| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/36/276/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012r.z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z 2009r. z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany :

1.               Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

w dziale  900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

191.000,000 zł

w tym:

- dochody bieżące

*wpływy z różnych opłat

191.000,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

64,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych ustawami             

64,00 zł

2/ w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

103.663,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             

103.663,00 zł

3/ w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA             

3,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych ustawami             

3,00 zł

4/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE             

117.278,74 zł

w tym:

- dochody bieżące

*dotacje celowe w ramach programów  finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

117.278,74 zł

5/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

10.562,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej             

3.368,00 zł

*  dotacje celowe w ramach programów  finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich             

7.020,00 zł

* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             

174,00 zł

6/ w dziale  900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA   ŚRODOWISKA             

1.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

*grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                           

1.000,00 zł

7/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA

6.640,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

*dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

6.640,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA             

190.000,00 zł

rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

190.000,00 zł

I. Wydatki majątkowe

190.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne             

190.000,00 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

190.000,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

480.000,00 zł

a) rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

350.000,00 zł

I. Wydatki bieżące             

350.000,00 zł

1) Wydatki jednostek budżetowych                           

350.000,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych             

350.000,00 zł

b/ rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

130.000,00 zł

1. Wydatki bieżące

50.000,00 zł

1) Wydatki jednostek budżetowych

50.000,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizację zadań  statutowych             

50.000,00 zł

II. Wydatki majątkowe

80.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                         

80.000,00 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne             

80.000,00 zł

2/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE                           

175.632,26 zł

rozdziale 80195- Pozostała działalność                           

175.632,26 zł

I. Wydatki bieżące                                                                     

175.632,26 zł

1) wydatki na programy i projekty realizowane zudziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych                           

175.632,26 zł

3/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA             

10.388,00 zł

a) rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1.110,00 zł

I. Wydatki bieżące             

1.110,00 zł

1) Wydatki jednostek budżetowych             

1.110,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizację zadań   statutowych                                         

1.110,00 zł

b) rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia                           

2.258,00 zł

I. Wydatki bieżące

2.258,00 zł

1) Wydatki jednostek budżetowych

2.258,00 zł

w tym na:

-  wydatki związane z realizacją zadań  statutowych             

2.258,00 zł

c/ rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

7.020,00 zł

I.Wydatki bieżące

7.020,00 zł

1) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł   zagranicznych

7.020,00 zł

4) w dziale 926 - KULTURA  FIZYCZNA

6.640,00 zł

rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej                           

6.640,00 zł

I. Wydatki bieżące

6.640,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych                           

6.640,00 zł

w tym na:

-  wydatki związane z realizacją zadań statutowych             

6.640,00 zł

5. Załącznik Nr 3 ,,Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i

uchwały.innych zleconych ustawami na 2013r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do

niniejszej

7. Załącznik nr 5 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  realizowanych w drodze

porozumień (umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego w 2013r.” otrzymuje brzmienie

jak w załączniku nr 3 do niniejszej   uchwały

8. Załącznik Nr 6 ,,Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2013r.” otrzymuje  brzmienie  jak  w

załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2.

Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 434.449,52 zł. Deficyt po zmianach wynosi

7.752.390,27 zł i finansowany będzie z wolnych środków w kwocie 3.494.688,35 zł,  pożyczki z

Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 555.597,92 zł oraz

kredytów bankowych w kwocie 3.702.104,00 zł

§ 3.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

-               po stronie dochodów   –   120.932.669,21 zł

-               po stronie wydatków   –    128.685.059,48 zł

- deficyt                         –       7.752.390,27 zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący Rady


Bogusław Stolarczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/36/276/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/276/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/36/276/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/36/276/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa TENSE

Interaktywna agencja reklamowa – specjalista w zakresie inbound marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »