| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/253/2013 Rady Gminy Ciasna

z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Molna w gminie Ciasna

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Ciasnej

stwierdza, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Molna w gminie Ciasna nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna, przyjętego Uchwałą Nr XXI/140/2012 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 20.04.2012 r.

oraz uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Molna

w gminie Ciasna.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje tereny w miejscowości Molna w gminie Ciasna.

2. Granice planu określa rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Przepisy ogólne – Rozdział 1;

2) Zakres obowiązywania ustaleń planu – Rozdział 2;

3) Przepisy obowiązujące w granicach całego obszaru objętego planem – Rozdział 3;

4) Przepisy szczegółowe, warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów – Rozdział 4;

5) Przepisy końcowe – Rozdział 5.

§ 2.

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) kształtowanie przestrzeni wyznaczonej granicami planu w sposób zgodny z zasadami ładu przestrzennego, uwzględniając wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne;

2) zapewnienie integracji wszelkich działań, bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony środowiska w tym obiektów budowlanych;

3) określenie sposobu wykonania prawa własności, ochrona interesów publicznych oraz ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich.

§ 3.

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie– należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 uchwały;

2) uchwale– należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Ciasnej o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) przepisach szczególnych– należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi obowiązujące na dzień uchwalenia niniejszego planu oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

4) rysunku planu– należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;

5) terenie– należy przez to rozumieć teren wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym;

6) przeznaczeniu podstawowym– należy przez to rozumieć wyznaczony w planie sposób użytkowania działki budowlanej w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, który przeważa, i któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako przeznaczenie dopuszczalne;

7) przeznaczeniu dopuszczalnym– należy przez to rozumieć istniejący lub wyznaczony w planie sposób użytkowania działki budowlanej w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, albo może współistnieć z przeznaczeniem podstawowym na warunkach określonych w planie;

8) usługach nieprodukcyjnych– należy przez to rozumieć usługi ogólnospołeczne: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa, sportu, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, obsługi bankowej oraz usługi komercyjne związane z handlem detalicznym, gastronomią, turystyką, w tym hotele oraz inne usługi związane z wykonywaniem napraw artykułów użytku domowego i osobistego, usługi świadczące czynności na rzecz ludności oraz usługi projektowe i biurowe;

9) usługach produkcyjnych– należy przez to rozumieć usługi będące współdziałaniem w procesie produkcyjnym, ale nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr, które nie należą do przedsięwzięć powodujących przekraczanie standardów jakości środowiska oraz przekraczanie dopuszczalnych poziomów emisji substancji i energii do środowiska w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska;

10) nieprzekraczalna linia zabudowy– należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość usytuowania ściany projektowanych budynków od określonej linii rozgraniczającej, nieprzekraczalna linia zabudowy nie obliguje do wznoszenia budynków w granicy jej przebiegu; nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: gzyms, okap dachu, podokiennik i inne detale wystroju architektonicznego oraz schody i pochylnie dla osób niepełnosprawnych.

2. Pozostałe określenia użyte w ustaleniach planu należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Rozdział 2.
PRZEDMIOT PLANU

ORAZ ZAKRES OBOWIĄZYWANIA USTALEŃ PLANU

§ 4.

1. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie przeznaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowania i zabudowy wynikających z istniejących uwarunkowań i przepisów obowiązującego prawa.

2. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenia oraz przyporządkowane im symbole literowe:

MNU

- teren zabudowy mieszkaniowej z usługami;

PU

- teren zabudowy przemysłowo-usługowej;

KDD

- teren drogi publicznej – ulicy dojazdowej;

KDW

- teren drogi wewnętrznej;

§ 5.

1. Integralną częścią planu jest:

1) rysunek planu, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica opracowania;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych sposobach zagospodarowania;

3) linie zabudowy – nieprzekraczalne;

4) symbole literowe i cyfrowe, określające przeznaczenie terenu.

Rozdział 3.
PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W GRANICACH TERENU OBJĘTEGO PLANEM

§ 6.

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania

1. Tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi, mogą być przeznaczone wyłącznie na cele zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, zgodnie z ustaleniami określonymi w Rozdziale 4 oraz zasadami określonymi w dalszych przepisach planu.

2. Przeznaczenie dopuszczalne nie może stanowić więcej niż 50% zagospodarowania terenu.

3. Każdorazowo w ramach terenu mogą być lokalizowane: wewnętrzna droga komunikacyjna, niezbędne dla obsługi danego terenu miejsca postojowe i parkingowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń izolacyjna i urządzona o ile nie są wykluczone w przepisach Rozdziału 4.

4. Określone w przepisach szczegółowych wskaźniki określające maksymalną powierzchnię zabudowy i minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego należy odnosić do terenu działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi dla danego przeznaczenia i sposobu zagospodarowania.

§ 7.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Ustalenia niniejszego rozdziału odnoszą się do lokalizacji nowych obiektów budowlanych, jak również wszelkiego rodzaju rozbudów, nadbudów i remontów elewacji oraz remontów lub wymiany ogrodzenia, elementów reklamowych i obiektów małej architektury.

2. Zmiana zagospodarowania terenu oraz lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń na działce nie mogą naruszać:

1) praw właścicieli, użytkowników i administratorów terenów sąsiednich;

2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych;

3) obowiązujących przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych.

3. Lokalizowanie nowej zabudowy – zgodnie z określonymi w Rozdziale 4 parametrami i wskaźnikami zabudowy oraz wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

4. Teren pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą można wykorzystać jedynie pod lokalizację:

1) utwardzonego wjazdu na teren działki, dojścia do budynku, zadaszonego i osłoniętego miejsca na pojemniki na śmieci;

2) miejsc postojowych;

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) zieleni urządzonej.

5. Dopuszcza się lokalizacje budynków garażowych o wysokości do 4,5 m w linii zabudowy budynku mieszkalnego, jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej. W takiej sytuacji obowiązuje nakaz ujednolicenia formy architektonicznej i zewnętrznych materiałów wykończeniowych budynku mieszkalnego i garażowego.

6. Dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego i garażowego w granicy działki. Nie dotyczy to granicy frontowej działki.

7. Zasady kształtowania zabudowy:

1) rozwiązania architektoniczne dla zabudowy, ogrodzeń i obiektów małej architektury w obrębie działki należy kształtować w sposób jednolity;

2) zakaz stosowania materiałów wykończeniowych paneli z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem budynków związanych z działalnością produkcyjną, magazynową, składową i usługową;

3) zakaz stosowania dachów o przesuniętych połaciach dachowych w linii kalenicy;

4) dopuszcza się realizację lukarn i wykuszy dachowych;

5) za zgodne z planem uznaje się przebudowę i rozbudowę istniejących budynków o geometrii dachu lub wysokości niezgodnej z ustaleniami planu dla nowej zabudowy, bez konieczności dostosowania formy dachu i wysokości budynku do ustaleń planu, z zastrzeżeniem ustaleń określonych w pkt 6;

6) w przypadku nadbudowy i przebudowy istniejących budynków w zakresie geometrii dachu, obowiązują ustalenia określone w planie jak dla nowej zabudowy.

8. Zakazuje się realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych z wyłączeniem słupków nośnych i podmurówki o wysokości nie większej niż 50 cm oraz ogrodzeń pełnych.

9. Zasady kształtowania elementów reklamowych typu: szyldy, reklamy, tablice informacyjne:

1) zakaz realizacji reklam wielkopowierzchniowych typu billboard, jeśli ustalenia Rozdziału 4 nie stanowią inaczej;

2) zakaz lokalizacji reklam świetlnych;

3) zakaz wykonywania napisów bezpośrednio na dachach, ścianach budynków oraz ogrodzeniach;

4) zakaz umieszczania szyldów i elementów reklamowych na ścianach budynków mieszkalnych powyżej wysokości pierwszej kondygnacji oraz na połaci dachowej;

5) zakaz wykorzystania obiektów małej architektury w celu łączenia ich w jeden element z jakimkolwiek nośnikiem elementów reklamowych;

6) ogranicza się powierzchnię elementów reklamowych, rozumianych jako całość, do 3,0 m2.

§ 8.

Zasady ochrona środowiska

1. W granicach terenu objętego planem obowiązuje zakaz:

1) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz przepisów z nimi związanych, z wyjątkiem:

a) realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do obsługi zabudowy w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

b) realizacji dróg i ulic publicznych,

c) terenów oznaczonych w planie symbolami 1PU, 2PU, na których dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

2) lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z wyłączeniem infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;

3) realizacji działalności usługowej, wytwórczej lub rzemieślniczej, prowadzonej zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym oraz na zasadach określonych ustaleniami planu, stwarzającej uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, w postaci:

a) przekraczania obowiązujących norm wytwarzania hałasu i wibracji, pola elektromagnetycznego,

b) wytwarzania drażniących woni lub światła o dużym natężeniu;

4) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub ziemi, zgodnie z ustawą prawo wodne oraz przepisami z nią związanymi.

2. Nakazuje się stosowanie w trakcie realizacji planu przepisów dotyczących szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi, w szczególności:

1) minimalizowanie przekształceń powierzchni ziemi i jej ochronę poprzez właściwe zagospodarowanie terenu i odprowadzenie wód opadowych;

2) masy ziemi przemieszczone w trakcie budowy należy wykorzystać w pierwszej kolejności do celów niwelacji terenu lub ukształtowania form terenu spełniających funkcje estetyczne.

3. Gospodarkę odpadami, w tym odbiór i segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z przepisami o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W związku z tym w granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące zasady:

1) postępowanie z odpadami powinno być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

2) w przypadku powstawania odpadów niebezpiecznych i szkodliwych, obowiązek selektywnego ich gromadzenia i przechowywania, a następnie przekazywania odpowiednim odbiorcom.

4. W rozumieniu przepisów o ochronie przed hałasem, wskazuje się następujące tereny oznaczone symbolami:

- MNU – należy traktować jak tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe.

§ 9.

1. Ze względu na istniejące uwarunkowania w granicach obszaru objętego planem nie mają zastosowania wymagania określone obowiązkowym zakresem art. 15 ust. 2 pkt 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), t.j określenie zasad ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony zabytków, dóbr kultury współczesnej oraz wymagań kształtowania przestrzeni publicznych.

2. W granicach obszaru objętego planem nie występują:

1) tereny górnicze;

2) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

3) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, .

§ 10.

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. W granicach obszaru objętego planem określa się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów:

1) MNU – minimalna powierzchnia działki 900 m2, minimalna szerokość frontu działki 20 m;

2) PU – minimalna powierzchnia działki 2000 m2, minimalna szerokość frontu działki 10 m.

2. Dla nowo wydzielonych działek ustala się kąt położenia granicy działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego 70 – 110o.

3. Dopuszcza się możliwość wydzielenia działek dla lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

4. W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

§ 11.

Zasady rozbudowy i modernizacji systemu komunikacyjnego

1. W granicach obszaru objętego planem obsługa komunikacyjna odbywać się będzie drogami publicznymi gminnymi, o klasie D-dojazdowe, oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDD o parametrach określonych w przepisach szczegółowych,

2. W celu uzupełnienia systemu komunikacji oraz obsługi istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, na terenie objętym planem wyznacza się tereny dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW.

3. W granicach całego obszaru objętego planem dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych.

§ 12.

Zasady rozbudowy i modernizacji systemu infrastruktury technicznej

1. Ustalenia ogólne:

1) przebiegi projektowanych sieci i lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej może być realizowana zgodnie z potrzebami poszczególnych dysponentów i użytkowników mediów pod warunkiem zgodności z ustaleniami planu dla poszczególnych terenów oraz ustaleniami przepisów szczególnych;

2) zaleca się realizację projektowanych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających tereny komunikacji;

3) dopuszcza się przebudowę, zmianę przebiegu istniejących sieci oraz zmianę lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej;

4) możliwość realizacji innych niż wymienione w ust.2 – 8 sieci i urządzeń infrastruktury technicznej np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, pod warunkiem nie naruszania pozostałych ustaleń planu.

2. W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące
zaopatrzenia w wodę:

1) obsługa z istniejącej sieci wodociągowej, zasilanej z ujęcia wody w Sierakowie Śląskim,

2) obowiązek zapewnienia zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące
odprowadzania ścieków sanitarnych:

1) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, docelowo obsługa wszystkich obszarów wyznaczonych pod realizację inwestycji i odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Ciasnej;

2) do czasu realizacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej dopuszcza się realizację indywidualnych, szczelnych, bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków i wywóz ich do oczyszczalni ścieków;

4. W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące
odprowadzania wód opadowych:

1) możliwość realizacji sieci kanalizacji deszczowej w celu obsługi całego obszaru objętego planem;

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne i przepisami z nią związanymi.

5. W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące zaopatrzenia
wenergię elektryczną:

1) możliwość rozbudowy istniejącej sieci średniego i niskiego napięcia oraz budowa nowych stacji transformatorowych 15/04 kV w celu przyłączenia nowych odbiorców, jeśli nie narusza to innych ustaleń planu;

2) zaleca się prowadzenie sieci niskiego napięcia jako linii kablowych.

6. W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące zaopatrzenia
wenergię cieplną:

1) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych;

2) zaleca się wykorzystanie dla celów grzewczych nośników energii o niskiej emisji pyłów, tlenku węgla, sadzy oraz tlenków siarki i azotu.

7. W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące
sieci teletechnicznych:

1) adaptacja i modernizacja istniejących sieci i urządzeń telekomunikacyjnych;

2) możliwość rozbudowy istniejących sieci telekomunikacyjnych w celu przyłączenia nowych abonentów;

3) możliwość lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej na budynkach, w sposób wykluczający oddziaływanie na ludzi, zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz przepisami z nią związanymi.

§ 13.

Zasady tymczasowego zagospodarowania terenówW granicach obszaru objętego planem nie określa się sposobu tymczasowego użytkowania terenu. Do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z planem, teren pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu.

Rozdział 4.
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

§ 14.

MNU zabudowa mieszkaniowa z usługamiNa terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem1 MNUustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi nieprodukcyjne w tym obiekty administracyjno-socjalne,

b) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym miejsca postojowe;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 900 m2,

4) zasady zagospodarowania działki:

a) budynek mieszkalny wolnostojący,

b) dopuszcza się lokalizację przeznaczenia dopuszczalnego w parterze zabudowy mieszkaniowej, jako obiekty dobudowane do budynku mieszkalnego lub jako budynek wolnostojący,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%,

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,5,

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 40% powierzchni działki,

f) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu: 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD,

g) zapewnienie miejsc postojowych na działce budowlanej:

- dla obsługi funkcji mieszkaniowej – nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie,

- dla obsługi funkcji usługowej – nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 50 m2powierzchni użytkowej,

- dla samochodów dostawczych związanych z prowadzoną działalnością usługową należy zapewnić co najmniej 1 miejsce postojowe;

5) zasady kształtowania nowej zabudowy:

a) wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne – jedna kondygnacja nadziemna oraz poddasze użytkowe, możliwość podpiwniczenia,

- maksymalna wysokość budynku mieszkalnego – 10,0 m,

- budynki usługowe – dwie kondygnacje nadziemne, możliwość podpiwniczenia,

- maksymalna wysokość budynku usługowego – 10,0 m,

- maksymalna wysokość budynku gospodarczego lub garażowego – 5,0 m,

- budynki gospodarcze i garażowe – jedna kondygnacja nadziemna,

- maksymalna wysokość innych obiektów budowlanych – 12 m,

b) geometria dachu:

- dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe, symetryczne o jednakowym nachyleniu połaci dachowych 30-45o,

- dachy budynków usługowych dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych 12-30o,

- dachy budynków gospodarczych i garaży wolnostojących dwuspadowe, symetryczne o jednakowym nachyleniu połaci dachowych 15-30o,

- w przypadku łączenia budynków gospodarczych i garaży z budynkiem mieszkalnym, należy stosować kąty nachylenia połaci dachowych jak dla budynków mieszkalnych.

§ 15.

PU zabudowa przemysłowo-usługowaNa terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem1 – 2PUustala się:

1) przeznaczenie podstawowe –przemysł niepowodujący pogorszenia stanu środowiska,usługi produkcyjne;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty administracyjno-socjalne,

b) usługi nieprodukcyjne,

c) magazyny i składy,

d) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym drogi wewnętrzne i miejsca postojowe;

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 2000 m2,

b) budynki wolnostojące,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%,

d) intensywność zabudowy od 0,2 do 0,8

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20% powierzchni działki,

f) nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD,

g) nakazuje się nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 5 m, wzdłuż granicy z terenem zabudowy mieszkaniowej, z rodzimych gatunków drzew i krzewów,

h) zapewnienie miejsc postojowych na działce budowlanej:

- nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 10 osób zatrudnionych,

- nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej funkcji usługowej,

- nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych;

4) zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość budynku – 12,0 m,

b) maksymalna wysokość innych obiektów budowlanych – 18 m,

c) geometria dachu:

- dla budynków przemysłowych – w zależności od specyfiki działalności i względów funkcjonalno-konstrukcyjnych,

- dla budynków przeznaczenia dopuszczalnego – dostosowane do geometrii dachów obiektów przeznaczenia podstawowego.

5) dla terenu 2P- możliwość zachowania i przebudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej, przy kształtowaniu geometrii dachów jak dla zabudowy mieszkaniowej terenu oznaczonego symbolem 1MNU.

§ 16.

KDD droga publicznaNa terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem1KDDustala się:

1) przeznaczenie podstawowe –teren ulicy publicznej klasy „d”- dojazdowej w ciągu drogi gminnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi;

3) zasady zagospodarowania:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m,

b) w kompleksach zabudowy mieszkaniowej i usług nieprodukcyjnych, obowiązek realizacji chodnika (ciągu pieszego).

§ 17.

DW droga wewnętrznaNa terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem1DWustala się:

1) przeznaczenie podstawowe –teren drogi wewnętrznej.

2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi.

3) zasady zagospodarowania – szerokość w liniach rozgraniczających minimum 5,0 m.

Rozdział 5.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18.

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 3. Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w sposób następujący :

dla terenu MNU

- 10%

dla terenu PU

- 20 %

dla terenu KDD

- 0 %

dla terenu DW

- 0 %

§ 19.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/253/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Molna
w gminie Ciasna.

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »