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy we własnym zakresie i na własne potrzeby.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy ich przeprowadzania

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, deratyzacji na terenie nieruchomości.Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby. Obszarem objętym deratyzacją są sołectwa gminy.

2. Deratyzację określoną w ust. 1 należy przeprowadzać co najmniej jeden raz w roku na przełomie września i października.

Rozdział 8.
Przepisy końcowe§  20.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »