| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/253/2013 Rady Gminy Ciasna

z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Molna w gminie Ciasna

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Ciasnej

stwierdza, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Molna w gminie Ciasna nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna, przyjętego Uchwałą Nr XXI/140/2012 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 20.04.2012 r.

oraz uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Molna

w gminie Ciasna.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje tereny w miejscowości Molna w gminie Ciasna.

2. Granice planu określa rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Przepisy ogólne – Rozdział 1;

2) Zakres obowiązywania ustaleń planu – Rozdział 2;

3) Przepisy obowiązujące w granicach całego obszaru objętego planem – Rozdział 3;

4) Przepisy szczegółowe, warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów – Rozdział 4;

5) Przepisy końcowe – Rozdział 5.

§ 2.

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) kształtowanie przestrzeni wyznaczonej granicami planu w sposób zgodny z zasadami ładu przestrzennego, uwzględniając wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne;

2) zapewnienie integracji wszelkich działań, bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony środowiska w tym obiektów budowlanych;

3) określenie sposobu wykonania prawa własności, ochrona interesów publicznych oraz ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich.

§ 3.

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie– należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 uchwały;

2) uchwale– należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Ciasnej o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) przepisach szczególnych– należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi obowiązujące na dzień uchwalenia niniejszego planu oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

4) rysunku planu– należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;

5) terenie– należy przez to rozumieć teren wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym;

6) przeznaczeniu podstawowym– należy przez to rozumieć wyznaczony w planie sposób użytkowania działki budowlanej w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, który przeważa, i któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako przeznaczenie dopuszczalne;

7) przeznaczeniu dopuszczalnym– należy przez to rozumieć istniejący lub wyznaczony w planie sposób użytkowania działki budowlanej w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, albo może współistnieć z przeznaczeniem podstawowym na warunkach określonych w planie;

8) usługach nieprodukcyjnych– należy przez to rozumieć usługi ogólnospołeczne: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa, sportu, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, obsługi bankowej oraz usługi komercyjne związane z handlem detalicznym, gastronomią, turystyką, w tym hotele oraz inne usługi związane z wykonywaniem napraw artykułów użytku domowego i osobistego, usługi świadczące czynności na rzecz ludności oraz usługi projektowe i biurowe;

9) usługach produkcyjnych– należy przez to rozumieć usługi będące współdziałaniem w procesie produkcyjnym, ale nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr, które nie należą do przedsięwzięć powodujących przekraczanie standardów jakości środowiska oraz przekraczanie dopuszczalnych poziomów emisji substancji i energii do środowiska w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska;

10) nieprzekraczalna linia zabudowy– należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość usytuowania ściany projektowanych budynków od określonej linii rozgraniczającej, nieprzekraczalna linia zabudowy nie obliguje do wznoszenia budynków w granicy jej przebiegu; nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: gzyms, okap dachu, podokiennik i inne detale wystroju architektonicznego oraz schody i pochylnie dla osób niepełnosprawnych.

2. Pozostałe określenia użyte w ustaleniach planu należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Rozdział 2.
PRZEDMIOT PLANU

ORAZ ZAKRES OBOWIĄZYWANIA USTALEŃ PLANU

§ 4.

1. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie przeznaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowania i zabudowy wynikających z istniejących uwarunkowań i przepisów obowiązującego prawa.

2. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenia oraz przyporządkowane im symbole literowe:

MNU

- teren zabudowy mieszkaniowej z usługami;

PU

- teren zabudowy przemysłowo-usługowej;

KDD

- teren drogi publicznej – ulicy dojazdowej;

KDW

- teren drogi wewnętrznej;

§ 5.

1. Integralną częścią planu jest:

1) rysunek planu, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica opracowania;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych sposobach zagospodarowania;

3) linie zabudowy – nieprzekraczalne;

4) symbole literowe i cyfrowe, określające przeznaczenie terenu.

Rozdział 3.
PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W GRANICACH TERENU OBJĘTEGO PLANEM

§ 6.

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania

1. Tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi, mogą być przeznaczone wyłącznie na cele zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, zgodnie z ustaleniami określonymi w Rozdziale 4 oraz zasadami określonymi w dalszych przepisach planu.

2. Przeznaczenie dopuszczalne nie może stanowić więcej niż 50% zagospodarowania terenu.

3. Każdorazowo w ramach terenu mogą być lokalizowane: wewnętrzna droga komunikacyjna, niezbędne dla obsługi danego terenu miejsca postojowe i parkingowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń izolacyjna i urządzona o ile nie są wykluczone w przepisach Rozdziału 4.

4. Określone w przepisach szczegółowych wskaźniki określające maksymalną powierzchnię zabudowy i minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego należy odnosić do terenu działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi dla danego przeznaczenia i sposobu zagospodarowania.

§ 7.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Ustalenia niniejszego rozdziału odnoszą się do lokalizacji nowych obiektów budowlanych, jak również wszelkiego rodzaju rozbudów, nadbudów i remontów elewacji oraz remontów lub wymiany ogrodzenia, elementów reklamowych i obiektów małej architektury.

2. Zmiana zagospodarowania terenu oraz lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń na działce nie mogą naruszać:

1) praw właścicieli, użytkowników i administratorów terenów sąsiednich;

2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych;

3) obowiązujących przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych.

3. Lokalizowanie nowej zabudowy – zgodnie z określonymi w Rozdziale 4 parametrami i wskaźnikami zabudowy oraz wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

4. Teren pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą można wykorzystać jedynie pod lokalizację:

1) utwardzonego wjazdu na teren działki, dojścia do budynku, zadaszonego i osłoniętego miejsca na pojemniki na śmieci;

2) miejsc postojowych;

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) zieleni urządzonej.

5. Dopuszcza się lokalizacje budynków garażowych o wysokości do 4,5 m w linii zabudowy budynku mieszkalnego, jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej. W takiej sytuacji obowiązuje nakaz ujednolicenia formy architektonicznej i zewnętrznych materiałów wykończeniowych budynku mieszkalnego i garażowego.

6. Dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego i garażowego w granicy działki. Nie dotyczy to granicy frontowej działki.

7. Zasady kształtowania zabudowy:

1) rozwiązania architektoniczne dla zabudowy, ogrodzeń i obiektów małej architektury w obrębie działki należy kształtować w sposób jednolity;

2) zakaz stosowania materiałów wykończeniowych paneli z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem budynków związanych z działalnością produkcyjną, magazynową, składową i usługową;

3) zakaz stosowania dachów o przesuniętych połaciach dachowych w linii kalenicy;

4) dopuszcza się realizację lukarn i wykuszy dachowych;

5) za zgodne z planem uznaje się przebudowę i rozbudowę istniejących budynków o geometrii dachu lub wysokości niezgodnej z ustaleniami planu dla nowej zabudowy, bez konieczności dostosowania formy dachu i wysokości budynku do ustaleń planu, z zastrzeżeniem ustaleń określonych w pkt 6;

6) w przypadku nadbudowy i przebudowy istniejących budynków w zakresie geometrii dachu, obowiązują ustalenia określone w planie jak dla nowej zabudowy.

8. Zakazuje się realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych z wyłączeniem słupków nośnych i podmurówki o wysokości nie większej niż 50 cm oraz ogrodzeń pełnych.

9. Zasady kształtowania elementów reklamowych typu: szyldy, reklamy, tablice informacyjne:

1) zakaz realizacji reklam wielkopowierzchniowych typu billboard, jeśli ustalenia Rozdziału 4 nie stanowią inaczej;

2) zakaz lokalizacji reklam świetlnych;

3) zakaz wykonywania napisów bezpośrednio na dachach, ścianach budynków oraz ogrodzeniach;

4) zakaz umieszczania szyldów i elementów reklamowych na ścianach budynków mieszkalnych powyżej wysokości pierwszej kondygnacji oraz na połaci dachowej;

5) zakaz wykorzystania obiektów małej architektury w celu łączenia ich w jeden element z jakimkolwiek nośnikiem elementów reklamowych;

6) ogranicza się powierzchnię elementów reklamowych, rozumianych jako całość, do 3,0 m2.

§ 8.

Zasady ochrona środowiska

1. W granicach terenu objętego planem obowiązuje zakaz:

1) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz przepisów z nimi związanych, z wyjątkiem:

a) realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do obsługi zabudowy w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

b) realizacji dróg i ulic publicznych,

c) terenów oznaczonych w planie symbolami 1PU, 2PU, na których dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

2) lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z wyłączeniem infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;

3) realizacji działalności usługowej, wytwórczej lub rzemieślniczej, prowadzonej zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym oraz na zasadach określonych ustaleniami planu, stwarzającej uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, w postaci:

a) przekraczania obowiązujących norm wytwarzania hałasu i wibracji, pola elektromagnetycznego,

b) wytwarzania drażniących woni lub światła o dużym natężeniu;

4) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub ziemi, zgodnie z ustawą prawo wodne oraz przepisami z nią związanymi.

2. Nakazuje się stosowanie w trakcie realizacji planu przepisów dotyczących szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi, w szczególności:

1) minimalizowanie przekształceń powierzchni ziemi i jej ochronę poprzez właściwe zagospodarowanie terenu i odprowadzenie wód opadowych;

2) masy ziemi przemieszczone w trakcie budowy należy wykorzystać w pierwszej kolejności do celów niwelacji terenu lub ukształtowania form terenu spełniających funkcje estetyczne.

3. Gospodarkę odpadami, w tym odbiór i segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z przepisami o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W związku z tym w granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące zasady:

1) postępowanie z odpadami powinno być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

2) w przypadku powstawania odpadów niebezpiecznych i szkodliwych, obowiązek selektywnego ich gromadzenia i przechowywania, a następnie przekazywania odpowiednim odbiorcom.

4. W rozumieniu przepisów o ochronie przed hałasem, wskazuje się następujące tereny oznaczone symbolami:

- MNU – należy traktować jak tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe.

§ 9.

1. Ze względu na istniejące uwarunkowania w granicach obszaru objętego planem nie mają zastosowania wymagania określone obowiązkowym zakresem art. 15 ust. 2 pkt 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), t.j określenie zasad ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony zabytków, dóbr kultury współczesnej oraz wymagań kształtowania przestrzeni publicznych.

2. W granicach obszaru objętego planem nie występują:

1) tereny górnicze;

2) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

3) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, .

§ 10.

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. W granicach obszaru objętego planem określa się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów:

1) MNU – minimalna powierzchnia działki 900 m2, minimalna szerokość frontu działki 20 m;

2) PU – minimalna powierzchnia działki 2000 m2, minimalna szerokość frontu działki 10 m.

2. Dla nowo wydzielonych działek ustala się kąt położenia granicy działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego 70 – 110o.

3. Dopuszcza się możliwość wydzielenia działek dla lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

4. W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

§ 11.

Zasady rozbudowy i modernizacji systemu komunikacyjnego

1. W granicach obszaru objętego planem obsługa komunikacyjna odbywać się będzie drogami publicznymi gminnymi, o klasie D-dojazdowe, oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDD o parametrach określonych w przepisach szczegółowych,

2. W celu uzupełnienia systemu komunikacji oraz obsługi istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, na terenie objętym planem wyznacza się tereny dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW.

3. W granicach całego obszaru objętego planem dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych.

§ 12.

Zasady rozbudowy i modernizacji systemu infrastruktury technicznej

1. Ustalenia ogólne:

1) przebiegi projektowanych sieci i lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej może być realizowana zgodnie z potrzebami poszczególnych dysponentów i użytkowników mediów pod warunkiem zgodności z ustaleniami planu dla poszczególnych terenów oraz ustaleniami przepisów szczególnych;

2) zaleca się realizację projektowanych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających tereny komunikacji;

3) dopuszcza się przebudowę, zmianę przebiegu istniejących sieci oraz zmianę lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej;

4) możliwość realizacji innych niż wymienione w ust.2 – 8 sieci i urządzeń infrastruktury technicznej np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, pod warunkiem nie naruszania pozostałych ustaleń planu.

2. W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące
zaopatrzenia w wodę:

1) obsługa z istniejącej sieci wodociągowej, zasilanej z ujęcia wody w Sierakowie Śląskim,

2) obowiązek zapewnienia zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące
odprowadzania ścieków sanitarnych:

1) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, docelowo obsługa wszystkich obszarów wyznaczonych pod realizację inwestycji i odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Ciasnej;

2) do czasu realizacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej dopuszcza się realizację indywidualnych, szczelnych, bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków i wywóz ich do oczyszczalni ścieków;

4. W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące
odprowadzania wód opadowych:

1) możliwość realizacji sieci kanalizacji deszczowej w celu obsługi całego obszaru objętego planem;

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne i przepisami z nią związanymi.

5. W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące zaopatrzenia
wenergię elektryczną:

1) możliwość rozbudowy istniejącej sieci średniego i niskiego napięcia oraz budowa nowych stacji transformatorowych 15/04 kV w celu przyłączenia nowych odbiorców, jeśli nie narusza to innych ustaleń planu;

2) zaleca się prowadzenie sieci niskiego napięcia jako linii kablowych.

6. W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące zaopatrzenia
wenergię cieplną:

1) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych;

2) zaleca się wykorzystanie dla celów grzewczych nośników energii o niskiej emisji pyłów, tlenku węgla, sadzy oraz tlenków siarki i azotu.

7. W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące
sieci teletechnicznych:

1) adaptacja i modernizacja istniejących sieci i urządzeń telekomunikacyjnych;

2) możliwość rozbudowy istniejących sieci telekomunikacyjnych w celu przyłączenia nowych abonentów;

3) możliwość lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej na budynkach, w sposób wykluczający oddziaływanie na ludzi, zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz przepisami z nią związanymi.

§ 13.

Zasady tymczasowego zagospodarowania terenówW granicach obszaru objętego planem nie określa się sposobu tymczasowego użytkowania terenu. Do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z planem, teren pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu.

Rozdział 4.
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

§ 14.

MNU zabudowa mieszkaniowa z usługamiNa terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem1 MNUustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi nieprodukcyjne w tym obiekty administracyjno-socjalne,

b) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym miejsca postojowe;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 900 m2,

4) zasady zagospodarowania działki:

a) budynek mieszkalny wolnostojący,

b) dopuszcza się lokalizację przeznaczenia dopuszczalnego w parterze zabudowy mieszkaniowej, jako obiekty dobudowane do budynku mieszkalnego lub jako budynek wolnostojący,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%,

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,5,

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 40% powierzchni działki,

f) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu: 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD,

g) zapewnienie miejsc postojowych na działce budowlanej:

- dla obsługi funkcji mieszkaniowej – nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie,

- dla obsługi funkcji usługowej – nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 50 m2powierzchni użytkowej,

- dla samochodów dostawczych związanych z prowadzoną działalnością usługową należy zapewnić co najmniej 1 miejsce postojowe;

5) zasady kształtowania nowej zabudowy:

a) wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne – jedna kondygnacja nadziemna oraz poddasze użytkowe, możliwość podpiwniczenia,

- maksymalna wysokość budynku mieszkalnego – 10,0 m,

- budynki usługowe – dwie kondygnacje nadziemne, możliwość podpiwniczenia,

- maksymalna wysokość budynku usługowego – 10,0 m,

- maksymalna wysokość budynku gospodarczego lub garażowego – 5,0 m,

- budynki gospodarcze i garażowe – jedna kondygnacja nadziemna,

- maksymalna wysokość innych obiektów budowlanych – 12 m,

b) geometria dachu:

- dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe, symetryczne o jednakowym nachyleniu połaci dachowych 30-45o,

- dachy budynków usługowych dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych 12-30o,

- dachy budynków gospodarczych i garaży wolnostojących dwuspadowe, symetryczne o jednakowym nachyleniu połaci dachowych 15-30o,

- w przypadku łączenia budynków gospodarczych i garaży z budynkiem mieszkalnym, należy stosować kąty nachylenia połaci dachowych jak dla budynków mieszkalnych.

§ 15.

PU zabudowa przemysłowo-usługowaNa terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem1 – 2PUustala się:

1) przeznaczenie podstawowe –przemysł niepowodujący pogorszenia stanu środowiska,usługi produkcyjne;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty administracyjno-socjalne,

b) usługi nieprodukcyjne,

c) magazyny i składy,

d) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym drogi wewnętrzne i miejsca postojowe;

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 2000 m2,

b) budynki wolnostojące,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%,

d) intensywność zabudowy od 0,2 do 0,8

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20% powierzchni działki,

f) nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD,

g) nakazuje się nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 5 m, wzdłuż granicy z terenem zabudowy mieszkaniowej, z rodzimych gatunków drzew i krzewów,

h) zapewnienie miejsc postojowych na działce budowlanej:

- nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 10 osób zatrudnionych,

- nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej funkcji usługowej,

- nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych;

4) zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość budynku – 12,0 m,

b) maksymalna wysokość innych obiektów budowlanych – 18 m,

c) geometria dachu:

- dla budynków przemysłowych – w zależności od specyfiki działalności i względów funkcjonalno-konstrukcyjnych,

- dla budynków przeznaczenia dopuszczalnego – dostosowane do geometrii dachów obiektów przeznaczenia podstawowego.

5) dla terenu 2P- możliwość zachowania i przebudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej, przy kształtowaniu geometrii dachów jak dla zabudowy mieszkaniowej terenu oznaczonego symbolem 1MNU.

§ 16.

KDD droga publicznaNa terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem1KDDustala się:

1) przeznaczenie podstawowe –teren ulicy publicznej klasy „d”- dojazdowej w ciągu drogi gminnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi;

3) zasady zagospodarowania:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m,

b) w kompleksach zabudowy mieszkaniowej i usług nieprodukcyjnych, obowiązek realizacji chodnika (ciągu pieszego).

§ 17.

DW droga wewnętrznaNa terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem1DWustala się:

1) przeznaczenie podstawowe –teren drogi wewnętrznej.

2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi.

3) zasady zagospodarowania – szerokość w liniach rozgraniczających minimum 5,0 m.

Rozdział 5.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18.

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 3. Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w sposób następujący :

dla terenu MNU

- 10%

dla terenu PU

- 20 %

dla terenu KDD

- 0 %

dla terenu DW

- 0 %

§ 19.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/253/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Molna
w gminie Ciasna.

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »