| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/528/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/454/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 228), a także zgodnie z uchwałą LVIII/762/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. W uchwale nr XXX/454/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienia się:

1) § 2 ust. 1 nadając mu nowe brzmienie:

Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę:

1) bezpośrednio od właścicieli nieruchomości będzie odbierana każda ilość odpadów komunalnych zmieszanych oraz każda ilość odpadów selektywnie zbieranych tj. papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji;

2) nieruchomości będą wyposażone w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych;

3) pojemniki będą utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.;

2) § 3 ust. 6 nadając mu nowe brzmienie:

Na indywidualny wniosek właściciela nieruchomości, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, wyłącznie:

1) z terenów zabudowy wielorodzinnej;

2) z obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów związanych z działalnością gospodarczą..

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Czochara

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Biernacki

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »