| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/527/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 228), a także zgodnie z uchwałą LVIII/762/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. W uchwale nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze zmienia się:

1) § 2 ust. 1 pkt 3) nadając mu nowe brzmienie:

określenia ilości i pojemności pojemników na odpady do ilości wytwarzanych odpadów, biorąc pod uwagę rodzaj i minimalną pojemność pojemników.;

2) § 3 ust. 1 nadając mu nowe brzmienie:

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) usuwania sopli lodowych, nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się;

2) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości (z podwórzy, przejść, bram);

3) niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości;

4) obowiązek określony w pkt 3 winien być realizowany, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z chodnika, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania;

5) niezwłocznego usuwania odpadów powstałych w wyniku remontu (np. gruzu).;

3) § 6 nadając mu nowe brzmienie:

1. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych, stanowiące wyposażenie nieruchomości zapewnia przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wyłoniony przez gminę w drodze przetargu.

2. Pojemniki winny być ustawione:

1) w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, na równej nawierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, z zastrzeżeniem wypadków przewidzianych w § 9 ust. 1 pkt 2-3;

2) w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

3. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, zobowiązany jest do utrzymywania pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zapewniającym możliwość korzystania z nich bez przeszkód i bez powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

4. Miejsce ustawienia pojemników, właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.;

4) § 7 ust. 2 nadając mu nowe brzmienie:

Odpady powstałe w wyniku remontu, np. gruz, należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub workach, uniemożliwiających pylenie i usunąć bezzwłocznie po zakończeniu prac remontowych.;

5) § 9 ust. 1 nadając mu nowe brzmienie:

Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników na odpady komunalne:

1) każda nieruchomość, powinna być wyposażona, w co najmniej jeden pojemnik lub worek do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz w zestaw pojemników lub worków do selektywnej zbiórki, o których mowa w § 5 ust. 4, po jednym na każdą ze zbieranych selektywnie frakcji odpadów;

2) zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z miejsc na pojemniki służących do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji, za zgodą właściciela nieruchomości oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wyłonionym przez gminę w drodze przetargu, zachowując przy tym odpowiednią pojemność pojemnika, określoną regulaminem;

3) w przypadku braku możliwości wyznaczenia punktu gromadzenia odpadów komunalnych na terenie własnej nieruchomości, ze względu na niemożność spełnienia wymagań zawartych w przepisach odrębnych, właściciele nieruchomości są zobowiązani do zapewnienia usytuowania urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie innej nieruchomości, za zgodą jej właściciela

4) właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników, do liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbierania określonej w § 11;

5) niezależnie od pojemników określonych w pkt 3, nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej oraz gastronomicznej, powinny być dodatkowo wyposażone w kosze na odpady, ustawione poza lokalem, stale dostępne dla jego klientów;

6) nieruchomości, na których usytuowane są cmentarze i ogrody działkowe, należy wyposażyć, w co najmniej jeden kontener do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, stale dostępny dla jego użytkowników, pojemność kontenera uzależniona jest od rzeczywistego nagromadzenia odpadów, jednak nie mniejsza niż 240 l..

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Starowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »